Sprzedaż majątku firmy po likwidacji działalności gospodarczej a podatek VAT

Czynny płatnik podatku VAT likwidując działalność powinien dopełnić obowiązku związanego z rozliczeniem tego podatku. Przepisy ustawy o VAT nakładają na podatnika obowiązek dokonania spisu z natury, w którym podatnik wykazuje wszelkie posiadane na dzień likwidacji działalności towary, od których przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Majątek firmy

W definicji towaru mieszczą się zarówno towary handlowe, składniki majątku firmy tj. środki trwałe, wyposażenia jak i drobne przedmioty, które na dzień likwidacji firmy posiadają wartość użytkową, konsumpcyjną. Warto też zauważyć, iż zapis ustawy mówi wprost, iż są to wszelkie towary, od których odliczenie VAT podatnikowi przysługiwało bez względu na to, czy podatnik z tego skorzystał czy nie. Oznacza to, iż brak rozliczenia VAT z faktury zakupu nie zwalania podatnika z obowiązku wykazania towaru przy likwidacji firmy i odprowadzenia od niego podatku.

Ustawa o VAT mówi, że podstawę opodatkowania majątku firmy stanowi cena nabycia towarów netto (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określony w momencie dostawy towarów. Oznacza to, iż towar wymieniony na spisie z natury wycenia się wg ceny rynkowej, przedstawiającej wartość jaką skłonny byłby konsument zapłacić za określony towar.

Sprzedaż majątku firmy po likwidacji

Z uwagi, na to, iż przedsiębiorca rozliczy VAT od remanentu w ostatniej składanej deklaracji VAT-7 (VAT-7K), sprzedaż składników majątku po likwidacji działalności nie będzie rodziła dodatkowych konsekwencji w podatku VAT.

Sprzedaż składników majątku firmy byłaby opodatkowana VAT tylko wtedy, gdyby przedsiębiorca ponownie założył firmę i dokonał sprzedaży majątku już jako czynny płatnik VAT. Wyjątek od danej sytuacji powstałby, gdyby przedsiębiorca założył kolejną działalność, wprowadzając do niej składniki majątku wcześniej wykazane w remanencie i dokonał ich sprzedaży przed upływem 12 miesięcy od zamknięcia poprzedniej firmy. Taka sprzedaż byłaby bowiem zwolniona z VAT na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy o VAT.

Likwidacja firmy – przekazanie majątku

Likwidacja majątku firmy dla podatku VAT niekoniecznie musi nastąpić w dacie zamknięcia działalności. Płatnik VAT może sprzedać majątek przed likwidacją, wycofać majątek z firmy do majątku prywatnego, bądź jeżeli sprzęt jest zużyty czy zniszczony po prostu komisyjnie przeprowadzić jego fizyczną likwidację.

Pierwsza i druga opcja będzie miała dla podatnika takie same skutki, w obu przypadkach firma naliczy VAT od sprzedaży. Przekazanie składnika majątku firmowego do majątku prywatnego, od którego odliczono VAT jest bowiem traktowana na równi ze sprzedażą. Firma wycofująca sprzęt ma obowiązek wykazać jego wartość w ewidencji sprzedaży VAT. W wypadku trzeciej opcji podatnik spisuje protokół likwidacji, na którym wyszczególnia zniszczony sprzęt, z uwagi na to, iż np sprzętu elektronicznego nie powinno się po prostu wyrzucać, dla celów dowodowych wskazane jest posiadanie dowodu, iż dany został oddany do odpowiedniej instytucji.

Joanna Łuksza

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK