Zakup samochodu na terenie Unii Europejskiej

Zakup samochodu od płatnika VAT z innego państwa członkowskiego – przedsiębiorca rozlicza wtedy transakcję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). Zobacz jak zrobić to poprawnie!

Definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne, niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Dostawca i nabywca wewnątrzwspólnotowego nabycia

Warunkiem uznania, że dochodzi do transakcji WNT jest właściwe ustalenie statusu stron transakcji. Nabywca musi być:
  • podatnikiem VAT, lub podatnik podatku od wartości dodanej innego kraju wspólnoty, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika, lub
  • osobą prawną niebędąca podatnikiem.
Dostawca (sprzedawca) jest podatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT-UE, czyli numer NIP poprzedzony prefiksem kraju) lub podatnikiem VAT. Przepisy te oznaczają, iż dostawca musi być podatnikiem VAT, natomiast odbiorca może, ale nie musi być podatnikiem czynnym VAT (firma zwolniona z VAT może dobrowolnie dokonać rejestracji do VAT-UE w zakresie nabycia towarów, o ile całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50.000 zł).

Definicja nowego środka transportu

W pierwszej kolejności istotne jest określenie stanu samochodu. Zgodnie z definicją określoną w przepisach: „Za nowe środki transportu uważa się pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6.000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.” W związku z powyższym, należy zwrócić uwagę, czy zakupiony pojazd spełnia chociaż jeden z warunków:
  • stan licznika nie przekracza 6000 km,
  • od momentu dopuszczenia go do użytku (zwykle data pierwszej rejestracji) upłynęło nie więcej niż 6 m-cy.

Zakup samochodu na terenie Unii Europejskiej

W sytuacji zakupu nowego pojazdu zgodnie z powyższą definicją, zawsze powstaje obowiązek rozliczenia WNT. Nabycie nowego środka transportu z innego państwa członkowskiego UE jest zawsze opodatkowane w państwie przeznaczenia, a więc w kraju, w którym auto będzie używane. Status sprzedawcy i nabywcy nie ma tu żadnego znaczenia. Nawet bowiem, jeśli żadna ze stron transakcji nie będzie podatnikiem VAT (np. będą to dwie osoby fizyczne), to i tak transakcja będzie wewnątrzwspólnotowym nabyciem środka transportu. Z związku z tym wystąpi konieczność rozliczenia w Polsce podatku od towarów i usług.
Podstawa opodatkowania oraz moment powstania obowiązku podatkowego
Zgodnie z art. 30a ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Podstawa opodatkowania obejmuje również:
  1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku,
  2. wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.
W praktyce oznacza to, że podstawą opodatkowania, czyli kwotą, od której obliczona zostanie wysokość podatku VAT, jest cena za pojazd (najczęściej jest to kwota na fakturze) powiększona o opłaty związane z wprowadzeniem pojazdu na teren Polski. Do tych opłat należą:
  1. podatki, w tym akcyza, cła i inne opłaty o podobnym charakterze związane z nabyciem pojazdu, z wyjątkiem podatku VAT,
  2. wydatki dodatkowe, tj. prowizje, koszty transportu oraz ubezpieczenia pobierane przez dostawcę od nabywcy.
Stawka akcyzy nie zależy od wieku i miejsca pochodzenia samochodu, lecz od pojemności skokowej silnika. Samochody o pojemności do 2000 cm3 są obciążone stawką akcyzy 3,1%, zaś dla większych jednostek stawka ta wynosi 18,6%. Obowiązek podatkowy (czyli termin rozliczenia VAT) przy nabyciu nowego samochodu powstaje w dacie wystawienia faktury, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono pojazd.

Termin zapłaty podatku

Jeżeli pojazd ma być zarejestrowany w Polsce, lub gdy nie podlega rejestracji, ale ma być użytkowany na terytorium kraju należy złożyć do US druk VAT-23 oraz wpłacić podatek z tego tytułu. Kwota podatku podlega wpłacie w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (czyli w terminie 14 dni od zakupu). Informacji tej nie składają podatnicy, którzy nabywają pojazdy w celu ich odsprzedaży na terytorium Polski (jeżeli nie będą rejestrowane przez nabywcę).

Rozliczenie podatku VAT na deklaracjach

VAT-7 (VAT-7K) – transakcję należy uwzględnić w pozycji 23. i 24. „wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów” . Jeżeli została złożona deklaracja VAT-23 i zapłacony z tego tytułu podatek, należy uwzględnić go w pozycji ‘Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz.24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art.103 ust.3, w związku z ust. 4 ustawy’ (poz.38) – ta wartość obniży podatek należny. Jednocześnie z tytułu WNT wykazywany jest również podatek naliczony w zależności od tego jakie jest przeznaczenie pojazdu oraz jakie przysługuje odliczenie: 50% lub 100% VAT. VAT-8 – deklarację składają podatnicy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT, ale są zarejestrowani do rozliczenia WNT oraz importu usług. Należy uwzględnić w pozycji 10. „wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów”. Jeżeli została złożona deklaracja VAT-23 i zapłacony z tego tytułu podatek, należy uwzględnić go w pozycji 20. „Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy” – ta wartość obniży podatek należny. Zapłacony podatek stanowi koszt lub podwyższy wartość początkową, w zależności od przeznaczenia pojazdu. VAT-10 – jest to deklaracja składa przy zakupie nowego środka transportu w rozumieniu ustawy o VAT przez podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Transakcję należy wykazać w pozycji „wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu”. Jeżeli zarówno sprzedawca jak i nabywca są zarejestrowani do VAT-UE, transakcję należy wykazać na deklaracji VAT-UE.

Wprowadzenie do serwisu

Zakup samochodu, który stanowi towar handlowy należy zaksięgować poprzez Wydatki > Dodaj wydatek > Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W przypadku zakupu pojazdu, który stanowi środek trwały w działalności, zalecamy kontakt z BOK serwisu ifirma.pl.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI