Numer rejestracyjny pojazdu na fakturze VAT

W jakich przypadkach numer rejestracyjny pojazdu musi znaleźć się na fakturze VAT? Jakie wydatki związane z firmowym pojazdem nie wymagają jego podania? Sprawdź szczegóły poniżej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie MF w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, określa jakie dane powinna zawierać faktura VAT. Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:
 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
 3. numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”;
 4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
 5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 6. miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 8. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 9. stawki podatku;
 10. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 11. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.
Paragraf 5 ust.5 wspomnianego rozporządzenia mówi, że faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu.

Jakie wydatki związane z samochodem firmowym nie wymagają podania numeru pojazdu na fakturze

Powyższy przepis odnosi się do faktur dokumentujących sprzedaż paliw silnikowych, z czego wynika, że nie ma obowiązku podawania numeru rejestracyjnego na fakturach dokumentujących inne wydatki związane z eksploatacją pojazdu, na przykład za naprawę samochodu.

Wymóg podawania numeru rejestracyjnego na fakturze zakupu paliwa do samochodu i brak tej konieczności w przypadku innych wydatków związanych z samochodem, wynika z przepisów o podatku od towarów i usług. Z kolei przepisy ustawy o podatku dochodowym nie wymagają aby faktura dotycząca zakupu paliwa do samochodu firmowego musiała zawierać numer rejestracyjny pojazdu. Na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia związku poniesionego wydatku z osiąganym przychodem z działalności.

Wydatki eksploatacyjne dla samochodu niefirmowego

Podatnicy wykorzystują również prywatne samochody osobowe w celach działalności gospodarczej i tu przepisy ustawy o podatku dochodowym nakładają obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Rozporządzenie MF w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w załączniku wyjaśnia, że wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika należy wpisywać w kolumnie 13 księgi po zakończeniu miesiąca, na podstawie miesięcznego zestawienia poniesionych wydatków wynikających z faktur zawierających numer rejestracyjny tego pojazdu.

Co oznacza, że jeżeli wykorzystujemy samochód osobowy w celach działalności gospodarczej na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, wszystkie faktury związane z eksploatacją samochodu (nie tylko faktury zakupu paliwa) powinny zawierać numer rejestracyjny.

Brak numeru rejestracyjnego na fakturze, a nota korygująca.

Notę korygującą może wystawić nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru albo usługi. Wynika z tego, że w przypadku stwierdzenia pomyłki w numerze rejestracyjnym określonym na fakturze zakupu paliwa, nabywca może wystawić notę korygującą. Problem pojawia się w sytuacji, gdy na fakturze w ogóle nie uwzględniono numeru rejestracyjnego pojazdu, wówczas odnosząc się do zapisu, który mówi, że notą można korygować pomyłki, należałoby rozpatrzyć czy brak numeru rejestracyjnego można uznać za pomyłkę. Z kolei w rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur, ustawodawca wymienia elementy, których nie można korygować notą korygującą, dotyczy to pomyłek związanych z oznaczeniem: miary i ilości towarów, ceny jednostkowej netto, wartości sprzedaży netto, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży netto towarów z podziałem na stawki, kwoty podatku od tej sumy i kwoty należności ogółem. Czyli nie ma również zapisu, który zabraniałby podatnikowi korygowanie braku numeru rejestracyjnego notą korygującą. Ponieważ nie ma jednoznacznej interpretacji w tym temacie, możemy jedynie opierać się na rozporządzeniu w sprawie wystawiania faktur i ustawie o VAT.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań