Blog ifirma.pl

VAT we Włoszech – kompletny przewodnik. Stawki, progi rejestracyjne

|
|
7 minut czytania
Wysyłasz towary na rzecz klientów z Włoch? Sprawdź, czy powinieneś się zarejestrować do włoskiego systemu VAT i jakie są stawki VAT we Włoszech.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Podatek od wartości dodanej (VAT), lokalnie zwany Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), wprowadzono w 1972 roku.

Przynależność do włoskiego systemu oznacza konieczność przestrzegania włoskich przepisów dotyczących VAT oraz regularności w wypełnianiu stosownych deklaracji VAT.

Czy powinieneś zarejestrować się we włoskim VAT?

Zagraniczne podmioty, które nie są włoskimi rezydentami podatkowymi, a przy tym dostarczają towary (w mniejszym stopniu usługi), mogą stanąć w obliczu wymogu zarejestrowania się we włoskim urzędzie skarbowym. Do włoskiego VAT należy się zarejestrować w m.in. poniższych sytuacjach:

 • import towarów na teren Włoch (natomiast jeżeli klient wcześniej zarejestrował się jako włoski płatnik VAT – dostawca może nie naliczyć lokalnego podatku VAT),
 • transakcje kupna oraz sprzedaży towarów na terenie Włoch – w momencie, gdy dostawca i klient nie są włoskimi przedsiębiorstwami uprzednio zarejestrowanymi jako płatnicy VAT (zasada odwrotnego obciążenia),
 • konsygnacja towarów we włoskich magazynach celem realizacji dostaw odbywających się na terenie Włoch (lub w pozostałych krajach UE),
 • pobieranie opłat za wstęp (przy wejściu) na wydarzenia, wystawy lub konferencje prowadzone na żywo,
 • transakcje internetowe w ramach prowadzenia e-commerce z włoskimi konsumentami po osiągnięciu limitu sprzedaży w wysokości 10.000 euro.

Przedsiębiorcy świadczący usługi oraz sprzedający towary przez internet dla konsumentów z UE, których obroty z tej sprzedaży przekroczą 10.000 euro (łącznie dla wszystkich krajów), zamiast rejestrować się do niemieckiego VAT, mogą zarejestrować się do VAT OSS.

Jakie są włoskie progi rejestracyjne VAT?

Tak jak w większości krajów Unii Europejskiej, we Włoszech nie ma progu rejestracyjnego VAT dla przedsiębiorców, którzy nie są miejscowymi rezydentami podatkowymi. Jednak jeśli rejestracja do VAT jest wymagana (przykłady powyżej), musi ona nastąpić przed rozpoczęciem świadczenia odpowiednich usług, czy sprzedaży danych towarów.

Jak zarejestrować się do VAT

Podmioty niebędące rezydentami, które muszą zarejestrować się do VAT we Włoszech, mogą wybrać jedną z następujących opcji:

 • wyznaczyć przedstawiciela podatkowego mającego siedzibę we Włoszech i posiadającego włoski numer VAT — wyznaczenie przedstawiciela podatkowego musi zostać odnotowane w dokumencie urzędowym, zarejestrowanym dokumencie prywatnym lub piśmie złożonym w rejestrze prowadzonym przez urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przedstawiciela.
 • zarejestrować się bezpośrednio (samodzielnie) do celów podatku VAT we Włoszech, czyli uzyskać włoski numer VAT.

W celu uzyskania numeru identyfikacyjnego VAT konieczne jest wypełnienie i złożenie “Oświadczenia o rozpoczęciu, zmianie danych lub zaprzestaniu działalności. Włoska agencja skarbowa (Agenzia delle Entrate ) nada wówczas numer VAT.

Informacje, które należy podać w oświadczeniu obejmują:

 • szczegóły identyfikacyjne,
 • kod rodzaju prowadzonej działalności – należy go pobrać z tabeli kodów działalności gospodarczej: Ateco 2007 Klasyfikacja działalności gospodarczej,
 • miejsce prowadzenia działalności.

Dokładny formularz, który należy zastosować, oraz procedura składania różnią się w zależności od rodzaju podmiotu.

Prowadzenie ewidencji VAT

Obowiązkowe ewidencje VAT to:

 • ewidencja wystawionych faktur,
 • ewidencja zakupów.

Podmioty korzystające z dziennika ogólnego (przedsiębiorcy) lub dziennika chronologicznego (profesjonaliści) mogą zrezygnować z prowadzenia ewidencji VAT, jeżeli wpisują te same informacje w innych ewidencjach.

W ewidencji wystawionych faktur przedsiębiorca ma obowiązek wykazać wszystkie wystawione przez siebie faktury. Dla każdej faktury w ewidencji należy wpisać następujące dane:

 • kolejny numer faktury,
 • datę wystawienia,
 • dane klienta,
 • podstawę opodatkowania i kwotę podatku VAT,

Należy również prowadzić inną dokumentację, na przykład ewidencję faktur samofakturujących za zakupy od podmiotów niebędących rezydentami.

Alternatywnie istnieje możliwość prowadzenia ewidencji zbiorczej, czyli jednego rejestru faktur o wartości poniżej 300 EUR każda, wystawionych w jednym miesiącu kalendarzowym.

Płatność podatku VAT

Osoby posiadające numer VAT muszą obliczać i płacić podatek VAT co miesiąc lub w niektórych przypadkach co kwartał, korzystając z formularza F24 , który należy wypełnić i przesłać online.

Większość podatników musi składać miesięczne zeznania.

Do 16 dnia każdego miesiąca podatnicy mają obowiązek obliczyć różnicę pomiędzy podatkiem należnym – czyli VAT od dokonanej sprzedaży – a podatkiem naliczonym – czyli VAT od zakupów, który zamierzają odzyskać – za poprzednie miesiące. Po obliczeniu salda należnego podatku VAT muszą skorzystać z internetowego formularza F24, aby zapłacić podatek VAT.

Podatnicy osiągający roczny obrót mniejszy niż 400 000 euro z tytułu świadczenia usług lub 700 000 euro z innej działalności lub należący do określonych kategorii mogą zdecydować się na składanie kwartalnych deklaracji VAT.

Podmioty te składają deklarację VAT i płacą podatek VAT należny za pierwsze trzy kwartały roku kalendarzowego w terminie do 16 dnia drugiego miesiąca następującego po każdym kwartale; deklarację VAT za czwarty i ostatni kwartał należy złożyć do 16 marca następnego roku. Przy płatnościach kwartalnych do należnego podatku VAT należy doliczyć odsetki w wysokości 1%. Płatności należy dokonać online za pomocą formularza F24.

VAT – płatność roczna

Podatnicy podlegający VAT (tj. przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność na własny rachunek), którzy złożą zeznanie roczne VAT, najpóźniej do dnia 16 marca mają obowiązek zapłacić podatek należny na podstawie złożonej deklaracji.

Płatności należy dokonać za pomocą formularza F24 wyłącznie online, pod warunkiem, że należność przekracza 10,00 EUR.

Zapłata podatku VAT może zostać odroczona do terminu płatności kwot należnych na podstawie zeznania podatkowego. W takim przypadku za każdy miesiąc lub część miesiąca po 16 marca naliczana jest podwyżka odsetek o 0,40%.

Zaliczka na podatek VAT

Do 27 grudnia każdego roku wszyscy podatnicy zobowiązani są do wpłacenia zaliczki:

 • na rachunku VAT za grudzień, jeżeli składają miesięczne deklaracje VAT lub
 • na rachunku VAT za czwarty kwartał, jeżeli składają kwartalne deklaracje VAT

Zaliczka może zostać obliczona metodą historyczną, analityczną lub prognostyczną. Niektóre kategorie podatników są zwolnione z obowiązku wpłaty zaliczki.

Zaliczkę na podatek VAT należy opłacić online, korzystając z formularza F24.

Podatnicy mogą odliczyć od zaliczki przysługujące im ulgi podatkowe lub składki.

W przypadku podatników kwartalnych zaliczka na podatek VAT nie podlega oprocentowaniu w wysokości 1%, w odróżnieniu od zwykłych, kwartalnych wpłat podatku VAT.

Raport VAT

Podatnicy VAT mają obowiązek przekazywania danych księgowych podsumowujących okresowe deklaracje VAT. Wymóg ten nie dotyczy podatników, którzy nie mają obowiązku składania rocznej deklaracji VAT ani dokonywania okresowych wpłat podatku VAT, jeżeli warunki zwolnienia będą spełnione przez cały rok.

Wypełniony Raport dotyczący okresowych deklaracji VAT ( Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA ) należy składać co kwartał. Formularz ten należy przesłać drogą elektroniczną bezpośrednio przez podatnika lub za pośrednictwem upoważnionego agenta w terminie do ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po każdym kwartale.

Rejestracja w One Stop Shop (OSS)

Punkt kompleksowej obsługi (OSS) to opcjonalny systemy podatku VAT, który w przypadku niektórych transakcji umożliwia podatnikom wywiązanie się z obowiązków związanych z podatkiem VAT należnym w kilku krajach UE drogą elektroniczną w jednym kraju UE. Programy mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i usług świadczonych konsumentom końcowym (osobom prywatnym) w UE.

System OSS można zastosować w przypadku usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych oraz pozostałych usług świadczonych w innych państwach członkowskich, a także w przypadku wewnątrzunijnej sprzedaży towarów na odległość.

Stawki VAT we Włoszech

 
STAWKA
TYP
RODZAJ TOWARÓW LUB USŁUG
22% standardowa
 • wszystkie towary i usługi nieobjęte niższą stawką VAT
10% obniżona
 • niektóre artykuły spożywcze;
 • dostawy wody;
 • niektóre produkty farmaceutyczne;
 • krajowy transport pasażerski;
 • wstęp na imprezy kulturalne;
 • niektóre mieszkania socjalne;
 • remonty i naprawy prywatnych budynków mieszkalnych;
 • niektóre roboty budowlane związane z nowymi budynkami;
 • niektóre dostawy nowych budynków (nieluksusowych);
 • niektóre dostawy rolne;
 • zakwaterowanie w hotelach;
 • wstęp na niektóre imprezy sportowe;
 • produkty energetyczne (z wyłączeniem energii cieplnej);
 • wywóz odpadów z gospodarstw domowych;
 • napoje alkoholowe w barach i kawiarniach;
 • żywność na wynos;
 • kwiaty cięte i rośliny cięte do celów dekoracyjnych i produkcji żywności
5% obniżona
 • niektóre środki spożywcze;
 • niektóre usługi socjalne;
 • niektóre rodzaje transportu pasażerskiego
4% obniżona
 • niektóre produkty spożywcze;
 • niektóre rodzaje sprzętu medycznego dla osób niepełnosprawnych;
 • niektóre książki;
 • gazety i niektóre czasopisma;
 • książki elektroniczne z międzynarodowym znormalizowanym numerem książki (ISBN);
 • dzienniki on-line;
 • niektóre mieszkania socjalne;
 • niektóre artykuły rolne;
 • niektóre usługi społeczne;
 • pojazdy silnikowe dla osób niepełnosprawnych;
 • roboty budowlane związane z nowymi budynkami (w przypadku pierwszego mieszkania);
 • dostawy nowych budynków (w przypadku pierwszego mieszkania)
0% zerowa
 • transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy

Podobne stawki – na 5 poziomach – obowiązują w Irlandii i Francji. Przeczytaj więcej o systemie VAT w Irlandii i stawkach VAT we Francji.

Autor ifirma.pl

Dorota Łesak

Księgowa i autorka tekstów. Jako księgowa w ifirma.pl każdego dnia zapewnia fachowe wsparcie swoim klientom – małym firmom usługowym i handlowym. Pomiędzy codziennymi obowiązkami dzieli się na blogu ifirma.pl swoim ośmioletnim doświadczeniem i wiedzą dotyczącą tematów księgowo-podatkowych.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. VAT we Włoszech - kiedy należy się zarejestrować?

   Oto standardowe sytuacje wymagające podjęcia takich kroków:
   • dostawa lub zaakceptowanie dostaw wewnątrzwspólnotowych albo otrzymywanie towarów (rozumiane jako nabytek) z pozostałych krajów UE,
   • sprzedawanie indywidualnym konsumentom towarów przez Internet (uzależniona od włoskiego progu rejestracji sprzedaży na odległość),
   • konsygnacja towarów we włoskich magazynach celem realizacji dostaw odbywających się na terenie Włoch (lub w pozostałych krajach UE).
  2. Gdzie składa się włoskie rejestracje VAT?

   Żeby otrzymać włoski numer VAT, zagraniczne podmioty zobowiązane są do złożenia wniosku w lokalnym urzędzie podatkowym, gdzie znajduje się lokalny prawny przedstawiciel firmy. Spóźnienie się z rejestracją obarczone jest ewentualną kara pieniężną.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie