Blog ifirma.pl

Refundacja składek ZUS przedsiębiorcy z PFRON jak rozliczyć w przypadku różnych form opodatkowania

|
|
7 minut czytania
Otrzymałeś refundację składek ZUS z PFRON i nie wiesz jak należy ją rozliczyć? W takim razie zachęcamy do przeczytania artykułu.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Przedsiębiorcy, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się o refundację niektórych składek ZUS z PFRON. W dzisiejszej publikacji zastanowimy się, jak taka refundacja powinna być rozliczona w przypadku różnych form opodatkowania.

Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca, który chce ubiegać się o dofinansowanie z PFRON?

Zasady refundacji składek z PFRON zostały uregulowane w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przedsiębiorca, który zamierza ubiegać się o taką refundację powinien pamiętać o kilku warunkach, które ma do spełnienia, niektóre z nich wymieniamy poniżej.

Osoba ubiegająca się o refundację musi posiadać orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku Wn-U-G w odpowiednim terminie
Obowiązkowe składki społeczne do ZUS muszą być uregulowane w terminie wynikającym z przepisów. Dopuszcza się uchybienie terminu nie dłuższe niż 14 dni
Przedsiębiorca musi opłacić składki do ZUS przed złożeniem wniosku Wn-U-G
Przedsiębiorca nie może posiadać zaległości we wpłatach PFRON powyżej 100 zł
PFRON refunduje jedynie obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
W terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o nastąpi wypłata refundacji. Fundusz przekazuje środki na rachunek bankowy przedsiębiorcy
Refundacja składek z PFRON stanowi dla przedsiębiorcy pomoc de minimis na zasadach określonych w przepisach Unii Europejskiej

Czy refundacja składek ZUS z PFRON stanowi przychód w działalności gospodarczej?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy refundacja składek z PFRON może stanowić przychód w prowadzonej działalności gospodarczej? Należy pamiętać, że ustawa o podatku dochodowym dość precyzyjnie wymienia kategorie przychodów w działalności gospodarczej i nie są to tylko przychody związane z przedmiotem prowadzenia działalności.

Ważne!
Przychodem w działalności gospodarczej są m.in. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków
Otrzymana refundacja składek ZUS z PFRON będzie stanowiła dla przedsiębiorcy przychód w prowadzonej działalności gospodarczej o ile zapłacone składki do ZUS znajdą się w kosztach uzyskania przychodów, szczegóły poniżej

Jakie są sposoby rozliczenia refundacji z PFRON w działalności gospodarczej?

Kluczowe do rozliczenia refundacji z PFRON będzie, w jaki sposób przedsiębiorca ujmie zapłacone do ZUS składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i czy w ogóle je ujmie, skoro zakłada, że otrzyma zwrot z PFRON.

Przedsiębiorca, który będzie się ubiegał o refundację składek z PFRON zapłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do ZUS może:

 1. Zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
 2. Pomniejszyć dochód/przychód do opodatkowania.
 3. Pomniejszyć zapłacone składki ZUS o kwotę dofinansowania

Od tego, który ze sposobów wybierze przedsiębiorca będzie zależało rozliczenie refundacji w działalności gospodarczej

W zależności od przyjętego rozwiązania różny sposób rozliczenia refundacji, co pokazujemy poniżej.

Składki społeczne zapłacone do ZUS zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

Jeśli składki społeczne zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, to ich refundacja stanowi przychód podatkowy. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie na skali podatkowej i podatkiem liniowym, ponieważ tylko w tym przypadku rozlicza się koszty uzyskania przychodów.

Ważne!
Jeśli przedsiębiorcy zaliczyli składki ZUS, które mają być refundowane, do kosztów uzyskania przychodów, to w takim przypadku refundacja składek z PFRON powinna być zaksięgowana w kol. 8 “Pozostałe przychody” w okresie, w którym środki wpłyną na rachunek bankowy przedsiębiorcy

Składki społeczne zapłacone do ZUS zmniejszające dochód/przychód do opodatkowania

Jeśli przedsiębiorca wybierze opcję zmniejszenia podstawy opodatkowania dochodu/przychodu, to sposób rozliczenia refundacji będzie zależał od tego, czy zwrot z PFRON wpłynie na rachunek bankowy w tym samym roku co zapłacone składki do ZUS, czy dopiero w kolejnym roku.

Refundacja składek z PFRON otrzymane:
W tym samym roku W kolejnym roku
Skala podatkowa, podatek liniowy Zryczałtowany podatek dochodowy Skala podatkowa, podatek liniowy Zryczałtowany podatek dochodowy
W zeznaniu rocznym PIT-36/PIT-36L/PIT-28 przedsiębiorca powinien wykazać składki na ubezpieczenia społeczne pomniejszone o otrzymaną kwotę refundacji z PFRON Refundacja z PFRON powinna być uwzględniona jako przychód w zeznaniu rocznym PIT-36/PIT-36L Refundacja z PFRON powinna być doliczona do przychodu wykazanego w zeznaniu rocznym PIT-28 i opodatkowana 3%*) stawką ryczałtu (art. 12 ust. 1 pkt 7 lit.e ustawy o ryczałcie)
*) W odpowiedzi na zapytanie skierowane do Krajowej Informacji Skarbowej uzyskano informację, że przychód należy opodatkować doliczając go proporcjonalnie do poszczególnych sum przychodów zgodnie ze stawkami z działalności gospodarczej (tak jak uprzednio zostały odliczone). Z uwagi na dwa różne podejścia każdorazowo należałoby doprecyzować, jaką stawkę ryczałtu zastosować do refundacji.

Zmniejszenie zapłaconych składki ZUS o kwotę dofinansowania z PFRON

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na trzeci wariant, to już na etapie rozliczania składek społecznych zapłaconych do ZUS rozliczy kwotę pomniejszoną o refundację z PFRON, bez względu na to czy już ją otrzymał czy dopiero otrzyma. W takim przypadku przedsiębiorca od razu zakłada, że otrzyma kwotę, na jaką składał wniosek o refundację a to oznacza, że w rozliczeniach zostanie wykazana kwota, którą faktycznie wydatkował. W takim przypadku nie musi już wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

Czy refundacja z PFRON znajdzie się w podstawie do naliczania składki zdrowotnej?

Z uwagi na to, że wysokość składki zdrowotnej zależy od kwoty dochodu/przychodu osiągniętego w działalności gospodarczej, to w tym miejscu należy jeszcze zastanowić się, czy refundacja składek ZUS znajdzie się również w podstawie do naliczania składki zdrowotnej? Jak się okazuje od tej refundacji trzeba będzie również zapłacić składkę zdrowotną, jeśli zostanie zaksięgowana w PKPiR w pozostałych przychodach. Z zapytaniem do ZUS w tej sprawie zwrócił się jeden z przedsiębiorców numer sprawy: DI/200000/43/915/2023 – decyzja nr 915/2023 z dnia 08.11.2023 r. W odpowiedzi ZUS napisał, że przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej nie różnicują przychodów podatkowych z działalności gospodarczej na przychody ze sprzedaży towarów i usług (kol. 7 PKPiR) i przychody pozostałe (kol. 8). W ocenie ZUS pozostałe przychody podatkowe znajdą się w podstawie do naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga!
W odpowiedzi na zapytanie ogólne do ZUS w sprawie rozliczania refundacji z PFRON w podstawie do naliczania składki zdrowotnej w działalności gospodarczej uzyskano ogólną odpowiedź, w której czytamy. W zakresie ustalania dochodu na potrzeby składki zdrowotnej, pod uwagę bierzemy przychody i koszty w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeśli więc będą to przychody podlegające opodatkowaniu w PIT, to one również znajdą się w podstawie do naliczania składki zdrowotnej

Podsumowanie

W dzisiejszej publikacji zajęliśmy się tematem refundacji składek ZUS przedsiębiorcy z PFRON. Przedsiębiorca może ubiegać się o taką refundację, ale pod warunkiem, że zapłaci składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do ZUS i tylko takie składki są refundowane. Ustawa o PFRON reguluje zasady składania wniosków w tej sprawie. Zapłacone składki do ZUS przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych lub pomniejszyć podstawę do opodatkowania lub od razu ująć składki społeczne w wysokości uwzględniającej refundację. Jeśli składki ZUS będą w kosztach, to po otrzymaniu refundacji z PFRON należy wykazać przychód podlegający opodatkowaniu w PKPiR jako pozostałe przychody w działalności gospodarczej. Dodatkowo taki przychód znajdzie się w podstawie do naliczania składki zdrowotnej, co potwierdza organ rentowy w przytoczonej interpretacji ZUS. Natomiast jeśli składki ZUS będą zmniejszały dochód/przychód, to zależy czy przedsiębiorca otrzyma refundację w bieżącym lub kolejnym roku podatkowym. Jeśli w bieżącym, to w zeznaniu rocznym trzeba wykazać składki społeczne po odjęciu refundacji. Jeśli w kolejnym roku podatkowym, to w zeznaniu rocznym należy wykazać przychód podlegający opodatkowaniu lub doliczyć do przychodów z działalności na ryczałcie. Co do wysokości stawki ryczałtu, to są dwa podejścia. Zgodnie z jednym powinna mieć zastosowanie stawka 3%, natomiast w odpowiedzi KIS pojawia się informacja, że stawka właściwa dla prowadzonej działalności gospodarczej. Dlatego też w takim przypadku warto ustalić z organem podatkowym, który sposób postępowania będzie właściwy. Jeśli chodzi o refundację z PFRON w kontekście obliczenia składki zdrowotnej, to najbezpieczniej będzie przyjąć zasadę, że jeśli z tego tytułu powstaje przychód/dochód w podatku PIT, to od niego też trzeba naliczyć składkę zdrowotną. Jednak zawsze można to jeszcze skonsultować z ZUS.

Stan prawny na dzień: 28.05.2024 r.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie