Blog ifirma.pl

Zmiany w kasach fiskalnych od roku 2015

|
|
13 minut czytania
Rok 2015 przyniesie kolejne zmiany w obowiązkach stosowania kasy fiskalnej. Podpisane 4 listopada 2014 rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, będzie obowiązywało już od 1 stycznia 2015 r.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Rok 2015 przyniesie kolejne zmiany w obowiązkach stosowania kasy fiskalnej. Podpisane 4 listopada 2014 rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, będzie obowiązywało już od 1 stycznia 2015 r.

OBOWIĄZEK ZASTOSOWANIA KASY REJESTRUJĄCEJ

1. Limit obrotów.

Obowiązek rozpoczęcia ewidencji na kasie fiskalnej występuje po przekroczeniu limitu 20.000 zł obrotu ze sprzedaży, dokonanej na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W sytuacji, gdy przedsiębiorca rozpoczyna sprzedaż detaliczną w trakcie roku, limit jest wyliczany proporcjonalnie do okresu dokonywania sprzedaży detalicznej.

Załącznik do rozporządzenia wymienia rodzaje sprzedaży towarów oraz usług, które są zwolnione z tego obowiązku – nawet jeśli ich sprzedaż przekroczyła ustawowy limit.

2. Kto musi mieć kasę fiskalną bez względu na limit sprzedaży detalicznej?

Jest jednak grupa przedsiębiorców, którzy z uwagi na rodzaj dokonywanej sprzedaży, na mocy § 4 rozporządzenia, stali się zobowiązani do nabycia kasy fiskalnej i rejestrowania na niej obrotów już od pierwszej sprzedaży detalicznej.

Od 1 stycznia 2015 katalog podmiotów dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych znacząco się powiększył. Zgodnie z nowym § 4, brak zwolnienia z kasy fiskalnej zacznie dodatkowo obejmować:

 1. Dostawę:
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych.

Do tej pory były to płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne (w tym kasety wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawane łącznie z licencją na użytkowanie.

 • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.
 1. Świadczenie usług:
 • w zakresie opieki medycznej, świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • doradztwa podatkowego,
 • prawniczych, z wyłączeniem czynności notarialnych,
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56/), które są świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usługi przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering).

Podatnicy dokonujący sprzedaży w wymienionych wyżej zakresach, których klientami są wyłącznie firmy, instytucje, placówki, nie są zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej. Obowiązek ten dotyczy jedynie sprzedaży detalicznej, czyli dokonywanej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Pełna lista rodzajów sprzedaży, zobowiązanych do nabycia kasy fiskalnej, znajduje się na końcu artykułu.

TERMIN WPROWADZENIA KASY FISKALNEJ

Podatnicy, którzy przekroczyli 20 000 zł wartości sprzedaży dokonanej na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, mają obowiązek wprowadzenia kasy fiskalnej maksymalnie po upływie dwóch miesięcy, następujących po miesiącu, w którym został przekroczony obrót.

Przedsiębiorcy, którzy na mocy zmiany przepisów w 2015 r. zostali paragrafem 4. zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej, mogą skorzystać z okresu przejściowego, który nieco wydłuża termin zainstalowania kasy fiskalnej. W przypadku tych przedsiębiorców, którzy po dniu 31 grudnia 2014 nadal kontynuują świadczenie usług wymienione w § 4, muszą zaopatrzyć się w kasę rejestrującą do 01 marca 2015.

W sytuacji, gdy ci przedsiębiorcy rozpoczęli sprzedaż swoich usług wykluczonych ze zwolnienia po dniu 31 grudnia 2014, obowiązek rozpoczęcia rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej pojawia się po upływie dwóch miesięcy, następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę.

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU WPROWADZENIA KASY FISKALNEJ

1. Sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Nowe rozporządzenie rozwiało wcześniejsze wątpliwości, dotyczące sprzedaży środka trwałego na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz rolnika ryczałtowego. W związku z tym, że dokonanie takiej sprzedaży zazwyczaj wiąże się z wysoką wartością oraz ma charakter incydentalny, podatnicy sugerowali się jedynie interpretacjami, które pozwalały nie nabywać kasy fiskalnej, jeśli była to jedyna sprzedaż na rzecz osoby fizycznej oraz rolnika ryczałtowego, w czasie prowadzonej działalności gospodarczej. W świetle nowych przepisów, sprzedaż środka trwałego na rzecz osoby prywatnej lub rolnika ryczałtowego jest zwolniona z posiadania kasy fiskalnej, o ile zostanie wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż.

2. Czynności notarialne

3. Usługi telekomunikacyjne

– definiowane jako usługi dotyczące transmisji, emisji i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do użytkowania środków dla zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych

4. Usługi nadawcze

– pod warunkiem że podatnik świadczy usługi telekomunikacyjne.

Usługi nadawcze obejmują usługi zawierające treści audio i audiowizualne, takie jak programy radiowe lub telewizyjne dostarczane za pośrednictwem sieci komunikacyjnych, powszechnie udostępniane przez dostawcę usług medialnych i objęte jego odpowiedzialnością redakcyjną, przeznaczone do jednoczesnego słuchania lub oglądania zgodnie z zaplanowanym programem (programy radiowe, telewizyjne).

5. Usługi elektroniczne

– pod warunkiem, że podatnik świadczy usługi telekomunikacyjne.

Usługi elektroniczne są świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie ze względu na ich charakter, jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Pełna lista zwolnień z obowiązku prowadzenia sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, znajduje się na końcu artykułu.

Z listy zwolnień wymienionych w załączniku, zostały usunięte dwa podpunkty:

> Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:

  • każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę,
  • liczba świadczonych usług, dokumentowanych fakturą, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

> Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, pod warunkiem że zapłaty za wykonywaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Nowe rozporządzenie również ma charakter przejściowy, będzie obowiązywało do 31 grudnia 2016 r. Celem ustawodawców jest zapewnienie przedsiębiorcom środowiska, w którym każdy sprzedawca, dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w sposób regularny i zorganizowany, będzie zobowiązany do rejestrowania tych obrotów na kasie fiskalnej.

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych, rolników ryczałtowych, zobowiązana do posiadania kasy fiskalnej bez względu na limit obrotów – pełna lista:

   1. Dostawa:

    a) gazu płynnego,

    b) części do silników (PKWiU 28.11.4),

    c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

    d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

    e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

    f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

    g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

    h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

    i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

    j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

    k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT,

    l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

    m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

    n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

    o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

  • z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b-l, będącej dostawą towarów, o której

   mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia.

   1. Świadczenie usług:

    a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

    b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

    c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

    d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

    e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

    f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

    g) prawniczych, z wyłączeniem czynności notarialnych,

    h) doradztwa podatkowego,

    i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

    – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

    – usług przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

  • z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do

   rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej – pełna lista

Poz.

Dostawa towarów lub świadczenie usług, zwolnionych z kasy fiskalnej

1.

Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych – z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.6)

2.

Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych

3.

Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody

4.

Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych

5.

Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadające się do recyklingu

6.

Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu

7.

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne

8.

Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych

9.

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu

10.

Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia

11.

Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych

12.

Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem:

– usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.2)

13.

Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami

14.

Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski

– dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

15.

Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

– dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

16.

Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany:

– dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż

kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

17.

Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

18.

Usługi pocztowe i kurierskie – z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie

19.

Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe

– dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

20.

Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi

– dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

21.

Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0

– dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych)

22.

Usługi telekomunikacyjne (o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy

23.

Usługi nadawcze (o których mowa w art. 2 pkt 25b ustawy, pod warunkiem, że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 22)

24.

Usługi elektroniczne (o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 22)

25.

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

26.

Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

27.

Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości

28.

Czynności notarialne

29.

Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)

30.

Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych

31.

Usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem:

– usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0)

– usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0)

– usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)

32.

Usługi archiwów, wyłącznie usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne

33.

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie

34.

Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

35.

Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielcze mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokalu

36.

Dostawa nieruchomości

37.

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatku lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

38.

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

39.

Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste

40.

Dostawa produktów (rzeczy) – dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar

41.

Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność
1) w bilonie lub banknotach,

lub

2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła

42.

Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających – również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie)

43.

Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów

44.

Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy

45.

Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu

46.

Dostawa towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy

47.

Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

48.

Dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy

49.

Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Komentarze czytelników
  1. 25 maja 2016 o 07:25
   ANNA

   Czy spółdzielnia mieszkaniowa sporadycznie świadcząca usługę najmu garażu dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i niebędącej członkiem spółdzielni ma obowiązek prowadzenia zapisów za pomocą kasy. Obroty nigdy nie osiągną kwoty 20 tys zł. Oprócz tego Spółdzielnia czasami sprzedaje zniszczone płyty chodnikowe członkom spółdzielni przy okazji remontów chodników.

  2. 23 czerwca 2016 o 08:20
   Katarzyna Marciniak, iFirma.pl

   Świadcząc usługę najmu garażu na rzecz osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, jest obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej po przekroczeniu przychodu w wysokości 20 000 zł, przy czym w pierwszym roku prowadzenia sprzedaży na rzecz tych podmiotów, limit jest liczony proporcjonalnie.

   Można jednak skorzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej pod warunkiem, że świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Mówi o tym załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.11.2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – punkt 38.

   Jeśli chodzi o sprzedaż dokonywaną na rzecz członków spółdzielni, również taka transakcja korzysta ze zwolnienia z wliczania do limitu kasy fiskalnej. Zgodnie z punktem 35 załącznika do wyżej powołanego rozporządzenia: Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie