Zmiany przy zgłaszaniu do ubezpieczeń członków rady nadzorczej

Z dniem 1 stycznia 2015 r. członkowie rad nadzorczych zostali objęci obowiązkiem ubezpieczeń społecznych oraz zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dowiedz się więcej, jakie jeszcze wprowadzono zmiany w prawie?

Kogo dotyczy ten obowiązek?

A mianowicie, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są członkami rad nadzorczych, wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji. Czyli, dotyczy to:

  • wszystkich członków rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie z tego tytułu, bez względu na posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych i bez względu na fakt posiadania uprawnienia do emerytury lub renty,
  • członków rad nadzorczych, w których taki organ występuje.

Tym ubezpieczeniom członkowie rad nadzorczych podlegają od dnia powołania na członka rady nadzorczej, ale nie wcześniej niż od dnia, kiedy zaczynają tę funkcje wykonywać odpłatnie.

Ważne!

Członkowie rad nadzorczych nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Co stanowi podstawę wymiaru składek

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.), określające składniki przychodu nie stanowiące podstawy wymiaru składek- par. 2-4.

Natomiast jeżeli chodzi o podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne to od 1 stycznia 2015 r. stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z tym że:

  • nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • podstawę wymiaru składki pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe potrąconych przez płatników ze środków ubezpieczonego, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

Kto finansuje składki

Jeżeli chodzi o finansowanie składek na ubezpieczenia emerytalne to finansują je z własnych środków ubezpieczeni i płatnicy, w równych częściach. Natomiast składkę rentową ubezpieczeni w wysokości 1,5% i płatnicy składek w wysokości 6,5%.

Fundusz pracy

W przypadku FP jest on opłacany w sytuacji, gdy spełnione będą warunki określone przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.). Czyli obowiązują tutaj zasady ogólne obowiązek płacenia składki na FP powstaje wówczas, gdy wynagrodzenie brutto członka rady nadzorczej w danym miesiącu przekroczy kwotę ustawowego wynagrodzenia minimalnego.

Składki te nie są opłacane – bezterminowo od osób które ukończyły wiek 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

Zgłoszenie do ZUS

Członek rady nadzorczej jest zgłaszany do ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty powołania go na członka, a zgłasza go podmiot, w którym działa rada nadzorcza.
Zgłoszenia dokonuje się na formularzu ZUS ZUA (jak będzie zgłoszony do składek emerytalno-rentowych i zdrowotnego) albo ZUS ZZA (jak tylko do ubezpieczenia zdrowotnego).

Kody tytułu ubezpieczeń

Zmiany w prawie dotyczą również kodów. Zostały wprowadzone też nowe kody tytułu ubezpieczeń dotyczące członków rady nadzorczej, a mianowicie:

  • kod tytułu 2241 – oznaczający członka rady nadzorczej, podlegającego z tego tytułu do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego;
  • kod tytułu 2242 – oznaczający członka rady nadzorczej, podlegającego z tego tytułu do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, nie podlegającego do ubezpieczenia zdrowotnego

nastąpiła również zmiana opisu kodu:

  • 2240 – kod ten oznacza członka rady nadzorczej podlegający z tego tytułu wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego.
Ważne!

Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane są niezależnie od tego, czy członkowie rad nadzorczych podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów, jak również bez względu na to, czy posiadają prawo do emerytury lub renty.

Autor: Małgorzata Michalak, ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK