Blog ifirma.pl

Renta szkoleniowa – kiedy i komu przysługuje?

|
|
6 minut czytania
Zdarza się, że spowodowana wypadkiem lub chorobą niezdolność do pracy uniemożliwi dalsze wykonywanie zawodu przez ubezpieczonego pracownika. Jednakże, Osobie, w stosunku do której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie i spełniającej pozostałe warunki uprawniające do renty, przysługuje tzw. renta szkoleniowa.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

O tym czym jest renta szkoleniowa przeczytasz w niniejszym artykule.

Kiedy i komu przysługuje renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa to nic innego jak rodzaj świadczenia, który może zostać wypłacony w przypadku wystąpienia niezdolności do pracy. Renta ta stanowi również niejako zasiłek, który wypłacany jest w czasie zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych – taki, które pracownik będzie mógł wykonywać przy swoim stanie zdrowia.

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki:

 • jest niezdolny do pracy;
 • ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, tj.:
  • 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat
  • 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat
  • 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat
  • 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat
  • 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.
 • niezdolność do pracy powstała w okresach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz w okresach pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych lub zasiłku dla opiekuna określonego w przepisach o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów;
 • nie ma ustalonego prawa do emerytury z Funduszu lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.

Istnieje możliwość wydłużania 6 miesięcznego okresu pobierania renty szkoleniowej, jednakże łącznie okres ten nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. Decyzja o przedłużeniu prawa do renty należy do starosty, który składa do ZUS stosowny wniosek.

Prawo do renty szkoleniowej może jednak zostać skrócone, jeżeli przed upływem tego okresu starosta zawiadomi organ rentowy:

 • braku możliwości przekwalifikowania do innego zawodu;
 • tym, że osoba zainteresowana nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.

Prawo do renty szkoleniowej ustaje, jeśli po upływie 6 miesięcy starosta nie wystąpi z wnioskiem o jego przedłużenie, lub z upływem okresu, na jaki świadczenie przyznano na wniosek starosty. Renta szkoleniowa ustaje także w przypadku, gdy starosta zawiadomi organ rentowy o braku możliwości przekwalifikowania ubezpieczonego do innego zawodu lub gdy starosta zawiadomi organ rentowy o tym, że osoba zainteresowana nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.

Jeśli ubezpieczony nabędzie nowe kwalifikacje umożliwiającemu podjęcie pracy zarobkowej, do której wykonywania jest zdolny, odpada cel renty szkoleniowej, a tym samym ustają przesłanki prawa do tego świadczenia.

WAŻNE – renta szkoleniowa może zostać przyznania na okres:

 • 6 miesięcy;
 • do 36 miesięcy – jeśli urząd pracy przekaże wniosek do ZUS o przedłużeniu renty na czas trwania szkolenia lub kursu, który pozwoli na zmianę pracy;
 • do 6 miesięcy – jeśli urząd pracy poinformuje ZUS, że uprawniony nie bierze udziału w szkoleniu lub kursie, albo nie ma odpowiednich szkoleń.

Wysokość renty szkoleniowej

Renta szkoleniowa wynosi 75% podstawy wymiaru renty i nie może być niższa niż najniższa renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy.

Termin powstania prawa do świadczeń

Prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa, pod warunkiem jeśli ubezpieczony pobiera zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, prawo do renty szkoleniowej powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku, świadczenia lub wynagrodzenia.

Ustanie prawa do renty szkoleniowej

Przede wszystkim warto zapamiętać, że prawo do świadczenia uzależnione od okresowej niezdolności do pracy ustaje z upływem okresu, na jaki to świadczenie przyznano.

Prawo do renty szkoleniowej ustaje:

 • z upływem 6 miesięcy, jeżeli starosta nie wystąpi z wnioskiem o przedłużenie tego okresu;
 • od dnia otrzymania zawiadomienia starosty o braku możliwości przekwalifikowania do innego zawodu, także wówczas, gdy zawiadomienie to organ rentowy otrzymał przed upływem 6 miesięcy;
 • z upływem okresu, na jaki świadczenie przyznano na wniosek starosty;
 • od dnia otrzymania zawiadomienia starosty o tym, że osoba zainteresowana przed upływem 6 miesięcy lub upływem okresu, na jaki świadczenie przyznano na wniosek starosty nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.

Celowość przekwalifikowania zawodowego

Organ rentowy wydaje decyzję o przyznaniu renty z tytułu okresowej niezdolności do pracy na okres wskazany w orzeczeniu lekarza orzecznika lub w orzeczeniu komisji lekarskiej. W razie orzeczenia o celowości przekwalifikowania zawodowego organ rentowy wydaje decyzję o przyznaniu renty szkoleniowej na okres 6 miesięcy i kieruje zainteresowanego do powiatowego urzędu pracy w celu poddania przekwalifikowaniu zawodowemu.

WAŻNE – na wniosek starosty organ rentowy wydaje decyzję o przedłużeniu prawa do renty szkoleniowej na okres wskazany w tym wniosku.

Jesteś osobą niepełnosprawną i chcesz wiedzieć czym jest orzeczenie o niepełnosprawności i kto je wydaje? Jeśli tak, to przejdź tutaj.

Gdzie złożyć wniosek o rentę szkoleniową?

Wniosek o przyznanie renty szkoleniowej można złożyć:

 • osobiście w dowolnym w oddziale ZUS;
 • pocztą polską;
 • w formie dokumentu elektronicznego.

Wniosek należy złożyć przed planowanym terminem przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy, jednak nie później niż na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych lub świadczeń rehabilitacyjnych lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

Praktyczne orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 maja 2017 r., sygn. akt III AUa 2114/16

 • Przy ocenie, czy w trakcie pobierania renty szkoleniowej został zrealizowany jej cel, nie chodzi o to, czy ubezpieczony odbył jakiś kurs i w ilu takich szkoleniach uczestniczył, ale czy w ich ramach realnie nabył umiejętności pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zakresie objętym szkoleniami. Oczywistym jest przy tym, że okres pobierania renty szkoleniowej nie musi być jednocześnie okresem stałego odbywania kursów, ale w jego trakcie osobie niezdolnej do pracy winno się umożliwić rzeczywiste nabycie nowych kwalifikacji prowadzące do przekwalifikowania zawodowego. Tymczasem, posługiwanie się kasą fiskalną oraz komputerem to co prawda umiejętności przydatne, a nawet niezbędne, przy wykonywaniu wielu zawodów, ale nie można przyjąć, aby składały się na sumę kompetencji oznaczających uzyskanie nowego zawodu.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2016 r., sygn. akt III AUa 733/14

 • Niezdolność do wykonywania pracy dotychczasowej jest warunkiem koniecznym ustalenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, ale nie jest warunkiem wystarczającym, jeżeli wiek, poziom wykształcenia i predyspozycje psychofizyczne usprawiedliwiają rokowanie, że mimo upośledzenia organizmu możliwe jest podjęcie innej pracy w tym samym zawodzie albo po przekwalifikowaniu zawodowym.
 • Niezbędnym warunkiem stwierdzenia częściowej niezdolności do pracy nie jest konieczność, lecz niecelowość przekwalifikowania zawodowego. Taka konieczność istnieje tylko wówczas, gdy przekwalifikowanie daje nadzieję na odzyskanie zdolności do pracy, lecz w tym wypadku nie powstaje prawo do renty przewidzianej w art. 57 u.e.r.f.u.s., lecz prawo do renty szkoleniowej przewidzianej w art. 60 tej ustawy.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 stycznia 2016 r., sygn. akt III AUa 1020/14

 • Przyznanie prawa do renty szkoleniowej (art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – Dz.U. z 2013 roku, poz. 1440 ze zm.), objęte jest zakresem wniosku o przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, także w związku z wypadkiem przy pracy i nie jest uzależnione od złożenia przez ubezpieczonego wniosku o to świadczenie.

Podsumowanie

Niezdolność do pracy nie oznacza końca kariery zawodowej, albowiem naprzeciw tejże niezdolności do wykonywania swojego zawodu wychodzi ZUS i lekarz orzecznik, który może stwierdzić orzeczoną celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Dodatkowo po spełnieniu konkretnych warunków można dokonać czynności związanej ze złożeniem wniosku do ZUS.

Zatrudniasz niepełnosprawnych pracowników? Tutaj sprawdzisz, jakie możesz otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.


Adrianna Glapiak,  
Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl

 

Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie