Blog ifirma.pl

Wspieranie nowych inwestycji – jak uzyskać decyzję?

|
|
19 minut czytania
Planujesz realizację zupełnie nowej inwestycji? Jeśli tak, to pamiętaj, że przepisy prawa przewidują pomoc w postaci przyznania zwolnienia z podatku dochodowego dla przedsiębiorców takich jak Ty.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

O tym, jakie kroki należy poczynić, aby uzyskać decyzję o wsparciu na realizację nowej inwestycji, przeczytasz w niniejszym artykule.

Realizacja nowych inwestycji a przepisy prawa

Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji określa: zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji, organ właściwy w sprawach wspierania nowych inwestycji oraz jego kompetencje i tryb działania, a także zadania zarządzających obszarami odpowiedzialnych za wspieranie nowych inwestycji.

Pod pojęciem nowej inwestycji należy rozumieć:

 • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu

lub

 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Tym samym nową inwestycją będzie:

 • nowe przedsiębiorstwo, zakład produkcyjny;
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa;
 • dywersyfikacją produkcji przez wprowadzenie produktów dotąd nieprodukowanych;
 • zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego;
 • nabycie aktywów przedsiębiorstwa, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte.

Kto może uzyskać wsparcie?

Wsparcie na realizację nowej inwestycji może zostać udzielone przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję. Nie ma przy tym znaczenia wielkość przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorca może być mikro-, małym, średnim albo dużym przedsiębiorcą.

A jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest różnica między mikroprzedsiębiorcą, małym i średnim, to przejdź tutaj.

Forma wsparcia na realizację nowej inwestycji

Wsparcie na realizację nowej inwestycji jest udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnienie od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi pomoc regionalną.

Plan rozwoju inwestycji

Plan rozwoju inwestycji jest przygotowywany przez zarządzającego obszarem i określa w szczególności:

 • szczegółowe cele, do których osiągnięcia dąży zarządzający obszarem w okresie objętym planem;
 • usługi świadczone przez zarządzającego obszarem;
 • zasady ustalania wynagrodzenia za usługi inne niż informacyjne świadczone przez zarządzającego obszarem.

Co więcej, warto wiedzieć, że plany rozwoju inwestycji powinny być umieszczone w Biuletynach Informacji Publicznej Zarządzających.

Kto wydaje decyzję o wsparciu?

Wsparcie udzielane jest przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję w drodze decyzji, którą wydaje minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie zawierający plan realizacji nowej inwestycji.

WAŻNE – decyzję o wsparciu wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15. Okres, na który jest wydawana decyzja o wsparciu, uzależnia się od intensywności pomocy publicznej ustalonej dla danego obszaru.

Rozpoczęcie inwestycji

Przez rozpoczęcie inwestycji rozumie się:

 • rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją

lub

 • pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń

lub

 • inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna.

W zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpiło pierwsze, przy czym nie uznaje się za rozpoczęcie inwestycji zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności. Z kolei w przypadku przejęcia przez rozpoczęcie inwestycji rozumie się nabycie aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem.

Warunki wydania decyzji o wsparciu

Decyzję o wsparciu wydaje się na realizację nowej inwestycji, która spełnia kryteria:

 • ilościowe;
 • jakościowe;
 • w ramach działalności gospodarczej niewyłączonej zgodnie z przepisami wynikającymi we właściwym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji z dnia 27 grudnia 2022 roku (przykładowo usługi instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie realizacji nowej inwestycji realizowanej na podstawie decyzji o wsparciu).

Dodatkowo warto zapoznać się z wyżej wymienionym rozporządzeniem Rady Ministrów, ponieważ określa ono również przykładowo:

 • warunki udzielania pomocy publicznej;
 • maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej, której można udzielić przedsiębiorcy;
 • sposób ustalania terminu obowiązywania decyzji o wsparciu dla danej inwestycji;
 • rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną z tytułu nowej inwestycji;
 • sposób dyskontowania kosztów inwestycji i wielkości pomocy publicznej na dzień wydania decyzji o wsparciu;
 • sposób ustalania wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej w przypadku prowadzenia działalności na podstawie więcej niż jednej decyzji o wsparciu;
 • sposób wydzielenia organizacyjnego działalności objętej decyzją o wsparciu oraz prowadzenia rozliczeń w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nieobjętej decyzją o wsparciu;
 • wzór wniosku o wydanie decyzji o wsparciu zawierający w szczególności określenie kategorii przedsiębiorcy, przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej w ramach nowej inwestycji zawierający kody PKWiU związane wyłącznie z realizacją nowej inwestycji oraz elementy planu realizacji nowej inwestycji.

W literaturze przedmiotu wskazano, że

„Wydanie pozytywnej decyzji o udzieleniu pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego zależy od spełniania kryteriów jakościowych, m.in. stworzenia wyspecjalizowanych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia; inwestycji w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną; poziomu eksportu; prowadzenia działalności B+R; niskiego oddziaływania na środowisko naturalne. Punkty przyznawane za spełnienie powyższych kryteriów mają pomóc w wyłonieniu najbardziej atrakcyjnych i korzystnych dla gospodarki inwestycji, które wpłyną na transfer wiedzy, know-how, a także zwiększenie przewagi konkurencyjnej Polski”. [por. M. Dargas-Draganik, J. Formela, Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Komentarz, Warszawa 2019]

Treść decyzji o wsparciu

Decyzja o wsparciu określa:

 • okres jej obowiązywania;
 • przedmiot działalności gospodarczej;
 • warunki, które przedsiębiorca jest obowiązany spełnić, dotyczące:
  • tworzenia przez przedsiębiorcę określonej liczby nowych miejsc pracy w związku z realizacją nowej inwestycji przez określony czas;
  • poniesienia przez przedsiębiorcę w określonym terminie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji;
  • terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji, po którego upływie koszty nowej inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane za koszty kwalifikowane, z wyłączeniem dwuletnich kosztów pracy, kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli oraz leasingu finansowego, które mogą być kwalifikowane po terminie zakończenia inwestycji;
  • maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej;
  • kryteriów ilościowych i kryteriów jakościowych, do których spełnienia zobowiązał się przedsiębiorca;
  • terenu, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości.

Wygaśnięcie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego

Wygaśnięcie prawa

Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych wygasa z upływem okresu, na jaki została wydana decyzja o wsparciu, w przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji o wsparciu.

Uchylenie decyzji

Z kolei minister właściwy do spraw gospodarki uchyla decyzję o wsparciu, jeżeli przedsiębiorca:

 • zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu na terenie wskazanym w decyzji o wsparciu;
 • rażąco uchybił warunkom określonym w decyzji o wsparciu;
 • nie usunął uchybień w realizacji określonych warunków stwierdzonych w toku kontroli w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki.
Zmiana decyzji

Minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek przedsiębiorcy może zmienić decyzję o wsparciu, przy czym zmiana nie może:

 • dotyczyć obniżenia poziomu zatrudnienia, określonego w decyzji o wsparciu w dniu jej wydania, o więcej niż 20%;
 • skutkować zwiększeniem maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, określonych w zmienianej decyzji o wsparciu.

Obowiązek zwrotu pomocy publicznej w przypadku uchylenia decyzji o wsparciu

W przypadku uchylenia decyzji o wsparciu przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu pomocy publicznej.

WAŻNE – do momentu zwrotu tej pomocy przedsiębiorcy nie może zostać wydana nowa decyzja o wsparciu.

Obowiązki przedsiębiorcy korzystającego ze wsparcia

Przedsiębiorca korzystający z pomocy publicznej obowiązany jest do prowadzenia ksiąg podatkowych oraz przechowywania ksiąg i związanych z ich prowadzeniem dokumentów do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej.

Jak uzyskać decyzję o wsparciu?

Decyzję o wsparciu uzyskasz dzięki wykonaniu następujących czynności:

 1. Zorientuj się, na terenie której Specjalnej Strefy Ekonomicznej chciałbyś zrealizować nową inwestycję. Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi są:
  • Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości,
  • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
  • Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalna Strefa Ekonomiczna,
  • Krakowski Park Technologiczny,
  • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
  • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
  • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
  • Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
  • Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec,
  • Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice,
  • Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
  • Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Wisłosan,
  • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK,
  • Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna.
 2. Złóż wniosek o wydanie decyzji o wsparciu (wniosek pobierzesz tutaj). Poza wnioskiem będziesz musiał złożyć dodatkowo:
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, lub rybołówstwie;
  • biznesplan nowej inwestycji;
  • sprawozdanie finansowe.
 3. Poczekaj na ewentualne wezwanie do usunięcia braków formalnych złożonego wniosku – jeśli zostaniesz zobowiązany do uzupełnienia wniosku, to będziesz mieć na to 7 dni od dnia odebrania wezwania.
 4. Jeśli Twój wniosek spełni wszelkie warunki formalne, to otrzymasz decyzję o wsparciu, która zostanie wydana przez Zarządzającego SSE w imieniu Ministra Rozwoju i Technologii.

Ewidencja wsparcia nowych inwestycji

Ewidencja wsparcia nowych inwestycji to centralny rejestr prowadzony w systemie teleinformatycznym, który służy do pozyskiwania danych wykorzystywanych do:

 • obsługi procesu inwestycyjnego;
 • przeprowadzania analiz w zakresie efektów funkcjonowania wsparcia udzielanego na podstawie ustawy;
 • w celu dostosowania założeń polityki inwestycyjnej i gospodarczej do aktualnych uwarunkowań, a także monitorowania pomocy publicznej.

W ewidencji znajdują się następujące dane, tj.:

 • dane i informacje dotyczące przedsiębiorców zainteresowanych lokalizacją nowej inwestycji na obszarze oraz uczestniczących w postępowaniu o udzielenie decyzji o wsparciu na prowadzenie działalności na obszarze, a także korzystających ze wsparcia nowych inwestycji na obszarach, obejmujące:
  • nazwę lub firmę przedsiębiorcy, oznaczenie formy prowadzonej działalności gospodarczej,
  • numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile takie posiada,
  • dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności siedzibę i adres, adres poczty elektronicznej, strony internetowej, numer telefonu,
  • datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
  • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD),
  • rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i realizowanych oraz zrealizowanych inwestycji w obszarze (sektor, PKWiU),
  • ogłoszenie upadłości, ukończenia takiego postępowania oraz dane syndyka,
  • oznaczenie przedsiębiorcy zagranicznego wraz z określeniem jego formy organizacyjno-prawnej oraz siedziby i adresu – w przypadku oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wartość inwestycji realizowanych przez przedsiębiorcę na terenie danego obszaru,
  • plan realizacji nowej inwestycji,
  • oferty kierowane do przedsiębiorcy przez zarządzającego obszarem,
  • wysokość udzielonego wsparcia,
  • wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielonej przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu,
  • wartość inwestycji realizowanych przez przedsiębiorcę na terenie danego obszaru oraz na pozostałych terenach kraju,
  • przeprowadzone i planowane kontrole u przedsiębiorców korzystających ze wsparcia, czas wykonania zaleceń i wniosków z kontroli oraz wielkość poniesionych kosztów kwalifikowanych,
  • wydane oraz uchylone decyzje o wsparciu;
 • informacje dotyczące obszaru obejmujące:
  • wartość inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców na terenie danego obszaru,
  • istniejącą lub planowaną infrastrukturę na terenie obszaru, sprzyjającą nowym inwestycjom lub rozwojowi istniejących inwestycji w określonych sektorach, lub branżach działalności gospodarczej.

W zakresie ewidencji należy wiedzieć, że:

 • prowadzi ją minister właściwy do spraw gospodarki;
 • przedsiębiorca przez okres, na który wydano decyzję o wsparciu, jest obowiązany informować zarządzającego obszarem o otrzymanej pomocy publicznej;
 • wpis do ewidencji jest równoznaczny z uznaniem inwestycji jako planowanej nowej inwestycji;
 • dane gromadzone w ewidencji są pozyskiwane bezpośrednio od:
  • przedsiębiorców zainteresowanych lokalizacją nowej inwestycji na obszarze;
  • przedsiębiorców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie decyzji o wsparciu na podstawie złożonych wniosków o wydanie decyzji o wsparciu;
  • przedsiębiorców, którym wydano decyzję o wsparciu;
  • zarządzających obszarami.

Podsumowanie

Decyzja o wsparciu na realizację nowych inwestycji ma zapewnić zwolnienie podatkowe przedsiębiorców chcącym zrealizować nowe nowoczesne inwestycje. Dlatego, jeśli jesteś przedsiębiorcą, to pamiętaj, że możesz złożyć stosowny wniosek na podstawie przedstawionej w niniejszej artykule krótkiej instrukcji.

A jeśli chcesz wiedzieć, czy przepisy prawa przewidują ulgi i dotacje, z których można skorzystać przy zakładaniu działalności nieewidencjonowanej, to przejdź tutaj.

O tym, jakie kroki należy poczynić, aby uzyskać decyzję o wsparciu na realizację nowej inwestycji, przeczytasz w niniejszym artykule.

Realizacja nowych inwestycji a przepisy prawa

Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji określa: zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji, organ właściwy w sprawach wspierania nowych inwestycji oraz jego kompetencje i tryb działania, a także zadania zarządzających obszarami odpowiedzialnych za wspieranie nowych inwestycji.

Pod pojęciem nowej inwestycji należy rozumieć:

 • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu

lub

 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Tym samym nową inwestycją będzie:

 • nowe przedsiębiorstwo, zakład produkcyjny;
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa;
 • dywersyfikacją produkcji przez wprowadzenie produktów dotąd nieprodukowanych;
 • zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego;
 • nabycie aktywów przedsiębiorstwa, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte.

Kto może uzyskać wsparcie?

Wsparcie na realizację nowej inwestycji może zostać udzielone przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję. Nie ma przy tym znaczenia wielkość przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorca może być mikro-, małym, średnim albo dużym przedsiębiorcą.

A jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest różnica między mikroprzedsiębiorcą, małym i średnim, to przejdź tutaj.

Forma wsparcia na realizację nowej inwestycji

Wsparcie na realizację nowej inwestycji jest udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnienie od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi pomoc regionalną.

Plan rozwoju inwestycji

Plan rozwoju inwestycji jest przygotowywany przez zarządzającego obszarem i określa w szczególności:

 • szczegółowe cele, do których osiągnięcia dąży zarządzający obszarem w okresie objętym planem;
 • usługi świadczone przez zarządzającego obszarem;
 • zasady ustalania wynagrodzenia za usługi inne niż informacyjne świadczone przez zarządzającego obszarem.

Co więcej, warto wiedzieć, że plany rozwoju inwestycji powinny być umieszczone w Biuletynach Informacji Publicznej Zarządzających.

Kto wydaje decyzję o wsparciu?

Wsparcie udzielane jest przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję w drodze decyzji, którą wydaje minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie zawierający plan realizacji nowej inwestycji.

WAŻNE – decyzję o wsparciu wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15. Okres, na który jest wydawana decyzja o wsparciu, uzależnia się od intensywności pomocy publicznej ustalonej dla danego obszaru.

Rozpoczęcie inwestycji

Przez rozpoczęcie inwestycji rozumie się:

 • rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją

lub

 • pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń

lub

 • inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna.

W zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpiło pierwsze, przy czym nie uznaje się za rozpoczęcie inwestycji zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności. Z kolei w przypadku przejęcia przez rozpoczęcie inwestycji rozumie się nabycie aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem.

Warunki wydania decyzji o wsparciu

Decyzję o wsparciu wydaje się na realizację nowej inwestycji, która spełnia kryteria:

 • ilościowe;
 • jakościowe;
 • w ramach działalności gospodarczej niewyłączonej zgodnie z przepisami wynikającymi we właściwym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji z dnia 27 grudnia 2022 roku (przykładowo usługi instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie realizacji nowej inwestycji realizowanej na podstawie decyzji o wsparciu).

Dodatkowo warto zapoznać się z wyżej wymienionym rozporządzeniem Rady Ministrów, ponieważ określa ono również przykładowo:

 • warunki udzielania pomocy publicznej;
 • maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej, której można udzielić przedsiębiorcy;
 • sposób ustalania terminu obowiązywania decyzji o wsparciu dla danej inwestycji;
 • rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną z tytułu nowej inwestycji;
 • sposób dyskontowania kosztów inwestycji i wielkości pomocy publicznej na dzień wydania decyzji o wsparciu;
 • sposób ustalania wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej w przypadku prowadzenia działalności na podstawie więcej niż jednej decyzji o wsparciu;
 • sposób wydzielenia organizacyjnego działalności objętej decyzją o wsparciu oraz prowadzenia rozliczeń w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nieobjętej decyzją o wsparciu;
 • wzór wniosku o wydanie decyzji o wsparciu zawierający w szczególności określenie kategorii przedsiębiorcy, przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej w ramach nowej inwestycji zawierający kody PKWiU związane wyłącznie z realizacją nowej inwestycji oraz elementy planu realizacji nowej inwestycji.

W literaturze przedmiotu wskazano, że

„Wydanie pozytywnej decyzji o udzieleniu pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego zależy od spełniania kryteriów jakościowych, m.in. stworzenia wyspecjalizowanych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia; inwestycji w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną; poziomu eksportu; prowadzenia działalności B+R; niskiego oddziaływania na środowisko naturalne. Punkty przyznawane za spełnienie powyższych kryteriów mają pomóc w wyłonieniu najbardziej atrakcyjnych i korzystnych dla gospodarki inwestycji, które wpłyną na transfer wiedzy, know-how, a także zwiększenie przewagi konkurencyjnej Polski”. [por. M. Dargas-Draganik, J. Formela, Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Komentarz, Warszawa 2019]

Treść decyzji o wsparciu

Decyzja o wsparciu określa:

 • okres jej obowiązywania;
 • przedmiot działalności gospodarczej;
 • warunki, które przedsiębiorca jest obowiązany spełnić, dotyczące:
  • tworzenia przez przedsiębiorcę określonej liczby nowych miejsc pracy w związku z realizacją nowej inwestycji przez określony czas;
  • poniesienia przez przedsiębiorcę w określonym terminie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji;
  • terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji, po którego upływie koszty nowej inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane za koszty kwalifikowane, z wyłączeniem dwuletnich kosztów pracy, kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli oraz leasingu finansowego, które mogą być kwalifikowane po terminie zakończenia inwestycji;
  • maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej;
  • kryteriów ilościowych i kryteriów jakościowych, do których spełnienia zobowiązał się przedsiębiorca;
  • terenu, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości.

Wygaśnięcie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego

Wygaśnięcie prawa

Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych wygasa z upływem okresu, na jaki została wydana decyzja o wsparciu, w przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji o wsparciu.

Uchylenie decyzji

Z kolei minister właściwy do spraw gospodarki uchyla decyzję o wsparciu, jeżeli przedsiębiorca:

 • zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu na terenie wskazanym w decyzji o wsparciu;
 • rażąco uchybił warunkom określonym w decyzji o wsparciu;
 • nie usunął uchybień w realizacji określonych warunków stwierdzonych w toku kontroli w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki.
Zmiana decyzji

Minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek przedsiębiorcy może zmienić decyzję o wsparciu, przy czym zmiana nie może:

 • dotyczyć obniżenia poziomu zatrudnienia, określonego w decyzji o wsparciu w dniu jej wydania, o więcej niż 20%;
 • skutkować zwiększeniem maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, określonych w zmienianej decyzji o wsparciu.

Obowiązek zwrotu pomocy publicznej w przypadku uchylenia decyzji o wsparciu

W przypadku uchylenia decyzji o wsparciu przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu pomocy publicznej.

WAŻNE – do momentu zwrotu tej pomocy przedsiębiorcy nie może zostać wydana nowa decyzja o wsparciu.

Obowiązki przedsiębiorcy korzystającego ze wsparcia

Przedsiębiorca korzystający z pomocy publicznej obowiązany jest do prowadzenia ksiąg podatkowych oraz przechowywania ksiąg i związanych z ich prowadzeniem dokumentów do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej.

Jak uzyskać decyzję o wsparciu?

Decyzję o wsparciu uzyskasz dzięki wykonaniu następujących czynności:

 1. Zorientuj się, na terenie której Specjalnej Strefy Ekonomicznej chciałbyś zrealizować nową inwestycję. Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi są:
  • Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości,
  • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
  • Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalna Strefa Ekonomiczna,
  • Krakowski Park Technologiczny,
  • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
  • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
  • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
  • Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
  • Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec,
  • Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice,
  • Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna,
  • Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Wisłosan,
  • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK,
  • Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna.
 2. Złóż wniosek o wydanie decyzji o wsparciu (wniosek pobierzesz tutaj). Poza wnioskiem będziesz musiał złożyć dodatkowo:
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, lub rybołówstwie;
  • biznesplan nowej inwestycji;
  • sprawozdanie finansowe.
 3. Poczekaj na ewentualne wezwanie do usunięcia braków formalnych złożonego wniosku – jeśli zostaniesz zobowiązany do uzupełnienia wniosku, to będziesz mieć na to 7 dni od dnia odebrania wezwania.
 4. Jeśli Twój wniosek spełni wszelkie warunki formalne, to otrzymasz decyzję o wsparciu, która zostanie wydana przez Zarządzającego SSE w imieniu Ministra Rozwoju i Technologii.

Ewidencja wsparcia nowych inwestycji

Ewidencja wsparcia nowych inwestycji to centralny rejestr prowadzony w systemie teleinformatycznym, który służy do pozyskiwania danych wykorzystywanych do:

 • obsługi procesu inwestycyjnego;
 • przeprowadzania analiz w zakresie efektów funkcjonowania wsparcia udzielanego na podstawie ustawy;
 • w celu dostosowania założeń polityki inwestycyjnej i gospodarczej do aktualnych uwarunkowań, a także monitorowania pomocy publicznej.

W ewidencji znajdują się następujące dane, tj.:

 • dane i informacje dotyczące przedsiębiorców zainteresowanych lokalizacją nowej inwestycji na obszarze oraz uczestniczących w postępowaniu o udzielenie decyzji o wsparciu na prowadzenie działalności na obszarze, a także korzystających ze wsparcia nowych inwestycji na obszarach, obejmujące:
  • nazwę lub firmę przedsiębiorcy, oznaczenie formy prowadzonej działalności gospodarczej,
  • numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile takie posiada,
  • dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności siedzibę i adres, adres poczty elektronicznej, strony internetowej, numer telefonu,
  • datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
  • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD),
  • rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i realizowanych oraz zrealizowanych inwestycji w obszarze (sektor, PKWiU),
  • ogłoszenie upadłości, ukończenia takiego postępowania oraz dane syndyka,
  • oznaczenie przedsiębiorcy zagranicznego wraz z określeniem jego formy organizacyjno-prawnej oraz siedziby i adresu – w przypadku oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wartość inwestycji realizowanych przez przedsiębiorcę na terenie danego obszaru,
  • plan realizacji nowej inwestycji,
  • oferty kierowane do przedsiębiorcy przez zarządzającego obszarem,
  • wysokość udzielonego wsparcia,
  • wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielonej przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu,
  • wartość inwestycji realizowanych przez przedsiębiorcę na terenie danego obszaru oraz na pozostałych terenach kraju,
  • przeprowadzone i planowane kontrole u przedsiębiorców korzystających ze wsparcia, czas wykonania zaleceń i wniosków z kontroli oraz wielkość poniesionych kosztów kwalifikowanych,
  • wydane oraz uchylone decyzje o wsparciu;
 • informacje dotyczące obszaru obejmujące:
  • wartość inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców na terenie danego obszaru,
  • istniejącą lub planowaną infrastrukturę na terenie obszaru, sprzyjającą nowym inwestycjom lub rozwojowi istniejących inwestycji w określonych sektorach, lub branżach działalności gospodarczej.

W zakresie ewidencji należy wiedzieć, że:

 • prowadzi ją minister właściwy do spraw gospodarki;
 • przedsiębiorca przez okres, na który wydano decyzję o wsparciu, jest obowiązany informować zarządzającego obszarem o otrzymanej pomocy publicznej;
 • wpis do ewidencji jest równoznaczny z uznaniem inwestycji jako planowanej nowej inwestycji;
 • dane gromadzone w ewidencji są pozyskiwane bezpośrednio od:
  • przedsiębiorców zainteresowanych lokalizacją nowej inwestycji na obszarze;
  • przedsiębiorców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie decyzji o wsparciu na podstawie złożonych wniosków o wydanie decyzji o wsparciu;
  • przedsiębiorców, którym wydano decyzję o wsparciu;
  • zarządzających obszarami.

Podsumowanie

Decyzja o wsparciu na realizację nowych inwestycji ma zapewnić zwolnienie podatkowe przedsiębiorców chcącym zrealizować nowe nowoczesne inwestycje. Dlatego, jeśli jesteś przedsiębiorcą, to pamiętaj, że możesz złożyć stosowny wniosek na podstawie przedstawionej w niniejszej artykule krótkiej instrukcji.

A jeśli chcesz wiedzieć, czy przepisy prawa przewidują ulgi i dotacje, z których można skorzystać przy zakładaniu działalności nieewidencjonowanej, to przejdź tutaj.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie