Wniosek o udzielenie indywidualnej interpretacji podatkowej

Każda osoba może wystąpić do ministra finansów o wydanie interpretacji podatkowej. W praktyce w imieniu ministra udzielają jej cztery izby skarbowe: w Bydgoszczy, Katowicach, Warszawie i Poznaniu. Ordynacja podatkowa wymaga, aby minister finansów dążył do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności jego interpretacji.

Interpretacja indywidualna – wniosek

Pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną) wydaje się na wniosek zainteresowanego. Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.

Opłata

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Najprostszym sposobem jest skorzystanie z konta bankowego właściwego organu. Numery kont podane są na formularzu ORD-IN. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, opłatę pobiera się od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.
Niezwykle ważne, aby składając zapytanie wyczerpująco przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie. W przeciwnym razie wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Termin do wydania interpretacji indywidualnej

Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Jeśli termin ten nie zostanie zachowany, uznaje się, ze stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. W razie niewydania interpretacji indywidualnej w ustawowym terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin jej wydania, została wydana wykładnia stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie. Rozpatrzeniem wniosku podatnika zajmuje się jedna z czterech wspomnianych izb skarbowych.

Interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Izba skarbowa działająca w imieniu ministra finansów może odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. W razie negatywnej oceny stanowiska podatnika interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. Interpretacja indywidualna zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Co istotne, minister może z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie interpretacja została wydana.

Korzyści z zastosowania się do interpretacji

Podatnik, który otrzymał postanowienie interpretacyjne może, ale nie musi stosować się do wykładni organu podatkowego z tym, że będzie działał wówczas na własne ryzyko. Jeśli jednak się do niej zastosuje, ma gwarancję, że urząd skarbowy nie nałoży na niego w związku z tym żadnych sankcji karnoskarbowych oraz nie naliczy odsetek za zwłokę. Natomiast inna osoba która znajduje się w podobnym stanie prawnym nie ma prawnej gwarancji takiej ochrony, nawet jeśli postąpi w identyczny sposób, bowiem każda interpretacja jest traktowana indywidualnie, a jej wykładnia może być jedynie wskazówką dla innych .

Uzyskanie interpretacji podatkowej daje podatnikowi jakby prawną ochronę. Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Również zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Jeżeli skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny, będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku.

Właściwość izb skarbowych

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. św. Jakuba 20, 87-100 Toruń; jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała; jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim lub świętokrzyskim.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno; jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, lubuskim, łódzkim lub wielkopolskim.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, adres do korespondencji: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock. jest właściwy do wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim lub mazowieckim oraz wnioskodawcy, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaskarżenie interpretacji indywidualnej

Uzyskana interpretacja indywidualna może być zaskarżona do sądu administracyjnego. Odpowiednie pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego jest obligatoryjnym elementem wydanej interpretacji. Ten, kto otrzyma indywidualną interpretację a nie będzie się z nią zgadzał, w ciągu 14 dni od dnia, w którym dowiedział się lub mógł dowiedzieć się o jej wydaniu, powinien zwrócić się z żądaniem usunięcia naruszenia prawa, do organu, który ją wydał. Jeżeli organ podtrzyma swoje stanowisko, wnioskodawcy, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu , przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skargę należy wnieść za pośrednictwem organu, którego działanie (wydanie interpretacji) jest przedmiotem skargi. Organ ma obowiązek w ciągu 30 dni przekazać wraz z aktami sprawy skargę do sądu lub uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Wniosek ORD-IN i Instrukcję wypełnienia można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK