Blog ifirma.pl

Nowe ulgi i odliczenia wprowadzone przez Polski Ład

|
|
8 minut czytania
Zastanawiasz się, jakie nowe ulgi i odliczenia zostały wprowadzone przez Polski Ład? W dzisiejszej publikacji odpowiemy na to pytanie.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Ustawa o Polskim Ładzie jest cały czas tematem numer jeden na łamach prasy podatkowej. Nic więc dziwnego, że ciągle opisujemy zmiany, jakie zostały wprowadzone. Jest ich tak dużo, że nie sposób jest zbiorcze ich omówienie, dlatego też stosujemy zasadę opisywania wybranej tematyki. W dzisiejszej publikacji zajmiemy się nowymi ulgami i odliczeniami, które zostały wprowadzone przez Polski Ład, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy.

Nowe ulgi i odliczenia wprowadzone przez Polski Ład

Jeżeli chodzi o odliczenia w ramach różnego rodzaju ulg, to przede wszystkim należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Poniżej przedstawiamy ulgi, które zostaną szczegółowo omówione w dzisiejszym artykule:

Rodzaj ulgi
Podstawa prawna
Kto skorzysta z ulgi
Ulga dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę
art. 26ha ustawa PIT Przedsiębiorcy rozliczający się na:
-podatku liniowym 19%,
-podatku według skali 12% i 32%
Ulga prowzrostowa
art. 26gb ustawa PIT
Przedsiębiorcy rozliczający się na:
-podatku liniowym 19%,
-podatku według skali 12% i 32%
Ulga na zabytki
art. 26hb ustawa PIT
art. 11 ust. 1 i 2 ustawa o ryczałcie
Przedsiębiorcy rozliczający się na:
-podatku liniowym 19%,
-podatku według skali 12% i 32%,
-ryczałcie
Ulga na cele rozbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie
art. 26 ust. 1 pkt 9 lit.e
Przedsiębiorcy rozliczający się na:
-podatku według skali 12% i 32%, -ryczałcie

Ulga dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę

Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację nazywana jest również ulgą sponsoringową. Ustawodawca skierował swoją propozycję do przedsiębiorców, którzy w ramach tej ulgi mogą odliczyć 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

 • sportową,
 • kulturalną w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Zgodnie z ustawą kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę pozarolniczej działalności gospodarczej.

Koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność:
Sportową
Kulturalną
Wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę
Koszty poniesione na finansowanie:
1.Klubu sportowego.
2.Stypendium sportowego.
3.Imprezy sportowej niebędącej imprezą masową.

Wydatki na działalność sportową obejmują m.in.: finansowanie klubów sportowych, zakup sprzętu sportowego, koszty organizowania zawodów sportowych.
Koszty poniesione na sfinansowanie:
1.Instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2.Działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.
Koszty poniesione na:
1.Stypendia.
2.Sfinansowanie zatrudnionemu u przedsiębiorcy pracownikowi opłat za kształcenie na studiach podyplomowych, kształcenie specjalistyczne lub kształcenie w innych formach.
3.Finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla studentów odbywających u przedsiębiorcy staże i praktyki przewidziane programem studiów
4.Sfinansowanie studiów dualnych, są to studia o profilu praktycznym prowadzone z udziałem pracodawcy.
5.Wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez przedsiębiorcę organizującego praktyki zawodowe dla studentów zatrudnionych za pośrednictwem akademickiego biura karier.

Odliczenia wydatków poniesionych na działalność sportową, kulturalną i edukację dokonuje się w składanym zeznaniu rocznym po zakończonym roku podatkowym według ustalonego wzoru zawierającego wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

W praktyce odliczenie będzie wyglądało w ten sposób, że przedsiębiorca będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 100% poniesionego wydatku. Dodatkowo 50% tego samego wydatku odliczy, jako ulgę w składanym zeznaniu rocznym, co łącznie daje w skali roku prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o 150%.

ulgi i odliczenia Polski Ład
Przykład 1

Pan Adam prowadzi działalność gospodarczą, którą rozlicza na podatku liniowym. Podjął decyzję, że sfinansuje stypendium sportowe w kwocie 10.000 zł. Zgodnie z tym co napisaliśmy wcześniej dzięki tej decyzji zapłaci mniej podatku o kwotę 2.850 zł, na którą się składa:

 • 10.000 zł x 19% = 1.900 zł,
 • 5.000 zł x 19% = 950 zł
  co daje sumarycznie 2.850 zł.

  Ulga prowzrostowa

  Ulga prowzrostowa, nazywana również ulgą na ekspansję, polega na możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków w związku z poszerzaniem rynków zbytu dla swoich produktów. Pod pojęciem produktów należy rozumieć rzeczy wytworzone przez przedsiębiorcę. Żeby skorzystać z ulgi przedsiębiorca musi spełniać kilka warunków:

  1. Zwiększyć przychody ze sprzedaży produktów w kolejnym roku podatkowym, przy czym nie może to być sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych lub
  2. Osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów, które wcześniej nie znajdowały się w ofercie lub
  3. Osiągnąć przychody ze sprzedaży nowych produktów w danym kraju.

  Do kosztów, które mogą być rozliczone w ramach tej ulgi można zaliczyć m.in. koszty:

  • poniesione na organizację targów, w tym m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, zakup biletów lotniczych dla przedsiębiorcy i jego pracowników,
  • działań promocyjnych, takich jak reklama, przygotowanie katalogów i ulotek na temat oferowanych produktów, przygotowanie strony internetowej,
  • rejestracja znaków towarowych,
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej.

  Ulgę można odliczyć w składanym zeznaniu rocznym. W danym roku podatkowym można maksymalnie odliczyć kwotę 1.000.000 zł. Jeżeli w danym roku podatkowym przedsiębiorca poniósł stratę lub kwota odliczenia jest wyższa od kwoty osiągniętego dochodu, to może dokonać częściowego odliczenia a pozostałą kwotę odliczyć w ciągu 6 lat następujących bezpośrednio po roku, w którym miał prawo do skorzystania z ulgi. W przypadku jeżeli przedsiębiorca, który skorzystał z ulgi nie spełni warunku, o którym mowa w przepisach, jest obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynął termin do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży produktów dokonać doliczenia kwoty, która uprzednio została odliczona. Termin na wywiązanie się z warunków ulgi obejmuje okres 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym przedsiębiorca poniósł koszty zwiększenia przychodu ze sprzedaży.

  Ulga na zabytki

  Ulga na zabytki od samego początku była dość kontrowersyjna, dlatego ustawodawca postanowił już w trakcie 2022 roku zmienić zasady jej obowiązywania. Jeszcze do końca 2022 roku w ramach tej ulgi wszyscy właściciele, współwłaściciele zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, będą mogli odliczyć wydatki na:

  • wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony dla zabytku wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków,
  • prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,
  • odpłatne nabycie zabytku nieruchomego pod warunkiem, że na nabytą nieruchomość poniesiono wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim.

  Z ulgi na zabytki mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy opłacają podatek liniowy, według skali i zryczałtowany podatek dochodowy. Prawo do ulgi przysługuje pod warunkiem, że posiadamy:

  • tytuł prawny do zabytku nieruchomego, jesteśmy jego właścicielem lub współwłaścicielem,
  • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych – w przypadku zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,
  • sporządzone na piśmie zalecenia konserwatorskie – w przypadku zabytku nieruchomego znajdującego się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków,
  • fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT.

  Wysokość odliczeń w ramach ulgi na zabytki:

  Wydatki na wpłaty na fundusz remontowy, prace restauratorskie, konserwatorskie i budowlane
  Wydatki na nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków
  50% poniesionych wydatków Nie więcej niż kwota odpowiadająca iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku. Limit odliczenia na wszystkie inwestycje podatnika z tego tytułu nie może przekroczyć 500.000 zł
  Przykład 2

  Pan Tadeusz prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. W czerwcu 2022 roku nabył zabytkowy budynek wpisany do rejestru zabytków o powierzchni 300 m2. W ramach ulgi może odliczyć kwotę 150.000 zł (300 m2 x 500 zł). Dodatkowo w budynku zostały przeprowadzone prace budowlane za zgodą wojewódzkiego konserwatora zabytków, za które została wystawiona faktura na kwotę 100.000 zł. W tej sytuacji pan Tadeusz odliczy:

 • 100.000 zł x 50% = 50.000 zł – za prace budowlane,
 • 150.000 zł za nabycie budynku.
  Łącznie podstawę opodatkowania w zeznaniu rocznym będzie mógł pomniejszyć o 200.000 zł (150.000 zł + 50.000 zł), co da mniejszy podatek do zapłaty o kwotę 38.000 zł (200.000 x 19%).

  Odliczenia ulgi na zabytki można dokonywać w zeznaniu rocznym. Jeżeli kwota dochodu jest niewystarczająca lub przedsiębiorca poniósł stratę w prowadzonej działalności gospodarczej odliczenia można dokonać jeszcze w ciągu 6 lat od końca roku, w którym poniesiono wydatki.

  Ulga na cele rozbudowy Pałacu Saskiego

  W 2021 roku powstała ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Powołano szereg instytucji, które mają zająć się całym przedsięwzięciem. W ślad za tym do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono zapis, z którego wynika możliwość odliczenia darowizny poniesione na ten cel. Z odliczenia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy opłacają podatek według skali i ryczałt, wyłączeni są opłacający podatek liniowy. Wysokość dokonanej darowizny nie może przekroczyć 6% osiągniętego w danym roku podatkowym dochodu/przychodu. Prawo do skorzystania z odliczenia przysługuje pod warunkiem, że darczyńca będzie w posiadaniu:

  • dowodu wpłaty darowizny na rachunek bankowy obdarowanego, jeżeli to będzie darowizna pieniężna,
  • potwierdzenia przekazania darowizny niepieniężnej, w którym będzie wskazana m.in. wartość takiej darowizny.

  Podsumowanie

  Nowe ulgi i odliczenia wprowadzone ustawą przez Polski Ład opisane w publikacji są skierowane do przedsiębiorców, ale w przypadku ulgi na zabytki czy na odbudowę Pałacu Saskiego mogą z nich skorzystać również osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Nie wszystkie ulgi mogą być odliczone przez każdego przedsiębiorcę, ci którzy wybrali podatek liniowy czy zryczałtowany podatek dochodowy z pewnych ulg nie skorzystają, co zostało opisane w artykule. Każda z omawianych preferencji wymaga spełnienia warunków ustawowych, co zostało również wyartykułowane. Przy rozliczaniu ulg należy mieć na uwadze warunek, który mówi o tym, że poniesione wydatki nie mogą być zwrócone w jakiejkolwiek formie. Wydaje się, że bliżej rozliczeń rocznych pojawią się jeszcze dodatkowe wyjaśnienia, chociażby w postaci broszur. Z uwagi na rozliczanie opisanych ulg po raz pierwszy w składanych zeznaniach rocznych za 2022 rok na pewno będziemy pojawiali się z nowymi wiadomościami na ten temat, dlatego zachęcamy do bieżącego monitorowania naszych publikacji.

 • Autor ifirma.pl

  Małgorzata Jagusiak

  Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

  Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

  Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

  Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

  Już za 149 zł

  miesięcznie

  • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
  • Przydzielamy dedykowaną księgową
  • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
  Zleć księgowość
  Myślisz o zmianie księgowego?

  Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

   Komentarze czytelników
   1. 20 marca 2023 o 18:28
    JL

    Czy wpłata na fundusz remontowy zabytkowej kamienicy dokonana przelewem 30.12.2022, a zaksięgowana przez wspólnotę w styczniu 2023 r. będzie podlegać odliczeniu w zeznaniu podatkowym za 2022 czy 2023 r.?

   Dodaj komentarz

   Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

   Biuro rachunkowe - ifirma.pl
   Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

   Mobilnie. Wszędzie

   Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

   Mobilnie