Blog ifirma.pl

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne – jak ją ustalić?

|
Zastanawiasz się w jaki sposób ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne? W dzisiejszym artykule odpowiemy na wiele nurtujących pytań.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Każdy z nas opłaca różnego rodzaju należności publicznoprawne, często bez znajomości przepisów. Sama wiedza na temat konkretnego aktu prawa też bardzo często nie wnosi zbyt wiele. Dlatego tak ważne jest przekazywanie informacji w jak najbardziej przystępnej formie, która trafi do większości czytelników. Takie przesłanie przyświeca nam przy pisaniu publikacji. W dzisiejszej zajmiemy się tematem ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w szerszej perspektywie.

Co to są ubezpieczenia społeczne?

W pierwszej kolejności należy ustalić, co kryje się pod pojęciem ubezpieczenia społecznego? Obejmują one następujące kategorie ubezpieczeń:

Rodzaje ubezpieczeń społecznych
Rodzaj zabezpieczenia
EmerytalnePo osiągnięciu wieku emerytalnego
RentoweW przypadku niezdolności do pracy
ChoroboweW przypadku choroby
WypadkoweW przypadku wystąpienia choroby zawodowej lub z uwagi na wypadek przy pracy

Wprowadzone ubezpieczenia mają z założenia zabezpieczać byt osobom, które o ile znajdą się w określonej sytuacji życiowej spowodowanej przykładowo: chorobą, trwałą utratą zdrowia, ciążą, przejściem na rentę czy emeryturę po spełnieniu warunków osobowych nie pozostaną bez środków do życia. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych w sposób szczegółowy odnosi się do tego, czy podleganie pod ubezpieczenia społeczne jest dla danej osoby dobrowolne czy obowiązkowe. Jednak nie to będzie przedmiotem naszych dzisiejszych rozważaniach, dlatego poniżej przejdziemy do meritum tematu.

Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych ustawodawca wskazał ogólnie co powinno się znaleźć w podstawie do opodatkowania:

 1. W przypadku pracowników – w podstawie znajduje się przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. W przypadku osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne – w wysokości zapłaty kwotowo, w stawce godzinowej, akordowej lub prowizyjnej.
 

W przepisach wymieniono szereg przypadków, w których składki na ubezpieczenie społeczne oblicza się od podstawy tam wskazanej, przykładowe zostały wymienione poniżej:

Rodzaj uposażenia
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia posłów i senatorówKwota uposażenia
Stypendia sportoweKwota stypendium
Nauka w Krajowej Szkole Administracji PublicznejKwota stypendium
Studia doktoranckieKwota stypendium doktoranckiego
Zasiłek dla bezrobotnychKwota zasiłku, świadczenia integracyjnego lub stypendium
Świadczenie/zasiłek socjalnyKwota zasiłku/świadczenia
Służba wojskowa
 • W przypadku służby żołnierzy niezawodowych – kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego.
 • W przypadku żołnierzy pełniących służbę wojskową rotacyjnie – kwota uposażenia z tytułu tej służby.
 • W przypadku żołnierzy odbywających nadterminową służbę wojskową – kwota uposażenia.
 • Osoby duchowneKwota minimalnego wynagrodzenia za pracę
  Osoby pobierające świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnieniaKwota świadczenia szkoleniowego
  Osoby, skierowane przez podmiot inny, niż powiatowy urząd pracy, pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłychKwota stypendium
  Osoby pobierające stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowychKwota stypendium
  Członkowie rad nadzorczychKwota uzyskanego przychodu z tego tytułu
  Osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowaniaKwota wynagrodzenia za pracę
  Osoby pobierające zasiłek macierzyńskiKwota zasiłku
  Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczyKwota świadczenia/zasiłku

  Jak ustalić podstawę wymiaru składek społecznych przedsiębiorcy?

  Przedsiębiorcy od pewnego czasu mają możliwość wyboru zasad opłacania składek społecznych ZUS, o ile spełniają ustawowe warunki. W zależności od wybranej metody składki ZUS podlegające zapłacie będą się kształtowały w różnych wysokościach. Zobaczmy, co znajdzie się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy:

  Model opłacania składek ZUS
  Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
  Ulga na startNie opłaca się składek społecznych, jedynie składkę zdrowotną
  ZUS preferencyjnyPodstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne stanowi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2023 r. jest to kwota:
 • 1.047 zł (3.490 zł x 30%) – do 30.06.2023 r.,
 • 1.080 zł (3.600 zł x 30%) – od 01.07.2023 r.
 • Mały ZUS PlusW podstawie do naliczania składek społecznych znajdzie się kwota dochodu w działalności gospodarczej. Nie może to być kwota mniejsza niż 30% minimalnego wynagrodzenia i większa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
  Duży ZUSPodstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2023 roku kwota ta wynosi 4.161 zł (6.935 zł x 60%)
  Obowiązkowe składki społeczne dla przedsiębiorcy to składka: emerytalna, rentowa, wypadkowa. Opłacanie składki chorobowej jest dobrowolne.
   

  Jednak nie zawsze jest tak, że przedsiębiorca prowadzi tylko działalność gospodarczą. Może przykładowo być również zatrudniony na umowę o pracę czy umowę cywilnoprawną, ale również pobierać rentę czy emeryturę. W takich przypadkach sprawy się nieco komplikują, a zapłata składek na ubezpieczenia społeczne może wyglądać zupełnie inaczej niż na zasadach ogólnych. Jeżeli przedsiębiorca będzie zwolniony z opłacania składek społecznych może zdecydować, że będzie opłacał dobrowolnie składkę emerytalną i rentową, w takim przypadku ZUS wskazuje, iż przedsiębiorca powinien opłacać również obowiązkowo składkę wypadkową, nie ma jednak możliwości zgłoszenia do składki chorobowej.

  Podstawa wymiaru składek społecznych pracującego przedsiębiorcy

  Jeśli prowadzona jest działalność gospodarcza i równolegle pozostajemy w zatrudnieniu lub nabędziemy prawo do renty czy emerytury, zasady zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne zostaną nieco zmodyfikowane.

  Forma aktywności zawodowej
  Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
  Zatrudnienie na umowę o pracęPrzychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  Zatrudnienie na umowę zlecenie lub umowę o dzieło z pracodawcą, u którego jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracęSuma wszystkich przychodów
  Zatrudnienie na umowę zlecenie u innego pracodawcy z ustaloną odpłatnością: kwotowo, prowizyjnie, w stawce godzinowejPrzychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  Zatrudnienie na umowę zlecenie z ustaloną odpłatnością w sposób inny niż: kwotowo, prowizyjnie, w stawce godzinowejZadeklarowana kwota, nie niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę

  Zasada rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych zaczyna się komplikować i w takich sytuacjach każdy przypadek musi być analizowany indywidualnie.

  1. Jeśli prowadzić działalność gospodarczą i pozostajesz w zatrudnieniu na umowę o pracę i/lub umowę zlecenie zapoznaj się z zasadami rozliczania składek społecznych, co zostało omówione na przykładach w podlinkowanej publikacji.
  2. W przypadku zatrudnienia tylko na umowę zlecenie poza działalnością gospodarczą warto zapoznać się z innym artykułem.
  3. W sytuacji, kiedy nabędziesz prawo do renty musisz również wiedzieć o wielu istotnych kwestiach.
  4. Prawo do emerytury i prowadzenie działalności gospodarczej to kolejna zasada rozliczania składek społecznych.
   

  Przedsiębiorca w roli płatnika składek

  Bardzo często prowadząc działalność gospodarczą nieuniknione jest zatrudnianie pracowników. Wchodzimy wówczas w rol płatnika składek, co rodzi dla nas określone obowiązki. Zobaczmy, o czym trzeba pamiętać przy naliczaniu składek społecznych pracowników:

  Rodzaj umowy
  Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
  Zatrudnienie na umowę o pracęPrzychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  Zatrudnienie na umowę zlecenie z ustaloną odpłatnością: kwotowo, prowizyjnie, w stawce godzinowejPrzychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  Zatrudnienie na umowę zlecenie z ustaloną odpłatnością w sposób inny niż: kwotowo, prowizyjnie, w stawce godzinowejZadeklarowana kwota, nie niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę
  Zatrudnienie na umowę o pracę, jednocześnie na umowę zlecenie czy umowę o dziełoSuma przychodów ze wszystkich umów
  Zatrudnienie na umowę o dziełoNie podlega pod składki na ubezpieczenia społeczne

  Zatrudniając pracowników również możemy się znaleźć w sytuacji, w której pracownik będzie dodatkowo zatrudniony u innego pracodawcy, czy to na umowę o pracę, czy na umowę zlecenie. W takich przypadkach zmierzymy się z konieczności analizy pod kątem zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych.

  Ograniczenia podstawy wymiaru składek społecznych

  Przepisy ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych (SUS) wprowadzają limity do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne.

  Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może przekroczyć 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Kwota rocznego ograniczenia na 2023 rok wynosi – 208.050,00 zł (6.935 zł x 30).
  Przy dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia chorobowego (np. przez zleceniobiorcę), podstawa składki na to ubezpieczenie nie może przekroczyć 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. W 2023 roku kwota ta wynosi 17.337,50 zł (6.935 zł x 250%).
   

  Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – podsumowanie

  Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie jest wcale prostym zadaniem. Nie ma problemów w sytuacji, w której poddajemy ocenie tylko jeden tytuł do ubezpieczeń. Sprawy się zaczynają komplikować, wówczas kiedy następuje zbieg tytułów do ubezpieczeń. W takich okolicznościach płatnicy składek muszą przeanalizować indywidualnie każdy przypadek. Żeby to było możliwe przed zawarciem umowy muszą uzyskać wszystkie informacje na temat innych form zatrudnienia przyszłego pracownika. W przypadku pracującego przedsiębiorcy wiele będzie zależało od tego, jaki ZUS opłaca w działalności gospodarczej. Przy Dużym ZUS, jeśli dodatkowo będzie zatrudniony na umowę zlecenie najczęściej nie będzie miał naliczanych obowiązkowych składek społecznych, przy ZUS preferencyjnym taki obowiązek już wystąpi. Natomiast jak przedsiębiorca będzie zatrudniony na umowę o pracę z kwotą co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie będzie płacił składek społecznych w działalności. Jak widać możemy się spotkać z różnymi przypadkami i nie wszystkie będą jednoznaczne w ocenie. W przypadku składek na ubezpieczenia społeczne ustawodawca wprowadził wiele przepisów, które trzeba znać żeby w sposób prawidłowy dokonywać takich rozliczeń.

  Autor ifirma.pl

  Małgorzata Jagusiak

  Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

  Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

  Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

  Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

  Już za 149 zł

  miesięcznie

  • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
  • Przydzielamy dedykowaną księgową
  • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
  Myślisz o zmianie księgowego?

  Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

   Dodaj komentarz

   Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

   Biuro rachunkowe - ifirma.pl

   Mobilnie. Wszędzie

   Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

   Mobilnie