Blog ifirma.pl

Podatek obrotowy – najważniejsze informacje

|
|
6 minut czytania
Jak powszechnie wiadomo sprzedaż detaliczna dotyczy odpłatnego zbywania towarów i aby doszło do sprzedaży detalicznej, to musi nastąpić odpłatne zbycie towarów konsumentowi. Takie zbycie towarów następuje na podstawie umowy zawartej albo w lokalu przedsiębiorstwa albo poza lokalem przedsiębiorstwa. Co istotne podstawą naliczenia tego podatku jest obrót, który uzyskał sprzedawca towaru.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

O tym kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie są stawki tego podatku, przeczytasz w niniejszym artykule.

Podatek od sprzedaży detalicznej a przepisy prawa

Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej reguluje opodatkowanie podatkiem od sprzedaży detalicznej. Podatek ten stanowi dochód budżetu państwa.

Przedmiot opodatkowania:

 • przychód ze sprzedaży detalicznej.
 • Podmiot opodatkowania:,

 • podatnikami podatku są sprzedawcy detaliczni, czyli:
  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne,
  • spółki cywilne oraz
  • jednostki organizacyjne niemającą osobowości prawnej

– dokonujące sprzedaży detalicznej.

Warto również wyjaśnić następujące pojęcia, tj.:

 • działalność gospodarcza – rozumie się przez to działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ustawy o VAT, czyli wskazać należy, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych;
 • kasa rejestrująca – rozumie się przez to kasę rejestrującą, o której mowa w ustawie o VAT, czyli musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas;
 • konsument – rozumie się przez to osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nabywającą towary bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, a także rolnika ryczałtowego w rozumieniu ustawy o VAT;
 • sprzedawca detaliczny – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, spółkę cywilną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej dokonujące sprzedaży detalicznej;
 • sprzedaż detaliczna – rozumie się przez to dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach działalności gospodarczej zbywcy, odpłatnego zbywania towarów konsumentom na podstawie umowy zawartej:
  • w lokalu przedsiębiorstwa,
  • poza lokalem przedsiębiorstwa.

– opodatkowaniu podatkiem obrotowym podlega wyłącznie odpłatne zbywanie towarów dokonywane w ramach działalności gospodarczej na rzecz konsumentów.

Miejsce dokonania sprzedaży towarów

Opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie towarów na podstawie:

 • umowy zawartej bądź poza lokalem przedsiębiorstwa, co oznacza umowę z konsumentem zawartą:
  • przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
  • w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,
  • w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
  • podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;
 • w lokalu przedsiębiorstwa, którym jest:
  • miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe,
  • miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe.

Opodatkowana podatkiem obrotowym jest sprzedaż dokonywana na podstawie umowy zawartej na odległość.

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że: podatkiem obrotowym objęta jest sprzedaż obwoźna lub dokonywana podczas wycieczek handlowych. Należy też podkreślić, że sprzedaż dokonana przez internet lub telefon bezpośrednio po tym, jak przedsiębiorca i konsument nawiązali osobisty i indywidualny kontakt poza lokalem przedsiębiorcy również jest opodatkowana PSD [por. M. Milczarek, Podatek obrotowy, ABC].

Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania podatkiem stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 000 000 zł.

Przychodem ze sprzedaży detalicznej są kwoty otrzymane przez podatnika z tytułu sprzedaży, w tym zaliczki, raty, przedpłaty i zadatki, także w przypadku, gdy kwoty te podatnik otrzymał przed wydaniem towaru.

Przychód ze sprzedaży detalicznej określa się na podstawie wielkości sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kas rejestrujących oraz sprzedaży niezaewidencjonowanej zgodnie ze zwolnieniem określonym w przepisach wykonawczych.

– przychód ze sprzedaży detalicznej nie obejmuje należnego podatku od towarów i usług.

Przychód osiągnięty w danym miesiącu pomniejsza się o kwoty wypłacone w tym miesiącu z tytułu zwrotu towarów po odliczeniu podatku od towarów i usług.

Sprzedaż detaliczna niepodlegająca opodatkowaniu

Nie podlega opodatkowaniu podatkiem sprzedaż detaliczna:

 • energii elektrycznej oraz gazu ziemnego dostarczanych do konsumentów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych, ciepła dostarczanego do konsumentów siecią ciepłowniczą ani wody dostarczanej do konsumentów przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;
 • paliw stałych;
 • używanych do celów opałowych pozostałych węglowodorów gazowych;
 • olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych oraz olejów opałowych;
 • leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, refundowanych lub finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

Obowiązek podatkowy i stawki podatku

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą osiągnięcia w danym miesiącu przychodu przekraczającego 17 000 000 zł i dotyczy przychodu powyżej tej kwoty osiągniętego od tej chwili do końca miesiąca.

Stawki podatku obrotowego wynoszą:

 • 0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł;
 • 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.

Obowiązki podatników

Podatnicy są obowiązani do:

 • składania właściwemu dla podatnika naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe o wysokości podatku, sporządzone według ustalonego wzoru;
 • obliczania i wpłacania podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania

– za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

Sprzedawcy detaliczni, których miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekracza kwoty 17 000 000 zł, nie składają deklaracji podatkowej o wysokości podatku.

– deklarację PSD-1 składają sprzedawcy, którzy osiągnęli przychód ze sprzedaży detalicznej przekraczający kwotę 17 000 000 zł.

Właściwość organów podatkowych

Właściwość miejscowa dla podatników:

 • będących osobami fizycznymi właściwym miejscowo organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.
 • będących spółkami cywilnymi właściwym miejscowo organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby jednego ze wspólników, do którego została złożona pierwsza deklaracja podatkowa o wysokości podatku.
 • będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej właściwym miejscowo organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby podatnika.
 • nieposiadających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio miejsca zamieszkania lub siedziby właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

– w przypadku braku możliwości ustalenia właściwości organu podatkowego właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Podsumowanie

Co do zasady podatnikami podatku obrotowego są sprzedawcy detaliczni, a podatnicy są zobowiązaniu do samoobliczenia podatku i jego wpłacenia do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego.

A jeśli chcesz wiedzieć czym jest podatek giełdowy i jak rozliczać zyski kapitałowe, to przeczytaj ten artykuł.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie