Jeżeli nie wiesz czy posiadasz status mikroprzedsiębiorcy sprawdź tutaj jak się go ustala

Definicje mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zostały zawarte w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. W artykule Jednolity Plik Kontrolny – zmiany od 1 lipca 2016 zostały ujęte limity jakie powodują przypisanie przedsiębiorcy do określonej kategorii przedsiębiorców.

Kwalifikując przedsiębiorcę do określonej kategorii przedsiębiorców niezbędne jest ustalenie czy dana firma w co najmniej jednym z dwóch ostatnich latach obrotowych, spełniła łącznie dwa poniższe warunki:

  1. średniorocznego zatrudnienia,
  2. rocznego obrotu netto lub sumy aktywów bilansu.

Warunkiem spełnienia punktu 2 jest wypełnienie jednego z warunków określonych w tym punkcie czyli:

  – rocznego obrotu netto, lub
  – sumy aktywów bilansu.

Średnioroczne zatrudnienie:

Zgodnie z art. 109 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, średnioroczne zatrudnienie określamy w przeliczeniu na pełne etaty, gdzie nie należy uwzględniać pracowników przebywających na:
– urlopach macierzyńskich,
– urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego,
– urlopach ojcowskich,
– urlopach rodzicielskich,
– urlopach wychowawczych,
– a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Ważne
Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Umowa o dzieło oraz umowa zlecenie to umowy cywilne, które reguluje kodeks cywilny – liczba zatrudnionych w ramach danych umów nie wpływa w żaden sposób na wyliczenie średniorocznego zatrudnienia.

Przykład. 1.
Firma X zatrudniała w roku 2016 pracowników na etat wg danych w poniższej tabeli

Zatrudnienie miesięczne w roku 2016
Miesiąc
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Ilość etatów w miesiącu
8
8
8
8
8,5
6,5
3,75
3,75
3,75
3,75
0
0

Średniomiesięczne zatrudnienie w firmie X liczmy jako liczbę etatów w całym roku podzieloną przez liczbę miesięcy w roku, tj.

Ilość etatów w roku – 8+8+8+8+8,5+6,5+3,75+3,75+3,75+3,75 = 62
Ilość miesięcy w roku – 12
Średnioroczne zatrudnienie firmy X – 62/12 =5,17 etatu na rok.

Jak przeliczyć wartość obrotu / aktywów

Wyrażone kwoty w euro przeliczane są na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Przykład . 2.
W 2015 roku kurs euro wyniósł 4,2615 PLN na dzień 31.12.2015
Po przeliczeniu na złote:
2 mln euro wynosi w 2015 r. : 8.523.000,00 zł
10 mln euro wynosi w 2015 r. : 42.615.000,00 zł

Obecnie nie jest jeszcze znany kurs roku 2016.

Obowiązek przesyłania Ewidencji VAT w strukturze JPK

Jedynie mikroprzedsiębiorca może przesyłać ewidencje VAT w strukturze JPK od stycznia 2018 roku. U każdego pozostałego przedsiębiorca będącego płatnikiem VAT-u obowiązek wysyłki JPK ewidencji VAT powstanie od 01 stycznia 2017 roku. Z uwagi na powyższe bardzo ważnym jest mieć pewność, iż nasza działalność mieści się w grupie mikroprzedsiębiorców.

Podsumowując:
Mikroprzedsiebiorcą nie będzie przedsiębiorca, który w dwóch ostatnich latach obrotowych tj. 2015 i 2016 przekroczył:
1. średnioroczne zatrudnienie 10 pracowników, oraz
2. obrót netto 2 mln euro, lub
3. całkowity bilans roczny przekroczył 2 mln euro.

Przykład.3.
Przedsiębiorca:
1) zatrudniał średniorocznie w:
A. 2015 roku – 20 pracowników,
B. 2016 roku – 7 pracowników
2) obrót netto jak i suma aktywów w:
A. 2015 roku wyniósł 1 mln zł,
B. 2016 roku wyniósł 1 mln zł.

Przedsiębiorca w 2015 roku przekroczył średnioroczny limit zatrudnionych pracowników dla grupy “mikroprzedsiębiorców”, ponieważ limit nie został przekroczony w roku 2016 oraz przedsiębiorca nie przekroczył w żadnym z lat limitu wskazanego dla obrotu jak i sumy aktywów przedsiębiorca nadal posiada status „mikroprzedsiębiorcy”.


Autor: Marzena Łukasik – ifirma.pl


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Biuro rachunkowe
już od 89zł/mc.

 • Jednolity Plik Kontrolny bez dodatkowych opłat.
 • Pełna odpowiedzialność za prowadzoną dokumentację.
 • Wygodne formy dostarczania dokumentów (online, poczta, kurier)

dowiedz się więcej


 • Daty w artykule podane są poprawnie. Inni podatnicy VAT niż mikroprzedsiębiorcy mieli obowiązek składania JPK-VAT już od 2017. Dla mikroprzedsiębiorców będących płatnikami VAT obowiązek składania plików dotyczy 2018 roku. Jeżeli ma Pan wątpliwości czy składanie plików Pana dotyczy i jest Pan użytkownikiem serwisu zachęcamy do kontaktu z BOK serwisu ifirma.pl. Na indywidualne pytania użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon. Dane do kontaktu podane są na stronie: https://www.ifirma.pl/kontakt