Wszystko o KPiR cz. 1

Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR) mają obowiązek prowadzić następujące podmioty: osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne i partnerskie, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nie przychody netto nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro (dla 2014 r. limit przychodów wynosi 5 059 560 zł).

KPiR w ustawie o podatku dochodowym

Ponadto, zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy o PDOF, obowiązek prowadzenia księgi dotyczy również osób:

 1. wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów, np. podatnicy prowadzący działalność jako agenci ubezpieczeniowi lub podatnicy prowadzący punkty agencji pocztowych,
 2. prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg,
 3. duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.
Natomiast art. 24a ust. 3 ustawy o PDOF, mówi o tym, iż obowiązek prowadzenia księgi nie dotyczy osób, które:
 1. opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych;
 2. wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym;
 3. wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim;
 4. dokonują odpłatnego zbycia składników majątku:
  1. po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,
  2. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki.

Kiedy obowiązuje zwolnienie z prowadzenia KPiR?

W § 7 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm. – dalej zwane rozporządzeniem o KPIR) ustawodawca wskazuje, iż w przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zwłaszcza takimi jak: rodzaj i rozmiar wykonywanej działalności, wiek oraz stan zdrowia, naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, może zwolnić go od obowiązku prowadzenia księgi, jak również od poszczególnych czynności z zakresu prowadzenia księgi. Wniosek musi być złożony co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być zastosowane, a w razie rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi w ciągu roku podatkowego – w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi.

Dowiedz się jak może wyglądać prowadzanie KPiR w ifirma.pl

Obowiązki podatnika

Podatnik jest zobowiązany do następujących czynności:

 1. W sytuacji, kiedy podatnik zleci prowadzenie księgi biuru rachunkowemu jest on obowiązany do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. W zgłoszeniu powinny być zawarte następujące informacje: nazwa i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem. Ważne jest, aby w miejscu wykonywania działalności prowadzić ewidencję sprzedaży (z zastrzeżeniem ust. 3a w razie wykonywania działalności określonej w § 6 – także ewidencje, o których mowa w tym przepisie).
 2. Podatnik jest obowiązany zbroszurować ewidencję sprzedaży i kolejno ponumerować jej karty. Jednakże tego obowiązku nie moją podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2013 poz. 35). Co oznacza pojęcie zbroszurować ewidencję? Zbroszurować czyli wydrukować ewidencję oraz połączyć ze sobą trwale kartki pamiętając o ponumerowaniu stron.
 3. Podatnik jest obowiązany prowadzić księgę rzetelnie i w sposób niewadliwy, temat został omówiony w artykule pt.: Jak prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów.
 4. Zgodnie z § 10 Podatnicy są obowiązani założyć księgę, a w razie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 – również tę ewidencję, na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego.
 5. Paragraf 18 rozporządzenia o KPIR wskazuje, iż podatnik jest obowiązany dokonywać zapisów w ewidencjach, o których mowa w § 6 pkt 1 i § 8 ust. 1 pkt 2, jeden raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym. Podatnicy prowadzący lombard kwoty udzielonej pożyczki i umownych odsetek oraz przyjęcie zastawionej rzeczy muszą niezwłocznie wpisane do ewidencji. Każdy podatnik jest obowiązany wypełnić karty przychodów pracowników najpóźniej w terminie przewidzianym dla przekazania zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów na rachunek urzędu skarbowego. Należy również pamiętać o dokonywaniu zapisów w ewidencjach, o których mowa w § 4 ust. 1, najpóźniej w miesiącu przekazania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia do używania.
 6. Ważna kwestia jest podkreślenie obowiązku, iż podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do KPiR spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Spis z natury powinien być sporządzony: na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Warto zaznaczyć, iż naczelnik urzędu skarbowego ,może zarządzić sporządzenie spisu z natury za okresy miesięczne.

Miejsce i okres przechowywania księgi oraz wymogi techniczne

Księga oraz dowody, na których podstawie są dokonywane zapisy, musi znajdować się na stałe w miejscu wykonywania działalności lub miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, chyba że prowadzenie księgi zostało zlecone dla biura rachunkowego, wtedy wskazujemy adres owego biura rachunkowego.

W przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa wielozakładowego księgi muszą znajdować się w każdym zakładzie. Dopuszcza się jednak prowadzenie jednej księgi w miejscu wskazanym jako siedziba, pod warunkiem, że w poszczególnych zakładach jest prowadzona co najmniej ewidencja sprzedaży. Podatnicy prowadzący lombard powinni ponadto prowadzić ewidencję pożyczek i zastawionych rzeczy. U podatników prowadzących działalność w zakresie handlu obnośnego i obwoźnego księga musi znajdować się w miejscu wykonywania działalności.

Podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Przez księgi podatkowe należy rozumieć m.in. KPiR, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci.

Upływ okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego następuje po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji).

Przykładowo, ostateczny termin płatności podatku za 2010r. przypada 2 maja 2011r. (30 kwietnia 2011r. przypada w sobotę), więc księgę podatkową za rok 2010 wraz z dowodami będącymi podstawą zapisów w tej księdze podatnik obowiązany jest przechowywać co najmniej do końca 2016r.

KPiR a inne ewidencje

Ustawodawca zaznaczył wymóg prowadzenia przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie do prowadzenia:

1) ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n ust. 2-6 ustawy o podatku dochodowym;

2) ewidencji wyposażenia.

Ewidencją wyposażenia obejmuje się wyposażenie, którego wartość początkowa, w rozumieniu odrębnych przepisów, przekracza 1.500 zł brutto a dla podatników podatku VAT brana jest pod uwagę kwota netto, jeżeli podatek VAT został wykazany w deklaracji VAT.

Nakreślić również trzeba sytuację podatników, którzy w ciągu roku podatkowego utracili lub zrzekli się prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej lub zakładają po raz pierwszy ewidencję wyposażenia, dokonują wyceny wyposażenia według cen zakupu lub według wartości rynkowej z dnia założenia ewidencji. W przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa wielozakładowego, księgi muszą znajdować się w każdym zakładzie. Podatnik może jednak prowadzić jedną księgę w miejscu wskazanym jako jego siedziba, pod warunkiem że w poszczególnych zakładach jest prowadzona co najmniej ewidencja sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, a w razie wykonywania działalności określonej w § 6 – również ewidencje określone w tym przepisie.

Zdarza się, że podatnicy posiadający więcej niż jeden zakład, dokonują przesunięć magazynowych danych towarów lub materiałów pomiędzy tymi zakładami, nie dokonując zapisów w księdze. W takiej sytuacji podatnicy są obowiązani do dokumentacji takiego zdarzenia na podstawie dowodów wewnętrznych czyli dowodami przesunięć: § 9. 4. W przypadku dokonywania przesunięć (przerzutów) towarów handlowych oraz materiałów podstawowych między zakładami należącymi do tego samego podatnika, podatnik dokumentuje te zdarzenia dowodami wewnętrznymi, zwanymi dalej „dowodami przesunięć”. Dowody te sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przechowywany jest w zakładzie, z którego dokonano przesunięcia towaru lub materiału, a drugi – w zakładzie, w którym przyjęto te towary lub materiały.

Księga oraz dowody, na których podstawie są dokonywane w niej zapisy, musi znajdować się na stałe w miejscu wykonywania działalności lub miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu – w miejscu wskazanym przez podatnika.

U podatników prowadzących działalność w zakresie handlu obnośnego i obwoźnego księga musi znajdować się w miejscu wykonywania działalności.

Wszystko o KPiR cz. 2

BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań