Blog ifirma.pl

Ulga na terminal płatniczy

|
|
6 minut czytania
Przepisy prawa przewidują możliwość obniżenia podatku dochodowego od osób fizycznych lub od osób prawnych poprzez skorzystanie z ulgi na terminal płatniczy, co oznacza, że przedsiębiorca będzie mógł obniżyć koszty nabycia i używania terminala płatniczego. Więcej na ten temat przeczytasz w poniższym artykule.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Czym jest terminal płatniczy?

Przez terminal płatniczy rozumie się urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych.

Warto przypomnieć, że z początkiem 2022 roku obowiązkiem przedsiębiorcy stało się zapewnienie możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego (za pomocą terminala płatniczego) w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, tj.:

 • w lokalu,
 • poza lokalem przedsiębiorstwa,
 • w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego.

Jednakże obowiązek umożliwienia dokonania płatności w formie bezgotówkowej nie dotyczy przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

WAŻNE – obowiązek zapewnienia możliwości zapłaty przy użyciu np. terminala płatniczego dotyczy wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą, z wyłączeniem podmiotów, które nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Dodatkowo w zakresie kwestii płatniczych przedsiębiorca ma obowiązek dokonywania rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca,
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Kto i kiedy może skorzystać z ulgi?

Przepis art. 26hd ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PIT) reguluje kwestię związaną z ulgą na terminal płatniczy.

Zgodnie zatem z ww. regulacją ulga na terminal płatniczy przysługuje zasadniczo każdemu przedsiębiorcy uzyskującemu przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczającemu się według skali podatkowej, podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W ramach ulgi na terminal płatniczy podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego i w roku następującym po tym roku, do wysokości:

 • 2 500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących;
 • 1 000 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników, którzy obowiązek posiadania kasy fiskalnej mają.

Mali podatnicy będą mogli odliczyć z tytułu nabycia i użytkowania terminala płatniczego kwotę odpowiadającą 200% poniesionych wydatków, nie więcej niż 2 000 zł w roku podatkowym, przy czym odliczenie przysługuje w każdym roku podatkowym, w którym podatnik poniósł wydatki, jeżeli spełni on w roku podatkowym warunki do otrzymania zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym na zasadach określonych dla zwrotu VAT w terminie 15 dni:

 • przez co najmniej 7 miesięcy – w przypadku podatnika rozliczającego się miesięcznie,
 • przez co najmniej 2 kwartały – w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie.

Warunki otrzymania zwrotu różnicy podatku, o których mowa powyżej, są uregulowane w ustawie z dnia z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT). Zwrot następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju, na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, na wskazany przez podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu. Podstawą do tych działań musi być terminowo złożone przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, sporządzone na piśmie, nieodwołalne upoważnienie organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty [por. art. 87 ust. 2 ustawy o VAT].

Wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych

Wydatkami związanymi z obsługą transakcji płatniczych są wydatki związane z:

 • nabyciem terminala płatniczego;
 • opłatami, o których mowa w przepisach art. 2 pkt 19a–19ab ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku. o usługach płatniczych, tj.:
  • opłatą interchange – opłata interchange w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia (UE) 2015/751
  • opłatą akceptanta – opłata akceptanta w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia (UE) 2015/751
  • opłatą systemową – opłata z tytułu transakcji płatniczej wykonywanej przy użyciu karty płatniczej lub instrumentu płatniczego opartego na karcie, o którym mowa w art. 2 pkt 20 rozporządzenia (UE) 2015/751, stanowiąca przychód organizacji kartowej;
 • opłatami z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikającymi z umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

WAŻNE — Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się kwotę wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o VAT. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Kiedy i gdzie dokonuje się odliczenia?

Odliczenia dokonuje się:

 • w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, np. PIT-36, PIT-36L lub PIT-28;
 • w kolejnych latach, ale nie dłużej niż przez 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym został poniesiony wydatek, w przypadku gdy kwota odliczenia nie znajdzie pokrycia w twoim rocznym dochodzie (kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym poniesiono wydatek).

WAŻNE – ulga na terminal płatniczy nie przysługuje podatnikowi, który przyjmował płatności przy użyciu terminala płatniczego w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym podatnik ponownie rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego.

Podsumowanie

Ulga na terminal płatniczy to nic innego jak możliwość pomniejszenia dochodu o wydatki na nabycie terminala oraz koszty poniesione w związku z obsługą transakcji z wykorzystaniem terminala płatniczego.

A jeśli przysługuje ci ulga dla młodych, to tutaj sprawdzisz jaka jest kwota wolna od podatku.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie