Złożenie PIT-11 po terminie

Informację PIT-11 należy terminowo przesłać do urzędu skarbowego i do pracownika.

 

 

Pracodawca
Termin złożenia PIT-11*
Forma przesłania informacji
Odbiorca PIT-11
Rozliczający nie więcej niż 5 pracowników
31 styczeń
papierowa
urząd skarbowy
Rozliczający nie więcej niż 5 pracowników
do końca lutego
elektroniczna
urząd skarbowy
Rozliczający więcej niż 5 pracowników
do końca lutego
elektroniczna
urząd skarbowy
Wszyscy pracodawcy
do końca lutego
do wyboru: papierowa lub elektroniczna
pracownik

 

* jeśli obowiązek poboru zaliczek ustał w ciągu roku, pracodawca tylko na żądanie pracownika w terminie 14 dni od złożenia wniosku jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu PIT-11.

Ważne:

Tylko pracodawcy rozliczający nie więcej niż 5 pracowników mogą skorzystać z papierowej formy sporządzenia PIT-11.

PIT-11 po terminie należy złożyć z czynnym żalem

Pracodawca może złagodzić konsekwencje niezłożenia w terminie PIT-11. Taką możliwość daje mu art. 16 KKS, który stanowi, że nie podlega karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ podatkowy, ujawniając istotne okoliczności tego czynu. Jest to tzw. czynny żal. Dlatego należy niezwłocznie zaległy PIT-11 dostarczyć do urzędu skarbowego razem z pismem czynny żal. Jeżeli wysyła się elektronicznie deklaracje to osobno należy dostarczyć czynny żal listem poleconym lub osobiście. Złożenie czynnego żalu może spowodować, że pracodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności karnej skarbowej. Ale trzeba to zrobić jak najszybciej. Bowiem zawiadomienie będzie nieskuteczne, jeśli zostało złożone w czasie, kiedy urząd skarbowy miał już wiedzę o popełnieniu czynu zabronionego.

Kary za niezłożenie PIT-11 w terminie do US

Złożenie PIT-11 po terminie to czyn zabroniony, wymieniony w ustawie Kodeks karny skarbowy (KKS), za który grożą wysokie kary.

Urząd skarbowy zobowiązany jest do zbadania przesłanek popełnienia tego czynu. Jeśli niezłożenie w terminie PIT-11 będzie wynikało z przesłanek, wskazujących na znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu, w szczególności gdy została uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publicznoprawna, a okoliczności wskazują na rażące lekceważenie porządku finansowoprawnego lub reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach, wówczas taki czyn zostanie potraktowany jako przestępstwo skarbowe. W takim przypadku, zgodnie z art. 80 § 2 KKS pracodawca, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. W 2017 r. najniższa kara za przestępstwo skarbowe wynosi 666,70 zł. Maksymalna stawka dzienna wynosi aż 26 668 zł. O tym ile wyniesie ostatecznie stawka dzienna i iloma stawkami zostanie ukarany sprawca decyduje sąd.

Jeśli urząd skarbowy ustali, że czyn zabroniony jest mniejszej wagi, sprawca czynu podlega karze grzywny jak za wykroczenie skarbowe.

Grzywna za wykroczenie skarbowe w KKS określana jest kwotowo. Kara wymierzana jest w trzech trybach:

  1. zwyczajnego postępowania sądowego (najniższa grzywna to 200 zł a najwyższa 40 000 zł)
  2. uproszczonego postępowania tzw. postępowanie nakazowego (sąd można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia czyli do 20 000 zł),
  3. postępowania mandatowego (mandat w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli do 4 000 zł).

Najczęściej z tytułu nieterminowego złożenia informacji urzędy skarbowe wymierzają karę w drodze postępowania mandatowego.

 

Autor: Mariusz Łoś – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK