Blog ifirma.pl

Regulamin serwisu ifirma.pl

|
|
18 minut czytania
 
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Obowiązuje od dnia 16.05.2018 r. Operatorem serwisu jest IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu.

1. Postanowienia ogólne

  1.1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług na rzecz Użytkowników za pomocą Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.ifirma.pl przez IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241 G, 53-234 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281947, NIP: 8981647572, REGON: 9310823940, strona internetowa: www.ifirma.pl.

  1.2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie pod adresem: www.ifirma.pl w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie oraz wydrukowanie, a w każdym przypadku przed rejestracją Użytkownika w Serwisie.

  1.3. Przed rejestracją w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Zarejestrowanie się Użytkownika w Serwisie jednoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami oraz zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzania odrębnej pisemnej umowy. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu od momentu rejestracji w Serwisie.

  1.4. Regulamin ma charakter ogólny względem innych regulaminów, które to regulują kwestie związane ze świadczeniem poszczególnych Usług. Tym samym Regulamin ma zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w innym regulaminie. W razie sprzeczności Regulaminu względem postanowień regulaminu określającego zasady świadczenia danej Usługi, pierwszeństwo stosowania mają te ostatnie, chyba, że innych regulaminów nie ma (Regulamin jest jedyną umową).

2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  2.1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument wraz z załącznikami;

  2.2. Serwisie – rozumie się przez to Serwis internetowy ifirma.pl dostępny pod adresem www.ifirma.pl umożliwiający korzystanie drogą elektroniczną z Usług, o których mowa w pkt. 4. Regulaminu;

  2.3. Operatorze – rozumie się przez to spółkę IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241 G, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000281947, NIP: 8981647572, REGON: 9310823940, strona internetowa www.ifirma.pl;

  2.4. Użytkowniku – rozumie się przez to korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  2.5. Usłudze lub Usługach – rozumie się przez to usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu, opisane w pkt. 4. Regulaminu;

  2.6. Cenniku – rozumie się przez to publikowaną na stronie głównej Serwisu informację, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za Usługi Serwisu, zakres i warunki świadczenia Usług nieodpłatnie, która stanowi załącznik do Regulaminu. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu;

  2.7. Opłacie abonamentowej lub Abonamencie – rozumie się przez to opłatę uiszczaną przez Użytkownika z góry z tytułu świadczenia Usług. Opłata jest niepodzielna i dotyczy pełnego miesiąca kalendarzowego; ustalana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się na stronie www.ifirma.pl, obowiązującym w chwili wybrania przez Użytkownika danej Usługi;

  2.8. Okresie Abonamentowym – rozumie się przez to okres czasu, przez który Usługa udostępniana jest Użytkownikowi i który określony jest w aktualnym Cenniku;

  2.9. Dostępie do miesiąca księgowego – rozumie się przez to odpłatne otwarcie przez Operatora dostępu do kolejnego miesiąca księgowego, z zachowaniem ciągłości rozliczeń księgowych;

  2.10. Dniu rejestracji – rozumie się przez to dzień, w którym zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Regulaminie, Użytkownik za pomocą wybranego przez siebie loginu i hasła zarejestruje się w Serwisie. Od dnia rejestracji rozpoczyna się bezpłatny dostęp do Usług, o ile taki przewiduje aktualna oferta Operatora;

  2.11. Bezpłatnym dostępie do Usługi – rozumie się przez to okres, podczas którego Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania z danej Usługi, służący zapoznaniu się Użytkownika z funkcjonalnością wybranej Usługi. Długość okresu bezpłatnego dostępu do Usługi oraz rodzaj Usługi, która objęta jest bezpłatnym okresem określone będą w aktualnej ofercie Operatora dostępnej na stronie www.ifirma.pl. Użytkownik uprawniony jest do skorzystania z Bezpłatnego dostępu do Usługi tylko jeden raz;

  2.12. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 tj.).

3. Prawa autorskie

  3.1. Wyłączne prawa autorskie do treści zawartych w Serwisie ifirma.pl oraz będących składnikiem Usług należą do IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241 G. Prawa autorskie związane z Serwisem ifirma.pl podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 880 t.j.).

4. Rodzaje i zakres Usług

  4.1. Operator świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu ifirma.pl, na rzecz Użytkownika następujące Usługi:

   4.1.1. polegające na wsparciu fakturowania, prowadzeniu księgowości przez Użytkownika oraz spraw pracowniczo-kadrowych według rodzajów Usług określonych w Cenniku, zamieszczonym na stronie www.ifirma.pl poprzez udostępnienie Użytkownikowi przez Operatora w formie elektronicznej narzędzi do tworzenia, przetwarzania, przesyłania i przechowywania obrazów dokumentów księgowych oraz pracowniczo-kadrowych w zakresie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą Użytkownika;

  4.2. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnej chwili funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w istniejącej funkcjonalności. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych usług, w tym ich dodawania i usuwania. Zmiany w powyższym zakresie nie stanowią zmiany Regulaminu.

  4.3. W ramach świadczenia Usługi Operator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Serwisu. Wynikłe przerwy mogą być spowodowane aktualizowaniem Serwisu, koniecznością konserwacji lub usunięciem ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Serwisu. Operator podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania Serwisu. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przerwy w dostępie do Serwisu w celu jego aktualizowania, wykonania konserwacji lub usunięcia przez Operatora ewentualnych nieprawidłowości i że nie będzie podnosić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.

  4.4. W przypadku korzystania z API ifirma.pl, w całości lub z jego elementów, w celu świadczenia komercyjnych usług integracyjnych na rzecz podmiotów trzecich, podmiot dostarczający takie rozwiązanie zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu na adres: api@ifirma.pl. Operator zastrzega sobie prawo do pobrania od podmiotu korzystającego z API Serwisu ifirma.pl w wymienionym zakresie opłaty licencyjnej w wyznaczonej przez siebie wysokości.

  Dla uchylenia wątpliwości, Usługi Operatora nie obejmują usług doradztwa podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 05 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.

5. Warunki świadczenia Usług

  5.1. Celem korzystania z Usług Użytkownik powinien spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora, którym posługuje się Użytkownik.

  5.2 Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić urządzenie z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

  5.3. W przypadku Usług dostępnych przy użyciu urządzeń mobilnych, technicznym warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej Operatora na urządzeniu Użytkownika.

  5.4. Prawidłowe korzystanie z Usług możliwe jest jedynie po spełnieniu w/w wymagań technicznych. Operator nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowości w świadczeniu Usług powstałe w związku z niespełnieniem przez Użytkownika powyższych wymogów.

6. Zasady bezpieczeństwa

  6.1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Operator informuje Użytkownika, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Informacja o ewentualnych ryzykach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz informacja o sposobach ich zminimalizowania – innych, niż określone w pkt. 6.2. – 6.6. poniżej – znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: www.ifirma.pl, która stanowi integralną część Regulaminu.

  6.2. Użytkownik nie powinien używać komputerów oraz jakichkolwiek innych urządzeń pozwalających na korzystanie z Usług niezabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.

  6.3. Użytkownik w procesach rejestracji, pierwszego logowania, logowania do Serwisu oraz procesie odzyskiwania hasła powinien upewnić się czy połączenie z Serwisem realizowane jest w bezpiecznym, szyfrowanym protokole – https://.

  6.4. Użytkownik nie powinien zapisywać swoich haseł do Serwisu ani udostępniać ich osobom nieupoważnionym.

  6.5. Jeżeli Użytkownik dostrzeże oznaki błędnego lub nietypowego funkcjonowania Serwisu, niezwłocznie powinien przerwać korzystanie z Serwisu i zgłosić problem Operatorowi.

  6.6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania przez Użytkownika osobom trzecim hasła i loginu służących do rejestracji i logowania Użytkownika w Serwisie.

7. Dostęp do Serwisu i rejestracja Użytkownika

  7.1. Użytkownik przed zarejestrowaniem się do Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść. Aby rozpocząć pracę w Serwisie, Użytkownik musi zarejestrować się zgodnie z poleceniami Serwisu.

  7.2. Dostęp do Serwisu uzyskują Użytkownicy, którzy prawidłowo przeszli proces rejestracji w Serwisie, z tym że dostęp do Usług odpłatnych Użytkownik uzyskuje po dokonaniu opłaty zgodnie z Cennikiem, chyba że regulamin określający zasady świadczenia danej Usługi stanowi inaczej.

  7.3. Podczas rejestracji do Serwisu Użytkownik wprowadza login i hasło. Zasady ustalania loginu i hasła określone zostały w Polityce Prywatności.

  7.4. Użytkownik zobowiązany jest przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i wygenerowaniem pierwszego dokumentu, do wprowadzenia prawidłowych, kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych (imię i nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy, NIP (jeżeli posiada), adres poczty elektronicznej) co umożliwi mu prawidłowe korzystanie z funkcji Serwisu.

  7.5. W przypadku zmiany jakiejkolwiek z danych, o których mowa w pkt. 7.4., Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim profilu administracyjnym.

  7.6. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie w szczególności:

   7.6.1. modyfikować, zakłócać, blokować, nadmiernie obciążać, przerywać, spowalniać lub utrudniać normalne funkcjonowanie Serwisu, utrudniać jego dostępność innym Użytkownikom,

   7.6.2. przesyłać lub rozprzestrzeniać wirusów, koni trojańskich, robaków, zainfekowanych plików lub podobnych destrukcyjnych elementów w odniesieniu do Serwisu,

   7.6.3. dostarczać i rozpowszechniać treści o charakterze bezprawnym lub godzących w dobre imię lub interes Operatora lub podmiotów trzecich.

  7.7. Operator oświadcza, że w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi Użytkownikowi dostęp do Serwisu.

8. Szczegółowe warunki świadczenia Usług

  8.1. Użytkownik może wybrać jedną z oferowanych przez Operatora Usług i korzystać z dostępnych w niej funkcjonalności, których szczegółowy opis znajduje się na stronie Serwisu www.ifirma.pl, zgodnie z Cennikiem, Regulaminem, odrębnymi umowami oraz regulaminami określającymi zasady świadczenia danej Usługi.

  8.2. Po dokonaniu przez Użytkownika opłaty za wybraną Usługę, Użytkownik uzyskuje dostęp do danej Usługi zgodnie z zakresem wymienionym w Cenniku, chyba że regulamin określający zasady świadczenia danej Usługi lub odrębna Umowa dotycząca danej usługi stanowi inaczej. Świadczenie Usług rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Użytkownika płatności zgodnie z Cennikiem, chyba że Cennik lub regulamin określający zasady świadczenia danej Usługi stanowi inaczej.

  8.3. Operator świadczy Usługi przez Okres Abonamentowy.

  8.4. Użytkownik po upływie Okresu Abonamentowego, w celu dalszego korzystania z Usług Serwisu, powinien dokonać opłaty za kolejny Okres Abonamentowy zgodnie z aktualnym Cennikiem.

  8.5. Użytkownik zobowiązany jest dokonywać opłat za korzystanie z Usług zgodnie z Cennikiem za każdy Okres Abonamentowy.

  8.6. Od dnia zarejestrowania się, Użytkownik może otrzymać bezpłatny Dostęp do miesięcy księgowych zgodnie z aktualną ofertą i przez okres wskazany w aktualnej ofercie. Po upływie okresu, w ciągu którego Użytkownik uprawniony był do bezpłatnego Dostępu do miesięcy księgowych, Użytkownik – jeśli nadal zamierza korzystać z Usług oferowanych przez Operatora – zobowiązany jest do uiszczania opłat za korzystanie z Serwisu według Cennika.

  8.7. W razie niedokonania płatności po upływie okresu bezpłatnego Dostępu do miesięcy księgowych, Użytkownik zachowuje prawo do bezpłatnego dostępu do Usług, o których mowa w pkt. 4.1. i opisanych w Cenniku jako bezpłatne.

  8.8. W przypadku rezygnacji lub nieopłacenia Abonamentu za korzystanie z Serwisu, Użytkownik zachowuje prawo do bezpłatnego dostępu do Usług, o których mowa w pkt. 4.1. i opisanych w Cenniku jako bezpłatne oraz danych księgowych za okresy, za które dokonał płatności, chyba że regulamin określający zasady świadczenia danej Usługi stanowi inaczej.

  8.9. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Usług odpłatnych w trakcie Okresu Abonamentowego, opłata uiszczona przez Użytkownika za ten okres nie podlega zwrotowi.

9. Okres świadczenia Usług

  9.1. Świadczenie usług rozpoczyna się w momencie poprawnego zarejestrowania konta przez Użytkownika, z zastrzeżeniem pkt. 8.2. Regulaminu.

  9.2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Usług świadczonych przez Operatora poprzez usunięcie konta.

  9.3. Zaprzestanie świadczenia Usług przez Operatora może nastąpić w szczególności:

   9.3.1. śmierci Użytkownika,

   9.3.2. ustania bytu prawnego Użytkownika,

   9.3.3. nieuiszczenia przez Użytkownika należności w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 10., z zastrzeżeniem ust. 8.8. i 8.9.

  9.4. Operator zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:

   9.4.1. umyślnie narusza postanowienia Regulaminu,

   9.4.2. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu,

   9.4.3. dokonuje czynności niezgodnych z prawem,

   9.4.4. działa na szkodę Operatora,

   9.4.5. podał nieprawdziwe dane,

   9.4.6. utracił login lub hasło oraz nie skorzystał ze wskazanej przez Operatora Serwisu procedury odzysku loginu lub hasła,

   9.4.7. wyraził sprzeciw na podpowierzenie danych osobowych (RODO art. 28.2), o którym mowa w Umowie Powierzenia,

   9.4.8. w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.

   W takich przypadkach Użytkownik nie może dochodzić żadnych roszczeń od Operatora ani dochodzić o zwrot dokonanej opłaty. W szczególności wyłączone jest prawo dochodzenia przez Użytkownika od Operatora odszkodowania na zasadach ogólnych, a Operator ma prawo do całkowitego zablokowania dostępu do konta Użytkownika nawet za miesiące księgowe, za które Użytkownik dokonał opłat.

  9.5. W przypadku określonym w pkt. 9.3.1., następcy prawni powinni zgłosić ten fakt Operatorowi, a w przypadku określonym w pkt. 9.3.2. powiadomić powinien Użytkownik.

  9.6. W przypadku zawieszenia przez Użytkownika działalności gospodarczej za okres, za który została zawieszona działalność gospodarcza przez Użytkownika, Operator pobiera opłaty zgodnie z Cennikiem.

10. Odpłatność za Usługę

  10.1. Korzystanie z pełnego zakresu Usług i dostęp do danych archiwalnych Serwisu jest odpłatne, na zasadach określonych w Cenniku, z zastrzeżeniem pkt. 8.8. oraz 8.9. Regulaminu.

  10.2. Zakres Usług, świadczonych bezpłatnie określony jest w Cenniku.

  10.3. Użytkownik wnosi opłatę za Usługę po otrzymaniu monitu o zapłacie w transakcyjnej części Serwisu.

  10.4. Opłatę należy uiszczać zgodnie z Cennikiem w terminie 14 dni od naliczenia opłaty na koncie Użytkownika, na konto bankowe Operatora wskazane w monicie.

  10.5. Opłatę za Dostęp do miesiąca księgowego należy uiszczać z góry.

  10.6. Operator w ciągu 7 dni od wpłynięcia zapłaty na konto przekaże Użytkownikowi drogą elektroniczną fakturę VAT. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

  10.7. Strony zgodnie postanawiają, że Operator będzie zarachowywał wpłaty pochodzące od Użytkownika w pierwszej kolejności na poczet należności najdawniej wymagalnych, niezależnie od treści oświadczeń Użytkownika towarzyszących wpłacie.

  10.8. W przypadku rezygnacji przez Użytkownika z Usług księgowości internetowej i kontynuowania współpracy z Operatorem poprzez Biuro Rachunkowe na zasadach określonych w odrębnej umowie oraz w Regulaminie Biura Rachunkowego stanowiącego integralną część umowy, kwota pozostała tytułem opłaconego Abonamentu za Usługi księgowości internetowej zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia za Usługi Biura Rachunkowego. Zmiana modelu współpracy z księgowości internetowej na Biuro Rachunkowe wymaga zaznaczenia w opcjach aplikacji.

11. Dane Użytkownika i ich ochrona

  11.1. Operator jest administratorem danych osobowych w zakresie danych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, które Użytkownik udostępnił w celu świadczenia Usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.

  11.2. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi. Dane są udostępniane przez Użytkownika na etapie jego rejestracji w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.

  11.3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  11.4. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2017., poz. 1219 t.j.), Operator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego. Operator jest w szczególności uprawniony do przetwarzania danych Użytkowników:

   11.4.1. nazwisko i imiona/firma;

   11.4.2. numer ewidencyjny NIP;

   11.4.3. numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numeru paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku osób fizycznych);

   11.4.4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania/siedziby;

   11.4.5. adres poczty elektronicznej.

  11.5. Operator może przetwarzać również dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

   11.5.1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt. 11.4.;

   11.5.2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system informatyczny, z którego korzystał Użytkownik;

   11.5.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;

   11.5.4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.

  11.6. W celu realizacji Usług lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Operator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

  11.7. Po zakończeniu korzystania z Usługi przez Użytkownika, Operator jest uprawniony do przetwarzania danych, które są:

   11.7.1. niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;

   11.7.2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowania i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Operatora, za zgodą Użytkownika;

   11.7.3. w przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o niezgodnym z prawem lub Regulaminem korzystaniu z Usługi przez Użytkownika, Operator ma prawo do przetwarzania danych niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi;

   11.7.4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

   Dane Użytkownika będą przetwarzane przez Operatora przez czas korzystania przez Użytkownika z konta, a po jego usunięciu, przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa w celu rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Operatora.

  11.8. Użytkownik jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, które przetwarza w ramach Usług udostępnionych przez Operatora.

  11.9. Użytkownik, jako administrator danych, ponosi pełną odpowiedzialność za istnienie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych przekazywanych Operatorowi w celu realizacji Usługi.

  11.10. Użytkownik jako administrator danych osobowych, powierza Operatorowi przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Usługi na zasadach określonych w odrębnej Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

  11.11. Operator powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, na co Użytkownik wyraża zgodę. Informacje o podmiotach, którym Operator powierza przetwarzanie danych osobowych, jak również szczegółowe zasady przetwarzania danych, zawiera polityka prywatności. Wszystkie podmioty, którym Operator powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych, wymaganych przez przepisy prawa.

  11.12. Operator oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie zbierane dane chronione są przy użyciu racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przez Operatora zawiera polityka prywatności www.ifirma.pl.

12. Odpowiedzialność Operatora

  12.1. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym.

  12.2. Operator podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.

  12.3. Operator będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu.

  12.4. Aktualizacja dokonywana będzie przez Operatora bez obciążania Użytkownika dodatkowymi kosztami.

  12.5. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.

  12.6. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Serwisem.

  12.7. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu trwałej lub czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz nienależytego świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Operatora oraz z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

  12.8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności Serwisu powstałe wskutek zaplanowanej przez Operatora przerwy technicznej wynikającej ze zmiany funkcjonalności czy aktualizacji Serwisu.

  12.9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokumenty przygotowane przez Użytkownika po opuszczeniu przez te dokumenty serwera Operatora w tym w szczególności za zmiany w tych dokumentach wprowadzone przez osoby trzecie po opuszczeniu przez te dokumenty serwera Operatora.

13. Reklamacje

  13.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do składania reklamacji związanych z użytkowaniem Serwisu.

  13.2. Reklamacje związane z użytkowaniem serwisu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres reklamacje@ifirma.pl.

  13.3. Reklamacja powinna być wysłana z adresu mailowego wskazanego w koncie Użytkownika jako adres do kontaktu i zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

  13.4. Operator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż to wynika z obowiązującego Prawa Telekomunikacyjnego. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Operator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

  13.5. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Serwisie.

  13.6. W razie prawdopodobieństwa przekroczenia terminu określonego w pkt. 13.4. powyżej, Operator poinformuje Użytkownika o przewidywanym terminie rozpatrzenia sprawy.

14. Zmiana Regulaminu

  14.1. Operator zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.

  14.2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w przypadku:

   14.2.1. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu,

   14.2.2.konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa,

   14.2.3. w innych uzasadnionych przypadkach.

  14.3. O zmianie Regulaminu Operator zawiadamia Użytkownika poprzez wysłanie do Użytkownika komunikatu zawierającego treść nowego Regulaminu lub informacji o pojawieniu się nowego Regulaminu. Nowy Regulamin dostępny będzie również na stronie internetowej Serwisu.

  14.4. W przypadku zaakceptowania przez Użytkownika treści nowego Regulaminu Operator będzie świadczył Usługi na zasadach określonych w nowym Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest stosować postanowienia nowego Regulaminu.

  14.5. Niezaakceptowanie przez Użytkownika nowego Regulaminu jest jednoznaczne z rezygnacją Użytkownika z Usług i rozwiązaniem umowy, co wiąże się z usunięciem konta w serwisie.

  14.6. Operator zapewni Użytkownikowi trzyletni okres przejściowy na zaakceptowanie nowego Regulaminu, liczony od dnia opublikowania Regulaminu przez Operatora. Niezaakceptowanie przez Użytkownika treści nowego Regulaminu w wyżej wskazanym okresie równoznaczne jest z rezygnacją przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Operatora i rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora. Rozwiązanie umowy wiąże się z usunięciem konta w serwisie.

  14.7. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcia konta Użytkownika w serwisie, opisanych w pkt. 14.5. i 14.6., zgodnie z polityką prywatności, Operator zastrzega sobie prawo przechowywania danych użytkownika dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usługi, przez ustawowy okres przedawnienia roszczeń.

15. Postanowienia końcowe

  15.1. Korzystanie z wszelkich usług dodatkowych świadczonych przez Operatora i podmioty zewnętrzne dostępne w Serwisie ifirma.pl następuje na zasadach określonych w regulaminach tych usług po ich zaakceptowaniu. W niektórych przypadkach wymagane będzie od Użytkowników zawarcie umowy na świadczenie tychże dodatkowych usług.

  15.2. Spory powstałe w związku ze świadczeniem Usług będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Operatora. Prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  15.3. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Operatora oraz zaakceptowania jego treści przez Użytkownika.

  15.4. Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu:

  15.5. Korespondencja z Operatorem odbywa się za pośrednictwem adresu mailowego podanego do kontaktu w Serwisie Operatora.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie

  Ułatwienia dla e‑commerce

  Wygodne integracje
  Wygodne integracje

  Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

  Sprawdź wszystkie integracje →

  Wygodne integracje
  Płatności w jednym miejscu

  ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

  Wygodne integracje
  Łatwe generowanie faktur

  Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

  allegro integracja ecommerce
  woocommerce integracja ecommerce
  shoper integracja ecommerce
  prestashop integracja ecommerce
  shoplo integracja ecommerce
  magento integracja ecommerce