Urlop rodzicielski pracownika

Uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem i szczególnymi przywilejami z tym związanymi reguluje dział ósmy Kodeksu pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy urlop rodzicielski przysługuje osobom pozostającym w stosunku pracy (umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór, spółdzielcza umowa o pracę). Prawa do tego urlopu nie można się zrzec, można go jedynie rozdzielić między oboje rodziców.

Jak długo trwa urlop rodzicielski?

Obecnie urlop taki możemy podzielić na:

  • podstawowy urlop macierzyński,
  • urlop rodzicielski.

Urlop ten przysługuje w wymiarze:

  • do 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka,
  • do 34 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

Z urlopu tego mogą korzystać oboje rodzice jednocześnie, ale istotne jest żeby łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie przekroczył 32 lub 34 tygodni.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.zus.pl – w Komentarzu do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w pkt. 142.

Zgodnie z art. art. 1821d Kodeksu pracy:

  • Urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu,
  • Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu. W liczbie wykorzystanych części urlopu uwzględnia się także liczbę wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego części, złożonych przez ubezpieczoną-matkę dziecka lub ubezpieczonego-ojca dziecka,
  • Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy.

Polecamy nasz materiał video:

Urlop rodzicielski pracownika

Urlop rodzicielski przysługuje osobom pozostającym w stosunku pracy. Prawa do niego nie można się zrzec, można go jedynie rozdzielić między oboje rodziców.

Urlop rodzicielski a praca

Według art. 1821f § 2. okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego.

A § 7 tego artykułu mówi, że w przypadku gdy pracownik zamierza łączyć korzystanie z części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu, obliczonej zgodnie z § 2, z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar tej części urlopu oblicza się dzieląc długość części urlopu powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy.

▲ wróć na początek

Podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy.

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Oczywiście o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika na piśmie.

Przykład 1

Pracownica zatrudniona na umowę o pracę na pełny etat, która urodziła jedno dziecko, wystąpiła w terminie 21 dni po porodzie z wnioskiem o udzielenie jej urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (32 tygodni).

Ale przebywając na urlopie rodzicielskim chciałaby go połączyć z wykonywaną pracą, w swoim zakładzie pracy. Chce pracować na 1/2 etatu.

W związku z tym jej urlop rodzicielski ulegnie wydłużeniu o 16 tygodni.

32 tygodnie urlopu rodzicielskiego *1/2 etatu = 16 tygodni.

Czyli po zsumowaniu (32 tygodnie + 16 tygodni) okres urlopu rodzicielskiego wyniesie 48 tygodni.

I w tym przypadku pracownica mieści się w 64 tygodniowym limicie urlopu rodzicielskiego.

Pracownica nie będzie pracowała podczas tych dodatkowych 16 tygodni przedłużonego urlopu ponieważ nie chce.

W przypadku gdy pracownik nie zamierza łączyć korzystania z części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia, z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, okres o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego.

Przykład 2

Pracownica jest zatrudniona na pełny etat i wystąpiła u swojego pracodawcy o udzielenie urlopu rodzicielskiego w wymiarze 16 tygodni, korzysta tylko z części urlopu rodzicielskiego. Przez cały okres urlopu będzie łączyła pracę z tym urlopem, a dokładnie będzie pracowała na 1/3 etatu. Wydłuży jej się urlop rodzicielski o 37 dni. Czyli: 16 tygodni to 112 dni *1/3 etatu = 37 dni.

Ale pracownica ta będzie również łączyła korzystanie z tej wydłużonej części urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy również w tym samym wymiarze 1/3 etatu.

I urlop ten zostanie wydłużony o dalsze 55 dni a to wynika z przepisów przedstawionych wyżej – art. 1821e. § 7 – czyli: 37 dni : (1-1/3 etatu) = 55,22.

W przypadku gdy pracownik zamierza łączyć korzystanie z części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu, z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar tej części urlopu oblicza się dzieląc długość części urlopu powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia, obliczonej zgodnie z zasadami przedstawionymi wyżej przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy.

W takim przypadku gdy część urlopu rodzicielskiego powstała w wyniku wydłużenia wymiaru tego urlopu nie odpowiada wielokrotności tygodnia, jest ona udzielana w dniach. Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień pomija się.

W naszym przykładzie było to 1/3 etatu i urlop został wydłużony o 55 dni.

▲ wróć na początek

Urlop rodzicielski  – WYMAGANE DOKUMENTY

1) W przypadku zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego pracownik/pracownica musi: 2) Dodatkowymi dokumentami są: 3) Do wypłaty przez ZUS zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego ubezpieczonemu rodzicowi dziecka, który pobierał zasiłek macierzyński za okres bezpośrednio poprzedzający okres wnioskowany, niezbędne są dodatkowo: 4) W przypadku gdy o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego występuje ubezpieczony drugi z rodziców dziecka, który nie pobierał zasiłku macierzyńskiego za okres bezpośrednio poprzedzający okres wnioskowany, dokumentami niezbędnymi do wypłaty zasiłku są:
wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie takiego urlopu, oświadczenie ubezpieczonego o braku zamiaru korzystania przez drugiego z rodziców dziecka z zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w okresie wskazanym we wniosku, zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu rodzicielskiego, wniosek ubezpieczonego złożony płatnikowi zasiłku macierzyńskiego przed terminem rozpoczęcia korzystania z tego zasiłku za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego – w przypadku ubezpieczonego niebędącego pracownikiem,
we wniosku tym pracownica/pracownik musi wskazać wymiar urlopu. albo oświadczenie o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu w okresie objętym wnioskiem, oraz zaświadczenie o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej w czasie tego urlopu rodzicielskiego, zawierające informację, czy i w jakim wymiarze pracownik będzie wykonywał pracę w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo ZUS za zgodność z oryginałem – w razie ubiegania się o zasiłek macierzyński w związku z urodzeniem dziecka,
Oświadczenie takie powinno zawierać: – imię, nazwisko i PESEL drugiego z rodziców dziecka, – albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli nie nadano numeru PESEL. albo oświadczenie ubezpieczonego, kiedy dziecko zostało przyjęte na wychowanie oraz zaświadczenie sądu opiekuńczego o wystąpieniu do sądu o przysposobienie dziecka, zawierające datę urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS, bądź kopia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, zawierające datę urodzenia dziecka, z poświadczeniem sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia do sądu,
Jeżeli zasiłek macierzyński jest wypłacany przez ZUS, do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego przyjmuje się także potwierdzoną przez pracodawcę za zgodność z oryginałem kopię oświadczenia o braku zamiaru korzystania przez drugiego z rodziców dziecka z zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w okresie wskazanym we wniosku albo o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu w okresie objętym wnioskiem, dołączonego do wniosku pracownika o udzielenie urlopu rodzicielskiego. albo prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej bądź umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodziną zastępczą a starostą i dokument potwierdzający wiek dziecka,
decyzja ostateczna o odroczeniu obowiązku szkolnego lub jej kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo ZUS, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka wobec którego podjęto taką decyzję, oraz
zaświadczenie płatnika zasiłku o okresie, za który zasiłek macierzyński wypłacono drugiemu z rodziców dziecka, liczbie części wypłaconego zasiłku za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego oraz o wysokości stawki procentowej, w jakiej zasiłek macierzyński przysługiwał drugiemu z rodziców dziecka, zawierające imię, nazwisko i numer PESEL drugiego z rodziców dziecka albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli nie nadano numeru PESEL,
zaświadczenie pracodawcy o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej w czasie urlopu rodzicielskiego, zawierające informację, czy i w jakim wymiarze pracownik będzie wykonywał pracę w okresie wydłużonego urlopu rodzicielskiego – w przypadku pracownika, któremu zasiłek macierzyński jest wypłacany przez ZUS.
▲ wróć na początek

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań