Blog ifirma.pl

Rozliczenie podatkowe influencera

|
|
10 minut czytania
W zależności od zaklasyfikowania zarabiania przez influencera do danego źródła przychodów inaczej będą się kształtować kwestie podatkowe.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

W jaki sposób może rozliczać się influencer?

Spośród źródeł przychodów wskazanych w art. 10 ust. ustawy o PIT (dalej u.o.p), influencer swoje zarobki może rozliczyć jako:

 1. działalność gospodarczą — pkt 3 z art.10 u.o.p;
 2. działalność nierejestrowaną — na podstawie art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców;
 3. działalność wykonywaną osobiście — pkt 2 z art.10 u.o.p;
 4. inne źródła — pkt 9 z art.10 u.o.p;
 5. najem powierzchni reklamowych — pkt 6 z art.10 u.o.p..

W zależności od zaklasyfikowania zarabiania przez influencera do danego źródła przychodów inaczej będą się kształtować kwestie podatkowe.

Jeśli zaś chodzi o to, jaki formularz PIT powinien wybrać influencer to powinien on wypełnić PIT dedykowany dla sposobu rozliczania. Sam rodzaj zawodu nie ma tu znaczenia.

Działalność gospodarcza

Influencer, który prowadzi działalność gospodarczą, swój PIT rozlicza na zasadach przewidzianych dla działalności gospodarczej. A zatem, jeśli influencer prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną:

 • ryczałtem (wybrana stawka od przychodu) — wybiera PIT-28,
 • skalą podatkową (12/32% podatku od dochodu) — wybiera PIT-36,
 • podatkiem liniowym (19% podatku od dochodu) — wybiera PIT-36L.

W zeznaniach rocznych PIT-36 oraz PIT-36L można uwzględnić poniesione koszty w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (koszty uzyskania przychodu).

Jeśli influencer rozlicza się na zasadzie barteru, czyli w zamian za wyświadczenie usługi reklamowej (wypromowanie marki zleceniodawcy) dostaje produkt, usługę od kontrahenta powinien pamiętać, że jest to jego przychód, który musi wykazać w działalności. W tym przypadku więc influencer jako przychód wykaże wartość otrzymanego towaru, ale równocześnie może uwzględnić koszty. Albowiem w podatku dochodowym kwota barteru stanowi zarówno przychody jak i koszty podatkowe. Oczywiście, dany wydatek musi spełniać ustawową definicję kosztów uzyskania przychodu. W konsekwencji jednak umowa barterowa z influencerem (gdy faktury będą opiewać na tę samą wartość) będzie transakcją neutralną podatkowo. U obu stron wyrównają się przychody i koszty.

Jeśli influencer prowadzący działalność gospodarczą, otrzyma prezent od kontrahenta (darmowy produkt) musi pamiętać, że powstaje u niego tzw. przychód z nieodpłatnych świadczeń, a zatem musi także o wartość prezentu powiększyć swoje przychody z działalności. O nieodpłatnym świadczeniu mówimy wtedy, gdy kontrahent nie spodziewa się żadnej korzyści z oddania swoich towarów lub usług za darmo. Dzięki temu influencer sam decyduje o tym, czy będzie promował markę, czy nie — ma pełną autonomię w tej decyzji, a darczyńca nie może zmusić go do wzajemnego świadczenia.

Przeczytaj także: Barter z influencerem a powstanie kosztów podatkowych – wzór umowy barterowej

Podsumowując, influencer na działalności gospodarczej w rozliczeniu rocznym powinien wykazać przychody: te należne w gotówce, otrzymane jako towar/usługę w ramach barteru oraz otrzymane darmowo prezenty. Jako koszty wykaże wszelkie wydatki, które musiał ponieść, aby uzyskać przychód. W tym miejscu warto zajrzeć do interpretacji sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.423.2023.2.AP, aby zorientować się, w jakim kierunku może orzekać administracja skarbowa w zakresie kosztów podatkowych influencera, pamiętając jednak, że jest to interpretacja indywidualna wydana dla konkretnej osoby, nie będąca źródłem prawa dla wszystkich.

Influencer na działalności nierejestrowej

Działalność nierejestrowa jest opodatkowana wg zasad ogólnych, czyli dla dochodów do 120.000 zł, podatek wynosi 12%, a powyżej tej kwoty – 32%. Dlatego przychody należy wykazać na PIT-36 w części „Dochody i straty podatnika”, w wierszu „Działalność nierejestrowana”.

Rozliczenie działalności nierejestrowanej daje prawo do uwzględnienia kwoty wolnej od podatku oraz odliczenia poniesionych kosztów, które są udokumentowane oraz mają związek z tą działalnością.

Zajrzyj do instrukcji: Działalność nierejestrowana a PIT – jak rozliczyć dochody w zeznaniu rocznym.

Działalność wykonywana osobiście

Jeśli influencer nie prowadzi działalności gospodarczej, jego zarobki mogą być rozpatrywane jako działalność wykonywana osobiście.

Niezależnie od tego, czy influencer otrzyma wynagrodzenie w postaci pieniądza, czy w postaci towaru (np. otrzymany produkt od zleceniodawcy w zamian za promocje danej marki) rozliczenie podatkowe wygląda tak samo. A zatem zleceniodawca powinien pobrać od tego wynagrodzenia zaliczkę na PIT. A u influencera może powstać przychód z działalności wykonywanej osobiście, który należy wykazać w PIT-37 lub PIT-36 w dedykowanym wierszu o tytule “Działalność wykonywana osobiście”.

Uwaga! Jeżeli przedmiotem świadczenia nie są pieniądze, to influencer powinien wpłacić płatnikowi (zleceniodawcy) kwotę zaliczki przed udostępnieniem świadczenia (art. 41 ust.7 pkt 3 ustawy o PIT).

Przychody z działalności wykonywanej osobiście są opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli należy zapłacić 12 lub 32% podatku od dochodów z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku.

Przy działalności wykonywanej osobiście można rozliczyć ryczałtowe koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50% przychodów, w zależności od tego, co jest wykonywane w ramach takiej działalności oraz charakteru umowy.

Jeśli jednak influencer poniósł faktycznie wyższe koszty niż ryczałtowe 20/50% to może wykazać w PIT koszty rzeczywiście poniesione, jednak musi je mieć udokumentowane.

Dokładnie temat przedstawiliśmy w artykule: Zarabianie w mediach społecznościowych a przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Inne źródła

Jeśli przychodów influencera nie można zakwalifikować do działalności gospodarczej, działalności nierejestrowej oraz działalności wykonywanej osobiście — ponieważ sposób zarabiania nie spełnia żadnych z kryteriów przypisanych do wymienionych źródeł przychodów, to otrzymane wynagrodzenie należy rozliczyć jako przychód z innych źródeł. W ich ramach można rozliczyć np. tzw. donejty, czy reklamy afiliacyjne — w pewnych przypadkach.

Przychody z innych źródeł są opodatkowane skalą podatkową (12 lub 32% podatku), z kwotą wolną od podatku w wysokości 30.000 zł. Przychody z innych źródeł należy wykazać w PIT 36 lub PIT-37 w dedykowanym wierszu o tytule “Inne źródła”. Dla większości przychodów z innych źródeł ustawa PIT nie przewiduje kosztów uzyskania przychodów.

Powyższe odnajdziemy m.in. w interpretacji o sygn.0113-KDIPT2-2.4011.183.2017.20.ACZ: obowiązki płatnika z tytułu wypłaty wynagrodzenia na rzecz influencerów. Co ciekawe, wcześniej w tej samej sprawie, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej orzekł, że wskazanego rodzaju przychodów nie można zaliczyć do innych źródeł tylko do działalności wykonywanej osobiście, od której zleceniodawca powinien pobrać zaliczkę na podatek, ale w następstwie zaskarżenia interpretacji do sądu — zmienił zdanie.

Najem powierzchni reklamowych

Jako najem powierzchni reklamowych, influencer może zaklasyfikować przychody uzyskiwane z tytułu wyświetlania reklam na swoich stronach internetowych oraz na własnym koncie w serwisie internetowym.

Obecnie najem prywatny może być opodatkowany tylko ryczałtowo, gdzie wysokość ryczałtu to 8,5% – dla przychodów do 100.000 zł, a powyżej tej kwoty – 12,5%. Najem prywatny wykazujemy w rocznym PIT-28.

Minister Finansów wydał interpretację ogólną DD2/033/55/KBF/14/RD-75000 traktującą o przychodach z udostępniania powierzchni na stronie internetowej jako najem prywatny. Interpretacja została wydana w 2014 roku, dlatego do najmu prywatnego nie można już zastosować skali podatkowej, jak czytamy w ostatnim akapicie pisma. Aktualne jednak pozostaje to, że udostępnianie za wynagrodzeniem powierzchni na własnej stronie internetowej, m.in. w celach reklamowych jest przychodem z najmu prywatnego, jeśli nie odbywa się w ramach działalności gospodarczej.

Jak rozliczyć się z programów afiliacyjnych?

Zasadniczo przychody z reklam afiliacyjnych można rozliczyć jako:

 • działalność wykonywaną osobiście, gdy influencer ma podpisaną umowę cywilnoprawną ze zleceniodawcą, który pobiera zaliczkę na podatek,
 • przychód z innych źródeł, gdy nie jest pobierana zaliczka przez reklamodawcę.

Dla obu przypadków zastosowanie ma skala podatkowa, czyli podatek ze stawką 12/32% oraz kwotą wolną od podatku w wysokości 30.000 zł — rozliczane na PIT-36 lub PIT-37.

Linki afiliacyjne, które influencer umieścił na portalu/stronie, która nie jest jego własnością oraz otrzymuje wynagrodzenie od kilku firm, mogą być przychodami z innych źródeł, a nie z najmu prywatnego, o którym piszemy powyżej. Potwierdzenie niniejszego znajdziemy np. w interpretacji z dnia 13.01.2023, o sygn. 0112-KDIL2-2.4011.865.2022.2.MM — influencerka na stronie internetowej umieszczała reklamę partnera. Dostawała prowizję za każde kliknięcie tę reklamę oraz za kupiony produkt po przejściu z tego linka do sklepu. Influencerka zaklasyfikowała ten rodzaju przychodu jako najem, natomiast fiskus to zanegował, argumentując, że

 • “(…) na podstawie przedstawionego opisu sprawy stwierdzam, że wynagrodzenia otrzymywanego przez Panią w wyniku działań polegających na udostępnianiu reklam/linków afiliacyjnych różnych firm na profilu (…) nie można zakwalifikować do źródła przychodów “najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze”, (…), ponieważ nie umieszcza Pani tych reklam/linków afiliacyjnych na stronie internetowej, która jest Pani własnością. Reklamy są bowiem umieszczane na profilu, który prowadzi Pani na portalu, którego nie jest właścicielem. Co więcej, otrzymuje Pani wynagrodzenie od różnych firm, z którymi nie wiążą Panią umowy (…)”;
 • “(…) Ponieważ uzyskiwanie przychodu w związku z czynnościami opisanymi we wniosku nie ma cech i elementów, które kwalifikowałyby je do źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 [m.in. etat, działalność gospodarcza, najem – przyp. red.] ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód ten należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 tej ustawy. Dochody z tego źródła przychodów podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.(…)”

Rozliczenie donejtów

Influencerzy, który działają np. na platformach internetowych mogą otrzymywać dobrowolne napiwki od użytkowników portalu. Przy czym napiwki/donejty te nie są związane ze świadczeniem usługi, lecz stanowią indywidualną, dobrowolną decyzję użytkowników wpłacających. A zatem napiwki (datki) stanowią dary na rzecz influencera, za które niczego on nie otrzymuje. Nie są one wynikiem prowadzonej działalności ani też świadczonych zarobkowo usług, ale są efektem ubocznym posiadania konta w serwisie. Napiwki (datki) są przekazywane na rzecz właściciela konta portalu i nie wynikają bezpośrednio z wystawianych pokazów/spektakli. Są one przekazywane na portalowe konto influencera w formie żetonów stanowiących wirtualną walutę portalu. Poleceniem spieniężenia można zamienić na złotówki dowolną ilość żetonów, a następnie przelać je na swoje konto bankowe (takie okoliczności zostały przedstawione m.in. w interpretacji o sygnaturze 0111-KDIB2-2.4015.34.2023.1.MM z 13.04.2023 r.).

Kwestia opodatkowania donejtów została również opisana w interpretacji: sygn. 0111-KDIB2-2.4015.119.2022.3.PB z 9 stycznia 2023 r. – w tym przypadku influencerka nagrywała filmy o tematyce m.in. gier komputerowych i w czasie rzeczywistym transmitowała je do szerokiego grona odbiorców. Widzowie dobrowolnie wynagradzali influencerkę w drodze tzw. donejtów, będących najczęściej wielokrotnymi wpłatami, opiewającymi na małe kwoty pieniężne (wpłaty takie stanowiły wyłącznie bezzwrotny wyraz sympatii i wsparcia dla twórcy — jak twierdziła znana influencerka). Widzowie są powiadamiani o planowanym pojawieniu się nowego filmu najczęściej z kilkugodzinnym lub kilkudniowym wyprzedzeniem, a dzieje się to w sposób nieregularny i niesystematyczny.

Przy tak postawionej sprawie, Dyrektor KIS, orzekł, że w przypadku donejtów jako darowizn, kwota wolna od podatku w przypadku darowizny od osoby niespokrewnionej (zaliczanej do III grupy podatkowej) wynosi obecnie 5 733 zł.

Powyższe oznacza, że jeśli otrzymane donejty, influencer zakwalifikuje jako darowiznę — nie będą one podlegały opodatkowaniu, jeśli datki od jednej osoby w ciągu 5 lat nie przekroczą 5.733 zł

Uwaga! W powyższych interpretacjach, fiskus potwierdził, że takie wpłaty (donejty) są opodatkowane podatkiem od spadku i darowizn. Co jednak niezwykle ważne — organ skarbowy jedynie potwierdził, że przychody zakwalifikowane jako donejty należy opodatkować w sposób przewidziany dla darowizn. To, że taki przychód jest darowizną stwierdzała osoba pytająca. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie badał tutaj, czy taki przychód został prawidłowo zaklasyfikowany.

W kontrze do powyższego, mamy interpretację z dnia 23.05.2023, o sygn. 0112-KDIL2-2.4011.154.2023.4.IM, w której Dyrektor KIS orzeka, że przychody z donejtów należy rozliczyć jako tzw. inne źródła w PIT rocznym, a zatem zanegował, że dobrowolne wpłaty od widzów na platformie internetowej są darowiznami. Jednak tutaj, Dyrektor KIS, zadał pytanie influencerowi wprost, czy takie donejty są darowiznami, na co influencer odpowiedział, że nie są to darowizny, ze względu na regulamin portalu.

Podsumowanie

Zgodnie z powyższym, influencer swoje zarobki może rozliczyć jako przychody z

 • działalności gospodarczej — w zależności od formy opodatkowania należy wybrać PIT 36L, PIT-36, lub PIT-28;
 • działalności wykonywanej osobiście — jeśli jest umowa cywilnoprawna oraz potrącana zaliczka na podatek przez reklamodawcę należy wybrać PIT-36 lub PIT-37;
 • innych źródeł — jeśli nie ma umowy cywilnoprawnej, nie ma potrącanej zaliczki na podatek, donejty lub reklamy afiliacyjne, jeśli np. nie są udostępniane na własnej stronie internetowej, ale na koncie w portalu, należy wybrać PIT-36 lub PIT-37.
 • najmu prywatnego (powierzchni reklamowej) – reklamy afiliacyjne na swojej stronie internetowej – PIT-28.

Przy czym ważne jest, że to podatnik (w tym przypadku: influencer) powinien sam przyporządkować swoje przychody do odpowiedniego źródła.

Równie istotnie ważne jest, aby stan deklarowany miał odzwierciedlenie w rzeczywistości, ponieważ ostateczna weryfikacja leży w kompetencji urzędu skarbowego.

Sposób zakwalifikowania przychodu uzyskanego przez influencera zależy od charakteru jego działalności oraz rodzaju umowy zawartej z reklamodawcą czy odrębnym pośrednikiem. Dlatego każdy przypadek wypłaty wynagrodzenia na rzecz influencera należy badać indywidualnie. Za punkt odniesienia do każdorazowej analizy takiego zagadnienia należy przyjąć charakter umowy wiążącej influencera.

W powyższym artykule przytoczyliśmy wiele interpretacji podatkowych. Ponieważ jednak brak jest jednolitej linii orzeczniczej (co można zauważyć przy lekturze powyższego artykułu) w sprawach opodatkowania influencerów, zaleca się wystąpić z wnioskiem o udzielenie indywidualnej interpretacji podatkowej dla siebie, która orzeknie nie tylko jak opodatkować dochód influencera, ale i do jakiego źródła przychodów go zaliczyć.

Na kanwie ostatnich przepisów, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest zobowiązany, aby udzielić odpowiedzi również w zakresie przyporządkowania dochodów podatnika do odpowiedniego źródła, czego uprzednio odmawiał. Należy jednak zażądać we wniosku o interpretację, aby to skarbówka dokonała odpowiedniej kwalifikacji prawnej przychodu.

Autor ifirma.pl

Dorota Łesak

Księgowa i autorka tekstów. Jako księgowa w ifirma.pl każdego dnia zapewnia fachowe wsparcie swoim klientom – małym firmom usługowym i handlowym. Pomiędzy codziennymi obowiązkami dzieli się na blogu ifirma.pl swoim ośmioletnim doświadczeniem i wiedzą dotyczącą tematów księgowo-podatkowych.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie