Mechanizmy wsparcia przedsiębiorców związane z ustawą o COVID-19. Odpowiedzi na Wasze pytania

webinar Q&A

Zebraliśmy w jednym miejscu i opracowaliśmy odpowiedzi na Wasze pytania związane z mechanizmami wsparcia dotyczącej sytuacji związanej z COVID-19.

Poniższy artykuł jest opracowaniem pytań dotyczących mechanizmów wsparcia przedsiębiorców związanych z ustawą o COVID-19 zadanych przed i podczas webinaru jaki miał miejsce 7 maja 2020 roku.

Uwaga!

Informujemy, iż podane odpowiedzi oparliśmy o analizę przepisów oraz kontakt z infoliniami instytucji przyznających świadczenia. Z uwagi na to, iż odpowiedzi nie mają charakteru interpretacji nie są wiążące. Każdorazowo zachęcamy do potwierdzenia odpowiedzi w swojej indywidualnej sytuacji z odpowiednią instytucją.

Zwolnienie ze składek ZUS

1. Na jakiej podstawie mogą wydać decyzję odmowną, jeśli przepisy są spełnione? Czy może to być widzimisię?

Decyzja będzie odmowna w przypadku, kiedy nie zostaną spełnione warunki dla zwolnienia, bądź w przypadku błędów formalnych w złożonym wniosku. Wydanie decyzji odmownej będzie przez organ ją wydający uzasadnione.

2. Czy można jeszcze wnioskować o zwolnienie z zus za marzec?

Tak. Termin jest do 30.06.2020 r.

3. Czy jeżeli przedsiębiorca jest zatrudniony na UOP (min. 2600 zł) i prowadzi działalność gospodarczą i zgłosi się dobrowolnie do Ubezpieczeń społecznych może wnioskować o ich zwolnienie z ZUS?

Z informacji jakie uzyskaliśmy w ZUS, przedsiębiorca może wnioskować o zwolnienie z zapłaty składek społecznych jakie płaci dobrowolnie. W przepisach nie ma wykluczenia ze zwolnienia dla składek opłacanych dobrowolnie.

4. Czy jeśli złożyłam wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za miesiąc marzec – maj muszę jeszcze raz składać taki wniosek co miesiąc czy ten pierwszy wystarczy?

Jak wniosek obejmował trzy miesiące, to nie składa się kolejnego wniosku.

5. Witam, czy jest limit przychodu dla zwolnienia z ZUS?

Limit występuje dla przedsiębiorcy, który zgłasza do ZUS jedynie siebie. W pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek przychód nie może przekroczyć 15 681 zł.

6. W marcu przychód przekroczył 30 tys (samozatrudnienie, vatowiec). W kwietniu zawiesiłem działalność. W maju działam i nie przekroczę 15 tys.pln. Czy mogę starać się o zwolnienie z ZUSu i postojowe?

W tej sytuacji może Pan wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS za maj 2020, gdyż przychód nie przekracza 15 681 zł. Kwestia świadczenia postojowego nie jest niestety jednoznaczna. Z informacji uzyskanych na infolinii ZUS w przypadku, jak osoba zawiesiła działalność po 31.01.2020 r. ma możliwość wnioskowania o świadczenie postojowe. Nie jest jednak jasne, czy powinna wykazać spadek przychodów, czy wybrać opcję zawieszenia działalności. Budzi też wątpliwość, czy można wnioskować o takie świadczenie, kiedy działalność w jednym z miesięcy, w którym przychód należy porównać by ocenić spadek obrotu, była zawieszona. Na pewno można złożyć wniosek i oczekiwać na decyzję.

Pożyczka z urzędu pracy

1. Czy pożyczki udzielane na bieżące potrzeby mogą być wykorzystane do opłacenia podatków? Jaki jest okres w którym można wykorzystać tą kwotę?

Pożyczka ma zostać przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety ustawa nie zawiera dokładnego sprecyzowania co oznaczają bieżące koszty, ale też nie narzuca jakie koszty można z niej pokryć. Wydaje się, że podatki stanowiące koszt firmy takie jak np. PCC, podatek od nieruchomości, czy podatek od wynagrodzeń, który jest ujęty jako koszt w wynagrodzeniu brutto pracownika będą mogły bez problemu zostać uregulowane pożyczką. W świetle ustawy PIT, podatek dochodowy/zaliczka i VAT u płatnika VAT (poza pewnymi wyjątkami) nie stanowią kosztu uzyskania przychodu – powstaje zatem wątpliwość czy można je pokryć z pożyczki. Nie wiemy bowiem czy Ustawodawca pisząc koszt prowadzenia działalności gospodarczej rozumiał go jako koszt, który można ująć w ewidencjach podatkowych przedsiębiorcy, czy jako wydatek na cel firmy. Niestety, ale temat z uwagi na brak precyzji może podlegać odmiennej interpretacji.

Ustawa nie zawiera ograniczenia co do okresu wydatkowania pożyczki, odnosi się jedynie do terminu kiedy pożyczkę należy spłacić.

2. W teorii nie ma warunków na otrzymanie pożyczki na 5000 zł. Ale całe przepisy odnośnie tarczy zaczynają się od sformułowania, że to dla tych, którzy ucierpieli przez epidemię. Więc może są warunki?

Jednym z podstawowych warunków jakie trzeba spełnić, aby otrzymać pożyczkę to założenie działalności przed 1 marca 2020 r. i jej prowadzenie na dzień złożenia wniosku. Wnioski obecnie są przyjmowane i pożyczki wypłacane bez dodatkowych warunków. Sam przepis o pożyczce zawiera zapis: ”W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19” czy jednak oznacza to, że obiektywnie ma jakaś przesłanka dodatkowo wystąpić? Czas pokaże jak oceni to praktyka. Zawsze urzędy mogą po czasie powiedzieć: “sprawdzam”. Każdy dokonuje oceny we własnym zakresie czy ucierpiał przez epidemię podczas składania wniosku.

3. Czy można jeszcze złożyć wniosek po okresie 14 dni od ogłoszenia?

Warto w temacie śledzić swój urząd pracy, gdyż urzędy ogłaszają często dodatkowe daty naboru. Przykładem może być PUP w Lubaniu.

4. Czy istnieje szansa na odrzucenie takiego wniosku o pożyczkę?

Wniosek może być odrzucony z uwagi na niespójność danych czy inne błędy formalne. Może też być złożony po okresie naboru wniosków, gdy urząd nie ma środków przez co nie zostaną środki przyznane. Ponadto jednym z podstawowych warunków jakie trzeba spełnić aby wniosek nie został odrzucony to założenie działalności przed 1 marca 2020 r.

5. Na co można wykorzystać pożyczkę z PUP?

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia jakie dotychczas przekazywało MRPiPS.

“Celem pożyczki jest pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. Oznacza to, że środki te mogą być przeznaczone tylko na tego typu wydatki np. czynsz, opłaty za energię elektryczną, wynagrodzenia w przypadku zatrudniania pracowników, leasing, ubezpieczenie itp.” “Cele pożyczki zostały określone w ustawie. Środki mają pokryć bieżące koszty działalności gospodarczej. Zatem żadne wydatki nie będą kwestionowane, o ile przedsiębiorca wykaże, że są to wydatki związane z prowadzoną przez niego bieżącą działalnością gospodarczą.”

Szukając odpowiedzi na najczęstsze pytania w zakresie mikropożyczki warto zapoznać się z pozostałymi odpowiedziami MRPiPS.

6. Czy z pożyczki z pup można skorzystać, jeżeli firma wystartowała od stycznia 2020?

Mikroprzedsiębiorca może skorzystać z pożyczki, gdy założył działalność przed 01.03.2020, czyli tak: można skorzystać jak działalność wystartowałą od stycznia 2020.

Postojowe

1. Czy mozna złożyć wniosek o postojowe mając inny tytuł do ubezpieczeń społecznych (umowa o pracę)?

Nie ma takiej możliwości.

2. Czy postojowe należy się w przypadku jeśli przychód w miesiącu lutym i marcu był równy 0? Czy za marzec przysługuje?

Z wyjaśnień ZUS wynika, że nie. Wymagany jest spadek przychodów. Przy braku przychodów spadek nie ma miejsca.3. Czy w maju mogę wnioskować o postojowe za marzec z ZUS? Czy mogę to zrobić wstecz, czy tylko o bieżący miesiąc?

Wniosek o świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy dotyczy miesiąca kalendarzowego, w którym wniosek jest składany. Składając pierwszy wniosek w maju 2020, należy porównać dwa miesiące wstecz pod kątem spadku przychodów, czyli kwiecień i marzec – czy wystąpił między nimi 15% spadek przychodów. W maju składając wniosek wnioskujemy zatem o miesiąc maj, a nie o miesiące jakie już minęły.

4. Czy jeśli moja umowa cywilno-prawna przewiduje wynagrodzenie podstawowe i premię od obrotu, w momencie kiedy otrzymałam tylko wynagrodzenie podstawowe, to mogę ubiegać się o postojowe z ZUS?

Aby stwierdzić, czy można ubiegać się o postojowe, należy zweryfikować, czy zostały spełnione poniższe warunki:

  • postojowe dla zleceniobiorcy przysługuje, gdy dla umowy zawartej przed 01.04.2020 r. nie ma możliwości wykonywania umowy w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności,
  • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy niż niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (dla I kwartału 2020 roku, górny limit wynosi 15 595,74‬ zł).

Zatem postojowe będzie przysługiwało, jeżeli dodatkowo zostały spełnione powyższe warunki.

Warto poznać stanowisko ZUS w tej sprawie, zgodnie z dotychczasowymi wyjaśnieniami udostępnionymi przez ZUS:

“Za przestój w prowadzeniu działalności należy rozumieć wszelkie okoliczności związane z COVID-19, które spowodowały brak możliwości wykonania umowy cywilnoprawnej w całości lub w części. Może to być np. zamknięcie firmy, zawieszenie działalności, brak klientów, mogą też być problemy płatnicze. To wnioskujący określa czy zdarzenie takie miało miejsce i oświadcza to w składanym wniosku. Jeśli świadczenie postojowe zostanie wypłacone na podstawie fałszywego oświadczenia osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.”

Tarcza finansowa – PFR

1. O subwencje PFR – czy można zatrudnić kogoś na 1/16 etatu i spełnić wymóg stawiany w subwencji o 100% zatrudnieniu?

Z subwencji można skorzystać zatrudniając na 31.12.2019 r. co najmniej jednego pracownika. Osoba zatrudniona na 1/16 etatu zostanie obliczona jako jeden pracownik. Jeżeli u przedsiębiorcy nastąpił wymagany spadek obrotu w miesiącu wnioskowania o subwencję, osoba nadal jest zatrudniona to pracodawca skorzysta z subwencji na takiego pracownika. Pełne warunki jakie musi spełnić mikroprzedsiębiorca aby otrzymać subwencję wskazane są tutaj.

2. Czy jeśli zatrudniam kogoś na niepełne etaty, jak to jest liczone w przypadku starania się o subwencję z PFR?

W przypadku ułamkowych etatów osób zatrudnionych na umowie o pracę należy zsumować ułamkowe części etatów. Wynik sumowania nie musi być liczbą całkowitą (czyli może wynieść np. 2,75 etatu). Jeśli liczba pracowników wyliczona nie będzie liczbą całkowitą, do uzupełnienia danych we wniosku należy zaokrąglić liczbę „w górę”, dla przykładu 2,75 etatu należy uzupełnić jako 3. Co istotne do zaokrągleń nie ma zastosowania zasada “od 0,5 w górę,” czyli przy zatrudnieniu 2,2 etatu liczba wyniesie 3. Szczegółowe wyjaśnienia dostępne są tutaj.

3. Jak zaokrągla się pracowników do obliczenia dotacji PFR, np. 6,2 etatu to 6 czy 7?

Do 7 pracowników. Wypełniając formularz na stronie banku, należy całkowitą liczbę pracowników zaokrąglać w zawsze „w górę”, do zaokrągleń nie ma zastosowania zasada “od 0,5 w górę.

4. Czy przy wyliczaniu subwencji z PFR można brać pod uwagę pracowników zatrudnionych na UoP w sp z oo którzy mają udziały? Na infolinii PFR otrzymałem inf. że nie można a w odpowiedzi na maila że można.

W materiałach dostępnych na stronie PFR nie znajdujemy takiego wykluczenia. Radzimy kolejny kontakt z PFR. Być może stanowisko zostało już ujednolicone. Warto spojrzeć w temacie, jak dane były sprawdzane z ZUS. Może to więcej wyjaśni, informacje dostępne są tutaj.

5. Tarcza PFR. W poradniku tarczy jest mowa o liczbie osób zatrudnionych i umorzeniu. Proszę o informację czy zatrudnienie ma być zachowane zgodnie ze stanem na 31.12 2019 r. czy 30.04.2020 r.).

Do wsparcia w ramach Tarczy Finansowej dla Mikrofirm nie można zgłosić więcej osób, niż pracowało 31 grudnia 2019 r. lub na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w 2019 r. Szczegóły tutaj. Jednakże zgodnie z wyjaśnieniami w poradniku PFR stan zatrudnienia jaki trzeba utrzymać będzie opierał się na liczbie pracowników na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku. Poniższe obrazuje zrzut z poradnika dotyczącego tarczy.

skala redukcji zatrudnienia
 

6. W instrukcjach wypełniania wniosków jest mowa o zaokrąglaniu cząstkowych etatów w górę (po zsumowaniu). Ja zaokrągliłem ale subwencja została przyznana tylko na cząstkę etatu. Czy odwoływać się?

PFR wskazuje, iż zawsze jest możliwość odwołania. Także każdy przedsiębiorca może się odwołać więcej o procedurze odwoławczej tutaj.

Inne zagadnienia

1. Do kiedy trzeba wykorzystać środki z dofinansowania części kosztów samozatrudnionych? Czy ma się na to 3 miesiące (w miesiącach za które dostaje się dofinansowanie) czy jest więcej czasu?

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, ustawa nie zawiera okresu w jakim środki mają zostać wydatkowane. Co istotne, to środki mają być wydatkowane na koszty prowadzenia działalności.

2. Poproszę o różnice pomiędzy dofinansowaniem dla pracownika z powiatowego urzędu pracy a wojewódzkim.

WUP przyjmuje wnioski przedsiębiorców o ochronę miejsc pracy obejmujące dofinansowanie do wynagrodzeń z tytułu przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy. PUP przyjmuje wnioski w przypadku spadków obrotów gospodarczych. WUP dotyczy wszystkich pracodawców, zaś PUP pracodawców mikro, małych oraz średnich. Dofinansowania różnią się również źródłem środków, dofinansowanie z WUP jest finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Sam cel przekazania jest taki sam – wynagrodzenie plus składki ZUS.

Jak mówiliśmy, można korzystać z obu dofinansowań jednakże każde musi dotyczyć innych wynagrodzeń. Szczegółowo dofinansowanie z WUP opisaliśmy tutaj, zaś PUP tutaj.

3. Jeżeli obniżyłem pensję pracownika w kwietniu z wypłatą w maju to czy mogę skorzystać z dofinansowania do wynagrodzen pracownika?

Takie obniżenie nie wyklucza możliwości świadczenia, należy mieć jednak na uwadze, czy są spełnione wszystkie warunki wymagane dla danego świadczenia. Należy pamiętać, iż po dacie wypłaty wynagrodzenia za kwiecień nie wnioskujemy już o świadczenie za wskazany miesiąc.

Szczegółowo dofinansowanie z WUP opisaliśmy tutaj, zaś PUP tutaj.

4. Czy system księgowości iFirma przygotuje jakieś rozwiązanie, które pozwoli pilnować, że dany rodzaj dofinansowania jest przeznaczany na dany koszt?

Obecnie nie planujemy takiego rozwiązania. Staramy się na bieżąco przedstawiać w swoich instrukcjach, jak księgować wydatki sfinansowane ze wsparcia. Niestety, ale jak to wskazaliśmy na szkoleniu za dużo jest niewiadomych w obecnym momencie. Zachęcamy do śledzenia instrukcji w ramach tarczy.

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Wygodne
integracje i ułatwienia

Sprawdź wszystkie integracje

Program do faktur ifirma.pl w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e-commerce, jak Shoper, Shoplo czy PrestaShop.

Ifirma.pl łączy się również z urządzeniami fiskalnymi oraz pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur - wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.