Pomoc dla powodzian bez VAT i podatku dochodowego

Ministerstwo Finansów rezygnuje z VAT od SMS-ów charytatywnych na rzecz powodzian oraz zapowiada pomoc finansową bez podatku dla powodzian. Ministerstwo Finansów poinformowało, że środki odpowiadające wysokości podatku VAT pobranego od tzw. SMS-ów charytatywnych na rzecz powodzian przekaże na cele związane z usuwaniem lub łagodzeniem skutków powodzi. Ministerstwo Finansów poinformowało również, że osoby, które ucierpiały w wyniku powodzi, nie zapłacą podatku dochodowego od otrzymanej pomocy finansowej.

Podstawa prawna

Podstawę do zwolnienia od podatku pomocy finansowej dla powodzian stanowi art. 21 ust. 1 pkt 26 i 26a ustawy, oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1819).

Z powołanych przepisów wynika, że wszelka pomoc materialna finansowana ze środków budżetu państwa lub samorządu, która ma związek z zaistniałym zdarzeniem losowym, takim jak powódź, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym. Ponadto wolne od podatku, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, są zapomogi otrzymane z tytułu powodzi np. od zakładu pracy i związków zawodowych. W związku z tym, że powódź stanowi klęskę naturalną w rozumieniu ustawy o stanie klęski żywiołowej, osoby poszkodowane nie zapłacą podatku dochodowego również od pomocy materialnej otrzymanej od zakładu pracy wskutek tej katastrofy. Minister Finansów zaniechał poboru podatku od dochodów z tego źródła, uzyskanych do końca 2010 r., do wysokości nieprzekraczającej 6.000 zł w ciągu roku podatkowego.

Złożenie deklaracji

Podatnicy, którzy na skutek powodzi nie mają możliwości złożenia deklaracji w ustawowym terminie, powinni uczynić to jak najszybciej po ustaniu przeszkody, dołączając jednocześnie pismo wyjaśniające przyczynę niedochowania terminu. W razie wykazania podatku do zapłaty podatnik powinien też wystąpić o umorzenie powstałych odsetek.

Jeżeli w wyniku powodzi zostały zniszczone (np. na skutek zalania wodą) dokumenty będące podstawą sporządzania deklaracji, należy o tym powiadomić urząd skarbowy i w późniejszym czasie odtworzyć dokumenty, uzyskując np. ich duplikaty od swoich kontrahentów.

Jeżeli podatnik (płatnik) ma taką techniczną możliwość, ma prawo skierować wniosek o odroczenie terminu składania deklaracji podatkowych, co wiąże się automatycznie z odroczeniem terminu płatności podatku (bez odsetek).

Podatnicy, którzy z uwagi na utrudnienia powodziowe nie są w stanie zapłacić w terminie podatków, mogą wnioskować do naczelnika urzędu skarbowego o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych – odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie na raty bądź umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami. W tym przypadku podatnicy mogą też wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o ograniczenie poboru zaliczek na podatek, jeżeli uprawdopodobnią, że zaliczki byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego za dany rok podatkowy.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK