Zasiłek chorobowy przedsiębiorcy

Zasiłek chorobowy przysługuje osobie prowadzącej działalność gospodarczą w przypadku opłacania składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Składka wynosi 2,45% podstawy. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego w dokumencie ZUS ZUA, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i chorobowego nastąpi w ciągu siedmiu dni od daty powstania obowiązku opłacania składek (czyli np. od dnia założenia firmy).

Przedsiębiorca a zasiłek chorobowy

Gdy ZUS ZUA zostanie złożone po obowiązującym terminie objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym nastąpi od daty złożenia dokumentu do ZUS. Przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego nie oznacza, że przedsiębiorca od razu ma prawo do zasiłku za czas choroby. Prawo do otrzymania zasiłku nabywa się dopiero po 90 dniach nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu. Przez „nieprzerwane podleganie ubezpieczeniu” rozumiemy terminowe opłacanie składki. Składka na ubezpieczenie chorobowe musi być zawsze opłacana w terminie określonym dla danego płatnika, czyli do 10-go lub 15-go dnia następnego miesiąca. Nieopłacenie składki w wymaganym terminie oznacza przerwanie podlegania ubezpieczeniu od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni.

Jakie dokumenty należy złożyć do ZUS

Dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego jest zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy wystawione przez lekarza na druku ZUS ZLA. Niezbędne jest także zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3a. Oryginały tych dokumentów prowadzący działalność przekazuje do ZUS w terminie 7 dni od daty wystawienia zwolnienia. Druk ZUS Z-3a jest dostępny na stronach ZUS albo oddziałach ZUS. Od maja 2012 jest nowy druk ZUS Z-3b, który zastępuje druk dotychczasowy ZUS Z-3a.

Podstawa naliczenia zasiłku chorobowego

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu stanowi przeciętny miesięczny przychód za 12 miesięcy kalendarzowych nieprzerwanego ubezpieczenia poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli ubezpieczenie trwało krócej niż 12 miesięcy kalendarzowych, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód z faktycznego okresu ubezpieczenia, za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej: 13,71% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe.

Ważne!

Podstawy wymiaru zasiłku zarówno tego samego rodzaju, jak i w przypadku zmiany rodzaju pobieranego zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli nie było przerwy między okresami pobierania zasiłku albo gdy przerwa między okresami pobierania zasiłku trwała krócej niż trzy miesiące kalendarzowe.

Ubezpieczony ma prawo do proporcjonalnego pomniejszenia składek na ubezpieczenia społeczne za okresy pobierania zasiłku chorobowego lub wypadkowego, natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega pomniejszeniu. Jest ona niepodzielna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za okres, za który przysługuje zasiłek chorobowy przedsiębiorca nie opłaca składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli prawo do zasiłku powstanie lub wygaśnie w trakcie miesiąca, wówczas podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, obowiązującą przedsiębiorcę za dany miesiąc zmniejsza się proporcjonalnie ( podstawę wymiaru składek dzielimy przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożymy przez liczbę dni przypadających przed powstaniem niezdolności do pracy lub po ustaniu choroby).

W przypadku gdy osoba prowadząca jednoosobową działalność pozarolniczą chorowała tylko część miesiąca, w składanej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA wykazuje pomniejszone składki na ubezpieczenie społeczne i pełną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli choroba trwała cały miesiąc, na deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA wykazuje tylko pełną składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Wyliczenia w serwisie ifirma.pl

Aby przedsiębiorca mógł sobie pomniejszyć składki na ubezpieczenia społeczne musi mieć przyznany zasiłek chorobowy przez ZUS. Dopiero na tej podstawie pomniejsza sobie te składki za dany miesiąc.

Teraz tak:
Jeżeli ZUS przyzna zasiłek chorobowy przedsiębiorcy zanim zostanie wygenerowana deklaracja ZUS DRA za dany miesiąc wtedy będzie sobie mógł on pomniejszyć od razu w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne. Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne jest zawsze opłacana w pełnej wysokości.

Przykład:
Pracodawca jest na zwolnieniu we wrześniu a termin opłacenia składek za wrzesień to 10 października. Jak do tego terminu ZUS przyzna nam zasiłek chorobowy to pomniejszamy sobie składki na ubezpieczenia społeczne już za wrzesień a zdrowotną opłacamy w całości.
W takim przypadku należy to sobie zrobić od razu w serwisie:
W celu wykazania na deklaracji ZUS DRA składek za niepełny miesiąc należy:

 • ustawić w serwisie miesiąc księgowy zgodny z miesiącem, za który ma być wygenerowana deklaracja
 • w zakładce “Deklaracje” wybrać “Generuj ZUS DRA”
 • po przejściu na stronę pokazującą wysokość wyliczonych składek wybrać opcję “Edytuj”
 • wybrać < ” choroba” z listy “typ przerwy” >
 • w polu “okres przerwy” wpisać daty dzienne > zatwierdzić.

Pojawią się odpowiednie składki na deklaracji DRA.

Natomiast jeżeli ZUS przyzna zasiłek później tzn. nie zdąży np. do 10 października, kiedy to mija termin opłacenia składek za wrzesień, to w takim przypadku opłacamy pełne składki za wrzesień. Później po przyznaniu zasiłku chorobowego należy zrobić korektę deklaracji ZUS DRA za wrzesień.

Korektę deklaracji ZUS DRA robimy poza serwisem, ponieważ w serwisie zaksięgowane będą składki faktycznie opłacone za wrzesień.
Korektę robimy tak: podstawę wymiaru składek dzielimy przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożymy przez liczbę dni przypadających przed powstaniem niezdolności do pracy.

Od tak policzonej podstawy naliczamy składki na ubezpieczenie:
 • emerytalne -( 19,52 % )
 • rentowe- ( 8,00 % )
 • chorobowe -( 2,45 % )
 • wypadkowe -( 1,93% )

oraz na FP ( w przypadku pełnego ZUS ) – ( 2,45 % ).

W następnym miesiącu w serwisie pomniejszamy sobie tylko składki na ubezpieczenia społeczne te nadpłacone wcześniej:

 1. zobowiązania> składki ZUS pracodawcy>
 2. wybieramy „ typ składki”- ubezpieczenie społeczne pracodawcy
 3. wchodzimy na to- otwiera się strona , którą edytujemy ( ikonka „edytuj „ znajduje się na dole strony )
 4. podajemy kwotę składki do zapłacenia ( podajemy kwotę składki pomniejszoną o składkę nadpłaconą w poprzednim miesiącu ) > zatwierdzamy.

Tak samo pomniejszamy składkę na FP jeżeli opłacany jest już pełny ZUS. W przypadku ZUS preferencyjnego nie opłacamy tej składki.
Składki zdrowotnej nie pomniejszamy, opłacana jest zawsze w całości. Jest ona niepodzielna.

Małgorzata Michalak

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK