Kursy i szkolenia przedsiębiorcy

W warunkach gospodarki rynkowej ciągłe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych wydatnie wpływa na poprawę konkurencyjności świadczonych usług i produkowanych dóbr. Kursy i szkolenia przedsiębiorcy, ich zakres oraz formy mogą być różnorodne. Począwszy od najbardziej chyba popularnych kursów językowych, po specjalistyczne studia podyplomowe lub doktoranckie.

Warunek powiązania kosztu z przychodem firmy

Przy spełnieniu pewnych warunków wydatki z związane z edukacją mogą zostać podatnikowi częściowo zrekompensowane poprzez wpisanie ich w ciężar kosztów podatkowych prowadzonej działalności gospodarczej. Nie chodzi o wydatki na samo szkolenie, ale również o wszystkich z nim powiązanych czyli o kosztach przejazdów i noclegów. Wydatki ponoszone przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na naukę w formach szkolnych i pozaszkolnych są kosztami podatkowymi. Bez żadnych ograniczeń kwotowych, jeżeli spełniają ogólne kryteria określone treścią art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby spełnić warunki powołanego przepisu, wybór profilu kształcenia powinien być dokonany pod kątem aktywności zarobkowej podatnika, tak aby zdobyta wiedza lub umiejętności praktyczne mogły być zastosowane w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wykazanie związku pomiędzy wydatkiem a przychodem

Po stronie podatnika leży obowiązek wykazania związku między poniesionym wydatkiem a osiąganiem przychodów. Wydatek na szkolenie zawsze jest oceniany indywidualnie pod kątem rzeczywistej przydatności i związku ze źródłem przychodów. Zdarza się, że urzędowe interpretacje podobnych stanów faktycznych mogą się różnić od siebie diametralnie. Największe kontrowersje wzbudza kwestia kwalifikacji wydatków poniesionych na taki rodzaj kształcenia, którego celem jest:
  • przygotowanie się do zmiany przedmiotu działalności lub
  • zdobycie umiejętności i uprawnień, które pozwolą poszerzyć zakres aktywności gospodarczej podatnika, bądź
  • pogłębienie wiedzy ogólnej, niezwiązanej bezpośrednio z wykonywanymi czynnościami.

Szkolenia przedsiębiorcy – kurs językowy

Kursy językowe należą do najczęściej podejmowanych szkoleń, stąd częste pytania czy można je zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodu. Niestety, w wypadku kursów mających na celu ogólnie rozumianą „naukę języka” US pytane o możliwość potraktowania wydatków jako koszt podatkowy twierdzą, że :
„wydatki ponoszone na naukę języków obcych podnoszą ogólny poziom wiedzy wnioskodawcy i stanowią wydatek osobisty, niezwiązany bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. W konsekwencji nie mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (Interpretacja indywidualna z dnia 01.07.2008, sygn. IBPB1/415-286/08/MW (KAN-3482/04/08/KAN-5956/06/08), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach).
Ale w przypadku, gdy zapytanie zawierało szczegółowe informacje o prowadzonej działalności gospodarczej i przekonująco potrafiło wykazać związek przychodu z wydatkiem na specjalistyczny kurs językowy interpretacja US miała korzystny dla podatnika charakter:
„Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego, wynika że kurs języka angielskiego był kursem specjalistycznym, operującym terminologią prawniczą i chemiczną. Zatem poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane z uczestnictwem w tym kursie miały wpływ na zwiększenie przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane z tym kursem językowym mogą stanowić koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (Interpretacja indywidualna z dnia 17.04.2008, sygn. ILPB1/415-61/08-2/AA, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu).

Kursy prawa jazdy – kategorii B

To drugie z powszechnie zdobywanych uprawnień i umiejętności, o które pytają podatnicy w kontekście zaliczenia wydatku w koszty prowadzenia działalności. Odpowiedzi US są rygorystycznie negatywne, chociaż US podaje warunek, pod jakim można by zaliczyć wydatek w koszty prowadzonej działalności:
„Uzyskanie prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdami mechanicznymi jest potrzebne zarówno do prowadzonej działalności gospodarczej jak i prywatnie w celu kierowania pojazdami do celów osobistych. Tak więc wydatek poniesiony na uzyskanie prawa jazdy nie ma ścisłego związku tylko z prowadzoną działalnością gospodarczą. Uzyskanie prawa jazdy ułatwi Wnioskodawczyni w znacznym stopniu również życie prywatne. Jeżeli Wnioskodawczyni udowodni, że poniesiony wydatek na uzyskanie prawa jazdy związany jest wyłącznie z pozarolniczą działalnością gospodarczą, wówczas wydatek ten będzie stanowił koszt podatkowy prowadzonej działalności. Reasumując, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że wydatki poniesione w związku z uzyskaniem prawa jazdy nie powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej (Interpretacja indywidualna z dnia 20.01.2009, sygn. IPPB1/415-1250/08-2/AŻ, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie).

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI