Regulamin sklepu internetowego – jakie informacje powinien zawierać

Regulamin sklepu internetowego to podstawa. Każdy szanujący się sklep internetowy powinien go posiadać – zarówno ze względu na rzetelny wizerunek firmy, jak i ze względu na regulacje prawne. Jakie informacje powinien zawierać regulamin e-sklepu?

Zgodnie z prawem przedsiębiorca jeszcze przed zawarciem umowy z klientem powinien poinformować go w jasny i prosty do zrozumienia sposób m.in. o warunkach płatności, szczegółach i terinach dostawy oraz cechach produktu. Na stronie e-sklepu powinny znaleźć się szczególnie takie informacje, jak:

dane identyfikujące przedsiębiorcę

 • nazwa firmy, adres pocztowy miejsca prowadzenia działalności, imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz jego adres zamieszkania,
 • ponadto numer telefonu i adres-email, o ile są dostępne, które umożliwią konsumentowi szybki kontakt z przedsiębiorcą;

cechy towarów

 • główne cechy towarów lub usług w zakresie, w jakim jest to właściwe dla danego środka przekazu oraz dla towarów lub usług;

koszty związane z zawarciem umowy

 • koszty i sposób dostawy, łączna cena towarów lub usług wraz z podatkami, koszty wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość (jeśli są skalkulowane inaczej niż według normalnej taryfy),
 • jeśli charakter towarów lub usług nie pozwala na wcześniejsze obliczenie ceny: sposób, w jaki ma być obliczana cena,
 • jeśli dotyczy – informacja o istnieniu kaucji lub innych gwarancjach finansowych, które mają być wpłacone lub dostarczone przez konsumenta na żądanie przedsiębiorcy,
 • warto poinformować klienta o ewentualnej konieczności poniesienia kosztów zwrotu towaru (zgodnie z nową ustawą jeśli przedsiębiorca nie poinformuje klienta o obowiązku poniesienia kosztów związanych ze zwrotem towaru, to w razie ewentualnego zwrotu towaru klient nie będzie musiał za niego płacić);

terminy

 • termin i sposób dostawy,
 • termin, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu staje się wiążąca,
 • jeśli dotyczy – czas trwania umowy/ minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;

formalności związane z reklamacjami

 • miejsce i sposób składania reklamacji, procedury rozpatrywania reklamacji, adres pocztowy pod który należy kierować reklamacje;

kwestie prawne

 • prawo do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość (ze wskazaniem wyjątków), warunki, terminy i procedury korzystania z tego prawa,
 • w przypadku gdy prawo do odstąpienia od umowy nie jest przewidziane zgodnie z art. 16 – informacja, że konsument nie będzie miał prawa do odstąpienia od umowy, lub – w przypadku gdy ma to zastosowanie – okoliczności, w których konsument traci swoje prawo do odstąpienia od umowy,
 • przypomnienie o istnieniu prawnego obowiązku zapewnienia zgodności towarów z umową,
 • jeśli dotyczy – informacje dotyczące gwarancji handlowej;

Zgodnie z przepisami o ochronie praw konsumentów poprawny regulamin e-sklepu powinien zawierać takie informacje.

Ponadto sklep internetowy powinien stosować regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. W regulaminie powinny znaleźć się w szczególności takie informacje, jak:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
4) tryb postępowania reklamacyjnego.

Warto o to zadbać, ponieważ niezamieszczenie na stronie sklepu internetowego odpowiednich informacji może być potraktowane jako naruszanie zbiorowych interesów konsumentów. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca może być wówczas ukarany karą pieniężną w wysokości do 10 proc. przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK