Blog ifirma.pl

Rejestracja znaku towarowego – procedura i przeszkody w jego rejestracji

|
|
8 minut czytania
Jak powszechnie wiadomo, znak towarowy stanowi oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Dodatkowo zarejestrowany znak towarowy jest chroniony prawem, co oznacza, że jego właściciel uzyskuje ochronę prawną na towary i usługi sygnowane tym znakiem.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Niemniej jednak warto pamiętać, że przed podjęciem czynności mających na celu rejestrację znaku towarowego, należy upewnić się, że nie występują przeszkody do jego zastrzeżenia. Więcej na ten temat przeczytasz w niniejszej artykule.

Rejestracja znaku towarowego – procedura

Procedura rejestracji znaku towarowego uregulowana została w rozdziale 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.

Najważniejsze kwestie, o jakich należy pamiętać przy zgłoszeniu znaku, to:

 • zgłoszenie znaku towarowego możliwe jest poprzez osobiste złożenie formularza w biurze podawczym UPRP, wysłanie go listem poleconym lub w formie elektronicznej za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP;
 • zgłoszenie znaku towarowego jest odpłatne;
 • zgłoszenie jest badane pod kątem formalnym przez Urząd Patentowy, w przypadku zidentyfikowania braków formalnych urząd wzywa do ich uzupełnienia;
 • w przypadku uznania przez Urząd Patentowy, że znak towarowy może zostać objęty ochroną, to zgłoszenie znaku zostanie ogłoszone w Biuletynie Urzędu Patentowego;
 • w przypadku braku wpłynięcia sprzeciwu co do ogłoszonego zgłoszenia znaku towarowego Urząd Patentowy wyda decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy;
 • uprawomocnienie się decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy powoduje wpisania przez Urząd Patentowy znaku towarowego do jawnego rejestru znaków towarowych;
 • udzielenie prawa ochronnego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za dziesięcioletni okres ochrony;
 • istnieje możliwość jej przedłużenia na kolejne okresy dziesięcioletnie.

Kolejne wymogi formalne dla zgłoszenia uregulowane zostały w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych.

W myśl § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia zgłoszenie znaku towarowego powinno zawierać (oprócz wymogów określonych w przepisie art. 138 Prawa własności przemysłowej) w szczególności:

 • podanie;
 • dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa, a jeżeli dowód pierwszeństwa nie wskazuje na zgłaszającego, wymagane jest dodatkowo oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa;
 • dwa egzemplarze informatycznego nośnika danych zawierającego nagranie dźwięku, w przypadku zgłoszenia znaku towarowego dźwiękowego;
 • dokument stwierdzający uprawnienie do używania niektórych oznaczeń w znaku towarowym;
 • regulamin znaku, jeżeli zgłaszający ubiega się o udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego;
 • pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

O tym jakie dane i składniki powinno zawierać podanie określa § 5 rozporządzenia w sprawie zgłoszenia znaków, tj.:

 • nazwisko i imię oraz adres zamieszkania lub nazwę oraz adres siedziby zgłaszającego;
 • numer identyfikacyjny REGON, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile zgłaszający go posiada;
 • nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika;
 • wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy;
 • oświadczenie zgłaszającego, że zamierza skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia towaru oznaczonego znakiem towarowym na wystawie;
 • wykaz towarów, dla których znak towarowy jest przeznaczony;
 • wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają przez wspólnego pełnomocnika;
 • podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika;
 • spis załączonych dokumentów i oświadczeń;

Przedstawienie postaci znaku towarowego

Określenie znaku towarowego w podaniu o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie zgłoszenia znaków polega na jego przedstawieniu lub wyrażeniu w podaniu w sposób graficzny, w tym w formie fotografii lub odbitki, określeniu jego rodzaju, a w razie potrzeby jego opisaniu

W zależności od rodzaju znaku towarowego przedstawia się go lub wyraża w następujący sposób:

 • jeżeli znak towarowy jest literą, cyfrą, napisem, rysunkiem lub kompozycją kolorystyczną, należy go w tej postaci zamieścić w podaniu;
 • jeżeli znak towarowy składa się z kilku odrębnych części przeznaczonych do łącznego używania, w szczególności z etykiety, kontretykiety i krawatki, należy przedstawić te części obok siebie w sposób odpowiadający ich rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze; kontur znaku towarowego należy zaznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na który znak ten ma być nakładany, linią przerywaną;
 • jeżeli znak towarowy składa się z pojedynczego wizerunku ukazującego jego usytuowanie na towarze, należy go wyrazić w sposób odpowiadający rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze; kontur znaku towarowego należy zaznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na którym znak ten ma być nakładany, linią przerywaną;
 • jeżeli znak towarowy ma formę przestrzenną, należy go wyrazić w postaci rysunku lub fotografii obrazującej jego ogólny wygląd bądź kilku rysunków lub fotografii obok siebie – gdy jego cechy wyróżniające znajdują się na różnych płaszczyznach;
 • jeżeli znak towarowy jest hologramem, należy go wyrazić w postaci jednego lub kilku wizerunków ukazujących cały jego efekt hologramowy;
 • jeżeli znak towarowy, w szczególności melodia, nie nadaje się do bezpośredniego graficznego zobrazowania, należy go wyrazić w podaniu pośrednio przez zapis graficzny, pozwalający na jego odtworzenie (nuty, litery obrazujące dźwięki artykułowane).

O tym dlaczego warto zastrzec znak towarowy, przeczytasz tutaj.

Na stronie Urzędu Patentowego RP przedstawiono znajdują się wszelkie niezbędne informacje w zakresie rejestracji znaku towarowego. Poniżej przedstawiamy ilustrację graficzną autorstwa UPRP, która może okazać się pomocna w zrozumieniu procedury dokonywanej w sprawie udzielenia prawa ochronnego na krajowy znak towarowy.

rejestracja znaku towarowego

Bezwzględne przeszkody w rejestracji znaku towarowego

Przepis art. 129(1) Prawa własności przemysłowej określa bezwzględne przeszkody w rejestracji znaku towarowego, co oznacza, że nie każde oznaczenie może uzyskać status znaku towarowego, a jeżeli zostanie zarejestrowane, może zostać unieważnione. Bezwzględne przeszkody nie pozwalają na rejestrację znaku towarowego oznaczenia z uwagi na jego określone cechy, co ma na celu ochronę interesu przedsiębiorców i konsumentów.

Wśród przeszkód ustawodawca wyróżnił szereg ograniczeń w rejestracji, w ramach przykładu wskazujemy, iż nie można zarejestrować znaków towarowych, które:

 • nie mogą być znakiem towarowym;
 • nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone;
 • składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;
 • składają się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;
 • składają się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru, wynikającej z charakteru samego towaru, niezbędnej do uzyskania efektu technicznego lub zwiększającej znacznie wartość towaru,
 • zostały zgłoszone w złej wierze;
 • są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Przeszkody względne

Katalog względnych przeszkód udzielania prawa ochronnego zawarty jest w art. 132(1) Prawa własności przemysłowej. Mają one celu zabezpieczenie interesów indywidualnych, czyli poszczególnych przedsiębiorców, których prawa mogą zostać naruszone przez rejestrację podobnego oznaczenia.

Po rozpatrzeniu sprzeciwu, uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy:

 • którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;
 • identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;
 • identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym;
 • identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego;
 • identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego był w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i używany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym;
 • jeżeli na podstawie przepisów prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z wcześniejszego ich zgłoszenia, o ile to oznaczenie lub nazwa zostanie zarejestrowane, może zakazać używania późniejszego znaku towarowego;

Dodatkowo mogą być również zgłoszenia znaków towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem, o ile udzielone zostanie na nie prawo ochronne – do czasu prawomocnego zakończenia wcześniejszych postępowań zgłoszeniowych, postępowanie w sprawie sprzeciwu zawiesza się.

Podsumowanie

Sama procedura rejestracji znaku towarowego nie jest skomplikowaną czynnością, albowiem wszelkie wymogi formalne dla zgłoszenia uregulowane zostały zarówno w przepisach Prawa własności przemysłowej oraz w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych. Jednakże każdorazowo należy zweryfikować czy nie zachodzą jakiekolwiek przesłanki uniemożliwiające jego zarejestrowanie.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Dodaj komentarz

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce