Przedsiębiorca bierze kredyt

Zdarza się, że zgromadzony kapitał przedsiębiorcy niezbędny do otwarcia, rozszerzenia, zmiany profilu firmy okazuje się za mały i wiele firm decyduje się na wzięcie pożyczki, kredytu z banku. Do wizyty w banku trzeba się dobrze przygotować. W artykule znajdą Państwo kilka porad, jak pokazać się z dobrej strony, o co kandydat na kredytobiorcę będzie pytany.

Określenie zdolności kredytowej

Na wstępie będzie trzeba przejść procedurę oceny zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa to nic innego jak zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Od wyników tzw. zdolności kredytowej zależy wysokość kwoty pożyczki lub kredytu, warunki spłaty jakie przyzna bank, wysokość oprocentowania. Wynik zdolności kredytowej ma również wpływ na wymagane zabezpieczenia. Nie ma żadnego stałego wzorca na sprawdzenie zdolności kredytowej przez bank. Każda instytucja ma swoje wewnętrzne procedury i wytyczne. Dlatego tak często można spotkać się z sytuacją, że w jednym banku kredyt się otrzyma w innym nie.

Podczas oceny zdolności kredytowej bank spyta o szereg informacji. Warto zadbać by odpowiedzi na zadane pytania były prawdziwe, aktualne i kompletne. Bank nasze odpowiedzi porówna z danymi zaczerpniętymi z systemu BIK (Biuro Informacji Kredytowej).

Podstawowe pytania przy ocenie zdolności kredytowej to:

 • stan cywilny,
 • źródła dochodu – tutaj szczególny nacisk kładziony jest oczywiście na wysokość dochodów, ale również na źródło dochodu, jego stabilność,
 • liczba osób w gospodarstwie domowym,
 • stosunek do służby wojskowej – w przypadku mężczyzn,
 • zobowiązania kredytobiorcy
 • wydatki gospodarstwa domowego – czynsz, opłaty stałe, wydatki samochodowe,
 • majątek posiadany przez kredytobiorcę – pod pojęciem majątek bank rozumie posiadane oszczędności, papiery wartościowe, nieruchomości, ubezpieczenie na życie. Ich wielkość i wysokość ma duże znaczenie i znacznie może poprawić zdolność kredytową,
 • preferowana formuła spłaty kredytu – kredytobiorca określa czy woli spłacać raty tzw malejące czy równe,
 • wielkość wkładu własnego kredytobiorcy – kwotowe określenie przez kredytobiorce udziału w inwestycji, oczywiście im większy udział tym lepiej,

Zobowiązania kredytobiorcy to nic innego jak informacje o spłacanych pożyczkach, kredytach. Tu zalecane jest by nie zatajać żadnych informacji o spłacanych zobowiązaniach. Bank zapewne sprawdzi podane dane w Biurze Informacji Kredytowej. Nie można również zapomnieć o udzielonych poręczeniach. Bank traktuje je, jak nasze zobowiązanie bo potencjalnie mogą obciążyć nasze dochody, w przypadku przedsiębiorcy starającego się o kredyt bank spyta o zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Dlatego warto przed wizytą w banku złożyć zarówno w Urzędzie Skarbowym jak i ZUS tzw. wniosek o niezaleganie.,

Wysokość limitów na ROR i kartach kredytowych – to są również informacje, które bank łatwo sprawdzi w BIK. Warto przed podjęciem decyzji o kredycie pozbyć się kart kredytowych, wszelkich kredytów konsumpcyjnych. Każdy limit przyznany na rachunku ROR, karcie kredytowej jest obciążeniem,

Narzędzia banku do sprawdzenia wiarygodności kredytobiorcy

Głównym narzędziem banku do sprawdzenia kredytobiorcy jest BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej.
BIK odgrywa kluczowa rolę w procesie rozpatrywania wniosku kredytowego.

Co wie o nas BIK?

BIK gromadzi informacje o:

 • spłacanych przez kredytobiorców zobowiązaniach,
 • aktualnej wysokości zaciągniętych kredytów,
 • terminowości spłaty rat,
 • historii zapytań o zdolność kredytową osoby starającej się o kredyt przez inne instytucje,

BIK to ważne narzędzie w rękach instytucji bankowych, chcąc jak najlepiej wypaść w oczach banku należy pamiętać, że:

 • znaczne opóźnienie w spłacie poprzednich lub równoległych kredytów, pożyczek dyskwalifikuje potencjalnego kredytobiorce. Przez co już na wstępie, jego wniosek będzie odrzucony.
 • zawsze w razie odrzucenia przez bank naszego wniosku o kredyt, należy spytać o przyczynę odrzucenia. Często przyczyną odmowy udzielenia kredytu są informacje pochodzące z Biura Informacji Kredytowej BIK. Jeśli kredytobiorca nie zgadza się z informacjami zaczerpniętymi z BIK może sam zamówić raport i skorygować nieścisłości. Nierzadko w raportach BIK pojawiają się dane nieścisłe lub nieaktualne. Instrukcje, jak zamówić raport można znaleźć na stronie internetowej www.bik.pl
 • Nieprawidłowe wpisy w bazach BIK można skorygować – po otrzymaniu raportu bezpośrednio z Biura Informacji Kredytowej, należy zwrócić się do instytucji, która zamieściła wadliwe informacje z prośbą o poprawienie, uaktualnienie danych.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK