Zwrot podatku VAT zapłaconego przy zakupie materiałów budowlanych

Zwrot podatku VAT zapłaconego przy zakupie materiałów budowlanych – na czym polega? Kto może się o niego ubiegać i na jakich zasadach. Dowiedz się więcej – zapraszamy do lektury.

Kto może ubiegać się o zwrot podatku VAT za materiały budowlane?

Osoba fizyczna, która poniosła wydatki na materiały budowlane po 30 kwietnia 2004 w związku z inwestycją mieszkaniową, może odzyskać część poniesionych na ten cel wydatków. Zwrotowi z budżetu Państwa podlega część opłaconego podatku VAT z faktur dokumentujących zakup materiałów budowlanych, na które po 1 maja 2004 wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22%. Spis takich materiałów znajduje się w Obwieszczeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30.12.2005 r.

Zakup materiałów budowlanych musi być związany z inwestycją polegającą na:

 • budowie budynku mieszkalnego;
 • nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 • remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Musi być także obowiązkowo udokumentowany fakturą imienną. Wystawioną na osobę posiadającą prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W  rozumieniu ustawy – Prawo budowlane albo tytuł prawny do remontowanego budynku lub lokalu mieszkalnego. Jeżeli dana inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, również jest ono wymagane przy ubieganiu się o zwrot. Osoba, która ubiega się o zwrot podatku VAT nie może być podatnikiem VAT, który dokonywał zakupu materiałów w celach wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Ile możemy odzyskać?

Zwrot VAT-u za materiały budowlane jest limitowany. Kwoty zwrotów zależą od kwartału, w jakim złożono wniosek. Aktualnie od października 2009r. zwrot może  maksymalnie wynosić:

1. Dla osoby niekorzystającej z ulg mieszkaniowych:

a. 33 772zł,  – w przypadku inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę,

b. 14 474zł – w przypadku inwestycji nie wymagającej pozwolenia na budowę.

2. Dla osoby korzystającej z ulg mieszkaniowych:

a. 25 313zł – w przypadku inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę,

b. 10 848zł – w przypadku inwestycji nie wymagającej pozwolenia na budowę.

Do wyliczenia limitu zwrotu stosuje się cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów  oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu. A więc w II kwartale 2009 przyjmujemy cenę z IV kwartału roku poprzedniego i jest to 3.631,00 zł.

Jak liczymy zwrot?

Jeżeli nie korzystaliśmy z ulg remontowej lub budowlanej suma podatku VAT z załączonych do wniosku o zwrot podatku VAT faktur zostaje pomnożona przez 0,6816. Natomiast jeżeli korzystaliśmy z ulg remontowej lub budowlanej sumę podatku VAT z załączonych faktur należy pomnożyć przez 0,5523.
Należy również sprawdzić, czy kwota, o którą się ubiegamy nie przekracza w/w limitów zwrotu.

Jak napisać wniosek?

Wniosek możemy złożyć na ogólnodostępnych drukach VZM wraz z załącznikami lub napisać samodzielnie. Własnoręcznie sporządzony wniosek powinien zawierać przynajmniej następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • numer NIP albo numer PESEL jeżeli osoba fizyczna nie posiada numeru NIP, a w przypadku, gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano żadnego z tych numerów
 • rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska,
 • adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków – obojga małżonków,
 • wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek,
 • rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy,
 • rok rozpoczęcia inwestycji,
 • wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków w związku z inwestycjami polegającymi m.in. na budowie budynku mieszkalnego, remoncie budynku (lokalu) mieszkalnego,
 • kwotę zwrotu, obliczoną zgodnie z przepisami ustawy,
 • oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę,
 • wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić za pośrednictwem banku – wskazanie numeru rachunku bankowego osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków – numeru rachunku bankowego obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot,
 • podpis osoby ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków (czyli osób pozostających w związku małżeńskim z wyjątkiem osób, w stosunku do których sąd orzekł separację) – podpisy obojga małżonków.

Na napisanym własnoręcznie wniosku leży również zamieścić adnotację, iż wniosek o zwrot VAT i załączniki do wniosku nie stanowią przedmiotu opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, a tym samym nie podlegają tej opłacie.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku dołączamy:

 • kopie faktur dokumentujące poniesione przez nas wydatki na materiały budowlane
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku lub lokalu – (np. akt własności, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy, na mocy których biorący w używanie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem lokalu).
 • Jeżeli inwestycja lub remont wymagały pozwolenia na budowę, należy również dołączyć pozwolenie na budowę.

Wniosek o zwrot VAT może być składany nie częściej niż raz w roku (bez względu na liczbę prowadzonych inwestycji).

Joanna Pindelska

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK