Blog ifirma.pl

Czy prowadzenie bloga stanowi działalność gospodarczą?

|
|
8 minut czytania
Prowadzisz bloga firmowego, o treści lifestylowej bądź innej tematyce i umożliwiasz rożnym podmiotom umieszczanie treści sponsorowanych na swojej stronie ? Jeśli tak, to pamiętaj, że wynajmowanie powierzchni reklamowej na blogu spełnia przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej w świetle polskiego prawa.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Więcej na ten temat przeczytasz w poniższym artykule.

Działalność gospodarcza według przepisów prawa

Prawo przedsiębiorców

Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w szczególności art. 3, Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Tym samym, aby móc uznać jakąkolwiek formę aktywności za działalność gospodarczą muszą zostać spełnione warunki w postaci:

 • zarobkowości,
 • zorganizowanego charakteru oraz
 • ciągłości.

Zarobkowość występuje wówczas, gdy jest ona prowadzona na tyle racjonalnie i gospodarnie, że jest w stanie przynieść jakiekolwiek zyski dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, tj. przedsiębiorcy. Jednakże warto również pamiętać, że zarobkowość występuje również wtedy, gdy przedsiębiorca nie osiągał z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej dochodu, o ile aktywność ta była ukierunkowana na uzyskanie takiego dochodu.

W literaturze wskazuje się, że Brak spodziewanego efektu w postaci zysku i wystąpienie straty nie oznacza, że wykonywana działalność nie jest zarobkowa, jej charakter bowiem nie ulegnie zmianie tak długo, jak długo wykonujący ją będzie miał na względzie osiągnięcie zarobku z danej aktywności, nawet w dalszej perspektywie czasowej.

Zorganizowany charakter należy rozumieć jako wykorzystanie konkretnych składników majątku, tj. materialnych (np. nieruchomości) lub składników niematerialnych (np. know-how) do wykorzystywania ich i zarazem uczestniczenia za ich pomocą w obrocie gospodarczym. Z kolei jako zewnętrzny przejaw zorganizowania można uznać takie działania jak przykładowo utworzenie i upublicznienie logo firmy bądź otworzenie lokalu firmy.

Zorganizowanie wiąże się z wykonywaniem całego szeregu czynności mieszczących się zarówno w przedmiocie działalności danego przedsiębiorcy, jak i czynności o charakterze organizacyjnym w taki sposób, by układały się one w racjonalną i efektywną całość.

Ciągłość wiąże się natomiast z powtarzalnością i systematycznością w prowadzeniu działalności gospodarczej. Oznacza to, że działalnością gospodarczą nie będzie działalność prowadzona w sposób incydentalny, okazjonalny.

Ordynacja podatkowa

W prawie podatkowym również można spotkać się z pojęciem działalności gospodarczej.

Przykładowo na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w szczególności art. 3 pkt 9, rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców.

Kluczowe znaczenie w ww. regulacji ma zarobkowy charakter danej działalności, który przesądza o tym czy określony rodzaj aktywności stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

Ustawa o VAT

Dodatkowo w przepisie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług wskazuje się, że Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższego przepisu niewątpliwie wynika, że chodzi o wszelką działalność określonych podmiotów, np. handlowców, co oznacza, iż każda czynność podjęta przez podmioty wymienione w powołanym przepisie spełnia kryteria działalności gospodarczej.

Prowadzenie działalności gospodarczej a blog

Powyższe przepisy, mimo, iż odnoszą się do rozumienia pojęcia działalności gospodarczej na tle różnych ustaw, to niewątpliwie pokrywają się w zakresie warunków, jakie musi wypełniać działalność gospodarcza, tj. zarobkowość, ciągłość, zorganizowany charakter oraz wykonywanie jej we własnym imieniu.

Poniżej wskazujemy jak ww. przesłanki przekładają się na grunt aktywności poprzez prowadzenie bloga:

 • działalność gospodarcza prowadzona we własnym imieniu – blog jest własnością autora;
 • zarobkowy charakter działalności gospodarczej – blog musi być ukierunkowany na osiągniecie zysków;
 • prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zorganizowany – przykładowo autor bloga w sposób oryginalny prowadzi bloga, ma swoje logo, szatę graficzną bloga i umożliwia umieszczanie reklam sponsorowanych na swojej stronie;
 • ciągłość działalności gospodarczej – autor bloga systematycznie i regularnie publikuje treści na swoim blogu, albowiem czynności te skoncentrowane są na zysk.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie

Niezależnie od tego, czy autor bloga zarejestruje firmę czy nie osiąganie dochodów z bloga podlega opodatkowaniu – więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Ustawa o PIT

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności art. 22, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art . 23.

W jednej z interpretacji indywidualnej wskazano, że wydatki ponoszone na prowadzenie bloga służą generowaniu przychodów. Jednocześnie w wielu przypadkach trudno będzie jednoznacznie przypisać koszt do przychodu. Taki bezpośredni związek będzie istniał w przypadku np. artykułów sponsorowanych: np. jeżeli reklamodawcą będzie właściciel hotelu, który zleci Stronie napisanie artykułu z wyjazdu turystycznego do tego hotelu to wówczas możliwe będzie jednoznaczne przypisanie kosztów poniesionych w związku z uzyskaniem tego przychodu (koszty biletów lotniczych, kolejowych itp.) [tak interpretacja indywidualna z dnia 14 października 2015 r., nr IPPB1/4511-1035/15-2/AM].

Ustawa o CIT

Z kolei w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności w art. 15 ust. 1 wskazuje się, że Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Niewątpliwie wydatki na prowadzenie bloga, na którym świadczone różne usługi, np. poprzez wynajęcie powierzchni reklamowych na udostępnianie treści sponsorowanych, może być uznane za prowadzenie działalności gospodarczej. Wszelkie wydatki mogą stanowić koszt podatkowy, jednakże każdy wydatek należy oceniać indywidualnie.

Orzecznictwo

Wyrok NSA z dnia 14 maja 2021 r., sygn. akt II FSK 1633/19
 • Jako koszt uzyskania przychodu mogą być zaliczone wydatki mające charakter osobisty w sytuacji gdy podatnik będzie prowadził działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu bloga, który ma dotyczyć szeroko rozumianej tematyki turystki, motoryzacji i sportów, i to dla podniesienia jego atrakcyjności, aby znaleźć chętnych reklamodawców będzie podejmował się różnych działań. Aby bowiem uzyskiwać przychody z reklam zamieszczanych na stronie internetowej bloga, zrozumiałym jest, że musi zadbać aby ten blog był atrakcyjny dla internautów, którzy będą odwiedzać jego stronę.
 • Okoliczość, że dane wydatki z zasady mają charakter wydatków osobistych nie wyklucza możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę całokształt okoliczności sprawy, a więc i fakt, że przychód z dzierżawy powierzchni reklamowej na stronach bloga zależny jest od działania bloga oraz istnienia w nim atrakcyjnych treści.
Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 11 sierpnia 2021 r., sygn. akt I SA/Ol 473/21
 • Prowadzenie bloga w celu świadczenia, przy jego wykorzystaniu, usług reklamy zamieszczanej na blogu, może zostać uznane za prowadzenie działalności gospodarczej, a w konsekwencji wydatki na prowadzenie bloga mogą zostać uznane za spełniające warunki do uznania za koszty uzyskania przychodów.
 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie reklamy i mediów poprzez prowadzenie bloga lifestylowego, na którym będą odpłatnie umieszczane reklamy i artykuły sponsorowane, mieści się w ramach działalności gospodarczej. A skoro może to prowadzić do osiągania przychodów z dzierżawy powierzchni reklamowej lub publikacji płatnych artykułów, to ich osiąganie należy wiązać z koniecznością ponoszenia wydatków stanowiących koszty na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 10 lipca 2017 roku sygn. akt I SA/Gl 287/17
 • Należy zdać sobie sprawę, że na popularność bloga ma wpływ wiele czynników, między innymi takich jak jego pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych, reklama bloga w środkach masowego przekazu, osoba blogera (osoby znane przyciągają więcej odwiedzających), wreszcie temat i treść wpisów – atrakcyjność przekazu.
 • Nie można jednak tracić z pola widzenia, że aby taka treść mogła powstać, bloger musi ponieść pewne wydatki związane z tematyką i treścią prowadzonego bloga, inaczej bowiem nie będzie miał narzędzi, aby dotrzeć do reklamodawców i innych zleceniodawców, a tym samym – aby osiągnąć jakikolwiek przychód. Tylko natomiast blog popularny, atrakcyjny wizualnie, mający dużą liczbę odwiedzających może przynieść przychody z jego prowadzenia, o których mowa we wniosku o interpretację.

Podsumowanie

Z niniejszego artykułu, interpretacji przepisów prawa oraz orzecznictwa sądowego wynika niewątpliwie, że nie tylko osoba fizyczna może zostać blogerem, ale również spółka prawa handlowego. Co istotniejsze, samo prowadzenie bloga nie stanowi automatycznie, iż prowadzona jest działalność gospodarcza, albowiem łącznie muszą zostać spełnione przesłanki w postaci zarobkowości, ciągłości i zorganizowanego charakteru. Warto jednak pamiętać, że jakkolwiek nie samo prowadzenie bloga, lecz np. udostępnianie na nim powierzchni reklamowej lub publikacja artykułów sponsorowanych może być źródłem przychodów.

Pamiętaj, że w przypadku braku pewności czy prowadzony przez Ciebie blog spełnia kryteria działalności gospodarczej, to istnieje możliwość złożenia indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

Jeżeli zastanawiasz się jak zapewnić lepszą widoczność Twojego bloga, to w tym artykule prezentujemy najskuteczniejsze strategie SEO, które wspomogą proces pozycjonowania.

Źródła:

 1. A. K. Kruszewski [w:] Prawo przedsiębiorców. Komentarz, red. A. Pietrzak, Warszawa 2019, art. 3.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie