Blog ifirma.pl

Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej w 2024?

|
Zastanawiasz się co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej? W dzisiejszym artykule napiszemy na ten temat.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Z uwagi na ciągle rosnące ceny energii wiele osób jest zainteresowanych zmniejszaniem opłat za rachunki. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie modernizacji w istniejących budynkach mieszkalnych. Jednak w takim przypadku najpierw trzeba zainwestować, a dopiero w dłuższej perspektywie można oczekiwać zwrotu z inwestycji. W dzisiejszej publikacji napiszemy na temat kategorii odliczeń, jakich można dokonać w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Informacja na temat rozliczania ulgi termomodernizacyjnej została zamieszczona w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Znajdziemy tam ogólne informacje na temat ulgi.

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego, także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej
Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach
Podstawą do rozliczenia ulgi są faktury wystawione przez czynnego podatnika VAT. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień wystawienia faktury
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zakończone w terminie 3 kolejnych lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek
Jeżeli pełne odliczenie ulgi w jednym roku podatkowym nie jest możliwe z uwagi na niewystarczającą kwotę dochodu wykazaną w zeznaniu rocznym ulga podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek
Jeśli przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie zostanie zrealizowane w terminie 3 lat to należy doliczyć kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin
Ulga termomodernizacyjna rozliczana jest w składanym zeznaniu rocznym

Na czym polega ulga termomodernizacyjna?

Termomodernizacja polega na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię dostarczaną do ogrzewania budynków mieszkalnych i ogrzanie ciepłej wody. W ramach przedsięwzięcia powinno powinna nastąpić całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne. Oznacza to, że w ramach tego projektu powinny zostać użyte odpowiednie materiały budowlane i urządzenia, które się do tego przyczynią.

Co można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej w 2024?

Na mocy przepisów ustawy o PIT zostało wydane Rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wymienione w nim zostały materiały budowlane, urządzenia i usługi, które można rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Rodzaje materiałów budowlanych i urządzeń, które mogą być rozliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej:
Materiały budowlane wykorzystywane do ocieplania przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów
Węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury
Kondensacyjny kocioł gazowy i olejowy wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin
Zbiornik na gaz lub zbiornik na olej
Kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji UE
Przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej
Materiały budowlane wchodzące w skład:
 • instalacji grzewczej,
 • przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • systemu ogrzewania elektrycznego
Pompa ciepła, kolektor słoneczny, ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem
Stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe
Materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu
Rodzaje usług, które mogą być rozliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej:
Wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – nie jest wymagane
Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi
Wykonanie analizy termograficznej budynku, która pozwala ocenić izolacyjność cieplną budynku
Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej
Docieplenie przegród budowlanych, płyt balkonowych lub fundamentów
Wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych
Wymiana elementów istniejącej instalacji grzewczej, instalacji ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody
Montaż kondensacyjnego kotła gazowego, olejowego
Montaż pompy ciepła
Montaż:
 • kolektora słonecznego,
 • systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,
 • instalacji fotowoltaicznej
Uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin
Regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji
Demontaż źródła ciepła na paliwo stałe

Wsparcie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – objaśnienia podatkowe

Jeśli obowiązujące przepisy przysparzają problemów z ich właściwą interpretacją coraz częściej Ministerstwo Finansów decyduje się na wydanie objaśnień podatkowych. Jest to bardzo ważny dokument, który muszą znać przedsiębiorcy, osoby które nie prowadzą działalności gospodarczej jeśli ich dotyczy, a także pracownicy organów podatkowych. Ranga objaśnień jest znacząca, ponieważ są one wiążące zarówno dla podatnika, jak i organu podatkowego, a to oznacza, że każdy musi przestrzegać wytycznych, które się tam znajdą.

Tak też jest jeśli chodzi o objaśnienia podatkowego z dnia 30 marca 2023 roku wydane w temacie stosowania ulgi termomodernizacyjnej. Poniżej opiszemy najważniejsze informacje, które mogą okazać się pomocne przy rozliczaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Co zostało doprecyzowane w objaśnieniach podatkowych:
Czy wymiana szyb na szyby zespolone może być rozliczona w ramach ulgi?NIE
Jedynie wymiana całego okna a nie jego elementów może skorzystać z ulgi

Właściciel budynku mieszkalnego ocieplił 3 balkony/tarasy, które są integralną częścią budynku, przy czym:

 • jeden z tarasów stanowi jednocześnie stropodach korytarza i przedsionka wewnętrznego,
 • drugi z tarasów stanowi stropodach nad garażem,
 • balkon jest elementem nadwieszonym (posiada formę otwartą).

Czy w ramach ulgi można odliczyć wydatki na docieplenie każdego z ww. tarasów lub balkonu, czy wyłącznie tarasu stanowiącego jednocześnie strop powierzchni mieszkalnej budynku?

TAK
W ramach ulgi można odliczyć wydatki związane z dociepleniem obu tarasów i balkonu, ponieważ stanowią integralną część budynku

Zakupiono kocioł na paliwo stałe w 2020 roku, jednak z uwagi na niskie dochody nie odliczono pełnej wartości w jednym roku, tylko odliczenie będzie kontynuowane przez 3 kolejne lata.

Czy odliczenie zakupu kotła na paliwo stałe w 2020 roku można kontynuować w kolejnych latach pomimo tego, że nie znajduje się już na liście wydatków?

TAK
Można kontynuować odliczenie zakupu kotła na paliwo stałe w takim przypadku, obowiązuje zasada praw nabytych

Czy osoba, która nie korzysta z odliczenia podatku VAT, może rozliczyć w ramach ulgi kwotę brutto faktury?

TAK
W takim przypadku do limitu ulgi termomodernizacyjnej wlicza się kwotę brutto wydatku

Czy zapłata zaliczki na zakup pieca w jednym roku bez wystawienia faktury zaliczkowej uprawnia do jej uwzględnienia w kolejnym roku na podstawie faktury, która została wystawiona na żądanie?

TAK
Można odliczyć pełną kwotę przeznaczoną na zakup pieca, łącznie z zaliczką zapłaconą w roku poprzednim

Właściciel kamienicy wielorodzinnej, w której mieszka chce wymienić piece na nowe. Czy może zakup pieców rozliczyć w ramach ulgi?

NIE
Nie może takiego wydatku rozliczyć w ramach ulgi, ponieważ kamienica nie jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

Czy montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku gospodarczego z uwagi na zły stan dachu budynku mieszkalnego pozwala na odliczenie wydatku w ramach ulgi?

TAK
W takim przypadku można skorzystać z odliczeń w ramach ulgi

Czy dokonując rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego można w starej części domu wymienić stolarkę okienną, a w nowej dokonać jej montażu?

TAK
Można odliczyć całość wydatków związanych z tą inwestycją, zarówno w części istniejącej, jak i dobudowanej

Czy właściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego nieposiadający dokumentu potwierdzającego zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy może skorzystać z ulgi?

TAK
W takim przypadku można skorzystać z ulgi

Czy faktura na montaż kotła gazowego w domu jednorodzinnym wystawiona w kwietniu może być rozliczona w ramach ulgi, jeśli dopiero w lipcu doszło do uzyskania tytułu prawnego do budynku?

TAK
Można dokonać odliczenia w zeznaniu rocznym, ponieważ na moment dokonania odliczenia podatnik był już właścicielem

W budynku mieszkalnym są wynajmowane pokoje turystom w ramach prowadzonej działalności gospodarcze. Czy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

TAK
W ustawie o PIT czy w ustawie o ryczałcie nie została wymieniona taka negatywna przesłanka, w związku z tym można skorzystać z ulgi

Właściciel budynku przeprowadził przedsięwzięcie termomodernizacyjne ze środków własnych i dokonał za ten rok ich odliczenia w pełnej wysokości. W kolejnym roku otrzymał dotację z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10% poniesionych wydatków

W takim przypadku rozliczając podatek dochodowy za rok, w którym otrzymał dotację, ma obowiązek doliczyć do dochodu (lub przychodu) kwoty uprzednio odliczonych wydatków, które zostały zwrócone w formie dotacji, lub złożyć korektę zeznania za rok, w którym zastosował odliczenie.

Takie działanie: doliczenie bądź złożona korekta zeznania powoduje, że odnawia się możliwy do odliczenia limit ulgi w następnych latach podatkowych

Limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych
Każdy z małżonków dysponuje odrębnym limitem ulgi w wysokości 53.000 zł

W przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej, jeśli budynek należy do majątku wspólnego wystawienie faktury na imię i nazwisko tylko jednego małżonka nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania z ulgi.

Przykład

Małżonkowie objęci wspólnością majątkową postanowili zrealizować przedsięwzięcie termomodernizacyjne na ich wspólnej nieruchomości. Zostały wystawione faktury na kwotę 70.000 zł, ale tylko na imię i nazwisko żony. W takim przypadku małżonkowie mogą w sposób dowolny rozliczyć ulgę, przykładowo każdy po 50% kwoty czyli po 35.000 zł lub żona 53.000 zł a mąż 17.000 zł lub w dowolnej proporcji pod warunkiem, że żadna ze stron nie przekroczy limitu 53.000 zł. Nie ma znaczenia, że na fakturze znajdują się dane tylko jednego współmałżonka

Programy realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej takie jak:
 • „Czyste Powietrze”,
 • „Mój Prąd”,
 • „Moje Ciepło”
W ramach, których przekazywane są dotacje lub umorzone pożyczki korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego

Czy wymiana kominka na nowy pozwala skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Jak to bywa z przepisami nie wszystko da się ująć w sztywne ramy prawne. Stąd też tak często nawiązujemy do interpretacji podatkowych. Tak też jest w tym przypadku, gdy padło pytanie o wymianę starego kominka na nowy nowy kominek ekologiczny wraz z wkładem i jego zabudowaniem. Sprawa była rozstrzygana w interpretacji z dnia 30.03.2023 r. nr 0114-KDIP3-2.4011.134.2023.3.AC. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) uznał, że nie jest to możliwe, a w uzasadnieniu napisał m.in., że kominki są urządzeniami grzewczymi należącymi do miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Kominek nie został wymieniony w załączniku do Rozporządzenia w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych i nie może być rozliczony w ramach ulgi.

Czy wymiana pokrycia dachowego pozwala na skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej?

Z przepisów nie wynika również wprost czy wymiana pokrycia dachowego kwalifikuje się do ulgi termomodernizacyjnej. Z zapytaniem w tej sprawie zwrócił się jeden z właścicieli budynków mieszkalnych. W interpretacji nr 0114-KDIP3-2.4011.105.2023.2.JM z dnia 24.03.2023 r. zadał pytanie o możliwość odliczenia wydatków na remont dachu w ramach ulgi. Dyrektor KIS zgodził się z Wnioskodawcą, że może dokonać takiego odliczenia. Spowoduje to zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania do budynku mieszkalnego. Wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją takiego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej w zeznaniu rocznym.

Ulga termomodernizacyjna 2024 – podsumowanie

Ustawodawca umożliwia pomniejszenie dochodu do opodatkowania o wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Mowa jest o tym zarówno w ustawie o PIT, jak i w Rozporządzeniu w sprawie rodzaju materiałów budowlanych, urządzeń i usług. Dodatkowo na temat rozliczania ulgi zostały wydane objaśnienia podatkowe MF. W publikacji zaprezentowano wszystkie istotne informacje na temat rozliczania ulgi. Pomimo dość szczegółowych przepisów i tak wiele kwestii budzi wątpliwości, niektóre z nich zostały rozwiane przez objaśnienia. Jak się jednak okazuje i tak w dalszym ciągu nie znajdziemy odpowiedzi na wszystkie pytania, dlatego właściciele budynków mieszkalnych w dalszym ciągu występują z wnioskami o wydanie interpretacji podatkowych, dwie z nich zostały przytoczone, co nie oznacza, że to załatwia temat ulgi. Każda badana sprawa może być inna, nietypowa i powstaje wówczas potrzeba i konieczność zwrócenia się o wydanie interpretacji podatkowej we własnej sprawie.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie