Pracownicy po 50-ce

Przez ostatnie kilka lat osiągnięcie wieku 50 lat niosło ze sobą ryzyko wykluczenia z rynku pracy. Osoby w tym wieku postrzegane były jako gorsi pracownicy, a ogłoszenia o ofertach pracy mówiły o limicie wieku kandydata do pracy. Sami pracodawcy preferowali głównie ludzi młodych. Jednak od pewnego czasu sytuacja zaczęła się zmieniać. Czy pracownicy po 50 roku życia są zatrudniani chętniej? Co niesie za sobą zatrudnienie takiej osoby? Dowiedz się szczegółów.

Zmiany na rynku pracy

Ale od jakiegoś czasu zaczyna się to po woli zmieniać. Pracodawcy zaczynają zatrudniać coraz częściej pracowników po 50 roku życia. Mają na to wpływ nie tylko zmiany na rynku pracy ale przede wszystkim dodatkowe profity jakie mogą otrzymać. Pracodawcy zaczęli doceniać też to, że osoby starsze są bardziej lojalne wobec firmy, dysponują znacznym doświadczeniem zawodowym. Ponadto ich wiedza, oprócz podstaw wyniesionych ze szkoły ma solidne podstawy praktyczne. Niezwykle ważne jest tu to, że osobie pięćdziesięciokilkuletniej zależy na stabilizacji, jeżeli będzie zadowolona z pracy nie będą szukać innej.

Ostatnia duża nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( dokonana ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz.33) wprowadziła wiele zmian zarówno w przepisach tej ustawy, jak i w kilku innych aktach prawnych dotyczących pracowników po 50-ce. Już teraz zatrudniając starszych pracowników pracodawcy mają dodatkowe profity.

Ulga dla 55/60 latka

Od 1 lipca 2009 roku pracodawcy zatrudniający pracowników, którzy ukończyli 55 lat ( kobieta ) i 60 lat ( mężczyzna ) nie muszą za takie osoby opłacać składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ulga ta ma powszechny charakter. Dotyczy zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o pracę nakładczą, agencyjną czy umowę zlecenie, a także osób, które prowadzą działalność gospodarczą.

Ulga dla 50 latka

Wprowadzono też ulgę która ma węższy zakres i okresowy charakter. Pracodawcy, którzy zatrudnią w swojej firmie osoby po pięćdziesiątce zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotni mogą liczyć na zwolnienie z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez okres 12 miesięcy. Ale ważne jest aby zostały spełnione łącznie trzy warunki:

  1. nawiązanie stosunki pracy nie może nastąpić wcześniej niż 1 lipca,
  2. osoba zatrudniana powinna mieć ukończone 50 lat albo ukończenie 50-ciu lat powinno przypadać w dniu nawiązania stosunku pracy,
  3. osoba taka powinna być w ewidencji Urzędu Pracy co najmniej 30 dni przed dniem nawiązania stosunku pracy.

Ważne jest tu jeszcze to, że dotyczy to tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Zwolnienie to nie przysługuje zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych ( np. umowy zlecenia).

Nowe zasady wypłacania wynagrodzenia chorobowego

Od 1 lutego 2009 r. zmianie uległy przepisy dotyczące wynagrodzenia za czas choroby pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia. Pracownikom tym skrócono okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby, płatnego przez pracodawcę. Pracodawca płaci pracownikowi 80% wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy spowodowany chorobą, przez okres 14 dni (w roku). Natomiast od 15 dnia zasiłek chorobowy wypłaca już ZUS. Przepisy dotyczą niezdolności do pracy przypadającej po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50 rok życia.

Tendencje demograficzne

Zatrudniając pracowników po 50 roku życia trzeba szukać mocnych stron – zarówno w zatrudnianiu, jak i utrzymaniu starszych pracowników. Oczywiście nie wszystkie grupy zawodowe i wszystkie branże pozwalają na jednakowe podejście do tych pracowników. Jednocześnie pracodawcy powoli zaczęli sobie uświadamiać, że za 10, 20 lat procentowy udział starszych pracowników znacząco się zwiększy. Wynika to z tendencji i procesów demograficznych. Granica wieku może zostać przesunięta nawet do 70 lat. Dlatego najbliższe lata powinny pozwolić wypracować praktyczne, odpowiednie podejście do starszych zatrudnionych. Takie wyzwania stoją zarówno przed kadrami jak i zarządami firm.

 

Zobacz również: Czym jest tajemniczy II filar?

 

Małgorzata Michalak

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK