Jak obliczyć odsetki w ZUS?

W przypadku gdy nie terminowo zostaną opłacone składki ZUS, to wraz z uiszczeniem opłaty składek należy doliczyć do należnej kwoty odsetki.

Odsetki w ZUS – jak obliczyć?

Ustalamy liczbę dni zwłoki licząc od pierwszego dnia po upływie terminu płatności do dnia wpłaty na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przez termin płatności należy rozumieć datę do której płatnik był zobowiązany do opłacenia składek.

Odsetki za zwłokę nalicza się jeśli ich wysokość nie będzie poniżej 6,60zł, do tej kwoty odsetki nie są opłacane.

Odsetki ZUS podstawa prawna:

  • art. 28 ust. 1-3 i art. 29 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Odsetki za zwłokę wylicza się wg wzoru:

Kwota odsetek = kwota należności X liczba dni zwłoki X stopa procentowa*
                                                                                  365×100

 

Stopa procentowa od dnia 09.10.2014 r. wynosi 8%. Na stronie www.zus.pl jest dostępny kalkulator odsetek, za pomocą którego można wyliczyć łączną kwotę do zapłaty.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK