Blog ifirma.pl

Składanie dodatkowych plików JPK – kluczowe informacje

|
|
11 minut czytania
Zastanawiasz się, jakie pliki JPK mogą być składane do urzędu skarbowego? W takim razie koniecznie przeczytaj dzisiejszy artykuł.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Przedsiębiorcy mają szereg obowiązków wobec urzędu skarbowego. Jednym z nich są jednolite pliki kontrolne, które są najbardziej znane jeśli chodzi o podatek VAT, ponieważ czynny podatnik VAT wysyła je co miesiąc. Ale czy każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że niekiedy ma obowiązek składania również dodatkowych plików JPK? Jeśli nie, to w dzisiejszej publikacji uzyska wszystkie niezbędne informacje na temat składania dodatkowych plików JPK.

Czym jest jednolity plik kontrolny?

Przyzwyczailiśmy się do dokumentów papierowych, ponieważ przez wiele lat tak wyglądało prowadzenie działalności gospodarczej. Nie ma co się oszukiwać, nadal tak jest, z tym że dąży się do wyeliminowania lub chociaż ograniczenia ilości papierowych dokumentów. Chyba każdy słyszał o dokumentach w formie elektronicznej. Jednak tak naprawdę nie o tym chcemy mówić, ponieważ tematem naszych rozważań są pliki JPK, które poniekąd mają coś wspólnego z elektronicznym przesyłem. JPK nie doczekało się jakieś szczególnej definicji ustawowej, ale na stronach Ministerstwa Finansów (MF) czy w broszurach informacyjnych można przeczytać na ten temat informację, którą zamieszczamy poniżej.

 
  Pod pojęciem jednolitego pliku kontrolnego (JPK) kryje się zbiór danych w formacie XML, który jest tworzony na podstawie systemów informatycznych przedsiębiorcy. Przesyłanie JPK VAT jest obowiązkowe, natomiast dodatkowe pliki JPK są przesyłane tylko w określonych okolicznościach, o czym napiszemy w tym artykule.  
 

Jakie mamy dodatkowe pliki JPK?

Jeżeli osoba, która prowadzi działalność jeszcze o tym nie wie, to przypominamy, że od 1 lipca 2018 r., jeżeli księgi podatkowe i dowody księgowe są prowadzone w formie elektronicznej, to przedsiębiorca ma obowiązek przesyłania na żądanie organu podatkowego JPK również w zakresie innych podatków i dokumentów. Poniżej zostały wymienione, jakie struktury plików muszą być przesłane na żądanie.

Nazwa JPK
Opis
JPK_PKPIR
 Podatkowa księga przychodów i rozchodów  
JPK_EWP
 Ewidencja przychodów na ryczałcie  
JPK_FA
 Faktury VAT  
JPK_FA_RR
 Faktury VAT – rolnicy ryczałtowi  
JPK_MAG
 Gospodarka magazynowa  
JPK_WB
 Wyciąg bankowy  
JPK_KR
 Księgi rachunkowe  

Poniżej opiszemy jakie podstawowe elementy zawiera każdy z wymienionych JPK. Przedstawione informacje zostały opracowane w oparciu o broszury Ministerstwa Finansów.

JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów

Każdy plik JPK ma określoną strukturę logiczną, według której są generowane pliki. Zgodnie z tym co można przeczytać w broszurze informacyjnej MF struktura główna JPK_PKPIR zawiera:

Nazwa elementów struktury głównej
Opis elementów struktury głównej
Zawartość elementu
Nagłowek Nagłówek JPK_PKPIR W strukturze nagłówka znajdą się niezbędne informacje m.in. o:
-dacie utworzenia JPK,
-okresie, za który jest sporządzany JPK,
-celu złożenia JPK,
-kodzie urzędu skarbowego, do którego zostanie wysłany JPK
Podmiot1 Podmiot JPK_PKPIR W tym polu znajdą się informacje na temat podmiotu składającego JPK_PKPIR, przykładowo:
-NIP,
-REGON,
-pełna nazwa podmiotu,
-adres podmiotu
PKPIRInfo Dane dotyczące ustalania dochodu w trakcie roku podatkowego W tej strukturze znajdą się wszystkie wymagane informacje, które są niezbędne do ustalenia dochodu w trakcie roku, w szczególności będą to:
-wartość spisu z natury na początek i koniec roku podatkowego,
-suma kosztów uzyskania przychodów,
-dochód osiągnięty w roku podatkowym
PKPIRSpis Spis z natury sporządzony w trakcie roku podatkowego Tutaj znajdzie się informacja o:
-dacie spisu z natury w trakcie roku podatkowego,
-wartości spisu z natury
PKPIRWiersz Na podstawie załącznika do Rozporządzenia w sprawie prowadzenie PKPiR W tej strukturze zostaną wykazane pola z danymi przychodów i kosztów wykazane zgodnie z Rozporządzenie w sprawie prowadzenia PKPiR. Każde pole odnosi się do odpowiedniej kolumny PKPiR zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia
PKPIRCtrl Sumy kontrolne dla tabeli PKPIR Wiersz W strukturze sum kontrolnych znajdą się pola z liczbą wierszy i łączną wartością przychodów z kol. 9 PKPiR w okresie, za który jest sporządzany JPK

Pamiętajmy, że jeszcze nie ma obowiązku prowadzenie PKPiR w formie elektronicznej, wersja papierowa jest dopuszczalna. W związku z powyższym nie każdy przedsiębiorca będzie miał obowiązek przesyłania JPK_PKPIR. Jednak to ma się zmienić, ponieważ MF planuje przesyłanie ksiąg podatkowych również w formie plików JPK cyklicznie w trakcie roku podatkowego.

JPK_EWP – ewidencja przychodów na ryczałcie

JPK_EWP są zobowiązani przekazywać na żądanie przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ewidencja prowadzona na potrzeby ryczałtu jest uproszczona i nie zawiera tak wielu informacji co PKPiR, znajdą się w niej tylko informacje na temat przychodów osiągniętych w roku podatkowym. Struktura JPK_EWP składa się z następujących sekcji danych:

Sekcja danych
Opis
Nagłowek Dane dotyczące pliku: okres, za który jest składany i cel złożenia
Podmiot1 Informacje na temat podmiotu przekazującego JPK_EWP, w tym jego NIP, nazwa i adres
EWPWiersz Znajdą się tutaj szczegółowe informacje na temat uzyskiwanych przychodów wraz z datami, numerami dowodów księgowych i stawek ryczałtu stosowanych dla osiąganych przychodów
EWPCtrl Znajdzie się tutaj podsumowanie Ewidencji przychodów – liczba wierszy i suma przychodów z danego okresu

Podobnie jak w przypadku PKPiR do końca 2024 roku nie ma obowiązku prowadzenia Ewidencji przychodów elektronicznie. Po tym terminie przedsiębiorcy będą musieli składać JPK_EWP miesięcznie lub kwartalnie.

JPK_FA – faktura VAT

Jeżeli przedsiębiorca wystawia faktury ręcznie i mają one postać papierową, to nie ma obowiązku przesyłania JPK_FA na żądanie organu podatkowego. Jednak trzeba pamiętać, że czynny podatnik VAT i tak musi przesyłać JPK_V7 co miesiąc, a więc faktury wystawiane ręcznie muszą być przenoszone do ewidencji elektronicznych, które pozwalają na wygenerowanie JPK_V7. Każda faktura musi zawierać niezbędne elementy, o których jest mowa w ustawie o VAT. Struktura JPK_FA zawiera dane, które pozwalają na filtrowanie i sortowanie faktur w polu RodzajFaktury na: VAT-podstawowa, KOREKTA-korygująca, ZAL-faktura zaliczkowa oraz faktury końcowe. Plik JPK_FA, to składa się z następujących sekcji danych:

Nazwa sekcji
Opis
Nagłowek Znajduje się tutaj m.in.:
 • data początkowa i końcowa okresu, którego dotyczy JPK_FA,
 • kod urzędu skarbowego, do którego przekazywany jest plik
Podmiot1 W tym polu znajdą się dane podmiotu przekazującego JPK_FA m.in.:
 • NIP,
 • REGON,
 • pełna nazwa,
 • adres
Faktura W tej sekcji znajdują się szczegółowe dane o wystawionej fakturze, jest ich bardzo dużo, osoby zainteresowane odsyłamy do broszury MF. Co do zasady chodzi o pełne odwzorowanie faktury wystawionej w programie informatycznym
FakturaCtrl W tym polu znajdziemy informację o liczbie faktur wystawionych w okresie, którego dotyczy JPK_FA i ich łącznej wartości brutto
StawkiPodatku W tej części wymieniona jest stawka podstawowa VAT i stawki obniżone
FakturaWiersz W polach struktury wiersza znajdzie się m.in.: kolejny numer faktury, ilość towarów i usług, cena jednostkowa, kwoty rabatów, opustów i inne, wiele pól jest opcjonalnych
FakturaWierszCtrl W tym miejscu znajdzie się liczba wierszy faktur i łączna wartość kolumny P_11 w okresie, który dotyczy JPK_FA
Uwaga!

Struktura JPK_FA dotyczy tylko faktur sprzedażowych. Pamiętajmy, że od 1 lipca 2024 r. ma być wprowadzony obowiązkowy KSEF, który obejmie wszystkie faktury wystawiane w obrocie gospodarczym, informacje na ten temat znajdują się tutaj

JPK_FA_RR – faktura dla rolnika ryczałtowego

Od 1 września 2019 r. faktura VAT_RR może być wystawiana również w formie elektronicznej. Specyfika rozliczania i wystawiania faktury VAT_RR polega na tym, że to nabywca produktów rolnych lub usług rolniczych, czynny podatnik VAT, wystawia taką fakturę. Pamiętajmy jednak, że struktura JPK_FA_RR nie obejmie tych faktur VAT_RR, które zostały wystawione w sposób tradycyjny w formie papierowej.

Nazwa sekcji
Opis
Nagłowek Znajduje się tutaj m.in.:
 • data początkowa i końcowa okresu, którego dotyczy JPK_FA,
 • kod urzędu skarbowego, do którego przekazywany jest plik
Podmiot1 W tym polu znajdą się dane podmiotu wystawiającego fakturę VAT_RR (nabywca) przekazującego JPK_FA_RR m.in.:
 • NIP,
 • REGON,
 • pełna nazwa,
 • adres
FakturaRR Znajdują się tutaj szczegółowe dane o wystawionej fakturze, w szczególności:
 • dane dostawcy – rolnika ryczałtowego, jego numer NIP a jeśli go nie posiada, to PESEL,
 • dane nabywcy,
 • rodzaj przeprowadzonej transakcji, z podaniem kwot należności ogółem i kwotą zryczałtowanego zwrotu VAT.

Szczegółowy opis poszczególnych pól znajduje się w broszurze informacyjnej MF

FakturaRRCtrl Informacja o liczbie wystawionych faktur, które objęte są JPK_FA_RR i kwota należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku VAT, wyrażona cyfrowo
FakturaRRWiersz W polach struktury wiersza znajdzie się m.in.: kolejny numer faktury, ilość towarów i usług, stawka zryczałtowanego zwrotu VAT i inne
FakturaRRWierszCtrl W tym miejscu znajdzie się liczba wierszy faktur i łączna wartość kolumny P_8 (wartość nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku ) w okresie, który dotyczy JPK_FA_RR
Oswiadczenie Struktura obejmuje m.in. nazwę i adres dostawcy i nabywcy, datę i przedmiot umowy, kwalifikowany podpis elektroniczny składającego oświadczenie, czyli rolnika ryczałtowego
OswiadczenieCtrl To pole zawiera liczbę oświadczeń
 
Uwaga!

Składanie JPK_FA_RR jest możliwe, o ile zostaną spełnione dwa warunki łącznie:
 • jeżeli faktura, za zgodą dostawcy, została wystawiona w formie elektronicznej i
 • została opatrzona przez dostawcę i nabywcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 

JPK_MAG – gospodarka magazynowa

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi podatkowe i dowody księgowe w formie elektronicznej, mają obowiązek na żądanie organu podatkowego przekazać JKP_MAG. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi kilka magazynów, to JKP_MAG przekazuje odrębnie dla każdego magazynu. Zobaczmy w wersji bardzo skróconej, jakie informacje znajdą się w przekazywanych plikach.

Nazwa sekcji
Opis
Nagłowek W tej sekcji znajdą się takie same informacje, jak w przypadku innych plików JPK m.in.:
 • data początkowa i końcowa okresu, którego dotyczy JPK_MAG,
 • kod urzędu skarbowego, do którego przekazywany jest plik
Podmiot1 Tutaj są dane podmiotu przekazującego JPK_MAG m.in.:
 • NIP,
 • REGON,
 • pełna nazwa,
 • adres
Magazyn obejmuje dokumenty:
PZ
WZ
RW
MM
W tym miejsce podawana jest nazwa magazynu, którego dotyczy JPK. W poszczególnych sekcjach pola Magazyn obejmujących dokumenty: PZ, WZ, RW i MM podawane będą dane identyfikujące dokument, takie jak m.in.: numer dokumentu, data sporządzenia dokumentu, data otrzymania/wydania towaru, nazwa podmiotu dostawcy/nabywcy towaru, liczba dokumentów i ich wartość z danego okresu

Informacje na temat przekazywania JPK_MAG zostały opisane w sposób bardzo syntetyczny. Przedsiębiorca, który chce poznać szczegóły musi zajrzeć do broszury informacyjnej, w której szczegółowo zostały scharakteryzowane poszczególne pola JPK_MAG.

JPK_WB – wyciąg bankowy

Żądanie przygotowania JPK_WB jest kierowane zarówno do przedsiębiorcy, jak i do banku, w którym posiada rachunki. Przedsiębiorca powinien więc zwrócić się do banku/banków, w których posiada rachunki z prośbą o przygotowanie pliku. W tym przypadku za przygotowanie pliku odpowiedzialny jest bank. Przedsiębiorcy – osoby fizyczne, które nie posiadają rachunków firmowych tylko ROR muszą wiedzieć, że plik będzie zawierał zestawienie wszystkich operacji z danego okresu, również prywatnych.

Rachunki bankowe, które podlegają raportowaniu w ramach JPK_WB, to w szczególności:

 • rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze oraz prowadzone dla nich rachunki VAT,
 • rachunki lokat terminowych,
 • rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, w tym rachunki rodzinne, oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych,
 • rachunki powiernicze.

Nazwa sekcji
Opis
Nagłowek W tej sekcji znajdą się takie informacje, jak m.in.:
 • data początkowa i końcowa okresu, którego dotyczy JPK_WB,
 • kod urzędu skarbowego, do którego przekazywany jest plik
Podmiot1 Numer IBAN rachunku, którego dotyczy wyciąg
ElementSalda Podawane jest saldo początkowe i końcowe rachunku
WyciagWiersz Znajdzie się tutaj m.in.: data operacji, kwota operacji, strona operacji
WyciagCtrl
 • liczba wierszy wyciągu bankowego,
 • suma kwot obciążeń,
 • suma kwot uznań

JPK_KR – księgi rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych kojarzy nam się z osobami prawnymi, ale jak się okazuje również osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą mogą lub muszą prowadzić pełną księgowość. Przepisy mówią o przychodach netto ze sprzedaży za poprzedni rok podatkowy na poziomie 2.000.000 euro, które nakazują prowadzenie ksiąg rachunkowych. Przedsiębiorca, jako osoba fizyczna może również poniżej tego limitu przejść na pełną księgowość. W związku z powyższym opiszemy również, na dużym poziomie ogólności, co znajdzie się w JPK_KR.

Nazwa sekcji
Opis
Nagłowek W tej sekcji znajdą się takie informacje, jak m.in.:
 • data początkowa i końcowa okresu, którego dotyczy JPK_KR,
 • kod urzędu skarbowego, do którego przekazywany jest plik,
 • cel złożenia,
 • data utworzenia
Podmiot1
 • NIP,
 • pełna nazwa,
 • REGON,
 • adres
ZOiS Zestawienie obrotów i sald obejmuje m.in.:
 • nazwę konta,
 • typ konta,
 • obroty konta po stronie Wn i Ma
Dziennik
 • kolejny numer zapisu w dzienniku,
 • numer i rodzaj dowodu księgowego,
 • data i opis operacji gospodarczej
DziennikCtrl
 • kolejny numer zapisu na koncie,
 • kwota zapisu po stronie Wn i Ma
KontoZapisCtrl
 • liczba zapisów na koncie,
 • suma wartości wierszy po stronie Wn i Ma

Przekazywanie plików JPK na żądanie

Obowiązek przekazywania JPK na żądanie wynika z ustawy Ordynacja podatkowa. Techniczne przygotowanie plików zależy od tego, jakim zapleczem dysponujemy. Poniżej opisujemy kanały dystrybucji plików JPK na żądanie.

Formy przekazywania plików JPK na żądanie:
Za pośrednictwem programu księgowego, w którym prowadzone są księgi podatkowe
Z wykorzystanie aplikacji Klient JPK 2.0
Na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej.
Uwaga!

JPK na żądanie nie można przesłać pocztą elektroniczną!
Czas na przekazanie JPK na żądanie wynosi nie mniej niż 3 dni, w uzasadnionych przypadkach można się zwrócić do organu podatkowego o wydłużenie terminu

Pliki JPK – podsumowanie

W dzisiejszej publikacji opisane zostały jednolite pliki kontrolne, poza JPK_V7, które mogą być przekazywane na żądanie organów podatkowych w toku postępowania podatkowego, czynności sprawdzających czy kontroli podatkowej. Jeżeli przedsiębiorca w dalszym ciągu prowadzi księgi papierowo a w przypadku osób fizycznych przepisy tego nie zabraniają, to nie ma obowiązku przekazywania ksiąg elektronicznie, tylko papierowo. Struktury plików zostały szczegółowo opisane w broszurach informacyjnych MF. Wszystkie dane pobierane są z programu, w którym przedsiębiorca prowadzi księgi w postaci elektronicznej. Możliwości przekazania JPK na żądanie jest kilka, o czym napisaliśmy, jednak trzeba pamiętać, że nie można tego zrobić pocztą elektroniczną. Struktury JPK mogą się zmieniać, dlatego warto zaglądać na stronę internetową Ministerstwa Finansów, gdzie zamieszczane są wszystkie informacje i komunikaty na ten temat. Jeżeli ktoś wystawia dobrowolnie faktury ustrukturyzowane, to nie ma obowiązku przekazywania JPK_FA.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Czym jest JPK i do czego służy?

   JPK to zbiór danych w formacie XML, używany do przekazywania informacji podatkowych do urzędu skarbowego.
  2. Jakie są dodatkowe pliki JPK i kiedy są przekazywane?

   Dodatkowe pliki JPK to m.in. JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_FA, JPK_FA_RR, JPK_MAG, JPK_WB, JPK_KR - przekazywane na żądanie urzędu skarbowego.
  3. W jaki sposób można przekazać pliki JPK na żądanie?

   Pliki JPK można przekazywać za pomocą programów księgowych, aplikacji Klient JPK 2.0 lub nośników danych, ale nie przez e-mail.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie