Zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczeń emerytalnych i rentowych

Niektórzy emeryci i renciści korzystają z możliwości dorobienia sobie do świadczeń wypłacanych przez ZUS. I jeśli znajdą pracę, od której płacone będą obowiązkowe składki ubezpieczenia społecznego, mają obowiązek powiadomić o tym ZUS. Muszą też poinformować go, ile zarabiają.

Zmniejszenie czy zawieszenie?

W tym celu składają oświadczenie o osiąganiu przychodu – ZUS Rw-73. Na podstawie wypełnionego formularza ZUS zmniejsza albo zawiesza wypłatę świadczenia. Po upływie każdego roku, do końca lutego roku następnego, emeryt, rencista bądź pracodawca u którego jest zatrudniony, powinien przesłać do ZUS zaświadczenie o przychodach uzyskanych w zakończonym roku. Złożyć to może w formie zaświadczenia gdzie podaje przychody brutto, które podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne plus wypłacone zasiłki od stycznia do grudnia za każdy miesiąc oddzielnie. Podaje też okres przebywania na zasiłkach i urlopach bezpłatnych. Jeżeli przychód będzie zbyt wysoki, pobierane przez emeryta bądź rencistę świadczenie zostaje zawieszone lub zmniejszone. ZUS zawiesza świadczenie wstrzymując jego wypłatę jeżeli emeryt bądź rencista osiągają przychód , który przekracza 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia albo zmniejsza świadczenie jeżeli przychód będzie przekraczał 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (granice kwoty przychodu są ustalane co kwartał przez GUS na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ).

Jakie przychody wpływają na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury lub renty

Na zawieszanie prawa do świadczeń lub zmniejszanie ich wysokości wpływa przychód osiągany z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.

Przede wszystkim praca wykonywana:

 • w ramach stosunku pracy,
 • na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 • na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza, której wykonywanie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych lub współpracy przy wykonywaniu tych umów.

WAŻNE: Osoby prowadzące pozarolniczą działalność mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury. Dobrowolnie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu. Odprowadzana jest też składka na Fundusz Pracy. Natomiast emeryt będący przedsiębiorcą, tzn. osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Zarówno emeryt jak i rencista podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 • wykonywanie odpłatnie pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • pobierania stypendium sportowego,
 • służby pełnionej w Wojsku, Policji, Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Straży Granicznej, Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze Ochrony Rządu,
 • sprawowanie mandatu posła lub senatora.

Na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury lub renty wpływa nie tylko przychód osiągnięty w kraju, ale także osiągnięty z tytułu działalności wykonywanej za granicą.

Co nie wpływa na zmniejszenie lub zawieszenie?

Nie mają natomiast wpływu przede wszystkim przychody uzyskane z tytułu wykonywania pracy zarobkowej nie objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Czyli przychody uzyskiwane z tytułu:

 • umów o dzieło zawartych z innymi podmiotami niż własny pracodawca,
 • praw autorskich i patentowych,
 • wynajmu lub dzierżawy nieruchomości albo lokali ( chyba, że stanowią przedmiot działalności gospodarczej ),
 • honorariów z tytułu działalności twórczej lub artystycznej.

Nie ma też wpływu przychód osiągnięty przed przyznaniem emerytury bądź renty, a także po ustaniu prawa do tego świadczenia.

Kogo nie dotyczy zawieszalność

Zawieszeniu i zmniejszeniu w związku z osiąganiem przychodu nie podlegają świadczenia :

 • osób mających ustalone prawo do emerytury i ukończony powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
 • osób uprawnionych do renty dla inwalidów wojennych,
 • osób uprawnionych do renty dla inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową i renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową,
 • osób, które osiągały przychód z tytułu pracy nie podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych ( np. umowa o dzieło )
 • osób, które zgłosiły wniosek o zawieszenie świadczenia i przez cały okres podlegający rozliczeniu, emerytura i renta nie była wypłacana, a więc skorzystały z możliwości zawieszenia świadczenia, bez wskazywania przyczyny złożenia takiego wniosku,
 • osób, które mają ustalone prawo do emerytury i przez cały rozliczany rok kalendarzowy kontynuowały zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy i na rzecz tego samego pracodawcy, u którego pracowali przed przejściem na emeryturę oraz nie zgłosiły wniosku o podjęcie wypłaty emerytury.

A kogo dotyczy

W przypadku, kiedy emeryt lub rencista osiąga przychód z tytułu działalności objętej obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi, zawieszeniu lub zmniejszeniu podlega:

 • emerytura przysługująca osobie, która nie ukończyła wieku 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy,
 • renta rodzinna, do której uprawniona jest jedna osoba,
 • część renty rodzinnej, do której uprawniona jest osoba osiągająca przychód,
 • renta inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz renta rodzinna po tym inwalidzie,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, zaistniałym przed 1 stycznia 2003 r. wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy lub chorobą zawodową.

Ważne!

Z dniem 8 stycznia 2009 r. , przestał obowiązywać przepis art.103 ust. 2a ustawy emerytalnej, na podstawie którego prawo do emerytury ulegało zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Powyższa zasada miała zastosowanie do wszystkich emerytów, a więc również do tych którzy osiągnęli wiek 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna i mogą zarobkować bez ograniczeń, ponieważ do tych emerytów nie mają zastosowania zasady zawieszania prawa do emerytury i zmniejszania jej wysokości ze względu na osiągane przychody.

Emeryci w wieku 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna, którzy mieli zawieszoną wypłatę emerytury ponieważ nie rozwiązali stosunku pracy z pracodawcą, u którego byli zatrudnieni w dniu poprzedzającym nabycie prawo do tego świadczenia – obecnie mogą zgłosić wniosek o odwieszenie wypłaty emerytury i nie muszą rozwiązywać stosunku pracy. W przypadku tych emerytów ZUS wypłaci emeryturę w pełnej wysokości – bez względu na wysokość osiąganych zarobków.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK