Koszty pracodawcy przy minimalnym wynagrodzeniu w 2014 r.

Wśród wszystkich wydatków ponoszonych przez pracodawcę zatrudniającego pracownika na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenie netto wypłacane pracownikowi to tylko 60 proc. wszystkich ponoszonych kosztów pracodawcy. Pozostałe, to podatki oraz odprowadzane składki na ubezpieczenia ZUS. Wysokość kosztów zatrudnienia zależy głównie od tego na jaką umowę zatrudniamy pracownika.

Koszty pracodawcy – od czego zależą

Inny będzie koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę a inny kiedy zatrudnimy go na podstawie umowy- zlecenia lub umowy o dzieło. Na umowie o pracę określa się kwotę brutto wynagrodzenia pracownika. Cała kwota brutto jest kosztem uzyskania przychodu pracodawcy w miesiącu należnym (przepracowanym). Pod warunkiem, że wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie określonym przez przepisy Kodeksu Pracy. Z tej kwoty są potrącane składki ZUS i podatek dochodowy. To co pozostanie po potrąceniach to wynagrodzenie netto wypłacane pracownikowi. Potrącenia to:
 • składka emerytalna– 9,76% (od kwoty brutto)
 • składka rentowa – 1,50% (od kwoty brutto)
 • składka chorobowa – 2,45% (od kwoty brutto)
 • składka zdrowotna naliczona – 9,00% (od podstawy będącej kwotą brutto pomniejszoną o składki na wymienione wyżej ub. społeczne)
 • podatek dochodowy: 18% (od podstawy będącej kwotą brutto pomniejszoną kwotę wolną, koszty uzyskania przychodu i o składki na wymienione wyżej ub. społeczne)
Oprócz kwoty brutto wynikającej z umowy, na pracodawcy ciąży obowiązek „dołożenia się” do składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe, oraz zapłacenia składek na Fundusz Pracy (FP), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), ubezpieczenia wypadkowego i ewentualnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) (płaconych w wybranych branżach).

Wysokość składek jest następująca:

 • składka emerytalna– 9,76% (od kwoty brutto)
 • składka rentowa – 6,50% (od kwoty brutto)
 • składka wypadkowa – 1,93% (od kwoty brutto)
 • składka na FP – 2,45% (od kwoty brutto)
 • składka na FGŚP – 0,10% (od kwoty brutto)
 • składka na FEP – 1,50% (od kwoty brutto)
Przykład
Koszty pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem równym minimalnej, to obecnie 1680,00 zł brutto ( przy normalnych kosztach uzyskania – 111,25 zł ) Kwota brutto-1 680,00zł
 • Kwota kosztów uzyskania-111,25 zł
 • Kwota do opodatkowania-1338,00 zł
 • Zaliczona zaliczka na podatek- 194,51 zł
 • Zaliczka na podatek odprowadzona do US -82,00 zł
 • Składka zdrowotna naliczona – 9,00% – 130,47 zł
 • Składka rentowa (Ubezpieczony) – 1,50% – 25,20 zł
 • Składka rentowa (Płatnik) – 6,50% – 109,20 zł
 • Składka emerytalna (Ubezpieczony) – 9,76% – 163,97 zł
 • Składka emerytalna (Płatnik) – 9,76% – 163,97 zł
 • Składka chorobowa (Ubezpieczony) – 2,45% – 41,16 zł
 • Składka wypadkowa (Płatnik) – 1,93% – 32,42 zł
 • Składka na FP (Płatnik) – 2,45% – 41,16 zł
 • Składka na FGŚP (Płatnik) – 0,10% – 1,68 zł
Kwota netto – 1.237,20 zł. W powyższym zestawieniu kolorem niebieskim zaznaczono potrącenie wykonane na kwocie brutto wynagrodzenia, a zielonym dodatkowe koszty pracodawcy. Przypominamy, że pracodawca finansuje część składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składkę wypadkową, Fundusz Pracy i składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przy wynagrodzeniu 1680,00 zł brutto będzie to:
 • składka na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 9,76% *1680,00 zł = 163,97 zł
 • składka na ubezpieczenie rentowe w wysokości 6,50% *1680,00 zł = 109,20 zł
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,93% * 1680,00= 32,42 zł
 • składka na Fundusz Pracy-1680,00 * 2,45% = 41,16 zł
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych -1680,00 zł * 0,10% = 1,68 zł
Suma dodatkowych obciążeń to 348,43 zł Koszt całkowity: 2.028,43 zł.
Ważne!
W niektórych przypadkach pracodawca jest zwolniony z opłacania składki na FP i FGŚP. Dlatego, że w 2009 roku zostały wprowadzone zwolnienia podmiotowe w zakresie składek na Fundusz Pracy i FGŚP.
 1. Od 1 stycznia 2009 pracodawca nie opłaca składek na Fundusz Pracy i FGŚP za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie do pracy.
 2. Od 1 lipca 2009 roku nie pobiera się ze składek na FP i FGŚP:
 • przez 12 miesięcy od osób w wieku co najmniej 50 lat, zatrudnionych po 30 czerwca 2009 roku , które przez 30 dni poprzedzające zatrudnienie pozostawały w rejestrze bezrobotnych PUP;
 • bezterminowo od osób które ukończyły wiek 55 lat ( kobiety) i 60 lat ( mężczyźni ). Dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę , o pracę nakładczą, agencyjną czy umowę zlecenie, a także osób, które prowadzą działalność gospodarczą.
 • Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne są zwolnieni z opłacania składek na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.

Pracodawca nie musi opłacać składki na FGŚP za zatrudnionych członków rodziny.

Dotyczy to:
 • małżonka pracodawcy,
 • dzieci (własnych,drugiego małżonka i przysposobionych),
 • rodziców,macochy i ojczyma oraz osób przysposabiających,
 • a także rodzeństwa, wnuków, dziadków, zięciów, synowych, bratowych, szwagierek i szwagrów oraz osób wykonujących pracę zarobkową w gospodarstwie domowym

Wydatki nie związane z wynagrodzeniem

Oprócz kosztów takich jak wynagrodzenie, podatki czy składki na ubezpieczenia pracodawca ponosi:
 • Koszty związane z badaniami lekarskimi wstępnymi czy okresowymi pracownika.
 • Szkoleniami BHP.
 • Wyposażeniem i utrzymanie stanowiska pracy pracownika (np. wyposażenie biura, zakup programu komputerowego czy fachowej literatury).
 • Zapewnieniu mu, na niektórych stanowiskach pracy, odzieży roboczej czy napojów a także niezbędnych narzędzi do pracy.
Małgorzata Michalak

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI