Powrót

CEIDG – FAQ

 

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

CEIDG – najważniejsze pytania

w związku z zakładaniem działalności gospodarczej

CEIDG – najważniejsze pytania

Czym jest CEIDG?

CEIDG zawiera informacje dotyczące przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski. Wpisy dotyczące przedsiębiorców są jawne, dzięki czemu można je przeglądać za pośrednictwem internetowej strony CEIDG.

Podstawowe zadania CEIDG:

 • ewidencja przedsiębiorców (osób fizycznych) za pomocą systemu elektronicznego,
 • ułatwienie dostępu informacji o przedsiębiorcach i podmiotach,
 • ułatwienie bezpłatnego wglądu do danych Centralnej Informacji Krajowego rejestru Sądowego,
 • wprowadzenie możliwości ustalenia terminów i zakresu zmian wpisów w CEIDG, a także organu, który je wprowadza.

Gdzie składać wniosek CEIDG?

Wypełniony wniosek CEIDG-1 składamy do dowolnego Urzędu Miasta/Gminy/Dzielnicy.

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej może być datą przyszłą, jak również datą wsteczną w stosunku do dnia złożenia (podpisania) wniosku o wpis do CEIDG. Jeżeli data założenia działalności byłaby bardzo odległa od daty złożenia wniosku, należałoby ją skonsultować z ZUS oraz urzędem skarbowym.

Jeśli posiadamy podpis elektroniczny lub zaufany profil ePUAP możemy wypełnić dokument bez konieczności wizyty w Urzędzie na stronie ministerialnej www.ceidg.gov.pl (po uprzednim zalogowaniu na stronie).

Jak wypełnić lub zaktualizować wniosek CEIDG?

Jeśli masz pytania odnośnie formularza CEIDG-1 zapytaj naszych konsultantów – od poniedziałku do piątku 9-16 na stronie www.ifirma.pl/ceidg.

Powyższa instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis/aktualizację do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zarówno w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.ifirma.pl/ceidg, jak i w formie papierowej, którą składa się w dowolnym Urzędzie Miasta lub Gminy. Podczas uzupełniania wniosku poprzez serwis system podpowiada właściwe pola i wskazuje ewentualne błędy.

Interaktywny wniosek dostępny na stronie serwisu nie daje możliwości generowania wszystkich potencjalnych wniosków, w przypadku kiedy opcja nie jest przez niego obsługiwana należy wypełnić wniosek poprzez stronę ministerialną.

Jakie urzędy trzeba jeszcze odwiedzić?

ZUS W przeciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności należy złożyć odpowiedni formularz do ZUS.

ZUS ZUA Rejestracja zarówno do składek społecznych jak i składki zdrowotnej ( gdy nie posiadamy innego tytułu do ubezpieczenia).

ZUS ZZA Rejestracja tylko do składki zdrowotnej (gdy posiadamy np. umowę o pracę z wynagrodzeniem nie mniejszym niż minimalna pensja krajowa). Jeśli zatrudnia się pracowników, ich zgłoszenia należy dokonać w czasie nie dłuższym niż 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczeń.

Wnioski można złożyć wraz z wnioskiem na stronie ministerialnej. Użytkownicy serwisu ifirma.pl mogą wskazane wnioski wysłać za pośrednictwem swojego konta.

Urząd Skarbowy Jeśli będziemy rejestrować się jako czynny płatnik vat, wówczas należy złożyć formularz VAT-R. VAT-R składamy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT. Rejestracja przedsiębiorcy dla celów podatku VAT od stycznia 2015 nie podlega opłacie. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest obowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł. Opłaty należy dokonać na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba naczelnika US.

Regon

Regon nadawany jest automatycznie w przeciągu 7 dni od daty złożenia wniosku CEIDG-1 w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy. Po nadaniu będzie on widoczny na stronie ministerialnej www.ceidg.gov.pl -> baza przedsiębiorców.

Regon nadawany jest jednorazowo, jeśli już kiedyś posiadaliśmy własną działalność gospodarczą, będziemy posługiwać się uprzednio nadanym numerem.

NIP

NIP nadawany jest w przeciągu 3 dni od daty złożenia wniosku CEIDG-1. Jeśli uprzednio przyznano nam NIP (osobie fizycznej) US przypisze dany numer do wpisu w CEIDG.

Ulga na start

Z możliwości opłacania składek społecznych na zasadach preferencyjnych mogą skorzystać osoby, które:

 1. po raz pierwszy rozpoczynają działalność gospodarczą,
 2. podejmują działalność gospodarczą ponownie, po upływie co najmniej 5 lat (60 miesięcy) od wcześniejszej działalności i nie będą jej świadczyć dla byłego pracodawcy (u którego pracowali w danym lub poprzednim roku kalendarzowym). Umowa zlecenia, czy też umowa o dzieło nie wyłącza nas z możliwości skorzystania z preferencji. Do ZUS należy złożyć formularz ZUS ZZA (kod tyt. ubezpieczenia 05 40) w przeciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca jest zwolniony z ubezpieczenia społecznego, opłaca jedynie składkę zdrowotną.

Okres 6 miesięcy zwolnienia z ZUS należy liczyć od momentu wykonania pierwszej czynności związanej bezpośrednio z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej. Co ważne, po upływie 6 miesięcy przedsiębiorca będzie mógł korzystać z kolejnej ulgi, czyli tzw. preferencyjnego ZUS-u.

Gdzie składać wniosek CEIDG?

Wypełniony wniosek CEIDG-1 składamy do dowolnego Urzędu Miasta/Gminy/Dzielnicy. Formularz można wypełnić i wydrukować na stronie naszego serwisu www.ifirma.pl/ceidg

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej może być datą przyszłą, jak również datą wsteczną w stosunku do dnia złożenia (podpisania) wniosku o wpis do CEIDG. Jeżeli data założenia działalności byłaby bardzo odległa od daty złożenia wniosku, należałoby ją skonsultować z ZUS oraz urzędem skarbowym.

Jeśli posiadamy podpis elektroniczny lub zaufany profil ePUAP możemy wypełnić dokument bez konieczności wizyty w Urzędzie na stronie ministerialnej www.ceidg.gov.pl (po uprzednim zalogowaniu na stronie).

ZUS preferencyjny

Z możliwości opłacania składek społecznych na zasadach preferencyjnych mogą skorzystać osoby, które:

 1. nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 2. nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy (umowa o pracę) lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Umowa zlecenia, czy też umowa o dzieło nie wyłącza nas z możliwości skorzystania z preferencji.

Do ZUS należy złożyć formularz ZUS ZUA (kod tyt. ubezpieczenia 05 70) w przeciągu 7 dni od daty, w której przedsiębiorca będzie podlegał pod preferencyjny ZUS. ZUS preferencyjny dotyczy składek społecznych i przysługuje przez okres 24 miesięcy. Najczęściej jego wybór następuje po zakończeniu okresu podlegania pod tzw. „ulgę na start”.

Mały ZUS

Z możliwości opłacania składek społecznych na zasadach „małego ZUS-u” mogą skorzystać przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG (wspólnicy spółki cywilnej), pod warunkiem, że w poprzednim roku:

 1. nie rozliczali się w formie karty podatkowej i nie korzystali ze zwolnienia z VAT,
 2. prowadzili działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni,
 3. nie spełniają warunków do opłacania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne,
 4. nie prowadziły pozarolniczej działalności jako:
 • twórca, artysta,
 • osoba prowadząca działalność w zakresie wolnego zawodu,
 • wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Ponadto, z proporcjonalnego ZUS-u mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 1. nie wykorzystali 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS”,
 2. nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywali (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres zawartej z pracodawca umowy,
 3. w ubiegłym roku kalendarzowym, osiągnęli przychody z działalności gospodarczej, które nie przekroczyły progu uprawniającego do korzystania z ulgi.

„Mały ZUS” dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) oraz składki na Fundusz Pracy (w przypadku kiedy podstawa wyliczona dla składek przekroczy minimalne wynagrodzenie krajowe, składkę należy opłacić). Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności.

Mały ZUS Plus daje możliwość najmniejszym firmom na uiszczanie niższej, adekwatnie do osiąganych przychodów (dochodów), składki na ubezpieczenie społeczne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana w pełnej wysokości (nie jest ona wyliczana proporcjonalnie).

Nie zmienia się kolejność korzystania z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne: najpierw „ulga na start”, potem przez 24 miesiące ZUS preferencyjny, a następnie Mały ZUS plus.

Umowa o pracę a składki ZUS z działalności

W przypadku, gdy przyszły przedsiębiorca posiada umowę o pracę z wynagrodzeniem wynoszącym min. krajową – z działalności opłaca tylko składkę zdrowotną. Do ZUS należy złożyć formularz ZUS ZZA w przeciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności. ZUS opłacamy do 10 następnego m-c w przypadku 1-os. działalności.

Składka zdrowotna jest niedzielna! Opłacamy ją zawsze w pełnej wysokości bez względu na to, czy działalność otworzymy 1 czy 31 danego m-c.

Formularz ZUS DRA-> do 10 następnego miesiąca. W przypadku firm nie zatrudniających pracowników obowiązek składania deklaracji ZUS DRA został ograniczony tylko do złożenia pierwszej deklaracji za pełny miesiąc, w kolejnych przyjmuje się, że zobowiązanie nie ulega zmianie i jedynie opłaca się składki.

Czy składając wniosek o wpis do CEIDG, trzeba będzie również zgłosić się w ZUS, GUS, US lub KRUS?

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze REGON,
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

ZUS – w przeciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności należy złożyć formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA celem wybrania składek do jakich rejestruje się przedsiębiorca.

US – jeśli rejestrujemy się jako czynny płatnik VAT- należy złożyć VAT-R do właściwego US. Sam wniosek nie wymaga opłaty. Opłacie podlega wydanie potwierdzenia rejestracji w wysokości 170 zł. Opłaty należy dokonać na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba naczelnika US.

Jakie są formy opodatkowania?

Osoba, która zakłada działalność gospodarczą będzie podejmować wiele ważnych decyzji. Pierwszą z nich jest wybór formy opodatkowania. Do wyboru jest pięć form opodatkowania.

Zasady ogólne (skala podatkowa) – jest najpowszechniejszym w Polsce sposobem rozliczania się małego przedsiębiorcy. Podatek płacimy od dochodu, czyli różnicy między przychodem (wpływami od klientów) a kosztami prowadzenia działalności. Stawki podatku to 17%, oraz 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł.

Podatek liniowy – podatek płacimy od dochodu, czyli różnicy między przychodem (wpływami od klientów) a kosztami prowadzenia działalności. Dochody są opodatkowane liniowo 19% bez względu na wysokość dochodu. Podatnik rozliczający się podatkiem liniowym nie może rozliczać się z małżonkiem.

Ryczałt ewidencjonowany – podatek płacimy od przychodu, w zależności od rodzaju działalności przychód może być opodatkowany różnymi stawkami tj. m.in. 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%. Nie każdy może stosować tę formę rozliczenia, wyłączenia zawarte zostały w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych.

Karta podatkowa jest formą opodatkowania, która polega na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów/dochodów. Miesięczny podatek jest ustalany przez naczelnika urzędu skarbowego.

Pełna księgowość – to podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych ustalany według ewidencji prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Ustalenie dochodu dla celu podatku od osób prawnych jest skomplikowanym procesem, wiążącym się z obowiązkiem prowadzenia przez spółkę ksiąg rachunkowych oraz stosowania się do szeregu skomplikowanych zasad ustalania podstawy opodatkowania i kwalifikowania wydatków spółki do kosztów podatkowych.

Zaliczka na podatek dochodowy

Zaliczka na podatek dochodowy wg skali (zasady ogólne, do momentu przekroczenia pierwszego progu podatkowego tzn. 85.528,00 zł).

 • Przychód od początku roku – koszty od początku roku = dochód.
 • Dochód – możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych – suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) = dochód do opodatkowania.
 • Dochód do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych, tworząc podstawę opodatkowania.
 • Podstawa opodatkowania x 17% – 525,12 zł (podatek zwolniony z poboru) = podatek od początku roku.
 • Podatek – suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.
 • Podatek liczony od początku roku – zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.
 • Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty.
  • Podatek rozliczany liniowo

   • Przychód od początku roku – koszty od początku roku = dochód.
   • Dochód – możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych – suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) = dochód do opodatkowania.
   • Dochód do opodatkowania zaokrąglamy do pełnych złotych, tworząc podstawę opodatkowania.
   • Podstawa opodatkowania x 19% = podatek.
   • Podatek – suma odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku.
   • Podatek liczony od początku roku – zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał.
   • Zaliczkę za dany miesiąc/kwartał zaokrąglamy do pełnych złotych = kwota do wpłaty.
    • Skrócony algorytm do wyliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego:

     • przychód – ubezpieczenie społeczne = przychód do opodatkowania.
     • przychód do opodatkowania * stawka ryczałtu = podatek.
     • podatek – ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia (7,75% z 9% podstawy) = podatek należny.
      • Zaliczkę na podatek dochodowy płaci się na konto US w terminie do 20. dnia miesiąca za okres poprzedni (miesiąc bądź kwartał, w zależności jaki tryb wpłacania zaliczek określił podatnik).

       Składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczane są od podatku, dlatego może nie występować podatek do zapłaty mimo dochodu przekraczającego kwotę wolną od podatku.

       Obecnie nie ma obowiązku składania deklaracji na podatek dochodowy w trakcie roku (PIT-5 lub PIT-5L).

Biała lista podatników

Tzw. „biała lista podatników” to inaczej dotychczas funkcjonujący rządowy rejestr podatników zawierający dane polskich firm:

 • zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
 • niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.
  • Od 01.09.2019 r. wskazany rejestr został poszerzony o informacje dotyczące rachunku bankowego przedsiębiorcy. Mowa tutaj o rachunku firmowym, rachunek osobisty nie widnieje na liście. Przedsiębiorcy mają obowiązek poinformować administrację skarbową o otwarciu i zamknięciu każdego rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Rządowa lista dostępna jest na stronie: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

   Dane rachunku bankowego dostępne na tzw. „białej liście podatników” pobierane są z danych dostępnych w urzędach, na podstawie złożonego druku rejestracyjnego bądź aktualizacyjnego CEIDG-1. Co istotne wykazywane na liście są jedynie konta firmowe, lista nie obejmuje kont osobistych zgłoszonych przez przedsiębiorców.

   Przedsiębiorca, który chce żeby jego rachunek firmowy widniał na liście powinien dokonać aktualizacji druku CEIDG-1. Mając profil zaufany aktualizacji można dokonać na stronie rządowej: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine.

   Wniosek można również wypełnić przez generator serwisu ifirma.pl, w tym przypadku wniosek należy wydrukować oraz złożyć do właściwego Urzędu Miasta, Gminy.

   Szczegółowa instrukcja dostępna jest tutaj – https://pomoc.ifirma.pl/pomoc-artykul/aktualizacja-rachunku-rachunkow-bankowych-w-ceidg.

   Od 01.01.2020 r. płatności w kwocie przekraczającej 15.000 zł na rachunek bankowy kontrahenta inny, niż wskazany na białej liście, skutkują wyłączeniem opłacanego w ten sposób wydatku z kosztów.

Jakie są zasady wpisu do CEIDG?

Na wstępie należy wyjaśnić podstawowe pojęcia odnośnie działalności oraz kim jest przedsiębiorca.

Działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Każdy ma prawo podjąć, wykonywać lub zakończyć działalność gospodarczą, czego warunki określone są przez przepisy prawne.

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej, wymagają uzyskania licencji, koncesji, zezwoleń etc. Przykładowo mogą to być: sprzedaż alkoholu, prowadzenie stacji paliw, szkoły nauki jazdy, transport.

Wszyscy prowadzący działalność zobowiązani są do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, dobrych obyczajów, a także interesu konsumentów.

Podsumowując, wpisowi do CEIDG podlegają jedynie przedsiębiorcy będący osobą fizyczną, bądź wspólnicy spółki cywilnej.

Jakie składki ZUS muszę płacić?

Przedsiębiorca może opłacać wyłącznie składkę zdrowotną np. jak jest zatrudniony na umowę o pracę i zarabia co najmniej minimalne wynagrodzenie krajowe lub w pierwszych sześciu miesiącach prowadzenia działalności zarejestrował się do tzw. ulgi na start.

Przedsiębiorca opłaca składki społeczne jak:

 • minął mu już okres ulgi na start,
 • nie posiada innej podstawy do zwolnienia z opłacania w.w składek.

Zgłoszenia do ZUS dokonujemy na formularzu:

 • ZUS ZZA – jeśli przedsiębiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • ZUS ZUA – jeśli przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Czy muszę być płatnikiem VAT?

Podatnikami są ( m.in.) osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą podlegają zwolnieniu od podatku VAT. Zwolnienia są podmiotowe lub przedmiotowe.

ZWOLNIENIE PRZEDMIOTOWE – dotyczy podatników sprzedających lub świadczących usługi wyłącznie zwolnione.

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE – dotyczy podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty limitu. Opisane jest to w art. 113 ustawy o VAT

Należy jednak pamiętać, że w ustawie o VAT są wymienione usługi oraz towary, dla których sprzedający nie może zastosować zwolnienia podmiotowego wskazane jest to w ust. 13 art. 113 ustawy o VAT.

Czy muszę mieć kasę fiskalną?

Limit obrotów uprawniający do zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej wynosi 20 000 zł. Kwota ta dotyczy zarówno przedsiębiorców kontynuujących jak i rozpoczynających działalność. Limit liczony jest proporcjonalnie co do dni w roku, w którym rozpoczęto sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych.

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzić jej ewidencję przy zastosowaniu kasy rejestrującej po przekroczeniu limitu.

Rozporządzenie MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących znajduje się tutaj: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002519

Na początku należy sprawdzić art. 4 rozporządzenia, który mówi o usługach oraz towarach, które należy obowiązkowo ewidencjonować na kasie fiskalnej.

Jeżeli wyżej wymieniony artykuł nie ma zastosowania można skorzystać ze zwolnienia ze względu na limit lub wymienionego w załącznikach do rozporządzenia.

Co to jest remanent początkowy?

Remanent początkowy sporządza się na pierwszy dzień istnienia firmy i jest on dokumentem otwierającym Księgę Przychodów i Rozchodów.

W remanencie powinny się znaleźć wyłącznie:

 • towary handlowe – wyroby zakupione w celu dalszej odsprzedaży,
 • materiały – podstawowe surowce potrzebne do produkcji,

Dotyczy to również towarów i materiałów, które zostały zakupione przez przedsiębiorcę przed założeniem firmy i należały do jego majątku prywatnego, a obecnie są przekazywane firmie.

Obowiązek rozpoczęcia księgi od remanentu dotyczy również sytuacji, gdy wartość remanentu wynosi zero, co jest powszechne w firmach usługowych.

Co to jest KPIR?

KPIR to: Księga Przychodów i Rozchodów. Jest to ewidencja służąca przedsiębiorcy do wpisywania przychodów i rozchodów (czyli kosztów). Na jej podstawie ustalany jest dochód podlegający opodatkowaniu. Prowadzą ją osoby rozliczające się na zasadach ogólnych i liniowo.

Wzór wraz z objaśnieniami można znaleźć w Rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002544

Za co odpowiada biuro rachunkowe?

Wybór odpowiedniego biura rachunkowego jest jednym z najtrudniejszych i najczęstszych rozważań przedsiębiorców. Warto jednak wspomnieć, że to podatnik odpowiada za wszelkie nieścisłości oraz błędy związane z rozliczaniem działalności.

Biuro rachunkowe, które prowadzi księgowość klienta, nie będzie pociągnięte do odpowiedzialności. Możliwe jest jedynie rozstrzygnięcie sporu w pozwie cywilnym.

Co mogę zaksięgować w koszty?

Definicję kosztu działalności znajdujemy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątki opisane są w art. 23..

Co to jest amortyzacja?

Amortyzacja to koszt związany ze stopniowym zużywaniem wartości zakupionych lub posiadanych środków trwałych. Amortyzacji podlegają środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej pomocy: https://pomoc.ifirma.pl/pomoc-kategoria/srodki-trwale

Kiedy wpis do CEIDG jest zatwierdzany?

Poprawnie wypełniony i dostarczony wniosek jest wprowadzany nie później niż dzień po jego wpłynięciu. Po dokonaniu wpisu do CEIDG system przesyła jeszcze potwierdzenie złożenia wniosku na podany adres mailowy.

Zaświadczenie o wpisie do CEIDG

Zaświadczenie o wpisie do CEIDG-1 można wydrukować ze strony ministerialnej www.ceidg.gov.pl -> baza przedsiębiorców.

W jakich godzinach pracują konsultanci z zakresu wypełnienia wniosku CEIDG-1 oraz VAT-R?

Oferujemy pomoc w wypełnianiu wniosku CEIDG dotyczącego założenia działalności gospodarczej oraz formularza VAT-R od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00. Kontakt telefoniczny: 0 801 006 008, (71) 769 55 15, wybieramy 3 na centrali Kontakt e-mailowy: bok@ifirma.pl Kontakt poprzez chat: na stronie http://old.ifirma.pl/ceidg

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Wygodne
integracje i ułatwienia

Sprawdź wszystkie integracje

Program do faktur ifirma.pl w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e-commerce, jak Shoper, Shoplo czy PrestaShop.

Ifirma.pl łączy się również z urządzeniami fiskalnymi oraz pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur - wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.