Ulga na zakup kasy fiskalnej u nie-vatowca

Obowiązek założenia kasy fiskalnej dotyczy zarówno vatowców jak i nie-vatowców. Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z podatku od towarów i usług lub zwolnieni od tego podatku ze względu na wartość sprzedaży (w 2010 roku limit wynosi 100 000 PLN), jeśli świadczą usługi bądź sprzedają towary osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej są zobowiązani, po przekroczeniu określonego obrotu na rzecz w/w podmiotów, do założenia kasy fiskalnej. Istnieją od tej zasady liczne zwolnienia. Reguluje to Rozporządzenie MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ulga przysługująca z tytułu zakupu kas fiskalnych

Przy zakupie „pierwszych kas” możliwe jest skorzystanie z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Dotyczy to podatników, którzy spełnili następujące warunki:

  • rozpoczęli ewidencjonowanie na kasie w terminie
  • dokonali zgłoszenia jeszcze przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania (w formie pisemnej), o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania
  • dokonali zgłoszenia o miejscu instalacji kas w ciągu 7 dni od dnia ich fiskalizacji

Jeżeli z czasem przedsiębiorca rozszerzy ilość punktów sprzedaży, to zakup kas do ich obsłużenia nie daje prawa do ulgi. Podobnie jak zakup kas mających zastąpić kasy wycofane z użytku.

Kwota odliczenia wynosi 90 % ceny zakupu (bez podatku), maksymalnie 700 zł.

Sposób rozliczenia ulgi przez nie-vatowca

W przypadku nievatowców, urząd skarbowy dokonuje zwrotu na pisemny wniosek podatnika, skierowany do naczelnika US wg miejsca zamieszkania. Wniosek powinien zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
  • dane adresowe,
  • NIP.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał jej fiskalizacji,
  • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,
  • informację o numerze rachunku bankowego podatnika.

Zwrot następuje w ciągu 25 dni od daty złożenia wniosku przez podatnika na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie podatnik: zaprzestanie używania kas, nie dokona w terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego, zlikwiduje działalność, ogłosi upadłość lub sprzeda przedsiębiorstwo, będzie musiał zwrócić kwotę przyznaną mu przez US w związku z jej zakupem.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK