ABC księgowości – Rejestracja VAT

Zwolnienie podmiotowe Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą z definicji są zwolnione z rozliczania podatku VAT – jest to tzw. zwolnienie podmiotowe. Kończy się ono, gdy nasz obrót (sprzedaż) przekroczy w roku podatkowym ustalony próg – w 2012r. wynosi on 150 000 zł (art.113 ustawy o VAT). Jeśli działalność została rozpoczęta w trakcie roku podatkowego, próg ten […]

Zwolnienie podmiotowe

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą z definicji są zwolnione z rozliczania podatku VAT – jest to tzw. zwolnienie podmiotowe. Kończy się ono, gdy nasz obrót (sprzedaż) przekroczy w roku podatkowym ustalony próg – w 2012r. wynosi on 150 000 zł (art.113 ustawy o VAT). Jeśli działalność została rozpoczęta w trakcie roku podatkowego, próg ten wyliczany jest w odpowiedniej proporcji do czasu prowadzenia działalności.

Podatnik może zrezygnować z prawa do zwolnienia już w momencie rozpoczęcia działalności (przed dokonaniem pierwszej sprzedaży) lub począwszy od każdego kolejnego miesiąca.

Wyłączenia ze zwolnienia przedmiotowego

Ze zwolnienia podmiotowego nie mogą skorzystać jednak podatnicy:

 • dokonujący dostawy: wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, towarów, opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, nowych środków transportu, terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę,
 • świadczący usługi prawnicze, w zakresie doradztwa oraz jubilerskie,
 • nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Lista transakcji, gdy nie-vatowiec ma obowiązek rozliczenia podatku VAT

Podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego,w przypadku czynności:

 • importu towarów
 • importu usług
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)
 • dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca (i jest nabywcą) – np. dokonują skupu złomu
 • świadczenia usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca (i jest usługobiorcą) – nabywają praw do emisji gazów cieplarnianych

ma obowiązek rozliczenia podatku VAT na zasadach obowiązujących czynnego podatnika VAT , ale nie musi rejestrować się jako czynny podatnik VAT .

Rejestracja VAT

Przedsiębiorcy, którzy nie mogą lub nie chcą korzystać ze zwolnienia podmiotowego maja obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT. Rejestracji  dokonuje się poprzez złożenie w odpowiednim Urzędzie Skarbowym deklaracji VAT-R.  Aktywny formularz VAT-R dostępny jest na naszej stronie.

Zwolnienie przedmiotowe

Poza zwolnieniem podmiotowym występuje również tzw. zwolnienie przedmiotowe, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy dokonujący wyłącznie  sprzedaży towarów i usług zwolnionych z podatku VAT.  Lista tych zwolnień jest obszerna, a wymienione są w art.43 ustawy o VAT

Utrata zwolnienia przedmiotowego nie następuje z chwilą przekroczenia określonego limitu sprzedaży lecz wówczas, gdy podatnik uprawniony do stosowania takiego zwolnienia, zaczyna dokonywać obrotu towarami czy usługami, które nie są zwolnione i wartość sprzedaży nie podlegającej zwolnieniu przekroczy limit 150 tys. zł w trakcie roku.

Różnice pomiędzy vatowcem i nie-vatowcem

 • Vatowiec do wartości sprzedaży netto dolicza podatek VAT wg stawki określonej w przepisach (3%, 5% lub 23%). Netto + VAT daje cenę brutto. U nie-vatowca netto=brutto.
 • Vatowiec wystawia faktury, nie-vatowiec rachunki.
 • Nie-vatowiec jest zwolniony z prowadzenia ewidencji zakupów VAT ale musi prowadzić ewidencję sprzedaży, która pozwoli na pilnowanie limitu uprawniającego korzystania ze zwolnienia podmiotowego.
 • Vatowiec ma prawo do odliczenia podatku naliczonego (zapłaconego przy zakupach) od podatku należnego (doliczonego do kwot netto sprzedaży).
 • Vatowiec ma obowiązek składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.

Więcej o zasadach rozliczania podatku naliczonego i należnego  oraz wyjaśnienie, kiedy warto być vatowcem – w oddzielnym artykule.