Blog ifirma.pl

Nowe ulgi w PIT – czym jeszcze można obniżyć podatek za 2023

|
|
11 minut czytania
Zastanawiasz się z jakich ulg można skorzystać, żeby obniżyć podatek? W dzisiejszym artykule opiszemy nowe ulgi w PIT.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Składanie zeznań rocznych jest to okres, w którym większość osób szuka możliwości obniżenia podatku dochodowego. Jednak żeby skorzystać z wielu ulg należy ponieść określone wydatki w trakcie roku, za który jest składane zeznanie roczne. W dzisiejszej publikacji opiszemy nowe ulgi w PIT dzięki, którym można obniżyć podatek.

Sprawdź nasz materiał na Youtube:

Jakie nowe ulgi w PIT zostały wprowadzone?

Na temat ulg podatkowych można rozmawiać przez cały rok podatkowy. Wiadomo, że prawo do ulgi będzie przysługiwało najczęściej pod warunkiem, że zostały poczynione odpowiednie nakłady finansowe. Jeśli więc planujemy obniżyć podatek, to należy się odpowiednio wcześniej zastanowić, jakie koszty w firmie warto ponieść, a przy tej okazji zapłacić niższy podatek. W ostatnim czasie pojawiło się szereg nowych ulg, ale wiadomo że nie każda firma z nich skorzysta. Poniżej zrobimy przegląd ulg dla przedsiębiorców.

Rodzaj ulgi
Opis
  Ulga na zakup terminala płatniczego  
Kwota ulgi wynosi 2.500 zł lub 1.000 zł, mogą z niej skorzystać wszyscy przedsiębiorcy
  Ulga na robotyzację  
Pozwala na dodatkowe odliczenie 50% kosztów poniesionych na robotyzację w firmie. Oznacza to, że przedsiębiorca odliczy łącznie 150% kosztów
  Ulga na prototyp  
Pozwala na dodatkowe odliczenia 30% poniesionych kosztów związanych z wprowadzenie nowego produktu na rynek. Możliwość odliczenia od dochodu 130% poniesionych kosztów
  Ulga B+R  

W ramach ulgi rozlicza się wydatki na prace badawczo-rozwojowe. Wysokość ulgi zależy od tego, czy firma posiada status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) czy też nie:

 • 200% kosztów kwalifikowalnych – odliczy CBR dodatkowo, koszty patentowe mogą być odliczone w 100%,
 • 100% kosztów kwalifikowalnych – pozostałe firmy, koszty zatrudnienia mogą być odliczone w 200%.

Pamiętajmy, że poniesione wydatki stanowią również koszty uzyskania przychodów i dodatkowo są rozliczane w ramach ulgi

  Ulga na innowacyjnych pracowników  
Jest bezpośrednio związana z ulgą B+R, dotyczy rozliczania wynagrodzeń pracowników wykonujących czynności związane z pracami badawczo-rozwojowymi
  Ulga na ekspansję  
W ramach ulgi można dodatkowo odliczyć 100% poniesionych wydatków, co daje możliwość pomniejszenia dochodu o 200%
  Ulga na pierwszą ofertę publiczną – IPO  
Podstawę opodatkowania można zmniejszyć o:
 • 150% wydatków na: prospekt emisyjny, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,
 • 50% wydatków na usługi doradztwa prawnego, nie więcej niż 50.000 zł
  Ulga dla Venture Capital  
Inwestor – osoba fizyczna może pomniejszyć swój dochód o 50% poniesionych inwestycji w maksymalnej wysokości 250.000 zł
  Ulga konsolidacyjna  
Możliwość odliczenia wydatków na nabycie udziałów/akcji w spółce posiadającej osobowość prawną nie więcej niż 250.000 zł w roku podatkowym
  Ulga na sponsoring  
W ramach ulgi można odliczyć dodatkowo 50% wydatków, co daje łącznie 150% kosztów, które pomniejszają dochód do opodatkowania
  Ulga na zabytki  
Pozwala na odliczenie dodatkowo 50% wydatków poniesionych na zabytki
 

Poniżej opiszemy pokrótce każdą z wymienionych ulg.

Ulga na zakup terminala płatniczego

Z ulgi na terminal można skorzystać przez okres 2 lat – w roku zakupu terminala i w roku bezpośrednio po nim następującym. Istnieje możliwość odliczenia od dochodu lub przychodu kwoty odpowiednio 2.500 zł lub 1.000 zł.

Z ulgi skorzystają przedsiębiorcy, również osoby fizyczne, którzy się rozliczają na skali podatkowej, podatkiem liniowym i zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Rozliczenie ulgi będzie możliwe dopiero w składanym zeznaniu rocznym.

Ulga na robotyzację

Wprowadzenie ulgi na robotyzację z założenia ma wspierać polską przedsiębiorczość. Polskie firmy dzięki robotyzacji, automatyzacji pewnych procesów w firmie będą stawały się bardziej konkurencyjne na rynku zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Co może być kosztem rozliczanym w ramach ugi zostało wymienione w ustawie, będą to w szczególności wydatki na:

 • roboty przemysłowe,
 • urządzenia i maszyny podobne do robotów przemysłowych,
 • cała infrastruktura pomocnicza niezbędna do prawidłowego funkcjonowania robotów,
 • koszty usług szkoleniowych związanych z uruchomieniem i pracą robotów,
 • opłaty uiszczane w ramach umów leasingu finansowego robotów przemysłowych.

Więcej informacji na temat ulgi na robotyzację można znaleźć w podlinkowanej publikacji.

Ulga na prototyp

W przypadku ulgi na prototyp chodzi o uruchomienie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek. Wydatkami, które można odliczyć w ramach tej ulgi będą w szczególności:

 • wszystkie koszty związane z nabyciem nowych środków trwałych do uruchomienia produkcji,
 • koszty związane z ulepszeniem środka trwałego,
 • wydatki na zakup towarów i materiałów do uruchomienia produkcji próbnej,
 • koszty badań, ekspertyz, uzyskania pozwoleń, zezwoleń, certyfikatów bezpieczeństwa, inne niezbędne do wprowadzenia produktu na rynek,
 • koszty badania cyklu życia produktu.

Dodatkowo przedsiębiorca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nabytych środków trwałych, które znajdą się w kosztach uzyskania przychodów. Temat ulg na innowacje był już niejednokrotnie poruszany na łamach naszych publikacji, dlatego warto zapoznać się jeszcze z podlinkowaną publikacją, która w większej szczegółowości opisuje ulgę na prototyp.

Ulga B+R

Ulga na działalność badawczo-rozwojową jest chyba jedną z najstarszych ulg. W przypadku tej ulgi skorzystają z niej przedsiębiorcy rozliczający się na PKPiR i osoby prawne. Przy czym nie ma znaczenia wielkość czy forma organizacyjna firmy. W ramach tej ulgi od podstawy opodatkowania można odliczyć wydatki na szeroko rozumiane prace badawczo-rozwojowe. Według informacji, jakie są dostępne na stronach Ministerstwa Finansów wynika, że za 2021 rok z ulgi skorzystało 3606 firm. Jak można przeczytać w niektórych publikacjach za 2022 rok z ulgi skorzystało ok. 3300 firm, czyli mniej niż za 2021 rok. Przy czym tendencja rosnąca jest w podatku CIT, a malejąca w PIT. Przedsiębiorcy chętnie sięgają do kieszeni, żeby poprawić kondycję własnej firmy, jednak jak widać osoby fizyczne prowadzące działalność nie zawsze mogą pozwolić sobie na tego typu inwestycje. Kategorie wydatków w ramach ulgi B+R zostały szczegółowo wymienione w ustawie a będą to w szczególności wydatki na:

 • wynagrodzenia pracowników,
 • zakup specjalistycznego sprzętu,
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i inne,
 • korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
 • uzyskanie patentu,
 • rejestrację wzoru przemysłowego,
 • odpisy amortyzacyjne od nabywanych środków trwałych.

Jeśli po zakończeniu roku podatkowego okaże się, że nie można wykorzystać całej kwoty ulgi przedsiębiorcy mają 3 możliwości:

 1. Kwotę, której nie zdołali odliczyć mogą rozliczać przez kolejne 6 lat podatkowych.
 2. Mogą skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników w kolejnym roku podatkowym.
 3. Mogą wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie zwrotu bezpośredniego z tytułu niewykorzystanej ulgi, przy czym trzeba wiedzieć, że jest sporo ustawowych wyjątków i nie każdy będzie się mógł ubiegać o taki zwrot.

W przypadku każdej ulgi, a więc też ulgi B+R należy odpowiednio wyodrębnić z kosztów uzyskania przychodów te koszty, które mają związek z działalnością badawczo-rozwojową, ponieważ na tej podstawie będzie można rozliczyć ulgę w zeznaniu rocznym.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Ta kategoria ulgi jest nierozerwalnie związana z ulgą B+R. Tylko firmy, które zajmują się działalnością badawczo-rozwojową mogą skorzystać z tej ulgi. Dzięki niej pracodawca może pomniejszyć zaliczkę na podatek od wynagrodzeń jeśli nie mógł w całości lub w części odliczyć ulgi B+R w zeznaniu rocznym. Dojdzie do takiej sytuacji, jeśli kwota dochodu nie była wystarczająca na skorzystanie z ulgi B+R, to w kolejnym roku podatkowym o nie odliczoną kwotę ulgi przedsiębiorca będzie mógł pomniejszać zaliczki na PIT-4R. Zostało to wyjaśnione na przykładzie w podlinkowanej publikacji. Jednym z głównych warunków, który uprawnia do skorzystania z ulgi jest przeznaczenie co najmniej 50% czasu pracy pracownika na zadania związane z działalnością badawczo-rozwojową.

Ulga na ekspansję

W przypadku tej ulgi założenie jest takie, że przedsiębiorca uzyska zgodę na dodatkowe odliczenie kosztów, dzięki którym będzie poszerzał swoje rynki zbytu w kraju i za granicą. W ramach tej ulgi można odliczyć wydatki do kwoty 1 mln złotych. W kategorii kosztów znajdą się m.in. wydatki na:

 • działania promocyjno-informacyjne np. reklama, broszury informacyjne, publikacje w prasie i innych środkach masowego przekazu,
 • certyfikacja towarów i rejestracja znaków towarowych,
 • przygotowanie do przetargów i składania ofert.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest wykazanie w ciągu kolejnych 2 lat, że na skutek podjętych działań zostały zwiększone przychody ze sprzedaży produktów. Z ulgi prowzrostowej można skorzystać także wówczas, gdy na rynek wprowadzany jest produkt pod własną marką, ale wyprodukowany przez podmiot trzeci. Mowa jest o tym w interpretacji z dnia 22.09.2022 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.241.2022.1.IZ.

Ulga na pierwszą ofertę publiczną – IPO

Ta ulga jest dedykowana jedynie dla osób prawnych, które rozliczają swoje podatki w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Dotyczy możliwości rozliczenia wydatków poniesionych w związku z wejściem na giełdę. Wśród kosztów, które mogą być odliczone w ramach ulgi znajdą się m.in.:

 • przygotowanie prospektu emisyjnego,
 • opłaty: notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe.

Z ulgi nie skorzystają spółki, które już działają na giełdzie.

Ulga dla Venture Capital

Z kolei ulga Venture Capital jest dedykowana jedynie do osób fizycznych, które mogą inwestować w zakup udziałów/akcji od:

 • spółki inwestycyjnej,
 • spółki kapitałowej, która posiada co najmniej 5% udziałów/akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Zakupionych udziałów/akcji nie można zbyć przed upływem 24 miesięcy. Można odliczyć 50% poniesionych wydatków, ale nie więcej niż 250.000 zł.

Ulga konsolidacyjna

Ulga konsolidacyjna jest skierowana do firm, które są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. W ramach tej ulgi przedsiębiorca CIT, który zakupi akcje/udziały spółki z o.o. lub S.A. będzie mógł pomniejszyć podstawę do opodatkowania w CIT o kwotę 250.000 zł w skali roku. Z przepisów wynika, jakie wydatki są kwalifikowalne, będą to m.in.:

 • obsługa prawna,
 • opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
 • podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Polsce i za granicą.

Przedsiębiorca, który skorzysta z ulgi nie może sprzedać nabytych udziałów/akcji przed upływem 36 miesięcy od ich nabycia.

Ulga na sponsoring

W ramach ulgi na sponsoring można rozliczyć wydatki poniesione na:

 • działalność sportową,
 • działalność kulturalną,
 • działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

W przypadku tej ulgi chodzi o wspieranie m.in. klubów sportowych, finansowanie uzdolnionych sportowców w formie wypłaty stypendium, organizowanie masowych imprez sportowych. Jest to szeroko rozumiana forma wspierania aktywności sportowej. W przypadku ulgi na sponsoring należy zwrócić uwagę, że organy podatkowe w wydawanych interpretacjach zwracają uwagę, że sponsoring może mieć charakter “właściwy” i “niewłaściwy”. Przy sponsoringu właściwym mamy do czynienia ze świadczeniami wzajemnymi, natomiast przy sponsoringu niewłaściwym przybiera on charakter darowizny. Mowa jest o tym m.in. w interpretacji nr 0111-KDIB2-1.4010.453.2022.3.BJ z dnia 21.10.2022 r. Sponsoring jest formą promocji i reklamy firmy, przyczynia się do zwiększenia jej rozpoznawalności a tym samym popularyzowania. W umowie powinny być jasno określone zobowiązania obydwu stron, sponsoring ma charakter świadczeń wzajemnych, które powinny być ekwiwalentne. Jedna strona przekazuje na przykład środki finansowe, a druga zobowiązuje się do reklamy firmy. W ten sposób powstaje związek przyczynowo-skutkowy z działalnością gospodarczą. Nie zawsze sponsoring musi mieć wymiar finansowy, można w ramach tej ulgi przekazać również sprzęt sportowy czy zorganizować jakąś imprezę sportową, możliwości jest znacznie więcej. Na temat tej ulgi pisaliśmy również w podlinkowanej publikacji.

Ulga na zabytki

W pierwotnej wersji ulga na zabytki spotkała się z ostrą krytyką ze strony opinii publicznej, dlatego też doszło do zmiany przepisów. Obecnie w ramach ulgi można odliczyć:

 1. Wydatki na nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków o ile:
  • w związku z nabytą nieruchomością ponoszone są również wydatki o charakterze remontowo-konserwatorskim,
  • odliczeniu podlega kwota będąca iloczynem 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej,
  • limit odliczenia z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty 500.000 zł.
 2. 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku.

Nieco więcej informacji o uldze na zabytki można przeczytać w podlinkowanej publikacji, gdzie zasada rozliczania ulgi została omówiona na przykładzie.

Nowe ulgi w PIT – podsumowanie

Wiele ulg i odliczeń dedykowanych dla przedsiębiorców pojawiło się w ustawie o Polskim Ładzie. Jak nietrudno zauważyć kładziony jest nacisk na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności polskich firm, a w szczególności na rynkach zagranicznych. W obecnych czasach coraz trudniej jest dotrzeć do potencjalnych klientów i wywołać ich zainteresowanie naszą ofertą. Informatyzacja i robotyzacja wkracza w różne obszary życia, a więc również do gospodarki. Dostępnych nowinek z nowoczesnymi rozwiązaniami jest coraz więcej, jednak nie są one dla każdego, a ograniczeniem są najczęściej pieniądze. Ulga na robotyzację, na prototyp, na działalność badawczo-rozwojową i wiele innych, o których napisaliśmy w publikacji jest na pewno godna uwagi i zainteresowania. Przedsiębiorcy jednak najlepiej znają swoje możliwości finansowe i nie zawsze, szczególnie mikroprzedsiębiorców stać na inwestycje, których czas zwrotu może być długotrwały. Co do zasad rozliczania ulg, to obowiązuje ogólna zasada, że każda ulga może być rozliczona dopiero w zeznaniu rocznym, a w trakcie roku wydatek znajdzie się w kosztach uzyskania przychodów. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z większości ulg skorzystają jedynie ci, którzy prowadzą PKPiR, a więc wybrali podatek według skali lub podatek liniowy. Zwracamy uwagę, że ulga IPO i konsolidacyjna jest dedykowana jedynie do przedsiębiorców, którzy rozliczają swoje dochody w oparciu o ustawę o CIT. Skorzystanie z każdej z tych ulg wymaga specjalnego prowadzenia urządzeń księgowych w sposób, który umożliwi rozliczenie ulgi po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym. Musi być wiadomo na podstawie, których dokumentów wydatkowych rozliczana jest konkretna ulga.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie