Akta osobowe

Niezależnie od formy w jakiej jest prowadzona księgowość w firmie (mała księgowość, pełna księgowość, ryczałt) zatrudnienie pracowników zawsze rodzi takie same obowiązki dokumentacyjne po stronie pracodawcy.

Pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia następujących dokumentów:

 1. wypełnionego kwestionariusza osobowego wraz z niezbędną liczbą fotografii,
 2. świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie,
 3. dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 4. świadectwa ukończenia gimnazjum – w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,
 5. orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 6. innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,obejmujące okresy pracy przypadające w innym roku kalendarzowym niż rok, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie oraz dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

 

Pracodawca zakłada i prowadzi akta osobowe:

Akta osobowe pracownika składają się z 3 części i obejmują:

 1. W części A – dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie (kwestionariusz osobowy, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy, orzeczenie lekarskie itp.)
 2. W części B – dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w szczególności:
  – umowę o pracę
  – dokumenty dotyczące wykonywania pracy w formie telepracy,
  – pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z przepisami i informacjami dotyczącymi regulaminu pracy, informacji objętych tajemnicą określoną w obowiązujących ustawach dla umówionego z pracownikiem rodzaju pracy oraz zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  – oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień określonych w przepisach wymienionych w art.189.1 Kodeksu pracy,
  – dokumenty związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych,
  – oświadczenia dotyczące wypowiedzenia pracownikowi warunków umowy o pracę lub zmiany tych warunków w innym trybie,
  – dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody lub wyróżnienia oraz wymierzeniem kary porządkowej,
  – pisma dotyczące udzielenia pracownikowi urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego,
  – urlopu ojcowskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  – dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy, w przypadku kreślonym w art..186.7 Kodeksu pracy
  – orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi,
  – umowę o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę w okresie pozostawania w stosunku pracy,
  – wnioski pracownika dotyczące ustalenia indywidualnego rozkładu jego czasu pracy , stosowania do niego systemu skróconego tygodnia pracy, a także stosowania do niego systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, niedziele i święta,
  – wniosek pracownika o poinformowanie właściwego inspektora pracy a zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy oraz kopię informacji w tej sprawie skierowanej do właściwego inspektora pracy.

 

Natomiast w części C akta obejmują dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia, m.in.:

 • oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę,
 • kopię wydanego pracownikowi świadectwa pracy,
 • umowę o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę,
 • orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK