Likwidacja działalności gospodarczej – podatek dochodowy

Od stycznia 2011 uległy zmianie zasady opodatkowania podatkiem dochodowym majątku pozostałego po likwidacji działalności gospodarczej. Do końca 2010 r przedsiębiorca likwidujący działalność gospodarczą miał obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego, w którym wykazywana była wartość (według cen zakupu) towarów, materiałów i wyrobów oraz rzeczowych składników majątku, jak również braków i odpadków z wyłączeniem środków trwałych. Po przeliczeniu wartości remanentu przez współczynnik dochodowości, od potencjalnego dochodu był naliczany 10% podatek likwidacyjny. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchyliła obowiązujące poprzednio przepisy, definiujące ustalanie dochodu na dzień likwidacji działalności gospodarczej i rozliczanie ryczałtowego podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego.

Likwidacja działalności gospodarczej – spis składników majątku

Dotychczasowy remanent likwidacyjny został zastąpiony wykazem składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej, w którym są ujmowane wszystkie towary, wyposażenie i środki trwałe pozostające w firmie w momencie jej likwidacji.

Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące elementy:

  • liczbę porządkową,
  • określenie (nazwę) składnika majątku,
  • datę nabycia składnika majątku,
  • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów,
  • wartość początkową,
  • metodę amortyzacji,
  • sumę odpisów amortyzacyjnych,
  • wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji (przy likwidacji lub wystąpieniu ze spółki).

Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży

Opodatkowanie dochodu z remanentu likwidacyjnego w momencie likwidacji zostało zniesione, ale sprzedaż wykazanych składników majątku przed upływem 6 lat będzie opodatkowana jak przychód z działalności gospodarczej. Termin sześcioletni ustawa definiuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia odpłatnego zbycia środka trwałego.

Podstawa opodatkowania

Dochód lub stratę ze zbycia w/w składników majątku ustala się przez odjęcie od przychodu ze zbycia wydatków na nabycie tych składników, które uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Zwolnienie z opodatkowania

Jeśli przedsiębiorca będzie zbywał składniki majątku po upływie 6 letniego terminu – sprzedaż ta nie będzie przychodem z działalności gospodarczej. Natomiast jeśli przedsiębiorca ponownie będzie wykorzystywał składniki majątku w następnej działalności gospodarczej, zwolnienie go nie obejmie.

Joanna Pindelska

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK