Ustalenie daty wykonania usługi

Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
  • wystawienia faktury albo
  • uregulowania należności
W przypadku sprzedaży towarów określenie daty dostawy jest łatwiejsze, ponieważ jest to dzień fizycznego wydania towaru klientowi lub wysyłki towaru. Trudniej jest z określeniem daty wykonania w przypadku niektórych usług, a jest to kluczowe do prawidłowego wykazania daty powstania przychodu firmy.

Zmiany w prawie

W roku 2014 weszły w życie liczne zmiany, dotyczące momentów powstania obowiązku podatkowego w usługach, jednak nie zostało zmienione określenie samego momentu wykonania usługi. W przepisach nie ma ustalonej definicji momentu wykonania usługi, jest on często ustalany w oparciu o moment realizacji poszczególnych elementów umów, w których strony zastrzegają sobie, w jaki sposób dojdzie do realizacji i finalizacji usług (może to być przygotowanie i przesłanie dokumentacji, sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru itp.). To charakter usługi decyduje o tym, czy dana usługa została faktycznie wykonana.
Przykład:
Firma A zleciła firmie B wykonanie pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy. Pomiary były przeprowadzane na terenie fabryki firmy A, w terminie od 25-02-2015 do 17-03-2015. Po zakończeniu pomiarów, firma B zgodnie z treścią umowy, przekazuje firmie A pisemną analizę oraz raport z badań. Firma B wywiązała się z zawartej umowy i przekazała niezbędne dokumenty dnia 15-03-2015. Zgodnie z takim przebiegiem realizacji usługi, firma B wystawia fakturę, na której datą sprzedaży jest dzień sporządzenia i przekazania dokumentacji z pomiarów czyli 15-03-2015 r. Najczęściej uznaje się, że usługa jest wykonana wówczas, gdy usługodawca zrealizował wszystkie czynności składające się na określony rodzaj usługi. Często dla uznania usługi za wykonaną, jest konieczne zaakceptowanie jej wykonania przez usługodawcę. Niekiedy powoduje to, że do wykonania takiej usługi nie dochodzi.
Przykład:
Firma D zleciła firmie F stworzenie aplikacji internetowej na podstawie sporządzonej specyfikacji. Po stworzeniu aplikacji, firma D jako zleceniodawca, zakwestionowała grafikę, układ strony oraz rozmieszczenie zakładek oraz dostępne funkcje aplikacji. Z uwagi na liczne rozbieżności między produktem gotowym a specyfikacją, Firma D nie przyjęła stworzonej dla niej aplikacji, zatem dla celów podatkowych usługa nie została wykonana, pomimo tego, że sama aplikacja została stworzona. Ustalenie dnia wykonania usługi determinuje przede wszystkim odwołanie się do treści zawartej umowy pomiędzy zlecającym jej wykonanie a wykonawcą. Dlatego jeśli umowa została zawarta, strony powinny precyzyjnie ustalić warunki jej wykonania. Jeśli nie doszło do zawarcia umowy, datę wykonania usługi ustala się w oparciu o okoliczności faktyczne, potwierdzone dowodami takimi jak np. podpisany odbiór przesyłki w przypadku usługi kurierskiej. W sytuacji, gdy umowa na świadczenie usługi została zawarta na dłuższy czas, jest to usługa świadczona w trybie ciągłym (trwającym bez przerwy), jak np. usługi sprzątania obiektu, usługi doradztwa, najmu – może być jednorazowo wykonana lub wykonywana w trybie ciągłym co miesiąc, kwartał, lata. W przypadku takich usług datą powstania przychodu, czyli wystawienia faktury jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego, który został określony w umowie lub na wystawionej fakturze – nie rzadziej niż raz w roku.
Przykład:
Firma X podpisała z firmą Y umowę na usługę najmu lokalu użytkowego. Umowa jest podpisana na czas nieokreślony, z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Strony ustaliły miesięczny okres rozliczeniowy oraz dokonywanie płatności z góry – na początku miesiąca. Datą sprzedaży widoczną na fakturze będzie pierwszy dzień miesiąca. Autor: Katarzyna Marciniak – ifirma.pl.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań