Blog ifirma.pl

Nowe przepisy chroniące zbiorowe interesy konsumentów

|
|
7 minut czytania
W dniu 6 czerwca 2024 r. wpłynął do Sejmu (druk nr 437) rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw dotyczący dostosowania polskiego prawa do unijnej dyrektywy, dzięki której konsumenci będą mogli skuteczniej korzystać z pozwów grupowych. W myśl proponowanych regulacji podmioty upoważnione będą mogły wytaczać pozwy grupowe przeciwko przedsiębiorcom, którzy naruszają interesy konsumentów. Więcej na ten temat przeczytasz w poniższym artykule.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Cel wprowadzenia nowych regulacji chroniących zbiorowe interesy konsumentów

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE.

Co wprowadza nowelizacja ustawy?

Nowelizowana ustawa będzie mieć szersze zastosowanie w sprawach o roszczenia, albowiem dotyczyć będzie roszczeń:

 • z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
 • z tytułu czynów niedozwolonych;
 • z tytułu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego lub z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia;
 • w odniesieniu do ochrony konsumentów także w sprawach o stwierdzenie stosowania praktyk naruszających ogólne interesy konsumentów lub o roszczenia związane z ich stosowaniem oraz w innych sprawach związanych z ochroną konsumentów.

Co więcej, nowelizowana ustawa będzie mieć zastosowanie do postępowania grupowego w sprawach o:

 • stwierdzenie stosowania praktyk naruszających ogólne interesy konsumentów, przez które rozumie się działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy niezgodne z przepisami prawa Unii Europejskiej, o których mowa w załączniku I dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1828 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE lub przepisami je wdrażającymi lub służącymi ich stosowaniu, które to działanie lub zaniechanie narusza lub może naruszać ogólne interesy konsumentów;
 • roszczenia związane ze stosowaniem praktyk naruszających ogólne interesy konsumentów.

Możliwość wytoczenia powództwa

Kto może wnieść powództwo?

Powództwo może zostać wytoczone przez następujące podmioty, tj.:

 • reprezentanta grupy – w postępowaniu grupowym;
 • podmiot upoważniony – w sprawach o stwierdzenie stosowania praktyk naruszających ogólne interesy konsumentów oraz w sprawach o roszczenia związane z ich stosowaniem.
Podmiot upoważniony
 • jest podmiotem wpisanym do rejestru podmiotów upoważnionych oraz podmiot wpisany do wykazu podmiotów upoważnionych prowadzonego przez Komisję Europejską na podstawie art. 5 ust. 1 dyrektywy 2020/1828;
 • uprawniony jest do wytaczania powództw w ramach grupowych postępowań krajowych oraz grupowych postępowań transgranicznych;
 • określa w regulaminie zasady wnoszenia i rozpatrywania wniosku o wytoczenie powództwa w ramach grupowego postępowania krajowego lub grupowego postępowania transgranicznego, w tym zasady finansowania tego postępowania oraz przekazania dokumentów, które powinny być dołączone do tego wniosku;
 • udostępnia do wiadomości publicznej w sposób jasny i zrozumiały, w szczególności na swojej stronie internetowej:
  • dane kontaktowe, obejmujące nazwę, adres siedziby oraz adres miejsca wykonywania działalności, jeżeli jest inny niż adres siedziby, a także adres poczty elektronicznej tego podmiotu;
  • regulamin zasad wnoszenia i rozpatrywania wniosku o wytoczenie powództwa;
  • numer wpisu do rejestru;
  • informacje o sektorach objętych zakresem działania danego podmiotu upoważnionego, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, o których mowa w załączniku I dyrektywy 2020/1828, oraz przepisami je wdrażającymi lub służącymi ich stosowaniu;
  • informacje o językach urzędowych, w których jest możliwe złożenie wniosku o wytoczenie powództwa lub przystąpienia do postępowania grupowego;
  • informacje o prawie wystąpienia z postępowania grupowego i skutkach tego wystąpienia;
  • określenie rodzajów opłat i kosztów związanych z udziałem w postępowaniu grupowym oraz informacje o ich wysokości i zasadach ich naliczania albo informacje o niepobieraniu takich opłat i kosztów;
  • informacje na temat źródeł finansowania postępowania przez inne podmioty oraz informacje o źródłach finansowania tego podmiotu upoważnionego;
  • informacje na temat skutków prawnych danego sposobu zakończenia postępowania grupowego;
  • informacje o przesłankach, na podstawie których podmiot upoważniony może odmówić wytoczenia powództwa;
  • informacje o powództwach, jakie zamierza wytoczyć w ramach grupowych postępowań krajowych i grupowych postępowań transgranicznych, ze wskazaniem pozwanego oraz rodzajów naruszeń;
  • informacje o grupowych postępowaniach krajowych i grupowych postępowaniach transgranicznych, wytoczonych z powództwa tego podmiotu upoważnionego lub prowadzonych z jego udziałem oraz etapie, na jakim postępowania te aktualnie się znajdują, w szczególności o ich zakończeniu;
  • informacje o rodzajach naruszeń będących przedmiotem powództw wytoczonych przez ten podmiot upoważniony lub postępowań prowadzonych z jego udziałem w ramach grupowych postępowań krajowych i grupowych postępowań transgranicznych;
 • posiada opracowane w formie pisemnej zasady należytego reprezentowania konsumentów w grupowym postępowaniu krajowym i grupowym postępowaniu transgranicznym, a także wewnętrzny system kontroli przestrzegania tych zasad, w celu zapobiegania wpływom;
 • informuje konsumentów objętych grupowym postępowaniem krajowym i grupowym postępowaniem transgranicznym o wynikach postępowania, w szczególności o odrzuceniu lub oddaleniu powództwa przez sąd;
 • posiada wewnętrzne regulacje, które są stosowane przez podmiot w ramach prowadzonych grupowych postępowań krajowych oraz grupowych postępowań transgranicznych, w tym dotyczące przesłanek, na podstawie których podmiot może odmówić wytoczenia powództwa.
Rejestr podmiotów upoważnionych

Rejestr podmiotów upoważnionych:

 • prowadzony jest Prezesa Urzędu UOKIK;
 • jest jawny;
 • zawiera:
  • nazwę podmiotu upoważnionego, jego zadania statutowe, adres siedziby oraz adres miejsca wykonywania działalności, jeżeli jest inny niż adres siedziby, a także adres strony internetowej;
  • informację o sektorach objętych zakresem działania podmiotu upoważnionego, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, o których mowa w załączniku I dyrektywy 2020/1828, oraz przepisami je wdrażającymi lub służącymi ich stosowaniu.

O wpis do rejestru może ubiegać się podmiot, który łącznie spełnia następujące warunki:

 • jest osobą prawną;
 • jego zadaniem statutowym jest działalność na rzecz zapewnienia ochrony interesów konsumentów zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, o których mowa w załączniku I dyrektywy 2020/1828, oraz przepisami je wdrażającymi lub służącymi ich stosowaniu;
 • prowadzi niezarobkową działalność na rzecz ochrony interesów konsumentów od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru i daje rękojmię właściwego prowadzenia tej działalności;
 • nie jest objęty postępowaniem upadłościowym ani nie został uznany za niewypłacalny w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
 • jest niezależny i nie podlega wpływom innych podmiotów, w szczególności przedsiębiorców, które mogłyby odnieść korzyść gospodarczą z wytoczenia grupowego postępowania krajowego lub grupowego postępowania transgranicznego, również w przypadku finansowania przez inne podmioty, i w tym celu posiada ustalone procedury odnoszące się do konfliktów interesów tego podmiotu, podmiotów go finansujących oraz konsumentów;
 • udostępnia publicznie, stosując prosty i zrozumiały język, za pośrednictwem wszelkich stosownych środków, a w szczególności na swojej stronie internetowej, informacje, które wskazują, że spełnia on warunki do bycia takim podmiotem oraz informacje o źródłach swojego finansowania, o strukturze organizacyjnej, zarządczej i członkostwa, o swoich zadaniach statutowych, a także o swojej działalności.

Wpis do rejestru następuje na wniosek podmiotu i taki wniosek składa się na piśmie w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wezwanie do zaniechania praktyk

Podmiot upoważniony przed wytoczeniem powództwa w postępowaniu grupowym w sprawie o stwierdzenie stosowania praktyk naruszających ogólne interesy konsumentów wzywa przedsiębiorcę do zaniechania stosowania tych praktyk, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jednakże, gdy przedsiębiorca nie zaprzestał w wyznaczonym terminie stosowania praktyk naruszających ogólne interesy konsumentów, podmiot upoważniony może wytoczyć powództwo.

Przedmiot powództwa

Wytaczając powództwo w postępowaniu grupowym w sprawie o stwierdzenie stosowania praktyk naruszających ogólne interesy konsumentów, powód może zażądać:

 • uznania praktyki za naruszającą ogólne interesy konsumentów i nakazania zaniechania jej stosowania, a w przypadku gdy pozwany zaprzestał stosowania tej praktyki po wytoczeniu powództwa, stwierdzenia zaniechania jej stosowania;
 • dodatkowo złożenia jednokrotnego albo wielokrotnego oświadczenia w odpowiedniej formie i o odpowiedniej treści o stosowaniu przez pozwanego praktyk naruszających ogólne interesy konsumentów;
 • uznania praktyki za naruszającą ogólne interesy konsumentów oraz stwierdzenia zaniechania jej stosowania (w przypadku gdy pozwany zaprzestał stosowania praktyki naruszającej ogólne interesy konsumentów przed wytoczeniem powództwa).

WAŻNE – wytoczenie powództwa grupowego przez upoważnione podmioty (reprezentanta grupy albo podmiot upoważniony) będzie możliwe w przypadku stosowania przez przedsiębiorcę praktyk naruszających ogólne interesy konsumentów. Co istotne, do wniesienia powództwa w sprawie zastosowania środków naprawczych będzie koniecznie uzyskanie zgody przez 10 konsumentów do bycia reprezentowanymi w danym powództwie przez podmiot upoważniony.

Możliwość zawarcia ugody

Nowe przepisy przewidują również możliwość zawarcia ugód, które zawierane będą przez podmioty upoważnione z pozwanymi przedsiębiorcami.

Podsumowanie

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu w dniu 6 czerwca 2024 r., a nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Z przebiegiem procesu legislacyjnego zapoznasz się tutaj.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie