Blog ifirma.pl

Pomoc publiczna na ratowanie przedsiębiorstw – czyli jak uratować niewypłacalną firmę?

|
|
1 minut czytania
Od przeszło czterech lat w polskim systemie prawnym funkcjonuje ustawa z dnia 16 lipca 2020 roku o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Na mocy tej ustawy pomoc publiczna może być udzielana przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. O tym, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa, przeczytasz w poniższym artykule.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Kto może otrzymać pomoc publiczną?

Pomoc publiczna może zostać udzielona przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i o taką pomoc mogą się starać przedsiębiorcy bez względu na wielkość działalności, co oznacza, iż dotyczy to zarówno mikro-, małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw.

Z możliwości uzyskania pomocy nie będą z kolei mogły skorzystać przedsiębiorstwa:

 • działającej krócej niż 3 lata;
 • prowadzące działalność gospodarczą w sektorach hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla lub w sektorze finansowym;
 • przedsiębiorstwa należące do grupy kapitałowej, w sytuacji gdy nie jest możliwe wykazanie wewnętrznego charakteru ich trudności i tego, że nie są wynikiem arbitralnej alokacji kosztów w ramach grupy, a grupa nie jest w stanie sama przezwyciężyć tych trudności.

Warunki otrzymania pomocy publicznej

Zasadniczym warunkiem umożliwiającym skorzystanie z pomocy publicznej jest znalezienie się przedsiębiorcy w trudnej sytuacji finansowej.

Pomoc może być udzielana, jeżeli:

 • przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej nie otrzymał takiej pomocy;
 • od dnia otrzymania pomocy upłynęło co najmniej 10 lat;
 • od dnia otrzymania pomocy nie upłynęło co najmniej 10 lat. Ma to zastosowanie w zakresie albo pomocy na restrukturyzację, jeżeli pomoc została udzielona na ratowanie lub tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne w ramach tego samego postępowania w sprawie o udzielenie pomocy, albo pomocy na tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, jeżeli pomoc została udzielona na ratowanie w ramach tego samego postępowania w sprawie o udzielenie pomocy.

Pomoc może być udzielana przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, nabywającemu aktywa od innego przedsiębiorcy, który otrzymał pomoc przed zbyciem tych aktywów, jeżeli upłynęło co najmniej 10 lat od dnia wystąpienia jednego z następujących zdarzeń:

 • otrzymania tej pomocy;
 • zakończenia realizacji planu restrukturyzacji;
 • zaprzestania realizacji planu restrukturyzacji.

Pomoc może być udzielana, jeżeli trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy należącego do grupy kapitałowej:

 • ma charakter wewnętrzny i nie jest wynikiem nieuzasadnionego podziału kosztów w ramach grupy kapitałowej;
 • jest zbyt poważna, aby mogła zostać rozwiązana przez przedsiębiorcę znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Pomoc może być udzielana przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej należącemu do grupy kapitałowej także w przypadku, gdy którykolwiek przedsiębiorca należący do tej grupy otrzymał pomoc, jeżeli upłynęło co najmniej 10 lat od dnia wystąpienia najpóźniejszego z następujących zdarzeń:

 • otrzymania tej pomocy;
 • zakończenia realizacji planu restrukturyzacji;
 • zaprzestania realizacji planu restrukturyzacji.
 • Pomoc może być udzielana przed upływem 10 lat, pod warunkiem że nie będzie ona przekazana przedsiębiorcy należącemu do tej samej grupy kapitałowej, w której przedsiębiorca otrzymał już pomoc.

  WAŻNE — przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej w okresie trwania pomocy na ratowanie, tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego lub pomocy na restrukturyzację nie może korzystać z innej pomocy niż pomoc na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, pomoc na restrukturyzację lub pomoc w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, która jest przyznawana przedsiębiorcom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

  Kto i jak udziela pomocy publicznej?

  Pomoc publiczna jest udzielana ze środków budżetu państwa na pisemny wniosek przedsiębiorcy o udzielenie pomocy. Pomoc ta udzielana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki, który swoje zadania w tym zakresie powierza Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

  Rodzaje pomocy udzielanej przedsiębiorcom

  Ustawa określa warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. Ustawodawca wyróżnia 3 rodzaje pomocy:

  • ratowanie — wsparcie przedsiębiorcy w okresie opracowania planu restrukturyzacji;
  • tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne — kontynuowanie wykonywanej działalności gospodarczej w trakcie wdrażania środków restrukturyzacyjnych;
  • na restrukturyzację — realizacja planu restrukturyzacji.

  Pomoc na ratowanie

  Pomoc na ratowanie może być udzielana przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w celu umożliwienia mu wykonywania działalności gospodarczej przez okres niezbędny do:

  • opracowania planu restrukturyzacji;
  • likwidacji działalności gospodarczej;
  • przeprowadzenia koniecznych w tym zakresie analiz.

  Komu jest udzielana pomoc na ratowanie?

  Pomoc na ratowanie może być udzielana mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy spełniającemu przesłanki określone w art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne, który nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, jednak z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności wymaga pilnego wsparcia płynności finansowej.

  Forma udzielenia pomocy

  Pomoc na ratowanie jest udzielana w formie pożyczki, a jej stopa oprocentowania jest nie mniejsza niż wysokość stopy bazowej opublikowanej przez Komisję Europejską na swojej stronie internetowej i obowiązującej w dniu udzielenia pożyczki, powiększonej o 4 punkty procentowe.

  Udzielenie pomocy na ratowanie może być uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia zwrotu tej pomocy na rzecz ministra właściwego do spraw gospodarki. Wysokość kwoty może się różnić w zależności od rodzaju, stopnia płynności oraz sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiębiorcy proponującego zabezpieczenie, znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Zabezpieczenia mogą stanowić w szczególności:

  • hipoteka,
  • zastaw cywilny lub rejestrowy,
  • cesja wierzytelności,
  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji z KPC,
  • weksel własny in blanco.

  W rozumieniu art. 48b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości wysokość pomocy na ratowanie jest ograniczona do kwoty niezbędnej do utrzymania działalności operacyjnej przez przedsiębiorcę, znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w okresie, na który pomoc została udzielona, jednak nie dłuższym niż 6 miesięcy.

  Wniosek o udzielenie pomocy

  Wniosek o udzielenie pomocy na ratowanie powinien zawierać:

  • oznaczenie przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, adres stałego wykonywania działalności albo siedziby. W przypadku ich braku – adres do doręczeń, numer NIP albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, z kolei w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, a także, jeżeli przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów spółki, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym likwidatorów, jeżeli zostali ustanowieni;
  • określenie wykonywanej działalności gospodarczej i działalności operacyjnej poprzez wskazanie odpowiednich numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
  • oświadczenie przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej przykładowo o posiadaniu statusu mikro-, małego, średniego albo dużego przedsiębiorcy;
  • określenie wysokości wnioskowanej pomocy na ratowanie;
  • opis trudnej sytuacji ekonomicznej albo wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności wymagających pilnego wsparcia płynności finansowej;
  • okres, na który ma zostać udzielona pomoc na ratowanie;
  • opis przewidywanych skutków ekonomiczno-społecznych;
  • oznaczenie podmiotów należących do grupy kapitałowej.

  Dodatkowo warto pamiętać, że:

  • w przypadku gdy udzielenie pomocy na ratowanie zostało uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia, wniosek o pomoc na ratowanie zawiera proponowane zabezpieczenie spłaty pomocy na ratowanie;
  • gdy przedsiębiorca uprzednio otrzymał pomoc, wniosek o pomoc na ratowanie zawiera informację o otrzymanej pomocy, w tym datę i podstawę prawną jej udzielenia, wielkość pomocy wyrażoną w kwocie nominalnej i ekwiwalencie dotacji brutto, formę i przeznaczenie tej pomocy albo informację o nieotrzymaniu takiej pomocy w okresie ostatnich:
   • 5 lat – w przypadku przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej wykonujących działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, w tym wytwarzanie płodów ziemi i produktów pochodzących z chowu zwierząt, wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bez poddawania ich dalszemu przetwarzaniu zmieniającemu właściwości tych produktów;
   • 10 lat – w przypadku innych niż wymienionych w punkcie powyższym przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

  Do wniosku o pomoc na ratowanie przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej załącza dokumenty i oświadczenia potwierdzające okoliczności, na które powołuje się we wniosku. Kopie dokumentów załączonych do wniosku o pomoc na ratowanie potwierdza za zgodność z oryginałem przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub upoważniony przez niego pracownik.

  Wniosek o pomoc na ratowanie można złożyć do podmiotu udzielającego pomocy:

 • osobiście;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.
 • WAŻNE — wniosek o pomoc na ratowanie składany w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

  Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne

  Komu jest udzielane tymczasowe wsparcie?

  Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być udzielane:

  • mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w celu umożliwienia temu przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej przez czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych, mających na celu przywrócenie długookresowej zdolności do konkurowania na rynku;
  • mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy spełniającemu przesłanki określone w art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, który nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, jednak z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności wymaga pilnego wsparcia płynności finansowej;
  • jeżeli zapobiega trudnościom społecznym lub prowadzi do przezwyciężenia niedoskonałości rynku.

  Forma udzielenia pomocy

  Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne udzielane jest w formie pożyczki.

  Wniosek o udzielenie pomocy

  Wniosek o udzielenie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego powinien zawierać:

  • oznaczenie przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, adres stałego wykonywania działalności albo siedziby. W przypadku ich braku – adres do doręczeń, numer NIP albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a gdy i ich brakuje – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, a także, jeżeli przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów spółki, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym likwidatorów, jeżeli zostali ustanowieni;
  • określenie wykonywanej działalności gospodarczej i działalności operacyjnej poprzez wskazanie odpowiednich numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
  • oświadczenie przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej przykładowo o posiadaniu statusu mikro-, małego albo średniego przedsiębiorcy;
  • określenie wysokości wnioskowanego tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego;
  • opis trudnej sytuacji ekonomicznej albo wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności wymagających pilnego wsparcia płynności finansowej;
  • okres, na który ma zostać udzielone tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne;
  • opis przewidywanych skutków ekonomiczno-społecznych z uwzględnieniem okoliczności;
  • oznaczenie podmiotów należących do grupy kapitałowej.

  Jeśli udzielenie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego zostało uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia, do wniosku o tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne załącza się proponowane zabezpieczenie spłaty tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego.

  W przypadku gdy przedsiębiorca uprzednio otrzymał pomoc, do wniosku o tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne załącza się informację o otrzymanej pomocy, która zawiera datę i podstawę prawną jej udzielenia, wielkość pomocy wyrażoną w kwocie nominalnej i ekwiwalencie dotacji brutto, formę i przeznaczenie tej pomocy albo informację o nieotrzymaniu takiej pomocy w okresie ostatnich:

  • 5 lat – w przypadku przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej i wykonujących działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych oznaczającej wytwarzanie płodów ziemi i produktów pochodzących z chowu zwierząt, wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bez poddawania ich dalszemu przetwarzaniu zmieniającemu właściwości tych produktów;
  • 10 lat – w przypadku przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej innych niż wymienieni w punkcie powyżej.
  Należy pamiętać, że:
  • do wniosku o tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne załącza się uproszczony plan restrukturyzacji, zawierający wstępny opis i harmonogram planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
  • uproszczony plan restrukturyzacji należy sporządzić w sposób wiarygodny, wykonalny i w oparciu o realne założenia;
  • tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne uwarunkowane jest wdrożeniem uproszczonego planu restrukturyzacji.

  Pomoc na restrukturyzację

  Komu jest udzielana pomoc na restrukturyzację?

  Pomoc na restrukturyzację może być udzielana przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w celu realizacji planu restrukturyzacji, który umożliwi przywrócenie temu przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

  Kiedy jest udzielana pomoc na restrukturyzację?

  Pomoc na restrukturyzację może być udzielana, jeżeli:

  • zapobiega trudnościom społecznym lub prowadzi do przezwyciężenia niedoskonałości rynku;
  • bez tej pomocy przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej zostałby zrestrukturyzowany, sprzedany lub zlikwidowany w taki sposób, że zamierzony cel nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie;
  • zostanie przedstawiony wiarygodny scenariusz alternatywny obejmujący działania niebędące pomocą na restrukturyzację, stanowiące element planu restrukturyzacji, z którego wynika, że bez niej zamierzony cel nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie.

  Pomoc na restrukturyzację:

  • jest ograniczona do minimum niezbędnego do przywrócenia przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej długookresowej zdolności do konkurowania na rynku, biorąc pod uwagę w szczególności wielkość i formę udzielanej pomocy na restrukturyzację oraz podział obciążeń;
  • może jedynie stanowić uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy, będącego wkładem w finansowanie kosztów restrukturyzacji i obejmującego środki:

   • własne przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, z wyłączeniem amortyzacji i planowanych zysków;
   • pochodzące od akcjonariuszy lub udziałowców przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej bądź innych przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej co ten przedsiębiorca;
   • pochodzące od wierzycieli przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej;
   • inne, uzyskane na warunkach rynkowych.

  Wkład własny musi:

  • być realnie wniesiony oraz nie może stanowić pomocy;
  • być porównywalny z formą pomocy na restrukturyzację pod względem wpływu na wypłacalność lub poziom płynności;
  • stanowić co najmniej 50% jego udziału w kosztach restrukturyzacji.

  Forma udzielenia pomocy

  Pomoc na restrukturyzację może być udzielana w formie:

  • pożyczki;
  • objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub akcji;
  • objęcia obligacji;
  • zmiany terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację;
  • konwersji pożyczki udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne na udziały lub akcje przedsiębiorcy;
  • ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej przez:
   • odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty,
   • odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty,
   • umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub w części,
   • umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub części – pod warunkiem przeznaczenia równowartości udzielonej pomocy na realizację planu restrukturyzacji.

  Wniosek o udzielenie pomocy

  Wniosek o udzielenie pomocy na restrukturyzację powinien zawierać:

  • oznaczenie przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, adres stałego wykonywania działalności albo siedziby, a w przypadku ich braku – adres do doręczeń, numer NIP albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a gdy ich nie ma – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, a także, jeżeli przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów spółki, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym likwidatorów, jeżeli zostali ustanowieni;
  • określenie wykonywanej działalności gospodarczej i działalności operacyjnej poprzez wskazanie odpowiednich numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
  • oświadczenie przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej przykładowo o posiadaniu statusu mikro-, małego, średniego albo dużego przedsiębiorcy;
  • określenie wysokości wnioskowanej pomocy na restrukturyzację;
  • opis trudnej sytuacji ekonomicznej;
  • okres, na który ma zostać udzielona pomoc na restrukturyzację;
  • opis przewidywanych skutków ekonomiczno-społecznych;
  • w przypadku gdy pomoc na restrukturyzację ma być udzielana w transzach – określenie terminów udzielania i wartości każdej z nich;
  • formę wnioskowanej pomocy na restrukturyzację;
  • informację, czy przedsiębiorca zamierza ubiegać się o ulgę w wykonywaniu administracyjnej kary pieniężnej;
  • udział środków własnych w realizacji procesu restrukturyzacji;
  • opis wyjątkowych okoliczności lub szczególnych trudności;
  • informację o środkach ograniczających zakłócenia konkurencji na rynku, zakładanych w planie restrukturyzacji;
  • prognozę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej na okres 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o pomoc na restrukturyzację;
  • wykaz podmiotów udzielających pomocy na restrukturyzację przewidzianych w planie restrukturyzacji, w tym nazwa podmiotu, wielkość, przeznaczenie wnioskowanej pomocy na restrukturyzację;
  • oznaczenie podmiotów należących do grupy kapitałowej.

  Jeśli udzielenie pomocy na restrukturyzację zostało uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia, wniosek o pomoc na restrukturyzację zawiera proponowane zabezpieczenie spłaty pomocy na restrukturyzację.

  W przypadku gdy przedsiębiorca uprzednio otrzymał pomoc publiczną, do wniosku o pomoc na restrukturyzację załącza się informację o otrzymanej pomocy, która zawiera datę i podstawę prawną jej udzielenia, wielkość pomocy wyrażoną w kwocie nominalnej i ekwiwalencie dotacji brutto, formę i przeznaczenie tej pomocy, albo informację o nieotrzymaniu takiej pomocy, w okresie ostatnich:

  • 5 lat – w przypadku przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej wykonujących działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych oznaczającej wytwarzanie płodów ziemi i produktów pochodzących z chowu zwierząt wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej bez poddawania ich dalszemu przetwarzaniu zmieniającemu właściwości tych produktów;
  • 10 lat – w przypadku przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej innych niż wymienieni w punkcie powyżej.

  W przypadku gdy przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej zamierza ubiegać się o ulgę w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej, to do wniosku o pomoc na restrukturyzację załącza również wniosek o udzielenie tej ulgi.

  Do wniosku o pomoc na restrukturyzację załącza się plan restrukturyzacji.

  Plan restrukturyzacji

  Przyznanie pomocy na restrukturyzację uwarunkowane jest wdrożeniem planu restrukturyzacji, który umożliwi przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej odzyskanie długoterminowej zdolności do konkurowania na rynku przez wdrożenie środków restrukturyzacji majątkowej, finansowej, organizacyjnej, zatrudnienia lub mającej na celu modernizację lub racjonalizację produkcji, w tym zmianę profilu produkcyjnego.

  Plan restrukturyzacji obejmuje:

  • opis przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej składającego wniosek o pomoc na restrukturyzację;
  • opis rynku lub rynków, na których działa przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej;
  • opis przyczyn trudności przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej wraz z oceną, co przyczyniło się do wystąpienia tych trudności;
  • wskazanie trudności społecznych, którym ma zapobiec udzielona pomoc, lub niedoskonałości rynku, w związku z którymi udziela się tej pomocy, oraz porównanie z wiarygodnym alternatywnym scenariuszem obejmującym działania niebędące pomocą na restrukturyzację, w którym należy wskazać, że w przypadku realizacji alternatywnego scenariusza cele te nie zostałyby osiągnięte lub zostałyby osiągnięte w mniejszym zakresie;
  • opis możliwych planów rozwiązania problemów przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz porównanie tych planów pod kątem wymaganej kwoty pomocy na restrukturyzację i przewidywanych rezultatów tych planów;
  • szczegółowy opis każdego środka restrukturyzacji, w tym formy, kwoty i wynagrodzenia z tytułu każdego środka oraz wskazanie, że wybrane instrumenty pomocy są adekwatne do problemów, których rozwiązaniu mają służyć;
  • opis procesu wdrażania preferowanego planu mającego na celu przywrócenie przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej długookresowej zdolności do konkurowania na rynku, łącznie z harmonogramem podejmowanych środków restrukturyzacji i kalkulacją kosztów każdego z nich;
  • perspektywy finansowe na kolejnych 5 lat, wykazujące przywrócenie długookresowej zdolności do konkurowania na rynku;
  • badanie rynku i analizę określającą parametry wpływające na wyniki działalności przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz główne czynniki ryzyka związanego z dalszą działalnością;
  • wskazanie przywrócenia długookresowej zdolności do konkurowania na rynku na podstawie podstawowego i pesymistycznego scenariusza, przedstawienie i uzasadnienie zastosowanych założeń na podstawie badania rynku;
  • proponowane środki podziału obciążeń;
  • proponowane środki wyrównujące zakłócenia konkurencji na rynku, o których mowa w art. 145 ust. 2–6 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne.

  Przedsiębiorca w trudnej sytuacji ekonomicznej, któremu udzielono pomocy na restrukturyzację, jest obowiązany do sporządzania i przekładania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki albo ARP sprawozdań:

  • kwartalnych, w terminie 45 dni po upływie kwartału korzystania z pomocy na restrukturyzację;
  • końcowego, w terminie 120 dni po upływie okresu, na który udzielona pomoc na restrukturyzację.

  Podsumowanie

  Trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy nie oznacza prostej drogi do zlikwidowania przedsiębiorstwa. Przepisy polskiego prawa przewidują różne rodzaje pomocy publicznej na uratowanie przedsiębiorstwa. Skorzystanie z którejś z proponowanych pomocy może uchronić firmę przed zamknięciem i daje realną możliwość na kontynuowanie prowadzenia działalności gospodarczej. A to wszystko za pomocą złożenia jednego (odpowiedniego) wniosku do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

  Autor ifirma.pl

  Adrianna Glapiak

  Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

  Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

  Już za 149 zł

  miesięcznie

  • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
  • Przydzielamy dedykowaną księgową
  • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
  Zleć księgowość
  Myślisz o zmianie księgowego?

  Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

   Dodaj komentarz

   Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

   Biuro rachunkowe - ifirma.pl
   Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

   Mobilnie. Wszędzie

   Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

   Mobilnie