Zawieszenie firmy w celu sprawowania opieki

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą co najmniej przez pół roku i zawieszą ją w celu sprawowania opieki nad dzieckiem podlegają ubezpieczeniom społecznym, które są w całości opłacane z budżetu państwa za pośrednictwem ZUSu. Takie prawo może być wykorzystane w całości lub w częściach (ale nie więcej, niż 4) i przysługuje osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym, przez okres: – do 3 lat (nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia), – do 6 lat, gdy dziecko wymaga osobistej opieki z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ( nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia). Przedsiębiorcom, którzy zawiesili działalność przed 1 września 2013 r. również przysługuje powyższe prawo.  

Składki

Składki na ubezpieczenia społeczne są przez ten czas pokrywane z budżetu państwa. W tym celu ZUS dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i odpowiednio do ubezpieczenia zdrowotnego oraz co miesiąc w imieniu przedsiębiorcy sporządza stosowne dokumenty rozliczeniowe. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy o sus na dany rok kalendarzowy. Aby jednak móc skorzystać z takiego prawa, należy złożyć stosowny wniosek.  

Wniosek o opiekę nad dzieckiem

Przedsiębiorca chcący zawiesić działalność gospodarczą w celu opieki nad dzieckiem powinien złożyć w ZUS oświadczenie o zamiarze podlegania ubezpieczeniom społecznym. W oświadczeniu powinny znaleźć się takie informacje, jak: – imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem oraz jej numer PESEL, – imię i nazwisko dziecka, – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, – adres zamieszkania, – dzień rozpoczęcia i dzień zakończenia sprawowania opieki nad dzieckiem, – informacja o ostatnim okresie ubezpieczenia, – informacja o korzystaniu lub niekorzystaniu przez drugiego rodzica z uprawnień określonych w art. 6 ust. 1 pkt 19 lub art. 6a ust. 1 lub art. 6b ust. 1 ustawy o sus, – ewentualnie orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.  

Procedura zawieszenia działalności

Sprawdź: Jak zawiesić działalność gospodarczą – poradnik krok po kroku. Zawieszając działalność przedsiębiorca powinien wskazać we wniosku przewidywaną datę wznowienia działalności, a także zaznaczyć oświadczenie, że firma zostaje zawieszona w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań