Umowa o pracę z 50- proc. kosztami uzyskania przychodu

umowa zlecenie a umowa o pracę

Ze stosunku pracy przysługują co do zasady zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Niekiedy jednak koszty te mogą zostać podniesione do 50- proc. uzyskanego przychodu. Istnieją bowiem sytuacje, w których pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mogą również otrzymywać wynagrodzenie autorskie.

Ze stosunku pracy przysługują co do zasady zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Niekiedy jednak koszty te mogą zostać podniesione do 50- proc. uzyskanego przychodu. Istnieją bowiem sytuacje, w których pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mogą również otrzymywać wynagrodzenie autorskie.

Kogo dotyczy taka umowa o pracę?

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę otrzymujący jednoczesne wynagrodzenie autorskie. W tym przypadku otrzymują wyższe wynagrodzenie netto. Ponieważ będzie można zastosować wyższe, bo aż 50- proc. koszty uzyskania w części wynagrodzenia autorskiego. Aby skorzystać z możliwości odliczenia 50- proc. kosztów uzyskania przychodów, należy w umowie o pracę określić, jaką część tego wynagrodzenia ze stosunku pracy obejmuje wynagrodzenie autorskie z tytułu korzystania przez pracownika z praw autorskich, a jaka dotyczy wynagrodzenia związanego z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

Co jest podmiotem prawa autorskiego

Zgodnie z art. 1 Pr.Aut przedmiotem prawa autorskiego jest
każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)
Musi to więc być oryginalny, uzewnętrzniony wytwór intelektu, np. utwory muzyczne, plastyczne, fotograficzne. Tylko wówczas gdy praca wykonywana przez podatnika jest twórcza, tzn. niepowtarzalna. Ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ponadto podatnik jest twórcą bądź artystą, do przychodów osiągniętych z tego źródła mogą być zastosowane 50-proc. koszty uzyskania przychodu.

Komu przysługują koszty

Prawa do stosowania tych kosztów przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym m.in. na wyższych uczelniach, w instytutach naukowych bądź w innych placówkach naukowo-badawczych, o ile tylko przychód tych pracowników został uzyskany z tytułu korzystania z praw autorskich. Takie koszty będą też przysługiwać pracownikom pracującym w innych zawodach pod warunkiem, że ich praca ma twórczy charakter. Przykładowo informatykom zatrudnianym na umowę o pracę, którzy będą wykonywać w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy m.in. pracę twórczą polegającą na tworzeniu programów komputerowych. W umowie o pracę muszą zostać zawarte odpowiednie postanowienia, dzięki którym możliwe będzie rozróżnienie pracy twórczej (polegającej na tworzeniu programów komputerowych) i pracy nie mającej przymiotu pracy twórczej (np. wykonywanie działań faktycznych przy wdrażaniu projektów). W sytuacji gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie, na które składa się kilka elementów, to zryczałtowane 50- proc. koszty można potrącić jedynie z tej części pensji, która mu przysługuje z tytułu korzystania z praw autorskich. Oczywiście zastosowanie 50- proc. kosztów do tej części przychodu, którą pracownik uzyskał z tytułu korzystania z praw autorskich, nie wyłącza możliwości potrącenia zwykłych kosztów pracowniczych od pozostałej części wynagrodzenia ze stosunku pracy.

50- proc. koszty uzyskania przychodu w ustawie

W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – koszty uzyskania przychodów określa się w wysokości 50- proc. uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Przykładowe wyliczenie wynagrodzenia i pochodnych

Przykład pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę którego:
  • wynagrodzenie składa się z płacy zasadniczej w wysokości 2000,00 zł
  • i honorarium autorskiego w kwocie 3000,00 zł.
Jak zatem ustalamy jego wynagrodzenie netto?
Po pierwsze obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne od płacy zasadniczej i wynagrodzenia autorskiego:
wynagrodzenie zasadnicze -2000zł -składka emerytalna-2000 zł x 9,76% = 195,20 zł -składka rentowa-2000zł x 1,5% = 30zł -składka chorobowa -2000zł x 2,45% = 49zł łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 195,20zł + 30zł + 49zł = 274,20zł wynagrodzenie autorskie -3000zł -składka emerytalna-3000 zł x 9,76% = 292,80 zł -składka rentowa-3000zł x 1,5% = 45 zł -składka chorobowa -3000zł x 2,45% = 73,50zł łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 292,80 zł +45zł +73,50 zł = 411,30 zł Następnie dodajemy te dwie składki na ubezpieczenia społeczne: 274,20 zł + 411,30 zł = 685,50 zł
Po drugie obliczamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne:
Aby wyliczyć podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne, należy zsumować wynagrodzenia. Następnie sumę tę pomniejszyć o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne: 5000 zł ( 2000zł + 3000zł )-685,50 zł = 4314,50 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne ( 9% ) 4314,50 zł x 9% = 388,31 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku ( 7,75% ) 4314,50 zł x 7,75% = 334,37 zł
Po trzecie musimy ustalić dochód pracownika, czyli od przychodu odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne oraz kwotę stanowiącą zryczałtowany koszt uzyskania przychodu.
– dochód z płacy zasdniczej (przy normalnych kosztach uzyskania ): 2000 zł -274,20 zł -111,25 zł = 1614,55 zł – dochód z wynagrodzenia autorskiego: 3000 zł -411,30 zł= 2588,70 zł 2588,70 zł x 50%= 1294,35 zł 2588,70 zł – 1294,35 zł = 1294,35 zł razem dochód do opodatkowania: 1614,55 zł + 1294,35 zł = 2908,90 zł, po zaokrągleniu 2909 zł
Po czwarte obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych:
2909 zł x 18% = 523,60 zł 523,60 zł – 46,33 zł = 477,27 zł 477,27 zł -334,37 zł = 142,90 zł , po zaokrągleniu 143 zł.
Po piąte ustalamy wynagrodzenie netto do wypłaty, czyli pomniejszamy brutto ( przychód ) o składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczkę na podatek oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
5000 zł – 685,50 zł – 143 zł -388,31 zł = 3783,19 zł Kwota 3783,19 zł jest to wynagrodzenie jakie należy wypłacić pracownikowi. Oprócz tych wyliczeń pracodawca odprowadza za takiego pracownika jeszcze składki na ubezpieczenia społeczne z części finansowanej przez siebie ( czyli część składki emerytalnej, rentowej , składkę wypadkową ), Fundusz Pracy i FGSP.

Udokumentowanie zastosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodu

Pracodawca powinien posiadać dokumentację mówiącą o możliwości naliczania takich kosztów. Dokumentem będzie prawidłowo sporządzona umowa o pracę (lub aneks do umowy o pracę) w której powinny zostać zawarte zapisy określające część wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków niezwiązanych z pracą twórczą, a część wynagrodzenia będzie honorarium za stworzone projekty, czyli należy wpisać utwór autorski zlecony pracownikowi oraz wielkość wynagrodzenia zasadniczego (w procentach lub kwotowo) objęty prawem autorskim.

Kiedy nie mają zastosowania podwyższone koszty

50 proc. koszty nie mają zastosowania kiedy pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym albo zwolnieniu lekarskim. Za ten czas pracownik ma wypłacone wynagrodzenie za urlop lub wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy. Małgorzata Michalak
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość