Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne – jak ją ustalić?

podstawa wymiaru składek

Zastanawiasz się w jaki sposób ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne? W dzisiejszym artykule odpowiemy na wiele nurtujących pytań.

Każdy z nas opłaca różnego rodzaju należności publicznoprawne, często bez znajomości przepisów. Sama wiedza na temat konkretnego aktu prawa też bardzo często nie wnosi zbyt wiele. Dlatego tak ważne jest przekazywanie informacji w jak najbardziej przystępnej formie, która trafi do większości czytelników. Takie przesłanie przyświeca nam przy pisaniu publikacji. W dzisiejszej zajmiemy się tematem ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w szerszej perspektywie.

Co to są ubezpieczenia społeczne?

W pierwszej kolejności należy ustalić, co kryje się pod pojęciem ubezpieczenia społecznego? Obejmują one następujące kategorie ubezpieczeń:

Rodzaje ubezpieczeń społecznych
Rodzaj zabezpieczenia
Emerytalne Po osiągnięciu wieku emerytalnego
Rentowe W przypadku niezdolności do pracy
Chorobowe W przypadku choroby
Wypadkowe W przypadku wystąpienia choroby zawodowej lub z uwagi na wypadek przy pracy

Wprowadzone ubezpieczenia mają z założenia zabezpieczać byt osobom, które o ile znajdą się w określonej sytuacji życiowej spowodowanej przykładowo: chorobą, trwałą utratą zdrowia, ciążą, przejściem na rentę czy emeryturę po spełnieniu warunków osobowych nie pozostaną bez środków do życia. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych w sposób szczegółowy odnosi się do tego, czy podleganie pod ubezpieczenia społeczne jest dla danej osoby dobrowolne czy obowiązkowe. Jednak nie to będzie przedmiotem naszych dzisiejszych rozważaniach, dlatego poniżej przejdziemy do meritum tematu.

Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych ustawodawca wskazał ogólnie co powinno się znaleźć w podstawie do opodatkowania:

 1. W przypadku pracowników – w podstawie znajduje się przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. W przypadku osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne – w wysokości zapłaty kwotowo, w stawce godzinowej, akordowej lub prowizyjnej.
 

W przepisach wymieniono szereg przypadków, w których składki na ubezpieczenie społeczne oblicza się od podstawy tam wskazanej, przykładowe zostały wymienione poniżej:

Rodzaj uposażenia
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia posłów i senatorów Kwota uposażenia
Stypendia sportowe Kwota stypendium
Nauka w Krajowej Szkole Administracji Publicznej Kwota stypendium
Studia doktoranckie Kwota stypendium doktoranckiego
Zasiłek dla bezrobotnych Kwota zasiłku, świadczenia integracyjnego lub stypendium
Świadczenie/zasiłek socjalny Kwota zasiłku/świadczenia
Służba wojskowa
 • W przypadku służby żołnierzy niezawodowych – kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego.
 • W przypadku żołnierzy pełniących służbę wojskową rotacyjnie – kwota uposażenia z tytułu tej służby.
 • W przypadku żołnierzy odbywających nadterminową służbę wojskową – kwota uposażenia.
 • Osoby duchowne Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę
  Osoby pobierające świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia Kwota świadczenia szkoleniowego
  Osoby, skierowane przez podmiot inny, niż powiatowy urząd pracy, pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych Kwota stypendium
  Osoby pobierające stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych Kwota stypendium
  Członkowie rad nadzorczych Kwota uzyskanego przychodu z tego tytułu
  Osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania Kwota wynagrodzenia za pracę
  Osoby pobierające zasiłek macierzyński Kwota zasiłku
  Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy Kwota świadczenia/zasiłku

  Jak ustalić podstawę wymiaru składek społecznych przedsiębiorcy?

  Przedsiębiorcy od pewnego czasu mają możliwość wyboru zasad opłacania składek społecznych ZUS, o ile spełniają ustawowe warunki. W zależności od wybranej metody składki ZUS podlegające zapłacie będą się kształtowały w różnych wysokościach. Zobaczmy, co znajdzie się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy:

  Model opłacania składek ZUS
  Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
  Ulga na start Nie opłaca się składek społecznych, jedynie składkę zdrowotną
  ZUS preferencyjny Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne stanowi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2023 r. jest to kwota:
 • 1.047 zł (3.490 zł x 30%) – do 30.06.2023 r.,
 • 1.080 zł (3.600 zł x 30%) – od 01.07.2023 r.
 • Mały ZUS Plus W podstawie do naliczania składek społecznych znajdzie się kwota dochodu w działalności gospodarczej. Nie może to być kwota mniejsza niż 30% minimalnego wynagrodzenia i większa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
  Duży ZUS Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2023 roku kwota ta wynosi 4.161 zł (6.935 zł x 60%)
  Obowiązkowe składki społeczne dla przedsiębiorcy to składka: emerytalna, rentowa, wypadkowa. Opłacanie składki chorobowej jest dobrowolne.
   

  Jednak nie zawsze jest tak, że przedsiębiorca prowadzi tylko działalność gospodarczą. Może przykładowo być również zatrudniony na umowę o pracę czy umowę cywilnoprawną, ale również pobierać rentę czy emeryturę. W takich przypadkach sprawy się nieco komplikują, a zapłata składek na ubezpieczenia społeczne może wyglądać zupełnie inaczej niż na zasadach ogólnych. Jeżeli przedsiębiorca będzie zwolniony z opłacania składek społecznych może zdecydować, że będzie opłacał dobrowolnie składkę emerytalną i rentową, w takim przypadku ZUS wskazuje, iż przedsiębiorca powinien opłacać również obowiązkowo składkę wypadkową, nie ma jednak możliwości zgłoszenia do składki chorobowej.

  Podstawa wymiaru składek społecznych pracującego przedsiębiorcy

  Jeśli prowadzona jest działalność gospodarcza i równolegle pozostajemy w zatrudnieniu lub nabędziemy prawo do renty czy emerytury, zasady zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne zostaną nieco zmodyfikowane.

  Forma aktywności zawodowej
  Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
  Zatrudnienie na umowę o pracę Przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  Zatrudnienie na umowę zlecenie lub umowę o dzieło z pracodawcą, u którego jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę Suma wszystkich przychodów
  Zatrudnienie na umowę zlecenie u innego pracodawcy z ustaloną odpłatnością: kwotowo, prowizyjnie, w stawce godzinowej Przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  Zatrudnienie na umowę zlecenie z ustaloną odpłatnością w sposób inny niż: kwotowo, prowizyjnie, w stawce godzinowej Zadeklarowana kwota, nie niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę

  Zasada rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych zaczyna się komplikować i w takich sytuacjach każdy przypadek musi być analizowany indywidualnie.

  1. Jeśli prowadzić działalność gospodarczą i pozostajesz w zatrudnieniu na umowę o pracę i/lub umowę zlecenie zapoznaj się z zasadami rozliczania składek społecznych, co zostało omówione na przykładach w podlinkowanej publikacji.
  2. W przypadku zatrudnienia tylko na umowę zlecenie poza działalnością gospodarczą warto zapoznać się z innym artykułem.
  3. W sytuacji, kiedy nabędziesz prawo do renty musisz również wiedzieć o wielu istotnych kwestiach.
  4. Prawo do emerytury i prowadzenie działalności gospodarczej to kolejna zasada rozliczania składek społecznych.
   

  Przedsiębiorca w roli płatnika składek

  Bardzo często prowadząc działalność gospodarczą nieuniknione jest zatrudnianie pracowników. Wchodzimy wówczas w rol płatnika składek, co rodzi dla nas określone obowiązki. Zobaczmy, o czym trzeba pamiętać przy naliczaniu składek społecznych pracowników:

  Rodzaj umowy
  Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
  Zatrudnienie na umowę o pracę Przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  Zatrudnienie na umowę zlecenie z ustaloną odpłatnością: kwotowo, prowizyjnie, w stawce godzinowej Przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  Zatrudnienie na umowę zlecenie z ustaloną odpłatnością w sposób inny niż: kwotowo, prowizyjnie, w stawce godzinowej Zadeklarowana kwota, nie niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę
  Zatrudnienie na umowę o pracę, jednocześnie na umowę zlecenie czy umowę o dzieło Suma przychodów ze wszystkich umów
  Zatrudnienie na umowę o dzieło Nie podlega pod składki na ubezpieczenia społeczne

  Zatrudniając pracowników również możemy się znaleźć w sytuacji, w której pracownik będzie dodatkowo zatrudniony u innego pracodawcy, czy to na umowę o pracę, czy na umowę zlecenie. W takich przypadkach zmierzymy się z konieczności analizy pod kątem zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych.

  Ograniczenia podstawy wymiaru składek społecznych

  Przepisy ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych (SUS) wprowadzają limity do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne.

  Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może przekroczyć 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Kwota rocznego ograniczenia na 2023 rok wynosi – 208.050,00 zł (6.935 zł x 30).
  Przy dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia chorobowego (np. przez zleceniobiorcę), podstawa składki na to ubezpieczenie nie może przekroczyć 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. W 2023 roku kwota ta wynosi 17.337,50 zł (6.935 zł x 250%).
   

  Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – podsumowanie

  Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie jest wcale prostym zadaniem. Nie ma problemów w sytuacji, w której poddajemy ocenie tylko jeden tytuł do ubezpieczeń. Sprawy się zaczynają komplikować, wówczas kiedy następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń. W takich okolicznościach płatnicy składek muszą przeanalizować indywidualnie każdy przypadek. Żeby to było możliwe przed zawarciem umowy muszą uzyskać wszystkie informacje na temat innych form zatrudnienia przyszłego pracownika. W przypadku pracującego przedsiębiorcy wiele będzie zależało od tego, jaki ZUS opłaca w działalności gospodarczej. Przy Dużym ZUS, jeśli dodatkowo będzie zatrudniony na umowę zlecenie najczęściej nie będzie miał naliczanych obowiązkowych składek społecznych, przy ZUS preferencyjnym taki obowiązek już wystąpi. Natomiast jak przedsiębiorca będzie zatrudniony na umowę o pracę z kwotą co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie będzie płacił składek społecznych w działalności. Jak widać możemy się spotkać z różnymi przypadkami i nie wszystkie będą jednoznaczne w ocenie. W przypadku składek na ubezpieczenia społeczne ustawodawca wprowadził wiele przepisów, które trzeba znać żeby w sposób prawidłowy dokonywać takich rozliczeń.

  Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
  Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

  O księgowości wiemy wszystko,
  żebyś Ty nie musiał

  Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

  Romek

  z ifirma.pl

  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami

  Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

  Nowoczesna

  Rzetelna

  Księgowość