Zapłata na rachunek inny niż wskazany w wykazie przez podmiot trzeci

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła obowiązek zapłaty na rachunek sprzedawcy wskazany w wykazie podatników. Brak dopełnienia tego obowiązku powoduje, iż nabywca traci prawo do zaliczenia wydatku do kosztów.

Szczegółowe warunki, kiedy nabywca ma obowiązek dokonać zapłaty na wskazany rachunek opisane są tutaj.

Ustawa zmieniająca wprowadziła w związku z tym dodatkowe zapisy regulujące:

 • sytuację podmiotu pośredniczącego, 
 • nabywcy.

W praktyce gospodarczej zdarzają się sytuacje kiedy w wyniku zawartej umowy płatności na rzecz sprzedawcy dokonuje nie nabywca ale inny podmiot, który następnie przekazuje zapłatę na rachunek bankowy sprzedawcy. Jednocześnie sprzedawca nie otrzymuje płatności od nabywcy ale podmiotu trzeciego. Będzie tak np. w przypadku cesji wierzytelności czy umowy factoringu.

Przebieg 

Sprzedaż towarów lub usług

Sprzedawca ⇨  towar lub usługa oraz faktura 

Nabywca

Zapłata 

Sprzedawca ⇦ przekazanie zapłaty Pośrednik ⇦ zapłata za fakturę

Nabywca

Podmiot pośredniczący

Zgodnie z art. 14 ust 2h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 117ba § 2 Ordynacji podatkowej jeśli spełnione są wskazane poniżej warunki podatnik (pośrednik):

 • ma obowiązek wykazać przychód,
 • odpowiada on solidarnie całym swoim majątkiem wraz ze sprzedawcą za jego zaległości podatkowe.
Podatnik Podmiot, który:
 • zawarł umowę ze sprzedawcą (czynnym podatnikiem podatku VAT) lub nabywcą,
 • na podstawie umowy zobowiązany jest do pobrania należności od nabywcy i przekazania jej sprzedawcy,
Transakcja  Transakcja, o której mówi art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorcy, spełnia następujące warunki:
 • jej stroną jest inny przedsiębiorca,
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
Szczegółowe informacja dostępne są tutaj.
Podstawa dokonania zapłaty  Faktura 
Dokonanie zapłaty Na rachunek sprzedawcy inny niż zawarty wykazie (o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT)
 

Kwota ustalonego przychodu jest równa kwocie płatności za fakturę, która została dokonana na rachunek inny niż zawarty w wykazie. 

Z kolei solidarna odpowiedzialność za zaległości podatkowe sprzedawcy dotyczy części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadająca na kwotę faktury zapłaconą na rachunek inny niż wskazany w wykazie.

Z powyższego przepisy wynika, iż podatnik będący pośrednikiem, który na podstawie umowy dokonuje zapłaty za fakturę (w zastępstwie za nabywcę) na rzecz sprzedawcy również ma obowiązek dokonania wpłaty na rachunek wskazany w wykazie. Brak takiej zapłaty, powoduje, iż musi on wykazać przychód, a także odpowiada solidarnie za zobowiązania podatkowe sprzedawcy.

Negatywne konsekwencje po stronie pośrednika, wynikające z dokonania płatności na rachunek sprzedawcy inny niż zawarty w wykazie na dzień zlecenia przelewu, nie będą miały miejsca, jeśli w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu pośrednik złoży  zawiadomienie do naczelnika US. Zawiadomienie składa się do naczelnika US właściwego dla wystawcy faktury. 

Dane, które powinny znaleźć się w zawiadomieniu:

 • dane przedsiębiorcy dokonującego zapłaty należności: NIP, nazwę, adres siedziby, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku jego braku adres zamieszkania,
 • dane sprzedawcy (wystawcy faktury) – NIP, nazwę albo imię i nazwisko oraz adres,
 • numer rachunku na który dokonano zapłaty należności, 
 • kwotę należności jaka została wpłacona na wskazany wyżej rachunek oraz dzień zlecenia przelewu.

Z ustawy zmieniającej wynika uprawnienie dla Ministra Finansów do określenia wzoru powyższego zawiadomienia wraz z objaśnieniami co do jego wypełnienia.

Wyłączeniem z negatywnych konsekwencji wynikających z Ordynacji podatkowej jest również zapłata za pomocą podzielonej płatności. Taka forma zapłaty nie wyłącza obowiązku wykazania przychodu.

Nabywca

W wyniku zawarcia umowy np. cesji wierzytelności, nabywca, dokonuje zapłaty za fakturę na rzecz podmiotu kupującego wierzytelności. 

W związku z tym zapłata nastąpi na rachunek inny niż rachunek sprzedawcy wskazany w wykazie podatników podatku VAT.

W takim wypadku nabywca uchroni się przed negatywnymi skutkami takiej zapłaty, jeśli złoży zawiadomienie o którym mówi art. 117b § 3 Ordynacji podatkowej. Zawiadomienie to należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu do naczelnika US wystawcy faktury. Dane jakie powinno zawierać zawiadomienie wskazane zostały powyżej. 

Szczegółowe informacje w zakresie negatywnych konsekwencji u nabywcy i możliwości ich wyłączenia opisane zostały tutaj.

Zgodnie z przepisami przejściowymi (art. 10 ustawy zmieniającej) powyższe zasady mają zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31.12.2019 r. czyli od 2020 r. W odniesieniu do wydatków zaliczonych do kosztów – nowe przepisy stosowane są do wydatków zaliczonych do kosztów przed 01.01.2020 r. 

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań