Zwolnienie pracownika krok po kroku – obowiązki pracodawcy

Zwolnienie pracownika może nastąpić z wielu różnych powodów. Zawinić może sam pracownik, lub też okoliczności związane z funkcjonowaniem jego stanowiska pracy. Czasem też może być to fanaberia szefa i brak sympatii do pewnych osób. Mniejsza o powody, w każdym z tych przypadków – pracodawca ma pewne obowiązki do wykonania. Rozwiązanie umowy z pracownikiem to dopiero pierwszy krok. Co powinno nastąpić w dalszej kolejności? Sprawdźmy!

 Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron. Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniony od stażu pracy osiągniętego u ostatniego pracodawcy oraz od rodzaju umowy o pracę, jaki wiąże pracownika i pracodawcę. W trakcie okresu wypowiedzenia pracownik ma obowiązek normalnego wykonywania obowiązków pracowniczych a pracodawca musi mu wypłacać wynagrodzenie za ten okres.

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest ważnym dokumentem dla każdego zwalnianego pracownika. Jest to dokument który pracownik będzie musiał przedstawić w firmach w których będzie w przyszłości pracował. Na podstawie świadectwa pracy ustalane są niektóre uprawnienia pracownicze ( np. ile dni urlopu przysługuje pracownikowi ). Dlatego jest ważne aby pracownik otrzymał świadectwo w terminie i aby było ono poprawnie wypełnione.

Co powinno zawierać świadectwo pracy?

 • informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy,
 • informacje dotyczące zajmowanego stanowiska lub stanowisk ( należy podać wszystkie pełnione przez pracownika funkcje, nie wystarczy wpisać tylko ostatnie ),
 • tryb rozwiązania umowy o pracę ( np. za wypowiedzeniem ) albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
 • wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy ( jeżeli w okresie trwania zatrudnienia były one różne to należy podać poszczególne okresy i wymiar czasu pracy ),
 • podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • ilość dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w danym roku kalendarzowym w którym ustał stosunek pracy,
 • okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy jego udzielenia,
 • wykorzystanie urlopu wychowawczego,
 • należy też podać liczbę dni za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art.92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym w którym ustał stosunek pracy,
 • ponadto zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym ( np. zajęcie komornicze ),
 • podaje się też okresy nieskładkowe przypadające w okresie zatrudnienia którego dotyczy świadectwo pracy, które są uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty ( np. urlopy bezpłatne czy wynagrodzenia chorobowe, zasiłki chorobowe),
 • podajemy też okresy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. Świadectwo pracy należy dostarczyć pracownikowi do rąk własnych albo upoważnionej osobie. Powinno być ono wydane niezwłocznie , najlepiej w dniu w którym dochodzi o rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W wyjątkowych sytuacjach można dostarczyć świadectwo pracy listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Świadectwo pracy należy doręczyć w terminie 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.

Na świadectwie pracy powinna być informacja ( pouczenie ), że: „ Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa . W razie nie uwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy , prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Pracy w….

Zwolnienie pracownika – zmiany!

Dnia 21 marca 2011 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy -Kodeks pracy , która wprowadza zmiany w wydawaniu świadectw pracy. Nowelizacja utrzymuje wszystkie dotychczasowe zasady, z tą zmianą, że pracodawca będzie zwolniony od obowiązku każdorazowego wydania świadectwa pracy pracownikowi, jeżeli pozostaje on zatrudniony u tego samego pracodawcy na umowę o pracę na czas określony, umowy o pracę na okres próbny czy umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. W takim przypadku nowelizacja przewiduje obowiązek wydania świadectwa pracy obejmującego wszystkie okresy zatrudnienia pracownika na podstawie wszystkich umów w okresie 24 miesięcy, licząc od pierwszej z nich. Dodatkowo pracodawca będzie miał obowiązek na pisemne żądanie pracownika wydać mu świadectwo pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu każdej z umów. Pracodawca ma na to 7 dni od dnia złożenia wniosku przez pracownika.

Wyrejestrowanie z ZUS

Płatnik składek zobowiązany jest do wyrejestrowania pracownika w stosunku do którego wygasł tytuł do ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty kiedy ten fakt zaistniał. Wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dokonujemy składając w ZUS druk ZUS ZWUA. Jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń należy podać dzień następujący po dniu rozwiązania stosunku pracy. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie nakłada obowiązku umieszczania podpisu osoby ubezpieczonej na tym formularzu. Czyli, w przypadku jak nie jest możliwe uzyskanie podpisu takiej osoby to druk ten przekazujemy do ZUS bez jej podpisu.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownika

Ekwiwalent pieniężny przysługuje w przypadku niewykorzystania należnego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy pracownika. Pracownik, którego stosunek pracy nie ulega wygaśnięciu nie może zamienić na świadczenia pieniężne niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.
Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje w wysokości odpowiadającej proporcjonalnemu wymiarowi urlopu, tj. odpowiednio do okresu przepracowanego do dnia ustania stosunku pracy.

Aby ustalić wysokość należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, potrzebna jest znajomość współczynnika urlopowego. Współczynnik ten ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje go przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego. Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.
Dla pracujących od poniedziałku do piątku , których dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy wypadają w sobotę, współczynnik ekwiwalentowy na 2011 r. wynosi 21. Natomiast jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika , obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika np. na ½ etatu współczynnik wyniesie 10,5.

Obliczając ekwiwalent, bierze się pod uwagę te same składniki wynagrodzenia, co przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego:

 • składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości (składniki stałe z miesiąca nabycia prawa do ekwiwalentu) ;
 • składniki wynagrodzenia w zmiennej wysokości (średnia z 3 lub 12 miesięcy )- składniki zmienne np. wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,premie, prowizje.

Obliczanie ekwiwalentu za 1 dzień urlopu, dzielimy sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik ekwiwalentowy. Znając wysokość ekwiwalentu za 1 dzień urlopu, oblicza się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Dzieli się ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez 8, a następnie, mnoży tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

Przykład:

Umowa z pracownikiem rozwiązuje się 28 lutego 2011 r. Pracownik ma 5 dni niewykorzystanego urlopu. Otrzymuje on tylko wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1 500,00 zł.

Ekwiwalent obliczamy:

 • dzielimy miesięczne wynagrodzenie pracownika 1500 zł przez współczynnik ekwiwalentu (w 2011 roku wynosi 21),
 • dzielimy tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu (71,43) przez 8, ( 71,43: 8= 8,9 zł ) a następnie,
 • mnożymy wynik (8,9 zł) przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu (5 dni * 8 godzin = 40 godzin)= 356 zł

1500 zł (suma miesięcznych wynagrodzeń)
1500zł: 21 = 71,43zł ( ekwiwalent za 1 dzień roboczy)
71,43zł: 8 = 8,9 zł ( ekwiwalent za jedną godzinę urlopu )
8,9 zł * ( 5* 8 ) = 8,9 zł * 40 = 356 zł ( ekwiwalent za 5 dni urlopu).

Zwolnienie pracownika – zmiany w 2013 roku

Współczynnik ekwiwalentowy w 2013 r. W 2013 r. przypadku pracowników pełnoetatowych współczynnik ten wyniesie 20,92.

Wynika to z tego, że:
[365 dni – (52 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 soboty)] : 12 m-cy = 251 : 12 = 20,92
Jeżeli zatrudniamy pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy to oblicza się w taki sam sposób, z tym , że obniża się go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. I tak np. współczynnik ekwiwalentowy w 2013 r. dla pracownika zatrudnionego na:

 • -1/4 etatu będzie wynosił 5,23 (1/4 * 20,92),
 • -1/3 będzie wynosił 6,97 (1/3 * 20,92),
 • -1/2 będzie wynosił 10,46 (1/2 * 20,92),
 • -3/4 będzie wynosił 15,69 (3/4 * 20,92).

AUTOR: Małgorzata Michalak

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK