Środki trwałe w działalności a wartość początkowa

Zanim składnik majątku stanie się częścią majątku firmowego, należy we właściwy sposób określić jego wartość początkową. Będzie ona bowiem stanowiła podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych, które ujmowane są w kosztach podatkowych firmy. Jak zatem ustalić wartość początkową środka trwałego?

Wartość początkowa zakupionego środka trwałego

W przypadku środków trwałych pozyskanych w drodze zakupu, wartość początkową stanowi cena nabycia, na którą składają się:

 • cena zakupu (wynikająca z faktury lub umowy) – kwota należna sprzedającemu, bez VAT i akcyzy, które podlegają odliczeniu (czyli wartość netto z faktury w przypadku podatników VAT czynnych lub wartość brutto w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia),
 • koszty związane z zakupem środka trwałego, naliczone do dnia przekazania go do użytkowania, w tym np.:
  • koszty transportu, wyładunku, ubezpieczenia w drodze,
  • montażu, instalacji, uruchomienia programów komputerowych,
  • opłaty notarialne, skarbowe,
  • zapłacone odsetki,
  • cło, akcyza.

Co ważne, w cenie nabycia środka trwałego należy uwzględnić także zrealizowane różnice kursowe, przypadające na faktury związane z jego wartością początkową.

Środek trwały nabyty wcześniej a wartość początkowa

Jeżeli do ewidencji środków trwałych wprowadzamy składnik majątku zakupiony przed jej założeniem i nie posiadamy żadnego dokumentu potwierdzającego jego zakup, wówczas wartość początkową określa się w wysokości wynikającej z wyceny, dokonanej z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego typu. Co ważne, wycena taka powinna zostać dokonana na grudzień roku poprzedzającego rok wprowadzenia go do ewidencji.

Wytworzenie środka trwałego a wartość początkowa

Możliwe jest także wykorzystywanie w działalności środka trwałego, który przedsiębiorca wytworzy we własnym zakresie. W takim wypadku wartość początkową będzie stanowił koszt wytworzenia. Składają się na niego:

 • rzeczowe składniki majątku i wykorzystane usługi obce,
 • koszty wynagrodzeń za pracę oraz pochodne,
 • inne koszty, które można zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych, wykazane w cenie nabycia.

Wartość początkowa środka trwałego z darowizny

Przedsiębiorca może także otrzymać środek trwały w ramach darowizny. W takiej sytuacji przy ustalaniu wartości początkowej należy posiłkować się umową darowizny. Jeśli jednak nie zawiera ona takiej informacji, wówczas za wartość początkową przyjmuje się cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu umowy.

Kliknij i sprawdź, czy można amortyzować środki trwałe pozyskane ze środków z dotacji z PUP!
 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK