Jak wypełnić PIT – wszystko, co musisz wiedzieć

jak wypełnić PIT

Pojęcie PIT-u można rozumieć dwojako – jako podatek dochodowy od osób fizycznych lub jako samą deklarację podatkową. Niezależnie od przyjętej terminologii jedno z drugim pozostaje w nierozerwalnym związku, którego świadomość pozwala dopełnić obowiązków ciążących na podatniku. Czym jest zatem podatek od dochodów osób fizycznych? Którą deklarację wypełnić? W jaki sposób i kiedy ją złożyć? Jak ustalić przychody i przysługujące ulgi? Jak upewnić się odnośnie do skutecznego złożenia deklaracji w urzędzie? Zapraszamy do lektury.

Jak wypełnić PIT? 

Pojęcie podatku dochodowego od osób fizycznych 

PIT stanowi akronim od angielskiego „Personal Income Tax”, którego odpowiednikiem w polskim ustawodawstwie jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Należy przez niego rozumieć podatek bezpośredni, a więc taki, który odprowadzany jest od określonych dóbr i zysków jednostki – w przeciwieństwie do podatku pośredniego, uiszczanego od wskazanych przez ustawę czynności gospodarczych.

Podatkiem tym obarczone są osoby fizyczne, będące polskimi rezydentami lub nierezydentami. To pierwsze pojęcie odnosi się do osób, które odprowadzają podatek w Rzeczypospolitej Polskiej od całości swoich przychodów, podczas gdy drugie opisuje osoby, które odprowadzają w Polsce jedynie podatki od przychodów osiągniętych na jej terytorium.   

Metody składania deklaracji PIT 

Deklarację PIT złożyć można na kilka alternatywnych sposobów. Są to: 

 1. metoda tradycyjna, sprowadzająca się do złożenia deklaracji w „okienku” urzędu lub wysłania jej pocztą na wskazany adres urzędu, 
 2. złożenie PIT-u na platformie rządowej, za pośrednictwem usługi Twój ePIT,
 3. korzystanie z dedykowanego programu do rozliczania PIT-ów online, takich jak pitroczny.pl.

Najważniejsze informacje o każdej z metod składania PIT-ów:

 1. Data złożenia deklaracji za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. warunkowana jest przez datę stempla pocztowego, bez względu na faktyczny termin dotarcia przesyłki pod adres urzędu. Podobnie sytuacja wygląda w razie chęci skorzystania z usług zagranicznego operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe w innym kraju Unii Europejskiej.

  Skorzystanie z usług innych firm pocztowych wiąże się z kolei z odłożeniem w czasie wspomnianego terminu – w tym przypadku za termin złożenia deklaracji uważa się dzień jej wpływu pod wskazany adres.

  W przypadku wysyłki deklaracji spoza terytorium Unii Europejskiej za datę jej złożenia uznaje się datę otrzymania przesyłki przez Pocztę Polską S.A.

  Deklarację PIT złożyć można również w konsulacie.

   
 2. Twój e-PIT stanowi zautomatyzowane, udostępnione przez organy administracji skarbowej zeznanie podatkowe osób fizycznych z możliwością edycji. W tej formie możliwe jest rozliczenie PIT-u przez profil zaufany lub poprzez wskazanie danych, takich jak PESEL albo NIP oraz data urodzenia, suma przychodu z deklaracji oraz suma przychodu z jednej z informacji od pracodawców. Podatnik, korzystając z tej metody złożenia deklaracji, może:
  • zaakceptować deklarację,
  • edytować ją (dodając nieuwzględnione w deklaracji ulgi, przekazując 1% na wskazaną organizację pożytku publicznego, rozliczając się z małżonkiem lub z dzieckiem itd.),
  • nie podjąć żadnych kroków, co skutkuje automatycznym złożeniem deklaracji w wyjściowym kształcie. 
 3. Pitroczny.pl jest darmową aplikacją, z której pomocą można w przejrzysty i szybki sposób rozliczyć swój PIT. Potwierdzenie tożsamości za pośrednictwem usług platformy następuje z pominięciem weryfikacji z zastosowaniem bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego – w jego miejsce występuje weryfikacja na podstawie 6 osobistych cech podatnika.

  Dla podmiotów korzystających z usług ifirma.pl istnieje możliwość eksportowania danych zawartych w księgowości i skorzystania z usług złożenia deklaracji w cudzym imieniu przez specjalistów, dzięki czemu proces przebiega jeszcze sprawniej.

   

Który PIT wypełnić? 

PIT-37

Składają go m.in. pracownicy, zleceniobiorcy i wykonawcy na podstawie umowy o dzieło, którzy uzyskują przychody wyłącznie z tytułu tych umów, a którym zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik (pracodawca, zleceniodawca itd.). Dla szukających odpowiedzi na pytanie, jak wypełnić PIT-37, spieszymy z odpowiedzią, iż deklarację tę wypełnia się na podstawie danych zawartych w formularzu PIT-11, przesłanego wcześniej przez płatnika. Razem z PIT-37 załączyć można: PIT/O, PIT/D oraz PIT-2K.  PIT-37 należy złożyć do 30 kwietnia.

PIT-36 – jak wypełnić?

Wypełniają go podatnicy, którzy nie rozliczają się za pośrednictwem płatnika, nawet w niewielkim wymiarze uzyskiwanych w skali roku dochodów. PIT-36 składają jednocześnie osoby rozliczające się według skali podatkowej (18%, 32%).

Do deklaracji można załączyć również PIT/ZG, PIT/O, PIT/D, PIT/B, PIT/M, PIT/BR, PIT/ MIT,  PIT-2K oraz PIT/ DS. PIT-36 należy złożyć do 30 kwietnia.

PIT-28

Składają go osoby fizyczne oraz spółki cywilne rozliczające się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Chcąc odpowiedzieć na pytanie, jak wypełnić PIT-28, w pierwszej kolejności należy rozważyć, czy rodzaj uzyskiwanego dochodu objęty jest tą właśnie formą rozliczenia. Ta zaś obejmuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, przychody uzyskiwane na podstawie zawartej umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i podobnych, o ile te nie zawierają się w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych wyprodukowanych w ramach własnych upraw, hodowli lub chowu.

Do deklaracji dołączyć można również  PIT/D, PIT-2K I PIT/O. PIT-28 należy złożyć do końca lutego. 

PIT-39 – jak wypełnić?

PIT-39 wypełniają podatnicy, którzy sprzedali nieruchomość/ jej część/ udział w niej/ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego/ prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej/prawo wieczystego użytkowania w terminie nieprzekraczającym 5 lat od ich kupna lub ukończenia budowy. PIT-39 składa się do 30 kwietnia.

PIT-19 – jak wypełnić?

PIT-19 wypełnia osoba duchowna, która uzyskuje przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim, które to przychody rozliczane są w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. PIT-19 należy składać w terminie do 31 stycznia.

PIT-11 – jak wypełnić?

PIT-11 wypełniają płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (pracodawcy, zleceniodawcy itd.), a następnie przekazują go do Urzędu Skarbowego oraz do pracownika/ zleceniobiorcy/ wykonawcy, którzy to dokonują własnych rozliczeń podatkowych. Informację tę należy złożyć w terminie do 1 lutego. 

PIT-0 – jak wypełnić?

PIT-0 (znany też jako PIT-O) mogą złożyć osoby poniżej 26. roku życia chcące czynić użytek z przysługujących im ulg – odliczonych od podatku i od dochodu (ulga na dziecko, na internet, na nowe technologie itd.). PIT-0 składa się od 1 stycznia do 12 lipca.

Jak ustalić przychody i ulgi? 

Przychody ustala się bądź na podstawie danych dostarczonych przez płatnika lub tego, kto wypłaca wynagrodzenie  (PIT-11, PIT-8C), bądź czyni się na podstawie własnych wyliczeń. Istnieje też możliwość wystąpienia obu tych sytuacji jednocześnie. Podejmując się własnych ustaleń odnośnie do przychodów, należy mieć na względzie kilka kluczowych okoliczności: 

 • należy uwzględnić zwolnienia podatkowe, w związku z którymi ujęcie w deklaracji określonych przychodów nie jest konieczne (np. przychody ze spadku, darowizny, przychody z alimentów uzyskiwanych do 25. roku życia), 
 • decydując się na rozliczenie za pośrednictwem platformy rządowej, należy mieć na uwadze, iż ta forma dedykowana jest wyłącznie określonym rodzajom rozliczeń podatkowych. Mowa o: PIT-37 i PIT-38, PIT-28 i PIT-36
 • chcąc skorzystać z ulg podatkowych, należy uprzednio upewnić się co do posiadania wymaganego ustawowo statusu czy spełnienia wymogów warunkujących możliwość czynienia użytku z określonej przepisami ulgi (wymagana dokumentacja, stan faktyczny). 

Jak sprawdzić, czy PIT został prawidłowo złożony? 

W przypadku złożenia deklaracji w formie elektronicznej świadectwem poprawnego wypełnienia i wysłania dokumentu jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jego brak może świadczyć o ewentualnych błędach. Jak sprawdzić PIT w takiej sytuacji? Można: 

 • ponownie zalogować się do pobranego programu i sprawdzić status składanej deklaracji – status 200 świadczy przy tym o prawidłowym przebiegu całego procesu,
 • skorzystać z usługi ePIT, w której również możliwe jest sprawdzenie statusu wypełnionej dokumentacji, 
 • wystąpić do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o wydanie kopii druku Urzędowego Poświadczenia Odbioru. 

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Jak rozliczyć PIT przez internet?

  Można to zrobić na dwa sposoby: korzystając z platformy rządowej "Twój e-Pit" lub z dedykowanych programów do rozliczania PIT-u online, m.in. pitroczny.pl.

 2. 🔸Jak wysłać PIT przez internet?

  Można to zrobić samodzielnie, wypełniając dane formularza PIT i wysyłając go na wskazany adres urzędu lub skorzystać z usług księgowych, którzy zrobią to w naszym imieniu na podstawie dostępnych w księgach danych.

 3. 🔸Gdzie sprawdzić swój PIT?

  PIT sprawdzić można w dedykowanych programach rozliczeniowych lub na platformie rządowej, z której korzystało się podczas składania deklaracji. Można wystąpić też z wnioskiem do właściwego urzędu o wydanie kopii druku UPO.

 4. 🔸Jak sprawdzić, czy PIT jest rozliczony?

  Gwarancją prawidłowego rozliczenia PIT-u jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Można też sprawdzić status wypełnionej dokumentacji - odpowiednio w programie rozliczeniowym lub na platformie rządowej. 

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość